Skip navigationen

Bevoksning langs fortove, stier og veje

Af hensyn til færdsel på veje og stier har grundejere pligt at sørge for at hække, træer og buske beskæres. Beskæringen skal ske efter bestemte retningslinjer.

Du har pligt til at beskære

Som grundejer i Dragør Kommune, har du pligt til at sørge for at hække, træer og buske beskæres, så de ikke breder sig ud over fortov og vejarealet, og er til gene for de kørende og gående.

Både offentlig og privat vej

Det gælder både offentlige veje/stier og private fællesveje på landet og i byen.

Hvorfor skal der beskæres?

Beskæringen skal foretages bl.a. af hensyn til:

 • svagtseende
 • kørestole 
 • rollatorer 
 • barnevogne 
 • trafiksikkerheden 
 • vintervedligeholdelse 
 • skilte 
 • renovationsbiler

Hvordan skal der beskæres?

 • Hegn og buske må ikke hænge ud over skel 
 • Træer skal klippes, så der er en frihøjde fra fortov til de nederste grene på mindst 250 cm og fra køre-arealer en frihøjde på mindst 420 cm 
 • Færdselstavler ud for grunden skal friholdes for beplantningen 
 • På ejendomme med tinglyst oversigtsservitut skal bevoksningen nedklippes, så oversigtsforholdene ikke generes. Træer og buske må i almindelighed højst være 80 cm over vejens niveau.

Grundejer er forpligtet til at holde fortovet rent for ukrudt af hensyn til færdslen på fortovene og stierne. Fortovsbelægningen ødelægges nemlig ved planternes gennemgroning og af planternes rødder.

Hvis jeg undlader at beskære?

Undlader en ejer at klippe og beskære bevoksning og beplantning, kan kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse.

Overskridelse medfører, at klipning m.m. vil blive udført på grundejerens regning.

På tegningen er en illustration af afsnittet om, hvordan der skal beskæres.
Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.