Dragør Kommune Dragør Kommune
Selvbetjening
Gå til telefonbogen
Læs op Udskriv Kontakt Indeks A-Z Cookies

Referat 20. februar 2008

Folkeoplysningsudvalget
møde den 20. februar 2008.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Forslag til ældrepolitik i Dragør Kommune
4. Tema ”Sundhedspolitik” i foreningerne
5. Social, Børn, Kulturudvalget på besøg
6. Nøgleordning til fritidsbrugere på skolerne
7. Sports- og Kulturprisen for 2007
8. Eventuelt
9. Godkendelse af referat

FOU-medlemmer: Birgitte Rinhart, Jan Christiansen, Gitte Larsen, Kenneth Gøtterup, Hanne Albinussen, Peter Læssøe, Jan Nørgaard, Ole Svendsen, Per Hansen, Marianne Hyllested, Arne Kindler.

Fra forvaltningen deltager: Gunnar Dan Jensen, Jane Spur

Afbud fra: Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart

Mødet slut kl. 20.00


1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt


2. Meddelelser

2.1
Meddelelser fra forvaltningen

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering:
belægningsprocenter for badmintonaktiviteter efteråret 2007

Bilag
Vedlagt
Forventet beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2008

Til efterretning

2.2
Meddelelse fra SBKU den 17. januar 2008 (se pkt. 5)

Sagsfremstilling

Jan Christiansen (C) har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen til drøftelse i SBKU den 7. februar 2008:
"Der anmodes om, at udvalget drøfter Folkeoplysningsudvalgets rolle og
opgaver, herunder om Folkeoplysningsudvalget fortsat har sin berettigelse.
Der findes en række kommuner, hvor der ikke er et Folkeoplysningsudvalg."

Bilag
2 bilag
Forventet beslutningsproces

Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2008
J.nr. 18.14.00G01

Til efterretning


2.3.
Arbejdsgruppe om Hollænderhallen

Sagsfremstilling

Social, Børn, Kulturudvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2008 at nedsætte en arbejdsgruppe om Hollænderhallen med følgende sammensætning:

3 repræsentanter fra SBKU – Poul Gjerka, Jan Christiansen og Jan Vejle
1 repræsentant fra SBK forvaltningen
1 repræsentant fra halbestyrelsen
Hallederen

Det forventes, at arbejdsgruppen kan rapportere til forvaltningen 1. juli 2008 på baggrund af et kommissorium, der aktuelt er under udarbejdelse.

Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde visioner for den fremtidige
drift af Hollænderhallen. Der kan tages afsæt i de materialer og den inspiration,
der kom ud af besøg på lignende anlæg i Vejen og Vildbjerg.
En del af arbejdsgruppens opdrag bør være at se på, om der skal arbejdes
med en ny styreform for Hollænderhallen, og efter hvilke forretningsprincipper
Hollænderhallen skal drives.

Bilag
Ingen
Forventet orientering

Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2007
J.nr. 04.04.00G01


FOU undrer sig over,
- at FOU ikke er repræsenteret
- at der kun er en repræsentant fra halbestyrelsen.

Punktet taget til efterretning
Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart deltog ikke i drøftelsen.
åben sag

3. Forslag til ældrepolitik i Dragør Kommune

Anbefaling
Social, Børn og Kultur anbefaler, at FOU udarbejder høringssvar til forslag om ældrepolitik i Dragør Kommune

Beslutning
FOU mener politikken er pænt formuleret. FOU forventer, at politiske beslutninger i forhold til ældreområdet fremover er i overensstemmelse med den vedtagne politik.

Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart deltog ikke i behandlingen.

Sagsfremstilling
Fra SBKU mødet den 17. januar 2008.
Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget først bliver drøftet i Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2008.

Social, Børn og Kulturudvalget besluttede principielt den 4.
maj 2006, at der skal udarbejdes en ældrepolitik for Dra-
gør kommune med det formål at udarbejde visioner samt
opstille konkrete mål på området.
Udarbejdelsen af ældrepolitikken har ikke været politisk
drøftet i Kommunalbestyrelsen.
På baggrund af politikværksted afholdt den 21. august
2007 har Social, Børn og Kulturforvaltningen udarbejdet
vedlagte forslag til ældrepolitik for Dragør Kommune.

Ældrepolitikken består af tre dele:

1. Vision, der beskriver Dragør Kommunes ønsker om at
    medvirke til at skabe rammerne for et godt og aktivt
    ældreliv
2. Konkrete indsatser, der fokuserer på helhedsorienteret
    indsats på relevante indsatsområder
3. Opfordring til hvad den enkelte kan gøre

Processen for færdiggørelse af ældrepolitikken blev godkendt i Social,
Børn og Kulturudvalget den 1. marts 2007 og er:
• Drøftelse og godkendelse af forslag i Social, Børn og
   Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen, januar 2008
• Høringsrunde bredt i kommunen februar/marts 2008
• Høringskommentarer indarbejdes og Social, Børn og
   Kulturudvalget godkender endelig forslag til ældrepolitik
   april 2008
• Godkendelse i Kommunalbestyrelsen april 2008

Forvaltningen vurderer, at følgende parter skal høres i sagen:
• Folkeoplysningsudvalget
• Idrætsforeninger
• Handicaprådet
• Handicaporganisationer i Dragør kommune
• Hjemmeplejen og Enggården
• Ældrerådet
• Bruger og pårørenderådet på Enggården
• Praktiserende læger

Bilag
Forslag vedlagt
Forventet beslutningsproces

Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2008
J.nr.16.00.00P22


åben sag
4. Tema ”Sundhedspolitik” i foreningerne

Anbefaling
Formanden for FOU indstiller at

- der nedsættes et udvalg der kan sætte fokus på, hvordan foreningslivet i Dragør kan medvirke til udmøntning af Dragør kommunes sundhedspolitik.
Udvalget har frie rammer til deres arbejde og kan såvel fremsende debatindlæg til videre drøftelse i FOU, som fremkomme med egentlige forslag til styrkelse af foreningslivets indflydelse på folkesundheden i Dragør.

- Forvaltningen anmodes om relevant arbejdskraft i form af faglig ekspertise.

- Udvalget består af 3 medlemmer af FOU, samt ca. 6 foreningsrepræsentanter. Foreningerne tilskrives om beslutningen med opfordring til at indgå i udvalget.

- Udvalget fremlægger sit arbejde for FOU senest med udgangen af 2008.

Beslutning
FOU var enige i formandens indstilling.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kenneth Gøtterup, Peter Læssøe og Arne Kindler.
De 6 foreningsrepræsentanter udvælges af DIS senest 1. april 2008.

Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart deltog ikke i behandlingen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget havde på sit møde den 12.december 2007 en temadrøftelse med forvaltningen om, sundhed, rygning og alkohol, samt om foreningslivet har en positiv effekt på folkesundheden.

Udvalget drøftede foreningernes rolle i styrkelse af folkesundheden i Dragør, samt foreningernes rolle i udmøntningen af Dragør kommunes sundhedspolitik.

Der var i debatten forslag om såvel en temaaften for foreningerne om emnet, en egentlig arbejdsgruppe og dialogmøder mellem kommunen og foreningerne.

At skabe mulighed for at foreningerne i samarbejde med kommunen kan indgå i udmøntningen af sundhedspolitikken, samt sætte øget fokus på de positive virkninger af idræt og andet foreningsarbejde vil kunne bidrage til en fortsat udvikling af såvel sundhedsdebatten som foreningslivets vigtige rolle i lokalsamfundet.

Bilag
ingen
Forventet beslutningsproces

Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2008
J.nr.*


åben sag
5. Social, Børn, Kulturudvalget på besøg

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at medlemmerne af Social, Børn, Kulturudvalget inviteres til kommende møde i Folkeoplysningsudvalget

Beslutning

SBKU inviteres til FOU-mødet den 9. april 2008.
FOU forventer en debat af pkt. 1-5 i notat vedr. debatoplæg fra C-gruppen vedr. drøftelse af FOU’s fremtid. Samt at politikerne har en holdning til C-gruppens debatpunkter.

Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart deltog ikke i behandlingen

Sagsfremstilling
På foranledning af C-gruppen drøftede Social, Børn, Kulturudvalget på sit møde den 7. februar 2008 (sag nr. 8) forhold omkring Folkeoplysningsudvalget.

Baggrunden var for drøftelsen var følgende sagsfremstilling:

”Folkeoplysningsudvalgets virksomhed og sammensætning er
fastlagt med baggrund i Folkeoplysningsloven. Folkeoplys-
ningsudvalget er et rådgivende udvalg, der er sammensat af
repræsentanter fra de forskellige aktivitetsområder og re-
præsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Indenfor særligt
afgrænsede områder har Folkeoplysningsudvalget beslut-
ningskompetence, idet afgørelser dog kan ankes til Kommu-
nalbestyrelsen.
Tidligere har det været obligatorisk for en kommune at have
et Folkeoplysningsudvalg; dette er ikke længere tilfældet,
idet det fra 2005 blev frivilligt for kommunerne at etablere
Folkeoplysningsudvalg. Kommunalbestyrelsen besluttede i
2004 at fastholde Folkeoplysningsudvalget i Dragør som et
selvstændigt udvalg, idet følgende argumenter blev fremført:
• Folkeoplysningsudvalget har en nærhed til området, som
   ikke – eller kun vanskeligt – vil kunne etableres, hvis om-
   rådet skal indgå i kommunalbestyrelsens virksomhed.
• Folkeoplysningsudvalget har et detailkendskab til området
   som ikke – eller kun vanskeligt – vil kunne etableres, hvis
   området skal indgå i kommunalbestyrelsens virksomhed.
• Folkeoplysningsudvalgets medlemmer besidder kompeten-
   cer, der medvirker til at begrænsede goder, som f.eks.
   halkapacitet, fordeles på en måde, der er alment accepte-
   rede af brugerne.
• Folkeoplysningsudvalget repræsenterer kommunens bor-
   gere på en måde, der supplerer kommunalbestyrelsens 
   repræsentativitet; idet repræsentationen i folkeoplys-
   ningsudvalget er direkte udsprunget af borgernes frivil-
   lige organisering i foreningslivet.
• Folkeoplysningsudvalget fungerer som forum for den
   direkte dialog mellem kommunalbestyrelse, foreninger
   og aftenskoler m.v.

Med baggrund i C-gruppens debatoplæg vil det være relevant
at forholde sig til bl.a. følgende forhold:
• Samspillet mellem Social, Børn, Kulturudvalget og Folkeop-
   lysningsudvalget i forbindelse med udarbejdelse af idræts-
   og fritidspolitik
• Evt. delegering af kompetence til forvaltningen omkring
   Dragør Kommunes hal- og banekapacitet
• Samspil mellem Folkeoplysningsudvalg og Hollænderhal-
   lens bestyrelse
• Sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget
• Rammerne for dialog mellem Folkeoplysningsudvalg,
   Social, Børn, Kulturudvalget og foreningerne
• Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe med repræsentanter for
   Social, Børn, Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget.”

Med baggrund i drøftelsen ønsker Social, Børn, Kulturudvalget at blive inviteret til et møde i Folkeoplysningsudvalget i løbet af foråret 2008.

Bilag
Er medtaget under meddelelse 2.2
Forventet beslutningsproces

Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2008
J.nr. 18.14.00.G01


6. Nøgleordning til fritidsbrugere på skolerne

Anbefaling
Social, Børn og Kultur indstiller,
1. At der etableres nøgleordning til fritidsbrugerne på skolerne pr. 1/10-2008

2. At der sker opsigelse af aftenbetjentene

3. Model A (uden tilkøb af pedelydelse)
1. At der gives en tillægsbevilling på 370.000 kr. til etablering af ordningen, herunder drift og 3 måneders vægterordning (1/10-08 – 31/12-08), idet indeværende års budget på 483.500 kr. forventes brugt til løn, feriekort og fratrædelsesgodtgørelser.
2. At budgettet fra 2009 og fremefter reduceres med 291.500 kr., således at det nye budget lyder på 192.000 kr.
eller

4. Model B (med tilkøb af pedelydelse)
1. At der gives en tillægsbevilling på 395.000 kr. til etablering af ordningen, herunder drift, 3 måneders vægterordning og 3 måneders tilkøb af pedelydelse (1/10-08 – 31/12-08), idet indeværende års budget på 483.500 kr. forventes brugt til løn, feriekort og fratrædelsesgodtgørelser
2. At budgettet fra 2009 og fremefter reduceres med 191.500 kr., således at det nye budget lyder på 292.000 kr.

Beslutning
FOU anbefaler: 1, 2 og 4

A: Kenneth Gøtterup foreslog, at den permanente årlige driftsbesparelse overføres til Hollænderhallens budget til dækning af deres permanente underskud.
For stemte: Kenneth Gøtterup, Jan Nørgaard
Imod: Hanne Albinussen, Peter Læssøe
Undlod: Jan Christiansen, Gitte Larsen

B: Peter Læssøe foreslog, at besparelsesprovenuet forbliver indenfor FOU-området
For Stemte: Kenneth Gøtterup, Jan Nørgaard, Hanne Albinussen, Peter Læssøe
Undlod at stemme: Jan Christiansen, Gitte Larsen

Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart deltog ikke i behandlingen af nøgleordningen.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har på sine møder den 23. maj og 12. december 2007 behandlet sagen om nøgleordning til fritidsbrugere på skolerne og Social, Børn og Kulturudvalget og Økonomi- og Planudvalget har på sine møder den 12. juni og 21. juni 2007 vedtaget, at der arbejdes videre med sagen.

Forvaltningen har nu indhentet tilbudsmateriale fra markedets førende leverandør, der beskriver, hvordan et elektronisk adgangssystem kan etableres og driftes i forhold til de lokaler, der primært anvendes af fritidsbrugerne på de 4 folkeskoler. På baggrund af dette tilbud foreslås det at bevilge beløbet til formålet.
Anskaffelsessummens størrelse indikerer ikke, at der forud skal ske annoncering, og da markedet er præget af én stor leverandør og opgaven primært består af individuelt tilpasset ydelse, skønnes det ikke relevant at indhente kontroltilbud.

Etableringsomkostninger.
Etableringsudgifterne varierer for de 4 folkeskoler – dels fordi adgangsforholdene er forskellige og dels fordi udnyttelsesgraden er forskellig. Etableringsudgifterne anslås således, idet der er indregnet 50 nøglekort pr. skole:

Dragør Skole 115.724
Skolen ved Vierdiget 79.787
St. Magleby Skole 70.794
Nordstrandskolen 48.054
Samlet etableringsudgift 314.359

Tilbudsmateriale beror i sagen.

Driftsmæssige omkostninger
Driften af nøglekortordningen forventes kun at medføre beskedne omkostninger; disse vil primært vedrører ekstra nøglekort til kr. 50/stk.
Endvidere anbefales det, at der tegnes serviceaftale. Udgiften hertil anslås til 8.000 kr. årligt.
Det foreslås, at der afsættes 10.000 kr. til de årlige driftsudgifter.

Servicemæssige konsekvenser
Aktuelt er der ansat 3 aftenpedeller (og 1 afløser). Der er i budgettet afsat 483.500 kr. til formålet.

De primære opgaver for aftenpedellerne er:
1. Åbning og lukning af lokaler på skolerne i forhold til fritidsbrugernes lokalebestilling om aftenen og i   
weekends.
2. Mindre pedelopgaver (udskiftning af pærer m.v.) på de 4 skoler, som udføres i løbet af vagten, når der ikke 
er andre opgaver. Opgaverne bestilles af skolernes tekniske serviceledere.
3. Vægteropgaver (rundering) på skoler og Rådhus, hvor det primært sikres, at døre er låst og alarmer tilsluttet

Elektronisk nøgleordning erstatter kun den første af de 3 hovedopgaver; der skal derfor tages stilling til – og i hvilket omfang – de øvrige opgaver fremover skal løses.

Opgave 1
De elektroniske nøglekort udleveres til fritidsbrugerne af skolerne. Principielt er alle adgangsdøre altid aflåste, men nøglekortene er individuelt kodet til åbning på de aftalte tider. Fritidsbrugerne skal selv sørge for at lukke samtlige deltagere ind og sørge for, at lokalet efter endt brug er klar til næste bruger.
Der kan opstå ganske få tilfælde af uregelmæssigheder. I sådanne situationer vil det ikke være muligt for fritidsbrugerne at tilkalde assistance. En sådan assistance kan evt. tilkøbes - og vil naturligt kunne indgå i det ekstra tilkøb af pedelydelse, der er en del af anbefalingens model B.

Et sådant tilkøb vil øge muligheden for en helhedsorienteret opgaveløsning.

Opgave 2
De mindre pedelopgaver udgår af opgavebeskrivelsen og skal herefter løses i skolernes almindelige dagligdag.
Alternativ kan opgaverne indgå i forbindelse med tilkøb af pedelydelse; dette tilkøb indgår i anbefalingens model B.

Et sådant tilkøb vil øge muligheden for en helhedsorienteret opgaveløsning.

Opgave 3
Dragør Brandvæsen, der i forvejen udfører alarmtilkald på skoler og Rådhus anslår, at en sammenlignelig vægterordning vil kunne etableres for 0,65 årsværk svarende til en udgift på kr. 182.000.

Dragør Brandvæsen anfører dog, at tilkøb af ydelser indenfor opgave 1 (opgaver rettet mod fritidsbrugerne) og opgave 2 (ekstra pedelopgaver) – så den samlede ordning vil omfatte 1,0 årsværk – vil øge muligheden for en smidig betjening.

Anbefalingens model A er udtryk for sænkning af det nuværende serviceniveau.

Anbefalingens model B kan jævnføres med det nuværende serviceniveau, idet der dog vil være en ekstra fleksibilitet ved tilkøb af pedelydelser, så de også kan anvendes til f.eks. afløsning ved sygdom m.m. blandt de 4 serviceledere

Personalemæssige konsekvenser
De 3 nuværende aftenpedeller har opsigelsesvarsler på 3-6 måneder. I det omfang, der ikke er overensstemmelse mellem etableringen af elektronisk aflåsning og opsigelse af de nuværende medarbejdere, vil der i et vist omfang samtidig skulle afholdes udgifter til etablering af nøgleordning og videreførelse af den nuværende aftenpedelordning.

Økonomiske konsekvenser
Den nuværende ordning med aftenbetjente medfører en årlig udgift på kr. 483.000

Anbefalingens model A (uden tilkøb af pedelydelse)
En ordning med elektronisk aflåsning vil medføre en etableringsomkostning på kr. 314.359 i etableringsåret samt herefter en årlig driftsudgift på kr. 192.000, hvor af kr. 182.000 er afsat til vægterordning og kr. 10.000 til blandt andet serviceabonnement på låsesystemet.

I etableringsåret vil der være udgifter til etablering og drift af ny nøgleordning samt udgifter til afvikling af nuværende aftenpedelordning.

Anbefalingens model B (med tilkøb af pedelydelse)
En ordning med elektronisk aflåsning og tilkøb af pedelydelser vil medføre en etableringsomkostning på kr. 314.359 i etableringsåret samt herefter en årlig driftsudgift på kr. 292.000, hvor af kr. 282.000 er afsat til vægterordning og tilkøb af pedelydelser samt kr. 10.000 til blandt andet serviceabonnement på låsesystemet.

I etableringsåret vil der være udgifter til etablering og drift af ny nøgleordning, tilkøb af pedelydelser samt udgifter til afvikling af nuværende aftenpedelordning.


Iværksættelsestidspunkt
Forvaltningens anbefaling indeholder iværksættelse pr. 1/10 2008.

Alternativt kan det overvejes at iværksætte ordningen pr. 1/1-2009. Herved vil udgifterne til ophør af den nuværende ordning alene vedrøre 2008; samtidig vil etableringsudgiften og provenu ved ny ordning alene vedrøre 2009.

Bilag
Ingen
Forventet beslutningsproces

Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2008
Social, Børn og Kulturudvalget den 6. marts 2008.
Økonomi- og Planudvalget den 10. marts 2008.
Kommunalbestyrelsen, den 27. marts 2008.
J.nr.82.16.G01


7. Sports- og Kulturprisen for 2007

Anbefaling

1. Forvaltningen anbefaler indstillingerne til FOU’s drøftelse og
stillingtagen.
2. Forvaltningen anbefaler, at prisen ledsages af et kontantbeløb.

Beslutning

1. Sports- og Kulturprisen 2007 overrækkes den 28. marts 2008 til Birte Hjorth. 
Birte Hjorth betegnes af Beboerforeningen for Dragør Gamle By som en ildsjæl, der har fornemmelse for 
støvede arkiver og evne til at omsætte sine fund i beskrivelser, der belyser Dragørs historie, det har gjort 
hende til en formidabel historiefortæller. En indsats, der aktuelt og fremover vil være til gavn og glæde for 
mange.
2. Folkeoplysningsudvalget var enig i, at prisen ledsages af et kontantbeløb på 5.000 kr.

Per Hansen, Ole Svendsen, Birgitte Rinhart deltog ikke i behandlingen
Sagsfremstilling

ad 1.
Iht. til reglerne for Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris skal FOU udpege årets prismodtager og orientere resultatet til KB/SBKU ved udgangen af februar.

Prismodtageren får besked hurtigst muligt efter, at Folkeoplysningsudvalget har udpeget personen, der skal modtage Sports- og Kulturprisen for 2007.

Prisen overrækkes den 28. marts 2008.

Annoncering efter indstillinger har været foretaget i Dragør Nyt og på Dragør Kommunes hjemmeside. Fristen udløb 30/1 2008 kl. 12.00.

Der er modtaget 10 indstillinger inden fristens udløb.

ad 2.
De tidligere år har prisen været ledsaget af et kontantbeløb. Beløbet afholdes af den samlede ramme, der er afsat til Sports- og Kulturprisen.
Sidste år var kontantbeløbet på 5.000 kr.


Bilag
Indstillingerne (fortroligt materiale)

Forventet beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget 20. februar 2008
Kommunalbestyrelsen orienteres den 28. februar 2008
J.nr. 00.005.08G01


8. Eventuelt

Indbydelse til afskedsreception for Marianne Hyllested fredag den 22. februar kl. 13-16, AOF’s lokaler Tårnby Torv.


9. Godkendelse af referat
Godkendt

Næste møde den 9. april 2008 kl. 18.00 i Havnestuen

Denne side er sidst opdateret: 27 | 06 | 2013