Skip navigationen

Pasning af egne børn

Tilskud til pasning af eget barn kan gives i henhold til servicelovens § 26a.

Hvem er berettiget til tilskuddet?

Biologiske forældre og adoptivforældre er berettiget til tilskud efter denne ordning.
Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Har du afkrydset, at du ønsker dagtilbud efter udløbet af tilskudsperioden, skal du huske, at du desuden skal ansøge om dagtilbud efter de almindelige ansøgningsregler i kommunen – afkrydsning på denne blanket gælder ikke i sig selv som ansøgning. Du skal gå ansøge om daginstitutionsplads via Digital Pladsanvisning.

Tilskudsperioden og dens ophør

Det er den enkelte kommune, der kan vælge om ordningen skal tilbydes i kommunen, og kommunen kan vælge kun at lade ordningen gælde bestemte aldersgrupper. Kommunen beslutter tilskudsperiodens længde indenfor en samlet periode. Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt et år.

Har kommunen pasningsgaranti efter §15a, og har du søgt om dagtilbud efter tilskudsperiodens ophør i tide efter almindelige optagelsesregler, er pasningsgarantien gældende fra det tidspunkt, du har angivet som behovsdato, dog tidligst når barnet er 24 uger (jf. den nye forældrebetalingsbekendtgørelse).

Tilskuddet

Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde dagtilbudsplads efter de almindelige optagelsesregler. Barnet skal registreres i pladsanvisningen på almindelig vis.

Det maksimale tilskud, der kan ydes pr. barn pr. måned er 6455 kr. til børn i alderen 6 måneder til og med 2 år og 10 måneder, og et tilskud på maksimalt , 4505 kr. pr. måned for pasning af eget barn i alderen 2 år og 11 måneder til og med 5 år. Tilskud er gældende for år 2018.

Beløbet er A-indtægt og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.

Det er ikke lovligt at modtage tilskuddet samtidig med anden offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt.

Der kan rettes henvendelse på Dagplejekontoret tlf. 24636713 for yderligere information.

Klagevejledning

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendelse af tilskud kan indbringes for det sociale nævn, jf. Retssikkerhedslovens § 60.

Persondataloven

Ifølge persondataloven har kommunen pligt til at oplyse følgende:
Du har efter retssikkerhedslovens §10 og §11 pligt til at medvirke til sagens oplysning og straks at underrette kommunen om ændringer i de oplyste forhold. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre krav om fuld tilbagebetaling.

Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger – bl.a. i elektronisk form – om økonomiske forhold m.v. fra f.eks. arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder, herunder kommuner, jf. retssikkerhedslovens § 12.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen registrerer om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Kontakt

Børn og Pædagogik - Pladsanvisningen

Åbningstider

 

Mandag 10.00 - 14.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00 - 18.00
Fredag 10.00 - 13.00

Telefon: 32 89 03 72

Du kan også sende en mail til Børn og Pædagogik
pladsanvisning@dragoer.dk