Skip navigationen

Klimastrategi

Klimaet forventes at ændre sig i løbet af de næste 100 år. Det vil få stor betydning for Dragør Kommune. Derfor har kommunen udarbejdet en klimastrategi.

Klima med lokalt fortegn

Klimastrategien giver blandt andet bud på, hvad vi kan gøre lokalt både for at forebygge og afhjælpe de konsekvenser som klimaforandringerne kan få. Vi kan forebygge ved at nedbringe CO2-udledningen og ressourceforbruget. Vi kan tilpasse omgivelserne ved at indrette kommunen til klimaforandringer som ekstremregn, flere storme og højere vandstand i havene.

Forebyggelse og tilpasning

I klimastrategien er der forslag til tiltag, som den enkelte borger eller kommunen kan gøre for at bidrage til at forebygge klimaændringer, og forslag til hvordan vi kan tilpasse os de lokale konsekvenser.

Fremtiden?

Ved ekstremt højtvande kan der strømme vand ind på Syd- og Vestamager. Under de forventede klimaforhold ville det statistisk set kunne ske én gang pr. 3000 år.  

Lavtliggende områder og diger

De lavtliggende arealer specielt i den sydvestlige del af kommunen betyder en særlig udfordring for den langsigtede planlægning af det åbne land og kystområderne. De forventede fremtidige vandstands-forhold sætter også fokus på udbygning af digebeskyttelsen af de bebyggede områder i kommunen.

Grøn blå plan og Kommuneplan 2009

I en langsigtet landskabsplan (den ”grøn blå plan”) og i Kommuneplan 2009 tages klimaudfordringen op som en mulighed for at udvikle kommunens land- og kystområder med et større rekreativt indhold, med vandet som tema, men i respekt for naturværdierne.

Kommunens første initiativer

Der er allerede iværksat en tilpasning af kloaknettet til mere vand. Der anlægges nye supplerende ledninger i Søvang, større pumpestationer og udløb og spare-bassiner oprenses. Dertil kommer et beredskab med mobile pumper, som kan sættes ind under ekstrem-regn.

Kommunen har indgået aftale med Elsparefonden om at reducere el-forbruget i de kommunale bygninger med 16 % over de næste 4 år. Når det lykkes, er forbruget siden 2000 reduceret med i alt 40 %. Og det betyder mindre CO2 udledning.
Det grønne regnskab vil med tiden kunne blive vejviser for kommunens lokale klimaindsats.

Mere information

Dragør Kommunes første lokale klimastrategi blev godkendt af Økonomi- og Planudvalget i december 2008, som oplæg til den nye Kommuneplan 2009.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.