Skip navigationen

Tilladelse til udeservering på offentligt vejareal 2020

By-, Erhvervs- og Planudvalg drøftet udeserverings-problematikker.

Som følge af det øgede antal udeserveringer og omfang af samme i Kongevejsområdet har By-, Erhvervs- og Planudvalg på møde den 2. juni 2020 drøftet udeserverings-problematikker, herunder også covid19-situationen. By-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet, at administrationen skal føre skærpet tilsyn, der blandt andet skal sikre ordentlig adgang for handicappede i det offentlige rum. Heri omfattet friholdelse i fuldt omfang af fortovs ganglinjer inklusiv ledelinjer for blinde/svagtseende. Endvidere har udvalget besluttet at fastholde gældende vilkår for udeservering. Herunder indskærpet, at alle udeserveringers borde og stole skal fjernes fra offentligt vejareal uden for åbningstid.

Vilkår for udeservering

På baggrund af ovenstående har Plan og Teknik meddelt tilladelser til udeservering til forretninger på Kongevejen/Neels Torv, Badstuevælen og Strandlinien med følgende vilkår:

 

  • At Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune overholdes, herunder særligt Bestemmelsernes § 20, stk. 1—11, hvor vi især skal henlede opmærksomheden på § 20, stk. 3 om fjernelse af udeserveringen uden for åbningstid samt stk. 10 om, at manglende overholdelse vil medføre inddragelse af tilladelse med øjeblikkelig virkning.
  • At udeservering og inventar ikke er til gene for kommunens vejudstyr.
  • At der sikres fri passage for fodgængere på fortovet ved friholdelse af 2 fortovsfliserækker på Strandlinien og ved Nordre Væl.
  • At der sikres fri passage for fodgængere på fortovets fri ganglinje med ledelinjer på Kongevejen.
  • At der sikres friholdelse for udeservering og inventar i gågaden på Kongevejen mellem de to vandrender i belægningen (3,5 meter).
  • At der sikres fri passage for fodgængere på gågadens frie ganglinjeforløb om ledelinjer på Kongevejen/Neels Torv, så ledelinjeforløbet (minimum 1,5 meter frit, symmetrisk 0,75 meter på hver side af centrum ledelinje) friholdes for udeservering og inventar.
  • At der sikres fri passage for fodgængere og vareleverancer på Neels Torv i kørebaneforløbet.
  • At der sikres fri passage for fodgængere på Badstuevælen i ganglinjeforløbet.

 

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en sikker mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.