Skip navigationen

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn er en ordning, hvor du kan passe dit eget barn hjemme i en periode med tilskud fra kommunen i stedet for at barnet er indmeldt i et dagtilbud.

 • Tilskud til pasning af egne børn
 • Regler

  Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn fra dit barn er 24 uger og til barnet skal starte i skole

  Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt et år fra d. 1. i måneden

  Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to, og tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre så længe der ikke er anden indkomst hos den forældre der modtager tilskuddet

  Du kan tidligst få tilskuddet fra den dato vi modtager din ansøgning. Du skal forvente op til en måneds sagsbehandlingstid

  Du må ikke have anden indkomst imens du modtager tilskuddet

  Dit barn må ikke være indmeldt i dagtilbud mens du modtager tilskuddet, men gerne stå på venteliste til en plads

  Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer. Dokumentation for dette kan eksempelvis være 9. klasses afgangsprøve i dansk, med minimumskarakteren 2

  Du skal have opholdt dig i Riget i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere

  Vi indhenter altid en udtalelse fra dit barns sundhedsplejerske eller tidligere dagtilbud, for at sikre at barnets udvikling, læring og trivsel fortsætter ved pasning i hjemmet

  Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis økonomisk fripladstilskud

  Tilskuddet bortfalder, hvis du flytter til en anden kommune

  Når dit barn skal optages i dagtilbud, gælder kommunens Regler for plads i dagtilbud. Der er pasningsgaranti senest tre måneder efter ansøgningsdato

   

  Lovbekendtgørelse nr. 1912 af 6. oktober 2021 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

 • Tilskuddets størrelse

  2021

  Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2,10 år: 7.446 kr. pr. måned pr. barn

  Tilskud til børn i alderen 2,11 år til skolestart: 3.741 kr. pr. måned pr. barn

  2022

  Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2,10 år: 7.834 kr. pr. måned pr. barn

  Tilskud til børn i alderen 2,11 år til skolestart: 4.009 kr. pr. måned pr. barn

  Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og er A-skattepligtigt

  Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til SKAT

 • Klagevejledning

  Der er ikke fastsat særlig klage adgang i forbindelse med ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendelse af tilskud kan indbringes for det sociale nævn, jf. Retssikkerhedslovens § 60.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.