Skip navigationen

Interesse- og beskyttelsesområder

Formålet med at udpege arealer i kommunen til interesse og beskyttelsesområder er at beskytte de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter i landskabet.

Kulturmiljøer

Værdifulde miljøer, der illustrerer samspillet mellem naturgrundlaget og menneskets benyttelse, i forskellige tidsperioder. Se på Web-kort

Biologiske interesseområder

Områder med særlige biologiske værdier, herunder biologiske kerneområder og spredningskorridorer, som skal beskyttes, bevares og forbedres.

Eksisterende skov

Skovområder, der altid skal bevares som skov (fredskov), se fredskov i Web-kort

Skovrejsningsområder

hvor fremtidig skov er ønskelig og uønsket, se tema i Web-kort

Natura2000 område

habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Kommunen er forpligtiget til at sikre en gunstig naturtilstand for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen.

Se på Web-kort

Særlige værdifulde landskaber

der indeholder karakteristiske landskabstræk, der gør landskabsoplevelsen unik. Foruden de større sammenhængende landskaber, herunder skov- og kystlandskabet, rummer Dragør Kommune værdifulde landskabselementer, såsom småsøer, vandhuller, grøfter mv. I de særlige værdifulde landskaber må de karakteristiske træk ikke ændres, hvis det forringer muligheden for at styrke landskabets karakter eller oplevelsesmuligheder.

Særlige værdifulde landbrugsområder med stor dyrkningsværdi (bonitet), der skal søges opretholdt til landbrugsformål. se større sammenhængende landskaber i Web-kort

Særlige følsomme landbrugsområder (SLF områder)

Områder hvor landbrugsdriften søges ekstensiveret via frivillige aftaler og dertilhørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Her er interesse- og beskyttelsesområder

Se omtalte temaer på kortet nedenfor, klik på lag og tænd for de ønskede temaer.

Kontakt

Center for Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.