Skip navigationen

Skoleindskrivning

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i 0. klasse det kalenderår, de fylder 6 år. 0. klasse er obligatorisk. Derfor vil vi gerne byde jer og jeres barn velkommen i Dragør Kommunes folkeskoler.

Skoleindskrivning til skoleåret 2021/2022

Skoleindskrivningen til skoleåret 2021/2022 foregår fra 18. - 24. januar 2021.

Hvilken skole skal mit barn begynde på?

I Dragør Kommune har vi skoledistrikter, der hvert år kan ændres efter behov. Dette betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole. Når indskrivningsprocessen er afsluttet i januar, vurderer vi, om der er behov for ændringer. Behov for ændringer bliver udløst af, om børnene fordeler sig ligeligt på de tre skoler. Hvis dette ikke er tilfældet bliver der behov for, at vi ændrer i skoledistrikterne. Eventuelle ændringer, vil efter behandling i Skoleudvalget, sendes i høring i skolebestyrelserne.

Det betyder, at der efter indskrivningen kan ske ændringer i skoledistrikterne, og at nogle bopæle kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende. Vi opfordrer derfor til, at man venter med at fortælle sit barn, hvilken skole det skal gå på, til skolerne har sendt et velkomstbrev ud.

Se de nuværende skoledistrikter her:

Indskrivning af børn i 0. klasse sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen

  2. Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever.

  3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den der bor tættest på.

  4. Kommunens borgere går forud for andre.

  5. Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 24 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6. Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps).

  7. Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen – optages elever fra andre kommuner.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg over kommunegrænserne, ligesom elever kan søge om optagelse på en anden skole i Dragør Kommune end distriktsskolen. Ønskerne vil blive imødekommet, hvis der er plads på den ønskede skole.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 22 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin. 

Skoleskift i løbet af skoleåret

Såfremt en elev i skoleforløbet ønsker at skifte skole, imødekommes dette ønske kun af modtagende skole, såfremt klassekvotienten er under 22 på det pågældende klassetrin, eller at de involverede skoler vurderer, at det vil gavne elevens faglige og/eller sociale udvikling.

SFO

Når du indskriver dit barn til skolestart, vil i automatisk få tilbudt en plads i SFO. SFO’erne modtager folkeskolens nye 0. klasse fra 1. maj.

Tilflytter

Er du tilflyttet kommunen skal du tage kontakt til distriktsskolen, som vil sørge for at indskrive dit barn.

Flytning til anden kommune

I forbindelse med flytning til anden kommune har en elev krav på at fortsætte skolegangen i sin nuværende klasse i Dragør Kommune, hvis man ønsker at undgå et skoleskift.

Udmelding af skole og/eller SFO

Ønsker du at melde dit barn ud af skolen, skal du tage kontakt til skolen og meddele dem det skriftligt.
Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden før. Du skal benytte digital pladsanvisning til udmeldelsen.

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.