Skip navigationen

Tilskud til pasning af egne børn

Som forælder, adoptant og samlevende til barnets forælder i husstanden kan du få tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte daginstitution, hvis du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet i Dragør Kommune.

Du kan benytte ordningen fra dit barn er 24 uger, og til barnet skal starte i skole.

Tilskudsordningen omfatter også børn, der allerede er optaget i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution). Du skal udmelde barnet på Digital Pladsanvisning for at benytte ordningen.

Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt et år.

Tilskud til pasning af eget barn kan gives i henhold til dagtilbudsloven § 86-88.

 • Pasning af eget barn
 • Betingelserne for ordningen

  • For at benytte ordningen må du ikke have anden indtægt.

   

  • Du kan tidligst få tilskuddet fra det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde dagtilbudsplads efter de almindelige optagelsesregler.

   

  • Du kan tidligste få tilskuddet fra den dato, vi har modtaget din ansøgning, under forudsætning af, at Dragør Kommune har godkendt ordningen. Du kan ikke søge om tilskuddet med tilbagevirkende kraft.

   

  • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer.  Dokumentation for dette kan eksempelvis være 9. klasses afgangsprøve i dansk, med minimumskarakteren 2.

   

  • Du skal have opholdt dig i Riget i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

   

  • Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis fripladstilskud og bortfalder, hvis tilskudsmodtageren flytter til en anden kommune.

   

  • Det er en betingelse, at ansøger ikke er omfattet af §13 stk. 10, og §13 f, stk. 1-4, jf. §26. stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

   

   

   

 • Dagtilbud efter tilskudsperioden

  Når dit barn igen skal optages i dagtilbud, gælder kommunens Regler for pladsanvisning. Der er pasningsgaranti senest tre måneder efter ansøgningsdato.

  Ønsker du at afbryde den bevilgede tilskudsperiode, kan der søges en plads i dagtilbud efter gældende Regler for pladsanvisning.

   

 • Det får du i tilskud

   

  Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2,10 år:

  • 7.446 kr. pr. måned pr. barn

   

  Tilskud til børn i alderen 2,11 år til skolestart:

  • 3.741 kr. pr. måned pr. barn

   

  • Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og er A-skattepligtigt for den forældre, der modtager tilskuddet.
  • Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til SKAT.

   

Klagevejledning

Der er ikke fastsat særlig klage adgang i forbindelse med ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendelse af tilskud kan indbringes for det sociale nævn, jf. Retssikkerhedslovens § 60.

Kontakt

Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 12.00 - 16.30

Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.