Skip navigationen

Drikkevand - grundvand

Læs om drikkevand, grundvand, analyser og tilsyn og find relevante ansøgningsskemaer

Drikkevand - grundvand

I Dragør og Tårnby Kommune forsynes langt de fleste fleste ejendomme fra den almene offentlige vandforsyning.   

Enkelte ejendomme på landet forsynes med vand fra deres egen brønd eller boring. Nogle få ejendomme har begge dele. Det er typisk landbrug og gartnerier, der anvender boringen til markvanding. Læs mere om private boringer på denne side. 

I den fællesoffentlige database Jupiter kan du se data om vandressourcer.

 • Drikkevand og vandforbrug
 • Hvem har ansvar for vandkvaliteten?

  Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.

  Grænseværdien for Coliforme bakterier og E. Coli er mindre end 1, så de må med andre ord slet ikke findes i drikkevandet.

  Det er kommunens opgave at føre tilsyn med vandværkerne, herunder at vandet bliver analyseret og renset via det lokale vandværk. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt.

  Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'.

  Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

 • Private boringer

  Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvert femte år bliver vandet fra private brønde og boringer kontrolleret af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

  Nogle små, private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I disse tilfælde kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene.

  Det er kommunen, der fører tilsyn med, at anlæggene opfylder vandkvalitetskravene.

 • Vandforbrug

  Der er begrænsede mængder af rent drikkevand. Derfor forsøger det offentlige at begrænse vandforbruget ved hjælp af vandafgifter og oplysningskampagner.

  I nybyggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Dermed afregner du vandforbruget direkte med vandværket. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Skrevet af borger.dk

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05