Skip navigationen

Referat ekstraordinært

Torsdag den 27. februar 2014 kl. 18:15

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Annette Nyvang (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
 • 1
  Skolebestyrelsesvalg - tillæg til styrelsesvedtægterne for Dragør Kommune Skolevæsen
  Sagsid.: 14/127

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at ændringerne og tillægget til styrelsesvedtægter for Dragør Kommune Skolevæsen godkendes med nedenstående ændringer:

  1. at   der i styrelsesvedtægterne fastsættes en slutdato på gennemførelsen af valget. Slutdatoen sættes til 30. juni.

  2. at   det tilføjes at fordelingen af forældrerepræsentanter er på 4/3 ved skoler på flere matrikler

  3. at   der indføres forskudte valg på skolerne, således at ved valget for skolebestyrelsen 2014 vælges 3 af medlemmerne for 2 år og de øvrige 4 vælges for 4 år. Når valgperioden for de 3 forældrerepræsentanter udløber efter en 2 årig periode, så vælges de efterfølgende 3 repræsentanter for 4 år.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. februar 2014 blev tillæg til styrelsesvedtægterne vedrørende valghandlingen for skolebestyrelsesvalg sendt til godkendelse hos skolebestyrelserne og til udtalelse hos Fælles Skoleråd, sammen med et ændringsforslag til styrelsesvedtægten i forlængelse af den nye bekendtgørelse omkring valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. (jf. bilag med sagsfremstilling fra BFKU den 5. februar 2014).

  Der er indkommet svar fra:

  · Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  · Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  · Fælles Skoleråd

  Der er en række emner, der går igen i flere af svarene. De vedrører muligheden for forskudte valg, forældresammensætningen ved skole på flere matrikler samt fastsættelse af en slutdato for valget. På baggrund af de indkomne svar forslår forvaltningen en række ændringer til bilaget.

  Foruden de anbefalede ændringer omtales en række øvrige ønsker til ændringer. Disse omfatter et ønske om, at mindst én forældrerepræsentant skal være fra indskolingen, at der skal være en kønsfordeling på 4/3 blandt forældrerepræsentanterne, og at elevrepræsentanter ved skole på flere matrikler kommer fra begge steder.

  Hvad angår elevrepræsentationen, så er dette allerede fastsat i lovgivningen og fremsat i det udsendte materiale som en del af styrelsesvedtægten.

  Forslaget om at præcisere, at en forældre skal være fra indskoling for at sikre varetagelse af SFO området kan ikke anbefales. Da det ikke er alle børn i indskolingen, der går i SFO vil en sådan ordning ikke sikre varetagelse af dette. Det er skolebestyrelsens ansvar at sikre varetagelse af SFO-området, uanset om forældrerepræsentanterne har børn i SFO’en eller ej.

  Hvad angår forslaget om kønsfordelingen, så kan det ikke anbefales, da der ikke er kønskvotienter i andre kommunale sammenhænge. Der anbefales derimod en forældrerepræsentation på 4/3 ved skoler på flere matrikler.

  Foruden ovenstående ændringsforslag forslår St. Magleby Skoles Skolebestyrelse, at valget kun omfatter de medlemmer, der ønsker at udtræde. Dette er ikke juridisk muligt. Forældrerepræsentanterne er valgt for en valgperiode på 4 år, der følger kommunalvalgene jf. folkeskoleloven. På grund af strukturændringerne har der i en periode på 1 år været sammensatte skolebestyrelser med efterfølgende skolebestyrelsesvalg for at tilpasse skolebestyrelserne de nye skolestrukturer. Det seneste valg blev gennemført i 2012 med tiltrædelse 1. august 2012. Valgperioden for forældrerepræsentanter herfra var en 2 årig periode, hvorefter der gennemføres skolebestyrelsesvalg igen i tilknytning til kommunalvalg.

  Med den nye folkeskolelov er der åbnet for muligheden for at lave forskudte valg, for derved at sikre at ikke alle forældrerepræsentanter udskiftes på én gang. Hvis det besluttes at indføre forskudte valg i Dragør Skolevæsen vil det betyde, at halvdelen af medlemmerne ved det kommende valg vælges for en 2 årig periode, mens den anden halvdel vælges for en 4 årig periode. Efterfølgende vil alle forældrerepræsentanter blive valgt for en 4 årig periode.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr. 28 af 14/01/2014)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ændring af og tillæg til styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes Skolevæsen har været sendt til godkendelse i kommunens skolebestyrelser og til udtalelse i Fælles Skoleråd

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27. februar 2014 (ekstraordinært)

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27-02-2014

  ad 1-3.

  Anbefales over for KB, herunder at det nye styrelsesbilag offentliggøres både på kommunens og skolernes hjemmesider, som den nye Folkeskolelov giver mulighed for.

  Annette Nyvang var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V): Sprogbrugen var ikke særlig hensigtsmæssig under punkt 1.

  Mødet hævet kl. 18.35