Skip navigationen

Støtte til handicapbil

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil.

 • Handicapbil
 • Støtte til handicapbil ved varigt handicap

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

  Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

  Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx med individuel handicapkørsel.

  Du kan læse mere om støtte til bil hos blandt andre Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

 • Bil til forældre og plejeforældre

  Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

  Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

  Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

 • Hvad kan jeg få støtte til

  Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil op til 195.000 kr. (2020).

  Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

  Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear eller andet. Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højest op til 26.952 kr. (2020)

  Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

  Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

 • Genbevilling af handicapbil

  Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter otte år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere.

 • Varsling

  Fra 1. januar 2018 er en ny varslingsordning på servicelovens område trådt i kraft. Det betyder, at man som borger i visse situationer får 14 uger til at forberede sig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, man hidtil har fået.

  Varslingsordningen gælder kun for udvalgte bestemmelser, hvor kommunen fratager eller nedsætter hjælpen til en borger. Ordningen gælder for følgende bestemmelser:

  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (servicelovens § 95)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (servicelovens § 98)
  • frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (servicelovens §§ 32 og 36)
  • ophør af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42)
  • frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (servicelovens § 114)
  Afgørelser omfattet af varslingsordningen

  Kommunen skal give et varsel på minimum 14 uger, inden en afgørelse kan iværksættes, hvis kommunen træffer afgørelse om at nedsætte eller standse hjælp til en borger. De 14 uger gælder fra den dag kommunen har afgjort sagen. Kommunen skal vejlede borgeren om, hvad det betyder, at sagen er omfattet af varslingsordningen. 

  Hvis man som borger ikke klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse, betyder varslingsordningen, at man får en periode på 14 uger, hvor den hidtidige hjælp fortsætter, og hvor man kan indrette sig på den nye situation. Kommunen kan dog godt forberede iværksættelsen af afgørelsen, mens varslingsperioden løber. 

  Hvis man derimod klager til Ankestyrelsen, kan kommunens forberedelser på at iværksætte afgørelsen først begynde, når de 14 uger er gået.  Klagesagen skal som udgangspunkt være afsluttet inden for de 14 uger. Det betyder, at man som borger har fire uger til at klage, kommunen har to uger til at genvurdere på baggrund af klagen, og at Ankestyrelsen har otte uger til at behandle klagen.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen m.v.

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet

Lovgivning