Skip navigationen

Hegnsyn

Hvis der er uenighed mellem to naboer om hegnet imellem deres ejendomme, kan de anmode om Hegnsynets hjælp til løsning af problemet.

Plankeværk

Ansvar

Som naboer har I i første omgang selv et ansvar for at tale sammen og få lavet en aftale, hvis I har problemer med hegn eller træer. Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem naboerne.

Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Der kan dog være visse begrænsninger, som er fastsat i lokalplaner, tinglyste servitutter eller andre lokale regler.

Hvis ikke det er muligt kan du kontakte Hegnssynet og bede om at få foretaget et hegnssyn.

Hegnssynet

Hegnsynet er en uafhængig instans med tre medlemmer, der er politisk udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Hegnssynets opgave

Hegnsynets opgave er at forsøge at få et forlig mellem dig og din nabo. Hvis ikke det er muligt træffer hegnsynet en afgørelse.

 

Hvilke sager kan behandles

Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

  • Fælleshegn (hegn i naboskel)  
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen

Hegnsynet kan ikke behandle sager om enkeltstående træer på nabogrund, her henvises til domstolene.

Skriftlig anmodning om hegnsyn

Hegnsynet kan kun behandle ovennævnte tvister, såfremt der fremsættes skriftlig anmodning herom.

Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til hegnsynet, pligt til at fremkomme med oplysninger omkring klager, modparten, påstande m.v.

Hegnsynssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

Hvem kan rejse en sag

Efter hegnsloven kan en hegnsynssag ved hegnsynet i almindelighed kun rejses af grundejere.

Ejes ejendommen af flere personer, skal samtlige ejere underskrive anmodningen, eller der skal vedlægges fuldmagt.

Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssag ved hegnssynet.

Redegørelse

Ved en indbringelse af en hegnsynssag skal du fremkomme med oplysninger om de forhold, som du ønsker, hegnsynet skal bedømme. Du skal kort gøre rede for hvad du er uenig med naboen om.

Klagers påstand i sagen er det resultat som du ønsker at opnå ved hegnsynsforretningen, du skal altså anføre, hvad du vil have hegnsynets hjælp til at opnå.

Formular og vejledning til skriftlig henvendelse

Hent formular og vejledning som skal bruges ved skriftlig henvendelse på www.hegnsloven.dk/formular.

Gebyr for sager der behandles af hegnsynet

Der skal betales et gebyr på 1.932 kr. (2022) for at få en sag behandlet af hegnsynet, det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet.

Hvis du trækker begæring om hegnsyn tilbage, inden hegnsynet har været afholdt, koster det et gebyr på kr. 700,00, som betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen

Hvis du er utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for almindelige domstole ved civilt søgsmål.

Retssag skal anlægges inden 4 uger efter, at hegnsynets afgørelse er meddelt jf. lov om hegn §43 stk. 2.

Kontakt

Hegnsyn

Hvis du vil begære hegnsyn skal du henvende dig skriftligt til:

Hegnsynet
Dragør Rådhus
Borgmestersekretariat, IT og Personale
Kirkevej 7
2791 Dragør

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Hegnsyn
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.