Skip navigationen

Skoleindskrivning

Undervisningspligten indtræffer pr. 1 august i det kalenderår dit barn fylder 6 år. Hvis dit barn skal starte i skolen i august 2019, skal barnet indskrives til skole. Når du skal indskrive dit barn til skole kan det efter lov om digital selvbetjening udelukkende ske digitalt.

Skoleindskrivning til skoleåret 2020/2021

Skoleindskrivningen til skoleåret 2020/2021 foregår fra 20. - 26. januar 2020.

Kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn i 0. klasse

  1. Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen

  2. Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever.

  3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende

  4. Kommunens borgere går forud for andre.

  5. Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 22 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6. Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps).

  7. Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 21 elever i klassen – optages elever fra andre kommuner.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg over kommunegrænserne, ligesom elever kan søge om optagelse på en anden skole i Dragør Kommune end distriktsskolen. Ønskerne vil blive imødekommet, hvis der er plads på den ønskede skole.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 22 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin. 

Skoleskift i løbet af skoleåret

Såfremt en elev i skoleforløbet ønsker at skifte skole, imødekommes dette ønske kun af modtagende skole, såfremt klassekvotienten er under 22 på det pågældende klassetrin, eller at de involverede skoler vurderer, at det vil gavne elevens faglige og/eller sociale udvikling.

SFO

Når du indskriver dit barn til skolestart, vil i automatisk få tilbudt en plads i SFO. SFO’erne modtager folkeskolens nye 0. klasse fra 1. maj.

Skoledistrikter

I Dragør Kommune har vi skoledistrikter, der hvert år kan ændres efter behov.
Dette betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole.

Når indskrivningsprocessen er afsluttet, vurdere vi, om der er behov for ændringer. Behov for ændringer bliver udløst af, om børnene fordeler sig ligeligt på de tre skoler. Hvis dette ikke er tilfældet bliver der behov for, at vi ændrer i skoledistrikterne. Ændringer af skoledistrikter kan derfor ske både lige inden indskrivningsprocessen starter men også efter.

Se de nuværende skoledistrikter her:

Tilflytter

Er du tilflyttet kommunen skal du tage kontakt til distriktsskolen, som vil sørge for at indskrive dit barn.

Flytning til anden kommune

I forbindelse med flytning til anden kommune har en elev krav på at fortsætte skolegangen i sin nuværende klasse i Dragør Kommune, hvis man ønsker at undgå et skoleskift.

Udmelding af skole og/eller SFO

Ønsker du at melde dit barn ud af skolen, skal du tage kontakt til skolen og meddele dem det skriftligt.
Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden før. Du skal benytte digital pladsanvisning til udmeldelsen.

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.