Dragør Kommune Dragør Kommune
Selvbetjening
Gå til telefonbogen
Læs op Udskriv Kontakt Indeks A-Z Cookies

Information om lockout af lærere - situationen efter påske

Forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening om ny arbejdstidsaftale er brudt sammen, og KL har varslet lockout af lærerne med virkning fra den 1. april 2013.

Det betyder at en eventuel lockout kan begynde tirsdag den 2. april, som er første hverdag efter påske.

Hverdagen under en konflikt

En sådan konflikt vil få konsekvenser for hverdagen for skolebørn og familier i Dragør. Vi opfordrer derfor til at I holder jer orienteret på skolens intranet og på Dragør Kommunes hjemmeside og allerede nu overvejer alternative løsninger.

Skolens ledelse og tjenestemænd vil være på arbejde under en konflikt. Under en konflikt må de lærere der er på arbejde, dog ikke lave såkaldt konfliktramt arbejde. Det betyder, at de ikke kan overtage det arbejde, som de konfliktramte lærere skulle have lavet, hvis de var på arbejde. Det gælder både undervisning og tilsyn med eleverne.

Størstedelen af undervisningen vil blive aflyst

Langt størstedelen af undervisningen vil derfor blive aflyst og det vil ikke være muligt at holde forsvarligt tilsyn med alle børn. I må derfor forvente at skolerne ikke kan modtage elever under konflikten.

SFO'en kan ikke bruges i hele åbningstiden

Vær også opmærksom på, at børnene først må være i SFO o.l. fra det tidspunkt, hvor de normalt ville have haft fri fra skole. SFO’en kan altså ikke nødvendigvis bruges i hele åbningstiden.

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar. I er også meget velkomne til at kontakte skolens ledelse, både før og under en evt. konflikt.

 

Spørgsmål og svar

 

Hvornår kan konflikten bryde ud?

Parterne fortsætter forhandlingerne i forligsinstitutionen og håbet er, at der opnås enighed før den 1. april. Hvis parterne ikke bliver enige før den 1. april, har Forligsinstitutionen mulighed for at udsætte lockouten flere gange.

Selv om Forligsinstitutionen har udsat en konflikt 14 dage, kan konflikten godt træde i kraft inden for de 14 dage, hvis Forligsinstitutionen opgiver at mægle mellem parterne.

Det vil i praksis betyde, at en eventuel lockout af skolerne kan begynde med 4 dages varsel i perioden mellem 1. april og 3. maj 2013, hvis forhandlingsparterne ikke finder en løsning inden da.Hvem er omfattet?

Konflikten omfatter folkeskolerne og Ungdomsskolen.
SFO’er og klub vil være åbne, i den sædvanlige åbningstid og for de børn som er tilmeldt.

Hvis det ender med lockout, vil den omfatte følgende skoler i Dragør Kommune:

  • Dragør Skole - Nord og Syd
  • St. Magleby Skole – Kirkevej og Vierdiget
  • Ungdomsskolen

Derudover vil Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) også være omfattet af konflikten.

Privatskoler og friskoler kan også være ramt af statens lockout på disse områder. Vi henviser til at søge information direkte på barnets skole eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vil SFO, fritidshjem og klub være åben?

SFO’er, fritidshjemmet og klubber vil være åbne for de børn som er tilmeldt. Som en del af spillereglerne omkring en konflikt, må SFO’erne ikke udvide deres åbningstid eller tage flere børn ind.

Det er tilsvarende meldt ud fra de centrale parter i konflikten, at børnene først må møde i frem i SFO når de normalt ville have haft fri fra skole. Hvis et barn eksempelvis før konflikten har haft undervisning til kl. 14 om onsdagen, er det ikke muligt at komme kl. 11, når SFO’en åbner.

Du finder åbningstider i SFO, klub og fritidshjem på hjemmesiden: http://www.dragoer.dk/page164.aspx

Børnehavebørn der skal starte i SFO i maj, vil ikke blive berørt af en eventuel konflikt og starter som planlagt.

Vil Ungdomsskolen være åben?

Nogle af underviserne i Ungdomsskolen er også omfattet af konflikt. Nogle hold vil blive gennemført og andre vil blive aflyst.
Ungdomsskolen vil informere direkte til eleverne, hvis deres hold er aflyst.

Skal eleverne i skole ved en konflikt?

Under en konflikt må de lærere og pædagoger, der er på arbejde, ikke lave såkaldt konfliktramt arbejde. Det betyder, at de ikke må overtage det arbejde, de konfliktramte lærere skulle have lavet, hvis de var på arbejde. Det gælder både undervisning og tilsyn med eleverne.

Dragørs skoler har en lav andel af tjenestemænd, hvorfor der vil være meget få lærere på arbejde under en konflikt. Langt størstedelen af undervisningen vil derfor blive aflyst og det vil ikke være muligt at holde forsvarligt tilsyn med alle børn. I må derfor forvente at skolerne ikke kan modtage elever under konflikten. I kan holde jer orienteret via skoleintra.

Vi vil opfordre jer til at undersøge, om I kan finde alternative pasningsmuligheder til jeres børn, hvis konflikten bliver en realitet.Hvad med den undervisning, eleverne ikke får under konflikten?

Hvis eleverne ikke har fået den undervisning, de som minimum skal have i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningstimetal, vil der efter konflikten blive givet ekstra timer. En eventuel kompenserende undervisning gennemføres for 9. og 10. klasse, inden afgangsprøverne afvikles. For andre klassetrin kan den kompenserende undervisning lægges i de følgende skoleår.

Hvordan en eventuel kompenserende undervisning afvikles, vil blive meldt ud efter en eventuel konflikt, når vi kender omfanget af timer der skal indhentes.

Hvad med elevernes afgangsprøver?

Hvis afgangsprøverne berøres af konflikt, vil Ministeriet for Børn og Undervisning tage stilling til, hvordan skolerne skal forholde sig, når prøverne nærmer sig. De berørte elever og forældre vil blive informeret, lige så snart skolerne har fået en udmelding fra ministeriet.

En konflikt og dens eventuelle betydning for afgangsprøverne vil ikke få betydning for elevernes optagelse på ungdomsuddannelser.Kan forældre låne skolens lokaler til selv at passe børn?

Hvis en gruppe forældre går sammen om at arrangere fælles pasning af deres børn, er det desværre ikke muligt for jer at låne lokaler på skolen.
Lån af andre kommunale lokaler skal ske efter almindelige regler for lokaleudlejning.


Hvad er skolebestyrelsens rolle i en konflikt?

Skolebestyrelserne vil blive informeret om reglerne om konflikt, og hvordan ledelsen på den enkelte skole vil håndtere konflikten.

Konfliktens spilleregler

Lockout er en del af den danske model for konflikter på arbejdsmarkedet. Det er en velbeskrevet og meget klart reguleret del af det danske arbejdsmarked. Der er således helt faste regler og procedurer som følges.

Når arbejdsgiversiden iværksætter en lockout, afbrydes de ansattes ansættelsesforhold. De får ikke løn og er i det hele taget at betragte som ikke-ansatte mens konflikten kører.

Det er ikke muligt, at opretholde normal drift under en konflikt. Når stort set alle lærere er omfattet af konflikt, så kan undervisningen ikke gennemføres, og det er ikke muligt at føre tilsyn med alle elever.

Under en arbejdsmarkedskonflikt er det ”konfliktens logik” der gælder. Dvs. de regler og vilkår, der er indlejret i den danske arbejdsmarkedsmodel, følges. Denne logik vil ikke altid være forståelig ud fra den normale dagligdags-logik, hvor effektivitet og fornuftig planlægning er i højsædet.

Medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, må ikke udføre konfliktramt arbejde. Konfliktramt arbejde er alle de arbejdsopgaver, som lærerne normalt ville have udført.

Det betyder, at tjenestemandsansatte lærere ikke kan overtage undervisningsopgaver, som almindeligvis varetages af lærere, som er omfattet af lockout. Det er heller ikke tilladt at indsætte vikarer til at dække de timer, som lockoutramte lærere normalt ville have haft ansvaret for.

Med andre ord: Som hovedregel kan man ikke sætte andre til at løse de opgaver, som en konflikt-omfattet lærer almindeligvis står for. Det gælder undervisning, vejledning, tilsyn, karaktergivning, prøveafholdelse m.v.

Hvor finder jeg mere information?

Skolerne vil informere via skoleintra/forældreintra. Du er også velkommen til at kontakte skolens ledelse, hvis du bliver i tvivl om noget.

Du kan finde yderligere information her:

www.uvm.dk Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside.
www.meretidsammen.dk KL’s hjemmeside om konflikt, med information om den varslede konflikt, og om hvorfor KL ønsker at ændre arbejdstidsreglerne.


 

Denne side er sidst opdateret: 21 | 03 | 2013