Skip navigationen

Tilskud til betaling af daginstitution

Her kan du læse om reglerne for økonomisk fripladstilskud til daginstitution. Du kan blandt andet se, hvor meget din husstands indkomst må være.

 • Tilskud til betaling af daginstitution
 • Hvad er økonomisk fripladstilskud?

  Økonomisk fripladstilskud er et kommunalt tilskud, så du ikke skal betale fuld pris for en institutionsplads til dit barn.

 • Sådan ansøger du

  For at få økonomisk fripladstilskud, skal du sende en ansøgning til din bopælskommune på Digital Pladsanvisning.

  Du får bevilliget økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden, der følger efter datoen du har ansøgt.

  Hvis du søger økonomisk fripladstilskud i forbindelse med nyoptagelse i en daginstitution, har du ret til fripladstilskuddet fra det tidspunkt, hvor dit barn er optaget.

 • Beregning af tilskuddets størrelse

  Det økonomiske fripladstilskud bliver beregnet på baggrund af din samlede husstandsindkomst, det vil sige din årsindkomst og din eventuelle samlevers årsindkomst.

  Er din husstandsårsindkomst på 185.701 kr. eller derunder, er du berettiget til fuldt økonomisk fripladstilskud, og du bliver ikke opkrævet for forældrebetalingen til institutionspladsen.

  Hvis din husstands årsindkomst er mellem 185.701 kr. og 576.800 kr., er du berettiget til delvist økonomisk fripladstilskud. På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se, hvor mange procent økonomisk fripladstilskud du kan få på fripladsskalaen.

  Er din husstandsårsindkomst over 576.800 kr., er du ikke berettiget til at modtage økonomisk fripladstilskud.

  Når du beregner din årsindkomst, skal du trække AM-bidrag og ATP fra din bruttoløn, og herefter skal du gange med antallet af forventede udbetalinger.

  Hvis dine børn har egne indtægter, skal de ikke medregnes i husstandens årsindkomst.

  Svinger din indkomst fra måned til måned, skal du prøve så vidt muligt at udregne en gennemsnitlig månedsløn og gange den med 12.

  Søskendefradrag

  Er der mere end ét barn under 18 år i din husstand, får du et fradrag på 7.000 kr. om året for hvert barn ud over det første og fradraget trækkes fra din årsindkomst.

  Du skal meddele os om ændringer i din husstandssammensætning på Digital Pladsanvisning.

  Enlig forsørger

  Når du er enlig, bor alene med dit barn og er eneforsørger, bliver indtægtsgrænsen forhøjet med 64.967 kr. om året.

  Bor dit barn kun sammen med den ene af sine forældre, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af indtægterne i dennes husstand.

  Bor dit barn lige meget hos begge forældre, vil det økonomiske fripladstilskud blive beregnet på baggrund af husstandsindkomsten hos den af jer som barnets adresse er tilmeldt i folkeregistret.

 • Ændringer i husstanden

  Når du modtager økonomisk fripladstilskud skal du underrette os på Digital Pladsanvisning ved at sende en ny ansøgning, hvis der sker ændringer i din hustandssammensætning, eller hvis der er andet, der har betydning for retten til økonomisk fripladstilskud. Du bør ligeledes meddele os om større indkomstændringer i din husstand, så der altid er overensstemmelse med de aktuelle forhold i husstanden og fripladstilskuddet størrelse.

 • Genberegning

  Månedlig

  Det økonomiske fripladstilskud genberegnes én gang månedligt og én gang årligt med tilbagevirkende kraft.

  Den månedlige genberegning af fripladstilskuddet sker, hvis husstandens faktiske indkomst afviger mere end 5 trin på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst ved ansøgningstidspunktet. Genberegningen sker altså både, hvis din indtægt er steget eller faldet. Genberegningen sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger fra SKAT indberettet af arbejdsgiver, offentlige myndigheder mv.

  Det beløb, du har fået for meget eller for lidt i økonomisk fripladstilskud, vil automatisk blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

  Årlig

  Hvis din husstandsindkomst i løbet af året afviger mindre end 5 trin på fripladsskalaen, vil dette først blive genberegnet ved den årlige genberegning efter årets afslutning. Læs mere om dette nedenfor.

  Der laves en årlig genberegning af alle tildelte økonomisk fripladstilskudsbevillinger, når årsopgørelsen fra SKAT er klar efter årets afslutning. Viser den faktiske husstandsindkomst sig at have været højere eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive genberegnet med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor husstandsindkomst ændrede sig. 

  Uanset om du har fået korrekt, fået for meget eller fået for lidt i økonomisk fripladstilskud, vil du modtage en opgørelse fra os for hele året, hvori du kan se, hvordan dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet.

  En genberegning kan finde sted i op til tre år efter, at årsopgørelsen fra SKAT forelægger.

  Hvis du ikke har modtaget økonomisk fripladstilskud i tre måneder i træk, fordi din indkomst er steget og du ikke har været berettiget, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud på ny.

 • Feriepenge

  Feriepenge tæller som indkomst for den måned, de bliver udstedt på dit feriekort. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned, også selv om de ikke udbetales på dette tidspunkt.

  Når feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil feriepengene indgå i den måned, hvor feriekortet udstedes, også selv om de ikke udbetales på dette tidspunkt.

 • Selvstændig erhvervsdrivende

  Har du eller din samlever selvstændig virksomhed, bevilges fripladstilskuddet ud fra virksomhedes forskudsregistrering og det forventede årsresultat og eventuelt indkomst fra andet arbejde. Der skal desuden fremgå et virksomhedsresultat af forskudsopgørelsen.

  Som selvstændig genberegnes dit økonomiske fripladstilskud kun én gang årligt. 

 • Studerende

  Når du er studerende, skal du være opmærksom på at studielån ikke skal medregnes i din årsindkomst.
  Du skal også være opmærksom på at en eventuel arbejdsindtægt i ferieperioder, kan have betydning for beregning af dit økonomiske fripladstilskud.