Skip navigationen

Kvalitetsstandard kommunal træning

Træning ydes efter Lov om Social Service (Serviceloven) § 86.

Dragør Kommunes målsætning

At betjene borgerne i Dragør Kommune med hensyn til aktiviteter, træning, pleje/omsorg, samvær, praktisk bistand, hjælpemidler og boligform således at deres behov imødekommes på den måde, der bedst muligt respekterer personens selvvalgte livsform.

Målgruppe for træning

Personer som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for vedligeholdende træning eller kommunal genoptræning af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder.

Træning er uafhængig af personens boform og kan bevilges til personer, som ikke selv er i stand til at bevare sine færdigheder eller at undgå yderligere tab af færdigheder. Det er en forudsætning, at personen er motiveret og deltager aktivt.

Træning er også for personer, der på grund af sygdom eller svækkelse i hjemmet har mistet funktioner, som kan genoptrænes.

Træning er ikke for personer, som har ret til vederlagsfri fysioterapi eller genoptræning som led i en sygehusbehandling. Man kan visiteres til træning efter afsluttet sygehusbehandling eller direkte fra eget hjem.

Visitation

Visitationen foretages af SundhedsCenter Tårnby på baggrund af en individuel funktionsvurdering foretaget af fysio- eller ergoterapeuten på området. Afgørelsen fremsendes skriftligt.

Formål med træning

At bevare, udvikle og/eller optræne den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, så personen opnår højest mulig livskvalitet og selvhjulpenhed.

Træningens indhold

 • Hjemmebesøg efter behov
 • Undersøgelse og vurdering
 • Kortvarig individuel genoptræning ved særlige behov
 • Målrettet individuel vedligeholdelsestræning i en afgrænset periode
 • Tilbud om træning på hold
 • Tilbud om Åben Fysioterapi
 • Instruktion i selvtræning
 • Træning i brug af bevilligede hjælpemidler
 • Rådgivning og vejledning

Øvelser i daglige færdigheder  

Træningen har fokus på personens hverdag, og kan fx bestå af øvelse i daglige færdigheder som fx at tage tøj på og af, at vaske sig, at vaske op, at sætte sig og rejse sig, balanceøvelser, øvelser til forbedring af styrke, udholdenhed og kondition, gangtræning eller gang på trapper og hukommelsestræning. Desuden ydes rådgivning og vejledning.

Terapeuterne vurderer om træningen mest hensigtsmæssigt skal finde sted på Sundhedscenter Wiedergården, Omsorgscenter Enggården eller i hjemmet.

Træning omfatter ikke

 • Lægeordineret fysioterapi (sygesikringsopgave)
 • Genoptræning som er en del af hospitalsbehandlingen
 • Passiv behandling som massage, ultralyd med mere
 • Daglig eller livslang træning
 • Personer med ret til vederlagsfri fysioterapi, dog med undtagelse af personer som har et fysisk eller psykisk funktionsniveau, der gør det umuligt selv at organisere og modtage vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapeutisk træning  

Der kan ikke ydes fysioterapeutisk træning i kommunen samtidig med der ydes fysioterapi på hospitalet eller vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut, undtagen er helt specielle tilfælde, hvor borgeren har behov for en tværfaglig indsats (fysioterapi, ergoterapi, sygepleje, hjemmepleje, social aktivering).

Varighed

Træning varer normalt ca. 3 måneder og evalueres løbende af den trænende terapeut.

Hvem leverer træningen

Træningen foregår afhængig af personens individuelle behov ved fysioterapeut, ergoterapeut og/eller andet hjælpepersonale. 

Personen har ikke mulighed for at vælge personalet, der skal udføre træningen.

Betaling

Der er ingen brugerbetaling.

Transport

Der ydes ikke kørsel til og fra træning.

Kvalitetsmål

 • Senest 2 uger efter henvisningen kontaktes personen for at blive visiteret
 • Træningen tilrettelægges sammen med personen med udgangspunkt i behov og muligheder 
 • Skriftlig samtykkeerklæring indhentes via afgørelsesblanketten

Praktisk information om træningen 

 • Hvor og hvornår træningen skal foregå 
 • Hvor ofte og hvordan træningen foregår 
 • Hvor længe træningsforløbet forventes at vare 
 • Træningen foregår mellem kl. 8 og 16 
 • Der kan forekomme ventetid, ændringer eller aflysninger
 • Træningen kan foregå individuelt, som holdtræning, selvtræning eller åben fysioterapi 
 • Træningen foregår i tværfagligt samarbejde med sygeplejerske og hjemmehjælper for at træningen bliver helhedsorienteret 
 • Mindst 70% af klienterne skal fastholde eller forbedre funktionsniveauet efter træning

Åben fysioterapi

Åben fysioterapi på Sundhedscenter Wiedergården eller Omsorgscenter Enggården er for pensionister, som på grund af en mindre skavank har særlige behov for vejledning eller fysisk træning.
Der holdes åben fysioterapi 1½ time to gange om ugen på Sundhedscenter Wiedergården og en gang om ugen på Omsorgscenter Enggården.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Det betyder, at hjemmet skal være indrettet, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt korrekt.
Alle medarbejdere har tavshedspligt.

Klage

Er du utilfreds med afgørelsen eller træningen kan du klage til Sundhedscenter Tårnby. Er du stadig utilfreds, kan du klage til Det Sociale Nævn. I så fald skal klagen sendes til SundhedsCenter Tårnby, der sørger for at videresende klagen til Det Sociale Nævn.

Evaluering

Evaluering om tidsfristerne overholdes.

Yderligere information fås ved henvendelse til SundhedsCenter Tårnby på tlf. 32 47 00 70 eller www.dragoer.dk.