Skip navigationen

Beskyttet beskæftigelse

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til borgere med særlige sociale problemer. Beskæftigelsesforløbet kan have karakter af oplæring eller optræning.

Målgruppe 

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

For borgere der er særligt socialt belastede

For borgere, der er særligt socialt belastet, f.eks. som følge af misbrugsproblemer, kan det være hensigtsmæssigt, at kommunen gør brug af de værksteder mv. der er tilknyttet boformerne efter til de særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, beskyttet beskæftigelse mv.

Tårnby Kommune varetager opgaven

Som konsekvens af kommunalreformen har Dragør Kommune indgået et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på handicap- og psykiatriområdet. Det betyder at Tårnby Kommune behandler ansøgningen, og træffer afgørelse i de konkrete sager.

Visitation

Tårnby Kommune forestår sagsbehandlingen. Dragør Kommune fører tilsyn med de til Tårnby Kommune delegerede opgaver, jf. Lov om Forpligtende kommunale samarbejder. Vurderingen baseres på stikprøver og Tårnby Kommune udleverer i den forbindelse den nødvendige dokumentation.

Tårnby Kommune er derudover forpligtet til årligt, at afrapportere til Dragør Kommune.

Klagevejledning

Borgeren kan klage over en afgørelse. Jævnfør det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune kan der forekomme sager, der krydser kommune grænserne.

Sagsbehandlingen varierer alt efter klagens indhold.

Kontakt

Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter

På dette område indgår Dragør Kommune i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 18 21

Du kan også sende en sikker mail til Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter
kommunen@taarnby.dk