Gå til hovedindhold

Forslag til kommuneplan 2022

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen 12 år frem. Planen er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen.

Indhold

  Den 16. december 2021 godkendte kommunalbestyrelsen at sende forslag til Kommuneplan 2022 i høring. Høringsperioden var otte uger fra onsdag den 2. februar til og med onsdag den 30. marts 2022.

  Den nye kommuneplan vil erstatte den gældende kommuneplan, når den vedtages.

  Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling og består af visioner og politiske mål, samt retningslinjer og rammer for de næste 12 år. Forslag til Kommuneplan 2022 er inddelt i seks temaer:

  • Byerne
  • Transport og Mobilitet
  • Det åbne land
  • Fritid og Turisme
  • Bevaring og kulturarv
  • Klima og energi.

  Sammen dækker temaerne og rammerne Dragør Kommunes egne fokusområder. De forholder sig til det regionale perspektiv og de dækker de lovmæssige krav, der er til en kommuneplans indhold.

  En kommuneplan er en samlet plan for alle kommunens arealer. Den er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og/eller forventning til kommunens fysiske udvikling.

  Det er planloven, som fastlægger bestemmelser for kommuneplanens indhold.

  Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, men den er retningsgivende for kommunalbestyrelsen og administrationen. Kommuneplanen kan udmønte sig gennem lokalplaner, som er juridisk bindende for grundejerne i kommunen.

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Det sker ved at udøve de beføjelser, som er givet ved lov. Kommunens egen bygge- og anlægsaktivitet må ikke stride imod kommuneplanen.

  En kommuneplans retsvirkninger træder i kraft, når den er endelig vedtaget og offentliggjort. Det forventes, at kommunalbestyrelsen beslutter den endelige Kommuneplan 2022 i juni måned.

  Der er foretaget miljøvurdering (screening) af forslag til Kommuneplan 2022, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Nr. 425 af 18. maj 2016, jf. LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021).

  Det er i screeningen vurderet, at kommuneplanforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af pligten til at gennemføre miljøvurdering.

  Kommunalbestyrelsen ønsker at henlede borgernes opmærksomhed på nye muligheder for byfortætning i visse boligområder som et emne i høringen.

  I boligområder, der hidtil har været udpeget som byfortætningsområder i kommuneplanen – (s. 17 i forslaget), er mindstegrundstørrelserne sat ned, så både muligheden for udstykning af grunde og indretning og opførelse af dobbelthuse er blevet forbedret.

  Dette vil kunne leve op til målet om at skabe et mere varieret boligudbud med flere mindre boliger til at dække behovene hos det stigende antal ældre og samtidig skabe bedre muligheder for, at unge og små husstande kan bo i kommunen.

  Konkret åbner forslaget for at udstykke grunde ned til en minimumstørrelse på 550 m2 med en fremtidig bebyggelsesprocent på 30. Der er i byfortætningsområderne omkring 170 grunde, som er store nok til at kunne udstykkes.

  Derudover åbner forslaget for at kunne indrette eller opføre et dobbelthus med lodret skel med grundstørrelser på mindst 450 m2. Der er omkring 540 grunde på mere end 900 m2 i de berørte områder.

  Alt det og meget mere kan du læse om i forslag til kommuneplan 2022. Det er vigtigt at være opmærksom på, at såfremt planen vedtages, giver kommuneplanen ikke grundejerne en umiddelbar ret til at udnytte mulighederne.

  Ændringerne giver Dragør Kommune mulighed for at lave nye lokalplaner, der kan nedsætte grundstørrelserne ud fra en vurdering af de lokale forhold i området for eksempel højder, tagformer, afstande til skel, terrænregulering og parkering på egen grund.