Skip navigationen

Referat

Onsdag den 05. februar 2014 kl. 15:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:

Formanden ønsker meddelelsespunkt 8 overflyttet til behandlingspunkt, hvilket udvalget tilsluttede sig.

Dagsorden godkendt.

Ole Svendsen (A) og Helle Barth (V) forlod mødet kl. 17.07 og deltog ikke i behandling af punkterne 5-7 og 10.
 • 1
  Forsøg med nye prøver i Folkeskolen
  Sagsid.: 14/81

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at Folkeskolerne i Dragør kan deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver 2014, hvis de ønsker det.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som i skoleåret 2012/2013 har eleverne også i skoleåret 2013/2014 mulighed for at afprøve de nye prøveformer, som ministeriet for Børn og Undervisning har ønsket afprøvet.

  Formålet er at skabe en styrket sammenhæng mellem den daglige undervisning, elevernes daglige arbejdsformer og afgangsprøverne.

  Ønsket er at skabe nye virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, så elevernes engagement og motivation øges.

  Man kan tilmelde sig de nye prøveformer i:

  • Samfundsfag, historie og kristendomskundskab.
  • Fremmedsprog.
  • Fysik/kemi.
  • Fokus i de nye prøveformer er gruppeprøver og produkt- og problemorienterede mundtlige prøveformer. 
  • En deltagelse i forsøget kræver, at kommunalbestyrelsen godkender denne.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 31. januar 2013 ansøgningen om, at Dragørs skoleelever kunne deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver maj-juni 2013

  Der ansøges om, at eleverne også i år får kommunalbestyrelsens tilladelse til at deltage i de nye prøveformer til Folkeskolens Afgangsprøver maj/juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

 • 2
  Skolebestyrelsesvalg - Tillæg til Skolestyrelsesvedtægten
  Sagsid.: 14/127

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  det godkendes at sende bilag om skolebestyrelsesvalg til godkendelse hos skolebestyrelserne og til udtalelse hos Fælles skoleråd

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med folkeskolereformen, er der blevet vedtaget en række ændringer i forhold til lovgivningen relateret til folkeskolen, herunder også i forbindelse med skolebestyrelsesvalget jf. BEK nr. 114 af 14/01/2014.

  Af den nye bekendtgørelse fremgår det, at reglerne for nedenstående emner skal fastsættes i et bilag til styrelsesvedtægterne for kommunens skolevæsen.

  • Hvem der har ansvaret for gennemførelse af valget.
  • Valgtidspunkt.
  • Afstemning herunder mulighed for elektronisk afstemning.
  • Mulighed for fredsvalg.
  • Opgørelse af valget.
  • Klager over valget.
  • Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden.
  • Suppleringsvalg.
  • Bekendtgørelse af valgets resultater.

  Reglerne skal ifølge bekendtgørelsen godkendes af skolebestyrelserne.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr. 28 af 14/01/2014)

  Bilag vil blive fremsendt inden mødet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27. februar 2014 (ekstraordinært)

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Udvalget vedtog, at sende sagen til godkendelse i skolebestyrelserne og udtalelse i Fælles Skoleråd.

  Formanden oplyste, at der var indlagt et ekstraordinært BFKU-møde den 27. februar 2014 inden KB mødet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 3
  Forslag til styrkelse af kommunikationen mellem kommunen og skolerne
  Sagsid.: 14/125

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 25. januar 2014 ønsket følgende optaget på dagsordenen:

  ”ACOV foreslår, at BFK udvalget drøfter forskellige scenarier for, hvordan udvalget fremadrettet kan styrke kommunikationen mellem kommunen og skolebestyrelserne, elever, forældre og lærere.

  ACOV foreslår, at udvalget inviterer formændene for skolebestyrelserne og elevrådene til et dialog møde med udvalget i marts måned for at drøfte de forskellige scenarier.

  Motivation:

  I den politiske aftale mellem konstitueringsparterne er der sat fokus på dette tema og parterne ønsker, at udvalget så hurtigt som muligt kommer i gang med kvalificering og effektuering af den politiske aftale.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Udvalget godkendte, at forvaltningen inviterer de relevante parter herunder repræsentanter for SFO-området til mødet i april 2014.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 4
  Status over byggeriet på Dragørs skoler
  Sagsid.: 14/38

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 25. januar 2014 ønsket følgende optaget på dagsordenen:

  ”ACOV foreslår, at BFK udvalget på først kommende møde får en gennemgang af byggeriet på Dragørs skoler, med fokus på, hvordan byggeriet kan understøtte de tiltag der skal iværksættes ved implementeringen af regeringens folkeskolereform.

  Motivation:

  I den politiske aftale mellem konstitueringsparterne er der sat fokus på dette tema og parterne ønsker, at udvalget så hurtigt som muligt kommer i gang med kvalificering og effektuering af den politiske aftale.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Udvalget vedtog, at aflægge skolerne besøg for at se byggeriet og dermed kvalificere den videre politiske drøftelse.

  Forvaltningen og formanden planlægger besøget.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 5
  Dragør Ungdomsklub, fremtidens klubtilbud
  Sagsid.: 14/121

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at sagen drøftes med henblik på beslutning om implementering på efterfølgende udvalgsmøde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social, Børn og Kulturudvalget (SBKU) har gennem de seneste par år drøftet udvikling af klubområdet med særligt fokus på ungdomsklubområdet og SSP-funktionen. Som led i dette besluttede SBKU at flytte SSP-konsulentfunktionen fra skoleområdet til klubområdet, og området redegjorde for status på udvikling af denne i oktober 2013.

  Klubområdet står overfor en udfordring om en bredere brugergruppe og en større tilslutning af forskellige ungegrupper og kulturer, hvilket bekræftes af vedlagte fremmødestatistik, som SBKU udbad sig på mødet i oktober.

  Dette kalder på et mere tidssvarende og alsidigt ungetilbud, som både sikrer et ungeperspektiv og et pædagogisk perspektiv. I et ungeperspektiv: et tilbud rettet mod de unges behov og interesser. I et pædagogisk perspektiv: et inkluderende tilbud rettet mod alle Dragørs unge.

  Ligeledes vil de unge i forbindelse med en længere skoledag skulle omorganisere deres fritid, hvilket udfordrer de nuværende åbningstider.

  Som svar på dette peger klubområdet på:

  • Et sammenhængende ungetilbud, som kombinerer socialpædagogiske og mere mainstream-orienterede aktiviteter
  • Brugerdrevede projekter og arbejdsmetoder, der sikrer involvering af de unge samt et relevant og aktuelt tilbud
  • Omorganisering af struktur og rammer for arbejdet: nye åbningstider samt organisering af arbejdet i interesseteams, der målrettes bestemte interesseområder og bestemte typer af unge.

  Dette kræver et opgør med den nuværende traditionelle klubkultur, herunder nye tilbud, indsatser samt organisering og rammer for arbejdet – og i forlængelse af dette kompetenceudvikling på afgrænsede områder, hvilket er uddybet i notatet ”Dragør Ungdomsklub – fremtidens klubtilbud”.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bør drøfte forslaget til organisering af et mere tidssvarende og alsidigt ungetilbud og behovet for fleksibilitet i åbningstiden som beskrevet i notatet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den ændrede åbningstid afholdes indenfor eksisterende ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Sagen blev drøftet og udvalget besluttede, at sagen sendes til høring i Klubrådet forinden behandling i næste BFKU-møde den 5. marts 2014.

  Birger Larsen (O), Ole Svendsen (A) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Udvalget godkendte implementeringen jf. sagsfremstillingen.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Forslag - Unge mellem 15-25 år. Model til belysning af deres behov for at komme i klubberne
  Sagsid.: 14/126

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 25. januar 2014 ønsket, at få følgende optaget på dagsordenen.

  ”ACOV foreslår, at forvaltningen til møde i april måned 2014 fremlægger forslag til model for, hvordan det kan belyses hvilke behov unge mellem 15-25 år har, og hvordan der kan sættes fokus på at gøre det mere attraktivt at komme i klubben, etablering af værested mv.

  Motivation:

  I den politiske aftale mellem konstitueringsparterne er der sat fokus på dette tema og parterne ønsker, at udvalget så hurtigt som muligt kommer i gang med kvalificering og effektuering af den politiske aftale.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Udvalget besluttede, at forvaltningen til mødet i april 2014 fremkommer med forslag til model for, hvordan det kan belyses, hvilke behov unge mellem 15-25 år har med hensyn til klubberne.

  Birger Larsen (O), Ole Svendsen (A) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

 • 7
  Dialogmøder BFKU 2014
  Sagsid.: 14/128

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  dialogmødeplanen og de foreslåede mødetidspunkter godkendes,

  at

  udvalget afsætter dato og tidspunkt for afholdelse af dialogmøde med Museum Amager.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Børne, Social og Sundhedsudvalgets godkendelse af mødeplanen for 2014 den 9. oktober 2013 er der i 2014 planlagt følgende dialogmøder:

  Tirsdag den 22. april: Hollænderhallen, Biblioteket og Lokalarkivet. Tirsdag den 20. maj: Institutioner, 06 års området og klubberne, 10-18 års området.

  Tidsplanen vil herefter være:

  BFKU den 2. april: Godkendelse af dagsorden til dialogmøder

  BFKU den 22.april: Dialogmøde med Hollænderhallen kl. 17.00-17.45.

  Dialogmøde med Biblioteket og Lokalarkivet kl.18.00-19.15.

  BFKU den 7. maj: Endelig godkendelse af resultataftaler.

  Plan og Teknik arrangerer.

  BFKU den 7. maj: Godkendelse af dagsordener til dialogmøde med institutionerne, 0-6 års området og klubberne, 10-18 års området.

  BFKU den 20. maj: Dialogmøde med institutionerne, 0-6 års området kl. 17.00-18.30.

  Dialogmøde med klubberne, 10-18 års området

  kl.18.30-20.30.

  BFKU den 2. juni: Godkendelse af referater fra dialogmøder.

  Social, Børn og Kultur arrangerer.

  Herudover skal der afsættes dato til dialogmøde med Museum Amager, som normalt foregår i Museets lokaler i St.Magleby, f.eks. en aften i juni, kl. 19.00-20.15.

  Plan og Teknik arrangerer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Udvalget godkendte mødeplan og tidspunkt for dialogmøderne og besluttede at afholde dialogmøde med Museum Amager i forlængelse af dialogmødet med Hollænderhallen, Biblioteket og Lokalarkivet tirsdag den 22. april 2014 kl. 19.30-20.45.

  Birger Larsen (O), Ole Svendsen (A) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

 • 8
  Orientering om det videre arbejde med folkeskolereformen
  Sagsid.: 14/129

  SAGSFREMSTILLING:

  Til orientering er det nedenstående punkter, der skal drøftes igennem på temamødet mandag den 24. februar om folkeskolereformen og efterfølgende til beslutning i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2014.

  · Principper for den nye folkeskole i Dragør Kommune

  o Udvælgelse af 3-5 temaer

  · Rammer for skolerne

  o Antal undervisningstimer

  o Varetagelse af den understøttende undervisning

  o Samarbejde med øvrige interessenter så som. erhvervsliv, foreninger mv.

  o Samarbejde med Ungdomsskole og Musik- og Kulturskolen

  o Elev-lærertid

  o Pædagogisk råd

  · Arbejdstidsaftale

  o Herunder tilstedeværelse

  · Evaluering og målstyring

  · Økonomi

  o Finansiering af reformen

  · Fritidstilbuddet efter folkeskolereformen

  o Mål

  o Indhold

  o Struktur

  o Økonomi

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Sagen blev overflyttet fra meddelelsespunkt til behandlingspunkt.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Et flertal på 4 af udvalget (A, C,V) stemte for følgende protokoltilføjelse:

  ”A,C,V ser frem til sammen med elever, personale og forældre, at implementere reformen. Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at der skal træffes store og vidtgående beslutninger, som skal træde i kraft i august 2014. De vilkår der er for implementering af reformen er desværre kort tid til komplekse faglige drøftelser. Dragør kommune vil sikre, at vi får en god start på reformen allerede fra august 2014, men processen er ikke slut på dette tidspunkt. Vi skal i årene fremover blive ved med at kvalitetsudvikle på dette område og reformen er en fortløbende proces, der er behov for at arbejde med.”

  2 medlemmer (T) undlod at stemme.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 9
  Meddelelse - Status på skoleområdet
  Sagsid.: 14/38

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen vil på mødet give en orientering om status på skoleområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Forvaltningen gav en tilbagemelding på ”Fremtidsværkstedet” og oplyste, at der havde været mange positive tilkendegivelser.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup ( C), oplyste;

  at der vil blive indkaldt til første møde i § 17, stk. 4 udvalg om skoleområdet onsdag den 26. februar 2014, hvor der tillige vil blive forelagt mødeplan for det næste ½ år.

  at han kommer med et oplæg til drøftelse om forelæggelse af sagerne for udvalget.

  Annette Nyvang (T); ønsker en status over indskrivning af 0-klasserne, samt status på trafiksikkerheden ved skolerne.

  Allan Holst (A) oplyste, at der på BEPU-mødet var blevet omdelt et notat vedr. sikker skolevej.

  Forvaltningen fremsender notaterne på begge spørgsmål til udvalgets medlemmer.

  Ebbe Kyrø (T); forespurgte til afvikling af Skolen ved Vierdiget.

  Forvaltningen orienterede.

  Birger Larsen (O), Ole Svendsen (A) og Helle Barth (V) var ikke til stede

  Mødet hævet kl. 17.30.