Skip navigationen

Når du skal bygge

Når du skal bygge, skal du søge byggetilladelse digitalt.

Du skal søge om tilladelse hvis du vil:  

 • bygge nyt enfamiliehus 
 • bygge tilbygning 
 • bygge udestue 
 • bygge beboelse i tagetagen
 • bygge carporte
 • bygge garage
 • bygge udhuse
 • bygge etageboliger
 • renovere og isolere
 • ændre anvendelse
 • nedrive
 • terrænregulering

 

 • Byggeriets regler

 • Byggeloven og bygningsreglementet

  Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

  Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

 • Andre love og regler

  Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

  Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

 • Byggemyndigheder og -tilladelser

  I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

  Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

  Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

  Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

  Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

 • Obligatorisk byggeskadeforsikring

  I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

  Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

  Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

  Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen

 • Sagsbehandlingstid, gebyr og vejledning
 • Sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstid for opførelse af enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse og tilbygninger hertil er aktuelt på 13 – 15 uger efter et fyldestgørende materiale er modtaget.

  Der må dog påregnes en udvidet sagsbehandlingstid, hvor ansøgningen fx kræver dispensation eller supplerende tilladelse efter anden lovgivning.

  For garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignede sekundære bygninger, med et samlet areal under 50 m2 inkl. det aktuelle sekundære byggeri, skal der ikke søges om byggetilladelse, såfremt at byggeriet overholder gældende bestemmelser i bygningsreglementet om placering og højder mv. samt lokalplan / byplanvedtægt  og tinglyste deklarationer

  Dog skal der, når byggeriet er opført ske indberetning via RET BBR

  Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysninger i BBR er korrekte.
  BBR-registeret er et landsdækkende register, som indeholder oplysninger om bygninger og tekniske anlæg på din ejendom.
  De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i bekendtgørelsen BEK. nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ”ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)”.

  For garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignede sekundære bygninger, med et samlet areal over 50 m2 inkl. det aktuelle sekundære byggeri, skal der ansøges om byggetilladelse.

  For andet og mere kompliceret byggeri må der i en række tilfælde påregnes en udvidet sagsbehandlingstid.

  Vi har fået mange lovliggørelsessager, derfor skal du først forvente at vi starter sagsbehandling op i juni 2019. Der vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Plan og Teknik beklager den aktuelle lange ventetid, som skyldes en ekstraordinær stor sagsmængde.

   

 • Gebyrer

  Takster 2019

  Byggesagsgebyret er en timesats, for sagsbehandling efter byggeloven.

  Timeprisen er fastsat af Kommunalbestyrelsen til 670 kr./time.

  Den medgåede tid starter ved sagsoprettelsen og gebyret faktureres ved udstedelse af byggetilladelse, byggemeddelelse eller afslag.

  Lovliggørelsessager medregnes efter samme principper som ved ”almindelig” byggesag, idet der opkræves gebyr for perioden fra kommunen har påbegyndt lovliggørelsessagen og indtil byggeriet er lovliggjort og kommunen har afsluttet lovliggørelsessagen. Der skelnes ikke mellem fysisk og retlig lovliggørelse.

  For garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignede sekundære bygninger, med et samlet areal over 50 m2 inkl. det aktuelle sekundære byggeri, afregnes efter en fast pris på 1.235 kr.

  Der opkræves ikke gebyr for garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignede sekundære bygninger, med et samlet areal under 50 m2 inkl. det aktuelle byggeri, i det ikke kræver en byggetilladelse såfremt at byggeriet overholder gældende bestemmelser i bygningsreglementet om placering og højder mv. samt lokalplan / byplanvedtægt  og tinglyste deklarationer

  Dog skal der, når byggeriet er opført ske indberetning via RET BBR

  Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysninger i BBR er korrekte.
  BBR-registeret er et landsdækkende register, som indeholder oplysninger om bygninger og tekniske anlæg på din ejendom.
  De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i bekendtgørelsen BEK. nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ”ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)”.

  Forhåndsdialog og opfølgning efter meddelt tilladelse er gebyrfrit.

  Byggesagsgebyret er momsfrit.

 • Vejledning fra byggesagsafdelingen

  Information om love og regler

  Byggesagsafdelingen vejleder alle, der har spørgsmål i forbindelse med byggesager. Det drejer sig om information om gældende love og regler for de enkelte byggerier og de særlige procedurer en myndighedsgodkendelse kræver. Konkret rådgivning om de rent byggetekniske forhold ved et byggeri, for eksempel statiske beregninger, varmetabsberegninger med mere rådgives der ikke om. Her henvises der til private rådgivende firmaer.

  Forhåndsdialog med vejledning

  Byggesagsafdelingen deltager gerne i forhåndsdialog med ejer/bygherre forud for en byggeansøgning/-byggeprojekt. Det skal dog præciseres, at byggesagsafdelingen udelukkende vejleder ved forhåndsdialogmødet. Byggesagsafdelingen kan ikke fungere som bygherrerådgiver, ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

  Søg i god tid

  Skal du i gang med at bygge, anbefales det endvidere, at du indleverer din ansøgning i god tid, før du påregner med at gå i gang med at bygge. Læs her hvilke tegninger og oplysninger du skal 

  Oplysninger og tegninger

  Når du ansøger om at opføre byggeri, der kræver byggetilladelse, skal nedenstående oplysninger og tegninger fremgå af din ansøgning Byggesagsbehandlingen begynder først, når vi har modtaget dette.
  Oplysninger og tegninger

  Fuldmagt

  • Hvis ejer ikke selv ansøger, skal ejer give fuldmagt til ansøger 
  • Hvis der er mere end en ejer af ejendommen skal der vedlægges fuldmagt

  Projektbeskrivelse

  • Beskrivelse af projektet, herunder bygningens anvendelse

  Situationsplan, i fast målestoksforhold, der viser

  • Alle bygningerne på ejendommen og de enkelte bygningers anvendelse. Hvis du søger om tilladelse til en tilbygning skal det tydeligt fremgå, hvad der er nyt. 
  • Alle relevante mål, herunder bygningernes ydre dimensioner, indbyrdes afstande, afstande til ejendommes skel, placering og bredde af indkørsel, samt antal P-pladser på ejendommen

  Plantegning, i fast målestoksforhold

  Facadetegninger, i fast målestoksforhold, der viser

  • Facadehøjde, beregnet som facadens højde fra terræn til skæring mellem ydersiden af tagflade og ydervæg 
  • Bygningshøjde, bygningens højde fra terræn til det højeste punkt 
  • Det skrå og vandrette højdegrænseplan (Fra 2,5 og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti) 
  • Eksisterende og fremtidigt terræn

  Bebyggelsesprocent

  • Beregning af den nuværende og den fremtidige bebyggelsesprocent

  • Hvis byggeriet kræver dispensation, skal der sendes en saglig begrundelse.

  • Ved nye helårsboliger, skal der fremsendes dokumentation for at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring eller selvbyggererklæring.

  Ifølge Byggeloven § 17 er det den nuværende ejer, der er ansvarlig for at et byggeri er lovligt.

  Spørgsmål

  Du er altid velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler, hvis du har spørgsmål til dit byggeri.

 • Byggesagsarkiv

  Dragør Kommune har ikke elektronisk byggesagsregister. Du er velkommen til at komme og se i byggesagsmappen på ejendommen. Du kan henvende dig i Borgerservice, som også vil være behjælpelig med evt. kopier.

   

Kontakt

Center for Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.