Skip navigationen

Sådan inddrager vi borgerne

Kystbeskyttelsesprojektet vil have stor betydning for borgerne i kommunen i mange år fremover. Det vil sige, at den løbende formidling af kystbeskyttelsens udfordringer, kompleksitet og mulige løsninger er meget vigtig. Samtidig er der også mulighed for at påvirke debatten og muligheder. I fase 2 af Diger i Dragør - den robuste kystkommune - bygger vi videre på erfaringerne fra fase 1 med borger- og beredskabssamarbejdet og med høj grad af borgerinvolvering og -kommunikation. Her kan du læse mere om hvordan.

Hvorfor inddrager vi borgere?

Tilpasning til fremtidens klimaforandringer med øget havvandsniveau og flere stormfloder er en opgave, som ikke løses en gang for alle og med en bestemt løsning - fx ét langt og kæmpehøjt dige. Det hænger for det første sammen med, at der forskellige hensyn at tage - der er forskellige ideer, ønsker og krav fra blandt andet borgerne i kommunen. For det andet hænger det sammen med, at ingen kender omfanget af ændringerne i klimaet. Vi er nødt til at være nysgerrige, undersøgende og inddragende i vores tilgang. En del af løsningen kan være faste anlæg og diger. En del af løsningen kan være beredskabsmæssige indsatser. Og en del af løsningen på lang sigt kender vi slet ikke endnu, men må udvikles og udbygges i takt med fremtidens klimaændringer.

I den nuværende fase af kystbeskyttelsesprojektet gennemfører vi en såkaldt parallelkonkurrence i år 2020, hvor tre tværfagligt sammensatte rådgiverhold konkurrerer om at komme med deres respektive bud på løsninger. Det er et vigtigt skridt mod en - på den ene side - konkretiseret og - på den anden side - strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelsen af Dragør Kommune.

Vi vil gerne sikre, at borgernes ønsker for kystens delstrækninger og deres viden om strandene og baglandet kan gives videre til og indgå i de konkurrerende rådgiverhold bud på løsninger.

Hvad skal jeg mene noget om og hvornår?

Som borger er du inviteret ind i kystbeskyttelsesprojektet gennem workshops, møder og events. Det kan være åbne arrangementer for alle borgere eller arrangementer, hvor du er direkte inviteret.

Derudover kan du give din mening til kende på mail, via Facebook og/eller ved at udfylde et lille spørgeskema. Vi sørger for, at alle input bliver tilgængelige for alle og kan indgå i den samlede debat om den fremtidige kystbeskyttelse i Dragør.

Vi vil i første omgang gerne vide mere om, hvad du kunne ønske dig, og hvad der er vigtigt for dig, når kysten skal ændres fx med højere diger. Hvordan vægter du adgangsforhold, bademuligheder, aktiviteter, ro og fred, stier og færdsel, dyreliv eller noget helt andet i kystzonen?

Frem til 20. februar 2020 indsamler vi lokal viden om netop disse spørgsmål.

Gå ind og udfyld det lille spørgeskema – gerne flere gange så dine input kan komme med videre i udviklingen.

Du er også velkommen til at skrive en mail på diger@dragoer.dk eller dele dine tanker med andre på facebook-siden Diger i Dragør.

Åbne borgersamlinger

I januar/februar 2020 annoncerer vi med åbne borgersamlinger langs kysten, hvor vi fortæller om projektet, drøfter de lokale vinkler på kystens delstrækninger og indsamler viden fra borgerne.

Udstilling med mere

Senere, når der er tegnet konkrete forslag til løsninger, vil forslagene blive udstillet og drøftet med alle interesserede. Dette er planlagt til at foregå i august 2020.

Der kan også komme andre tilbud om arrangementer, idet forløbet er under planlægning. Så hold øje her på hjemmesiden, på Facebook og i de lokale nyheder. 

Hvad anvender vi borgernes bidrag til?

Alle bidrag vil blive samlet op i en offentlig tilgængelig database. Databasen vil blive anvendt af de professionelle rådgiverhold, som konkurrerer om at udvikle det bedste projekt for fremtidens kystbeskyttelse i foråret 2020. Derudover vil borgere og lokalpolitikere også kunne orientere sig i databasen. Alle indlæg i databasen vil blive anonymiseret og eventuel personfølsom information vil blive fjernet.

Hvad er ambassadørgruppen?

For at sikre det lokale perspektiv og forankring har vi inviteret repræsentanter for en række foreninger – primært grundejerforeninger ind i en Ambassadørgruppe. Deltagerne i Ambassadørgruppen har til opgave at kunne fortælle om projektet og motivere eller hjælpe andre i lokalsamfundet med at deltage i arrangementer og udfylde spørgeskemaer mv.

En del af deltagerne i Ambassadørgruppen vil derudover modtage en invitation til at deltage i en møderække med de tre rådgiverhold, som deltager i parallelkonkurrencen. Denne invitation gælder dem, som bor nærmest kysten. Formålet med at lade ambassadørerne møde de konkurrerende rådgiverhold er, at den lokale viden og de lokale perspektiver kan overleveres direkte, og ambassadørerne kan følge med i projektudviklingen.

Er du nysgerrig, kan du eventuelt spørge formanden for din grundejerforening.

Hvorfor bruge facebook, digitalt spørgeskema og mail?

Det er ikke alle borgere, som har tid eller interesse i at afsætte en hel aften til at deltage i et borgermøde. Heller ikke alle borgere bryder sig om at skrive mails til os med deres synspunkter. Derfor har vi valgt at supplere de traditionelle kanaler (borgermøde, lokalavisen og hjemmeside) med en Facebook-gruppe og et digitalt spørgeskema, hvor man hurtigt kan orientere sig om projektet og deltage i debatten. Vi har erfaring med, at vi kan møde flere forskellige borgere ved at kommunikere via forskellige kanaler.

Hvordan opfører vi os på Facebook?

Vi er glade for alle de indlæg, som kommer på siden. Men husk, at alt, hvad der skrives på Facebooksiden, er offentligt tilgængelig. Vi fraråder derfor, at du skriver personlige oplysninger på Facebooksiden.

Alle indlæg og al debat skal holdes i en god tone. Vi forbeholder os ret til at fjerne disse, hvis de:

  1. er i strid med loven – fx er racistiske, æreskrænkende, injurierende eller i strid med ophavsretsloven - vedrører forhold af privat karakter eller indeholder reklame og andet kommercielt indhold.
  2. chikanerer andre debattører, offentlige personer eller valgte og ansatte i Dragør Kommune.
  3. er usaglige og stødende.
  4. ikke skønnes relevante i forhold til sidens formål.
  5. skrives fra en profil, der ikke har afsenderens rigtige navn.
  6. indeholder partipolitiske opslag.
  7. reklamerer eller på nogen måde henviser til aktiviteter, som nogen tjener penge på.

Siden administreres af Dragør Kommunes ”Diger i Dragør”-projektgruppe.