Skip navigationen

Interesse- og beskyttelsesområder

Formålet med at udpege arealer i kommunen til interesse og beskyttelsesområder er at beskytte de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter i landskabet.

Kulturmiljøer

Værdifulde miljøer, der illustrerer samspillet mellem naturgrundlaget og menneskets benyttelse, i forskellige tidsperioder.

Biologiske interesseområder

Områder med særlige biologiske værdier, herunder biologiske kerneområder og spredningskorridorer, som skal beskyttes, bevares og forbedres.

Eksisterende skov

Skovområder, der altid skal bevares som skov (fredskov)

Skovrejsningsområder

hvor fremtidig skov er ønskelig

Natura2000 område

habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Kommunen er forpligtiget til at sikre en gunstig naturtilstand for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen

Særlige værdifulde landskaber

der indeholder karakteristiske landskabstræk, der gør landskabsoplevelsen unik. Foruden de større sammenhængende landskaber, herunder skov- og kystlandskabet, rummer Dragør Kommune værdifulde landskabselementer, såsom småsøer, vandhuller, grøfter mv. I de særlige værdifulde landskaber må de karakteristiske træk ikke ændres, hvis det forringer muligheden for at styrke landskabets karakter eller oplevelsesmuligheder.

Særlige værdifulde landbrugsområder med stor dyrkningsværdi (bonitet), der skal søges opretholdt til landbrugsformål.

Særlige følsomme landbrugsområder (SLF områder)

Områder hvor landbrugsdriften søges ekstensiveret via frivillige aftaler og dertilhørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Her er interesse- og beskyttelsesområder

Klik på "Stort kort" for at åbne et større kort i et nyt vindue.

KORT MANGLER

 

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.