Skip navigationen

Samtykkeerklæring ved skolestart

I forbindelse med dit barns overgang fra dagtilbud til skole/SFO kan skolen have brug for at udveksle oplysninger med dit barns nuværende dagtilbud, og det skal skolen have dit samtykke til.

Samtykke til udveksling af oplysninger

Det kan for eksempel dreje sig om følgende oplysninger: 

  • Dit barns sociale adfærd, også set i forhold til klassedannelse
  • Særlige forhold som har betydning for dit barns situation
  • Eventuelle foranstaltninger fra PPR

Hvad må skolen uden dit samtykke?

Ifølge persondataloven må skolen registrere og bruge en række oplysninger om dit barn, som er relevante i forhold til dit barns hverdag på skolen. Det gælder f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, sygedage og andre oplysninger, som er nødvendige for det daglige arbejde på skolen.

Skolen må udlevere adresselister, der indeholder navn, adresse, evt. telefonnummer og mail-oplysninger til elever og forældre i barnets klasse, samt gøre disse adresselister tilgængelige for de samme personer via skolens intranet, under forudsætning af at adgangen er sikret forsvarligt, og at beskyttede adresser ikke medtages.

Hvis du ønsker, at barnets adresse eller telefonnummer ikke skal fremgå af disse lister, skal du gøre skolen opmærksom på det.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger skolen har om dit barn.

Hvad må skolen ikke uden dit samtykke?

Skolen må ikke registrere oplysninger, der ikke er nødvendige for det daglige arbejde eller oplysninger om dit barns helbred eller religiøse overbevisning, uden dit samtykke. For eksempel må skolen registrere sygefravær, men ikke hvad dit barn fejler, med mindre skolen har fået særskilt samtykke.

Hvordan meddeler du dit samtykke?

Når du indskriver dit barn elektronisk, kan du give dit samtykke ved at sætte flueben i boksen ud for ’Samtykkeerklæring’.