Skip navigationen

Parkering

Lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune

Lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune

1. marts 2014, trådte en ny Færdselslov i kraft, hvorved hidtidige lokale parkeringsbekendtgørelser annulleres.

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse godkendte den 18. september 2014 en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune.

Vedtagelse af en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune bevirker, at der i Dragør Kommune kan parkeres, som før den nye færdselslov blev vedtaget pr. 1. marts 2014. 

Parkeringsbekendtgørelsen er senest revideret og vedtaget den 24. november 2016 og trådt i kraft 1. december 2016. 

Det er fortsat ikke lovligt at parkere til ulempe /gene for andre trafikanter samt gående. Dette reguleres som tidligere af politiet efter færdselslovens paragraffer.

Langtidsparkering

Langtidsparkering med lastvogne henvises til parkeringspladsen ved Kongelundshallen på Kalvebodvej.

 • Regulativ vedr. adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang
 • Regulativ vedr. adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang

  I medfør af kapitel 12, punkt 7 og kapitel 15, punkt 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse har Dragør Kommunalbestyrelse, den 19. juni 1990 fastsat:

  § 1.
  Stk. 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.
  Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde. Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

  § 2.
  Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

  §3.
  Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 1990 og samtidig ophæves regulativ af 1. oktober 1976.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.