Skip navigationen

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn er en ordning, hvor du kan passe dit eget barn hjemme i en periode med tilskud fra kommunen i stedet for at barnet er indmeldt i et dagtilbud.

 • Tilskud til pasning af egne børn
 • Regler

  - Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn fra dit barn er 24 uger og til barnet skal starte i skole

   

  - Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt et år


  - Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to, og tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre så længe der ikke er anden indkomst hos den forældre der modtager tilskuddet

   

  - Du kan tidligst få tilskuddet fra den dato vi modtager din ansøgning. Du skal forvente op til en måneds sagsbehandlingstid.

   

  - Du må ikke have anden indkomst imens du modtager tilskuddet

   

  - Dit barn må ikke være indmeldt i dagtilbud mens du modtager tilskuddet, men gerne stå på venteliste til en plads

   

  - Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer. Dokumentation for dette kan eksempelvis være 9. klasses afgangsprøve i dansk, med minimumskarakteren 2

   

  - Du skal have opholdt dig i Riget i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere


  - Vi indhenter altid en udtalelse fra dit barns sundhedsplejerske eller tidligere dagtilbud, for at sikre at barnets udvikling, læring og trivsel fortsætter ved pasning i hjemmet

   

  - Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Tilskuddet bortfalder, hvis du flytter til en anden kommune


  - Når dit barn skal optages i dagtilbud, gælder kommunens Regler for plads i dagtilbud. Der er pasningsgaranti senest tre måneder efter ansøgningsdato

   

  Lovbekendtgørelse nr. 1326 af 9. september 2020 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

 • Tilskuddets størrelse

   Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2,10 år:

  • 7.446 kr. pr. måned pr. barn

   

  Tilskud til børn i alderen 2,11 år til skolestart:

  • 3.741 kr. pr. måned pr. barn

   

  - Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum

   

  - Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og er A-skattepligtigt

   

  - Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til SKAT

Klagevejledning

Der er ikke fastsat særlig klage adgang i forbindelse med ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendelse af tilskud kan indbringes for det sociale nævn, jf. Retssikkerhedslovens § 60.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.