Skip navigationen

Referat

Onsdag den 05. marts 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Annette Nyvang (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Ole Svendsen (A) forlod mødet kl. 18.20 og deltog ikke i behandling af punkterne 16 og 18-23.
 • 1
  Proces for afholdelse af Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder
  Sagsid.: 14/245

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup ( C) ønsker følgende optaget på dagsordenen:

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter den mest hensigtsmæssige arbejdsform i udvalget for at sikre kvalificering af de politiske drøftelser.

  Motivation

  Udvalgets sager er ofte sager, der både kræver en dybere belysning og en egentlig politisk drøftelse. Fra tidligere BSSU er der erfaring for, at den faktiske sagsfremstilling fra embedsværket er meget omfattende, og dels at det ofte udvikler sig til en længere dialog mellem den enkelte politiker og embedsværket, hvilket anses for uhensigtsmæssig.

  Det har den konsekvens, at der er risiko for, at der ikke mellem partierne er den nødvendige politiske drøftelse.


  For at kvalificere sagernes politisk behandling, vil en mere struktureret ramme for afvikling af møderne, være nødvendig for at sikre den rette belysning af sager og politisk drøftelse.

  En af flere muligheder for afvikling af møder, kan fx være;

  1. Sagens behandling indledes med, at udvalgets medlemmer kan stille konkrete oplysende spørgsmål til sagsfremstillingen.
  2. Efter belysning fra forvaltningens side af eventuelle spørgsmål, indledes den politiske drøftelse mellem partierne.
  3. Der kan ved behov stilles supplerende spørgsmål for belysning af sagen som er fremkommet på baggrund af den politiske drøftelse.
  4. Der træffes endelig beslutning i sagen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne,- Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Udvalget drøftede sagen og kom med en hensigtserklæring om korte præcise oplæg og herefter politisk drøftelse af sagerne.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

 • 2
  Dragør Kommunes Frivillighedspolitik
  Sagsid.: 13/1801

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  fremsendte strategi for frivillighed og aktivt medborgerskab for Dragør Kommune drøftes med henblik på vedtagelse,

  2.

  at

  der lægges op til en høringsfrist på 4 uger,

  3.

  at

  der afholdes et borgermøde i april 2014 og udgiften på ca. 30.000 kr. afholdes inden for kommunens samlede ramme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. januar 2013 besluttede SBKU, at der skulle udarbejdes en tids- og procesplan for en frivillighedspolitik for Dragør Kommune. Vedhæftet fremlægges debatoplæg, strategi for frivillighed og aktivt medborgerskab i Dragør Kommune, der første gang blev fremlagt på Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 3. september 2013, der anbefalede, at projekter blev udsat til efter 1. januar 2014. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 12. september 2013 blev TMKU´s indstilling fulgt og sagen udskudt til 2014. Efter implementeringen af den nye udvalgsstruktur fremsendes sagen til fornyet politisk behandling i marts 2014.

  Samspillet mellem det offentlige og den frivillige verden har de seneste par år haft stor politisk opmærksomhed. Dette er blandt andet udmundet i et charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Chartret blev offentliggjort i 2001 og fornyet i 2013. Det nye charter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret afspejler en bred tilgang til frivillighed og inddrager bl.a. også folkeoplysningen, kulturen og idrætten. Chartret lægger op til et større samarbejde mellem det offentlige og den frivillige verden. Fokus er på den aktive medborger og civilsamfundet og de muligheder, der ligger i stærke fællesskaber mellem offentlige og frivillige. Det er disse tanker, der videreføres i Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab.

  Strategien har til formål at sikre større opmærksomhed, opbakning og samarbejde omkring den frivillige indsats i kommunen. Det er intentionen, at strategien sikrer gode rammer for det lokale engagement og de lokale initiativer for derigennem at sikre et godt lokalt fællesskab rigt på muligheder også i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres.

  Dragør Kommunes strategi for medborgerskab og frivillighed har fokus på fire målsætninger:

  1: Det skal være nemt at være engageret.

  2: Det skal være nemt at se mulighederne for at engagere sig.

  3: Der skal være opmærksomhed omkring frivillighed.

  4: Fokus på frivillighed og medborgerskab skal være bred.

  Det er inden for disse fire målsætninger, at strategien sætter rammerne for videreudviklingen af den frivillige indsats i kommunen.

  Sammen med strategien er der udarbejdet en projektplan for processens forløb. Projektplanen har til formål at sikre en vellykket konsolidering af strategien.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at der skal afsættes mandskabsressourcer svarende til ½ årsværk til at koordinere og drive frivillighedsområdet i fremtiden. Denne ressource findes pt. ikke i forvaltningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Frivillighedsstrategien sendes i høring i en 4 ugers periode i juni 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 20. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad. 1-3

  Anbefales over for ØU/KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB, dog med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt som anbefalet, med afholdelse af borgermøde i maj 2014, i stedet for april 2014.

  Bilag

 • 3
  Fejring af Dragør Kommunes 40 års jubilæum
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommunes 40 års jubilæum markeres gennem følgende 4 events, anført i kronologisk rækkefølge:

  1.

  Jubilæumskoncert for Dragør Musik- og Kulturskole i anledning af 40-års jubilæet, lørdag den 5. april 2014.

  2.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo april 2014.

  3.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 13. juni og lørdag den 14. juni 2014.

  4.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  På budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for fusionen af Dragør og St. Maglebys Kommuner.

  Inden for disse økonomiske rammer foreslår administrationen følgende fire events afviklet:

  1.

  Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik- og Kulturskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april. Kun et beskedent kommunalt tilskud er nødvendigt for realiseringen af jubilæumskoncerten.

  2.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive medborgerskab i Dragør Kommune” ultimo april 2014. Ideen er at benytte jubilæet som anledning til en offentlig drøftelse af, hvad borgerne i kommunen opfatter som væsentligt, når vi taler om frivillighed og aktivt medborgerskab og hvordan borgerne opfatte fremtidens ”gode og medskabende liv” i Dragør Kommune. Konferencen tager afsæt i det politiske vedtagne udkast til Dragør Kommunes Frivillighedspolitik og resultatet af konferencen vil anvendes som indspil til udformningen af den endelige frivillighedspolitik, der forventes politisk vedtaget i sensommeren 2014.

  3.

  Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 13. og lørdag den 14. juni 2014. Der rejses et telt på havnen, hvor der afvikles et alsidigt program med oplevelser for børn og voksne, f.eks. cirkus, teater, comedy, musik, optræden med BMX cykler, streetfodbold, strandhåndbold, festtaler, fødselsdagslagkage m.v. Det må forventes, at størstedelen af de afsatte midler anvendes til dette formål.

  4.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, som efter planen afvikles i Dragør Kommunes byrum sommeren 2014, gøres til en krumtap i den officielle fejring. Det er et spændende kunstprojekt, som såvel lokalt som i forhold til omgivelserne vil vække opsigt og give kommunen positiv omtale. Det er samtidigt et økonomisk ambitiøst projekt, hvor der skal skaffes betydelig økonomisk støtte fra eksterne fonde m.m., som en væsentlig kommunal medfinansiering vil gøre mere sandsynlig. Dragør Kommune har fra budget 2013 bevilliget 25.000 kr., men det ville være oplagt at øremærke et større beløb af de afsatte jubilæumsmidler til at realisere dette kunstprojekt.

  Følgegruppe og involvering af frivillige

  Forvaltningen vil etablere en følgegruppe og udvikle en strategi for at involvere frivillige i at forberede og afvikle aktivitet 1-3. Forvaltningen vil drøfte sagen på første møde i turismekoordineringsudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. marts 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 20. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-03-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt som anbefalet, med ændring af datoen for folkefesten til den 22. og 23. august 2014.

 • 4
  Videreførelse af biografdrift i Dragør
  Sagsid.: 14/192

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fastlægger en mødedato, hvor udvalget mødes med biografdirektør Inge Lindgreen Poulsen for at drøfte mulighederne for en videreførelse af Dragør Bio, efter at Lindgreen Poulsen er stoppet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den mangeårige ejer og direktør for Dragør Bio, Inge Lindgreen Poulsen, har i efteråret 2013 i et åbent brev til formændene for de til kommunalbestyrelsesvalget opstillede partier (dateret 24.10.13) givet udtryk for, at hun gerne i løbet af 2014 vil ophøre med at eje og drive biografen.

  Med hensyn til biografens videre drift foreslår Inge Lindgren Poulsen, at Dragør Bio fremover overgår til at blive en foreningsdrevet biograf, hvilket kunne ske på en af 2 følgende måder:

  1. Kommunen køber ejendommen og forpagter biografen ud til en forening, der så fremover overtager driften.
  1. En forening lejer biografen af Inge Lindgren Poulsen - med et kommunalt tilskud i en størrelsesorden, der sikrer fortsat biografdrift, eksempelvis på en 4-årig kontrakt.

  I et efterfølgende brev, dateret den 18.01.2014, gør Inge Lindgreen Poulsen imidlertid opmærksom på, at hun ”efter nærmere overvejelse ikke på nuværende tidspunkt ønsker at sælge hverken biografbygningen eller privatboligen, således at der efter hendes mening kun er én løsning: En foreningsdrevet biograf med et kommunalt økonomisk sikkerhedsnet”.

  Inge Lindgreen Poulsen vil meget gerne mødes med Børne-, Fritids og Kulturudvalget for en drøftelse af mulighederne for at videreføre Dragør Bio.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har igennem en årrække understøttet Dragør Bio med et årligt beløb på 90.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Udvalget ønsker, at forvaltningen til BFKU-mødet i maj fremkommer med et oplæg på, hvilke muligheder der er for at drive biograf, eksempelvis i foreningsregi.

  Forvaltningen inviterer Inge Lindgreen Poulsen med som gæst i forbindelse med BFKU-mødet i juni.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Kultur- og fritidssager i 2014
  Sagsid.: 14/215

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  nedenstående tids- og procesplan for revurderingen af Dragør Kommunes kulturtiltag godkendes,

  2.

  at

  den medsendte oversigt over de væsentligste kultur- og fritidssager, som BFKU skal behandle i 2014, godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen for den nye flertalsgruppe i Kommunalbestyrelsen af 1. december 2013 står der følgende om kulturområdet:

  ”Dragør Kommunes kulturtiltag vil blive revurderet med henblik på at skabe en ny udvikling af de kulturelle indsatser, såvel de kommunale som de tiltag, der ydes af frivillige aktører”.

  Forvaltningen har på baggrund af dette ønske og en tidligere beslutning fra det daværende Teknik, Miljø og Kulturudvalg 26. november 2013 udarbejdet følgende kommissorium for arbejdet med at udarbejde et oplæg til en revurdering af Dragørs kulturtilbud og deltagerkreds:

  ”Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har som opgave at 1) udarbejde en tids- og procesplan for arbejdsgruppens arbejde og 2) at udarbejde et oplæg til en prioriteret liste over kulturtilbuddene i Dragør Kommune, som kan danne grundlaget for ”et kulturværksted”, hvor oplægget kan drøftes af politikere og et bredt udsnit af interessenter inden for kulturområdet i Dragør Kommune. På baggrund af ”kulturværkstedet” skal arbejdsgruppen færdiggøre et oplæg til en fremtidig mere fokuseret og målrettet indsats på kulturområdet i Dragør Kommune, som skal politisk vedtages og føre til en revision af den eksisterende kultur- og fritidspolitik.

  TMK-udvalget fungerer som politisk styregruppe for projektet.

  Arbejdsgruppens sammensætning:

  Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af følgende:

  Afdelingschef Keld Grinder-Hansen

  Rep. fra Museum Amager

  Rep. fra Dragør Bibliotekerne

  Rep. fra Dragør Turistråd

  Rep. fra Team Dragør

  Rep. fra Kunstforeningen REfleksioner

  Rep. fra Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget får herudover mandat til at supplere sig med op til yderligere tre personer fra kulturmiljøet i Dragør Kommune, der via en annonce i

  Dragør Nyt kan melde sig til arbejdet.

  Deltagere i ”Kulturværkstedet”

  Arbejdsgruppen indkalder til et ”kulturværksted”, hvor det udarbejdede oplæg skal diskuteres, eventuelt med inddragelse af perspektiverende oplæg fra eksterne oplægsholdere. Deltagerkredsen består af kommunalbestyrelsens medlemmer og et bredt udsnit af interessenter inden for kulturområdet i Dragør Kommune”.

  Tids- og procesplan for gennemførelsen af arbejdet med at revurdere Dragør Kommunes kulturtilbud foråret 2014

  Ultimo februar 2014

  • Første møde i arbejdsgruppen. Rammerne for udvalgsarbejdet fastlægges og dato for ”politikværkstedet” fastlægges

  Marts 2014

  • Udvalget udarbejder oplæg til en prioriteret liste over kulturtilbud i Dragør Kommune

  April 2014

  • Afholdelse af politikværksted om kulturtilbuddene i Dragør Kommune

  Maj 2014

  • Færdiggørelse af rapport med prioriteret liste over kulturtilbud i Dragør Kommune

  Juni 2014

  • Politisk godkendelse af rapport med prioriteret liste over kulturtilbud i Dragør Kommune

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad 1-2.

  Anbefales over for KB, dog således at forvaltningen, f.s.v. angår tidsplanen, sørger for afstemning mellem de øvrige politikværksteder.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Dragør Ungdomsklub, fremtidens klubtilbud
  Sagsid.: 14/121

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at sagen drøftes med henblik på beslutning om implementering på efterfølgende udvalgsmøde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har siden sidste møde den 5. februar 2014  svaret udvalget på en række uddybende spørgsmål.

  Social, Børn og Kulturudvalget (SBKU) har gennem de seneste par år drøftet udvikling af klubområdet med særligt fokus på ungdomsklubområdet og SSP-funktionen. Som led i dette besluttede SBKU at flytte SSP-konsulentfunktionen fra skoleområdet til klubområdet, og området redegjorde for status på udvikling af denne i oktober 2013.

  Klubområdet står overfor en udfordring om en bredere brugergruppe og en større tilslutning af forskellige ungegrupper og kulturer, hvilket bekræftes af vedlagte fremmødestatistik, som SBKU udbad sig på mødet i oktober.

  Dette kalder på et mere tidssvarende og alsidigt ungetilbud, som både sikrer et ungeperspektiv og et pædagogisk perspektiv. I et ungeperspektiv: et tilbud rettet mod de unges behov og interesser. I et pædagogisk perspektiv: et inkluderende tilbud rettet mod alle Dragørs unge.

  Ligeledes vil de unge i forbindelse med en længere skoledag skulle omorganisere deres fritid, hvilket udfordrer de nuværende åbningstider.

  Som svar på dette peger klubområdet på:

  • Et sammenhængende ungetilbud, som kombinerer socialpædagogiske og mere mainstream-orienterede aktiviteter
  • Brugerdrevede projekter og arbejdsmetoder, der sikrer involvering af de unge samt et relevant og aktuelt tilbud
  • Omorganisering af struktur og rammer for arbejdet: nye åbningstider samt organisering af arbejdet i interesseteams, der målrettes bestemte interesseområder og bestemte typer af unge.

  Dette kræver et opgør med den nuværende traditionelle klubkultur, herunder nye tilbud, indsatser samt organisering og rammer for arbejdet – og i forlængelse af dette kompetenceudvikling på afgrænsede områder, hvilket er uddybet i notatet ”Dragør Ungdomsklub – fremtidens klubtilbud”.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bør drøfte forslaget til organisering af et mere tidssvarende og alsidigt ungetilbud og behovet for fleksibilitet i åbningstiden som beskrevet i notatet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den ændrede åbningstid afholdes indenfor eksisterende ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. februar 2014

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2014

  Sagen blev drøftet og udvalget besluttede, at sagen sendes til høring i Klubrådet forinden behandling i næste BFKU-møde den 5. marts 2014.

  Birger Larsen (O), Ole Svendsen (A) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Udvalget godkendte implementeringen jf. sagsfremstillingen.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Evt. mulighed for unge at leje et kommunalt lokale
  Sagsid.: 13/2082

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  udvalget drøfter muligheden for at udleje kommunale lokaler til unge over 18.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen senest behandlet på BSSU udvalgets møde den 9. oktober 2013,

  hvor udvalget bad forvaltningen om oplæg.

  Forvaltningen har i den mellemliggende periode undersøgt forskellige muligheder:

  De unge kan danne en forening, der lejer lokaler på lige fod med de øvrige foreninger. Mulighederne vil afhænge af foreningens formål, hvor Dragør Kommune skal være opmærksom på ikke at give tilskud til en forening, der har til formål at tjene penge, idet der så formodentlig kan være tale om konkurrenceforvridende virksomhed. Foreningen skal leve op til gældende regler for fx folkeoplysningsvirksomhed.

  Det vil være vanskeligt for en kommune at etablere gratis udlejning af lokaler med det formål, at der kan afholdes fester, hvor der er salg af alkohol, fødevarer, billetter m.m., idet det formodentlig vil være konkurrenceforvridende virksomhed.

  Alternativt kan der arbejdes på lokaler til mødevirksomhed, som det kendes fra Ungdomsklubben, hvilket også vil give mulighed for at fortsætte med ungdomsuddannelseskontakt på matriklen, pædagogiske indsatser fx i form generelle klubmedarbejdere, SSP mfl.

  Det skal bemærkes, at forvaltningen har modtaget en hel del klager fra borgere vedr. festerne på Vierdiget, hvor der blev udskænket alkohol til unge under 18 år, ligesom der var udfordringer med brugen af lokalet på Skolen ved Vierdiget, hvorfor denne aktivitet blev stoppet.

  Det er muligt at afholde fester i ungdomsklubregi som tilbud til de yngste unge, og disse fester vil naturligvis så være uden alkohol i kommunalt regi. Det er forvaltningens vurdering, at fester uden alkohol ikke er det, der efterspørges af de pågældende unge.

  De ældre unge vil typisk gerne have muligheden for at indtage alkohol i forbindelse med fester, og erfaringen er i øvrigt, at de ældre unge vælger blandt de københavnske festtilbud, når de vil i byen.

  Fester for unge under og over 18 vil således have forskellige karakter - eks. salg af alkohol, bemanding med vagter m.m. Ligeledes vil der være forskel vedr. private og offentlige fester.

  En mulighed kunne alternativt være at opfordre forældre til at løse denne udfordring på frivilligt basis og selv drive og holde opsyn med denne slags fester, evt. gennem beskrivelse i frivillighedspolitikken. I så fald vil samarbejdet begrænses til SSP.

  Såfremt udvalget ønsker, at forvaltningen skal arbejde videre med sagen, kræver det bl.a. en afklaring af forventninger til Klub Dragør og SSP´s rolle ved udlejning og en definition på hvilken slags fester - målgruppe, formål m.m.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Udvalget drøftede sagen, som genoptages igen, med henblik på en temadrøftelse af ungeområdet.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 8
  Økonomi for folkeskolereformen
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold til hvad de gør i dag

  2.

  at

  Pædagogerne foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen

  3.

  at

  Forældrebetalingen for SFO nedsættes til 1.100 kr. om måneden med juli som betalingsfri og der anlægges et skøn på 86 % i forhold til SFO frekvensen.

  4.

  at

  der finansieres en ½ stilling fra folkeskolereform puljen til Musik- og Kulturskolen til en række faste forløb i folkeskolen

  5.

  at

  der finansieres 1 stilling fra folkeskolereform puljen til en naturvejleder i Ungdomsskolen

  6.

  at

  der finansieres 200.000 kr. fra folkeskolereform puljen til drift og vedligeholdelse af grejbanken

  7.

  at

  de øvrige midler øremærkes til oprettelse af en række kompetencecentre, som skolerne og SFO’erne finder relevante, kompetenceløft til medarbejderne, samt flere pædagoger og lærere i skolen.

  8.

  at

  eventuelle indtægter i relation til implementeringen af folkeskolereformen bibeholdes på skoleområdet til udvikling og understøttelse af realiseringen af folkeskolereformen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med folkeskolereformen lægges der op til en helt ny skoledag for eleverne. Med længere skoledag, indførelsen af understøttende undervisning, 45 min. bevægelse mv. ligger der en række nye opgaver, som skal varetages inden for skoleområdet.

  På baggrund af KL´s regneark for simulering af udgifterne forbundet med folkeskolereformen har forvaltningen udregnet 4 forskellige scenarier for, hvor meget det vil koste at gennemføre reformen i Dragør Kommune.

  I alle 4 scenarier er der taget udgangspunkt i de nuværende afsatte personale- og ledelsesressourcer på området – det være sig i forhold til skole og SFO (dog er sekretærer og pedeller taget ud af beregningerne), i det nuværende elevtal og et timetal der svarer til minimumstimetallet i dansk, matematik og historie og de vejledende timetal i de øvrige fag.

  Forudsætningerne i alle 4 scenarier er følgende:

  • Det nuværende antal klasser fastholdes
  • Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger jf. KL’s anbefaling
  • Pædagogerne varetager 65 % af den understøttende undervisning og lærerne varetager 35 %

  Parametrene der er blevet justeret på i de 4 scenarier, er følgende:

  • Antal timer pædagogerne skal lægge i skolen ud over den understøttende undervisning. Dette tal er afhængig af forældrebetalingen, da forældrebetalingen kun må udgøre en vis andel af det decentrale budget (de timer der lægges i ren SFO-tid)
  • Forældrebetaling
  • SFO-frekvens (antal % der benytter SFO-tilbuddet)

  Scenarie

  Forudsætninger

  Udgift/indtægter

  1.

  Pædagoger lægger 280 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 96 % som i dag

  Forældrebetaling som i dag

  + 4.849.561 kr.

  2.

  Pædagoger lægger 280 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 86 % som i dag

  Forældrebetaling som i dag

  + 6.398.050 kr.

  3.

  Pædagoger lægger 400 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 96 % som i dag

  Forældrebetaling på 12.100 om året

  - 215.780 kr.

  4.

  Pædagoger lægger 400 timer af årsnorm i skolen udover den understøttende undervisning

  SFO frekvens på 86 % dvs. 10 % mindre end i dag

  Forældrebetaling på 12.100 om året

  + 2.372.494 kr.

  Som det fremgår af ovenstående scenarier, så vil scenarie 3 være forbundet med udgifter, de øvrige 3 scenarier vil være forbundet med indtægter.

  Dog skal man være opmærksom på, at i scenarie 1 og 2, stammer en stor del af indtægten fra forældrebetalingen, og det kan drøftes, hvor mange, der vil benytte et SFO-tilbud, som har en reduceret åbningstid til samme betaling.

  Ligeledes omfatter scenarier 1 og 2, at pædagogerne kun lægger 280 timer om året ind i den faglige undervisning ud over de timer de varetager i den understøttende undervisning. Det svarer til, at en pædagog lægger 7 timer om ugen på skolen.

  Dette kan give nogle udfordringer i fastholdelsen af pædagoger, da det kan være svært at opretholde fuldtidsstillinger til medarbejderne, når eleverne fremadrettet skal være længere i skolen.

  I scenarier 3 og 4 er forældrebetalingen sat ned til 1.100 kr. om måneden med juli som betalingsfri (som i dag). Ligeledes er pædagogerne sat til at have 400 timer om året i den faglige undervisning ud over de timer de varetager i den understøttende undervisning. Det svarer til, at pædagogerne i gennemsnit lægger 2 timer om dagen på skolen foruden den understøttende undervisning.

  Som det fremgår af skemaet, har det stor betydning for økonomien, hvilken SFO-frekvens vi ender med at have. Ved en frekvens som i dag koster folkeskolereformen ca. 215.000 kr., mens et fald på 10 % i frekvensen vil betyde en indtægt på knap 2,4 mio. kr. Grunden til at indtægten stiger ved et fald i frekvensen skyldes, at der så vil blive nedlagt pædagog stillinger, da udgiften til SFO vil falde. Derved vil der også være færre pædagoger, der kan lægge timer ind i skolen, hvorfor det kan overvejes, hvis det bliver aktuelt, at bruge overskuddet på at ansætte pædagoger til skolerne.

  Samarbejde med bl.a. Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen

  Af folkeskolereformen fremgår det, at skolerne skal samarbejde med Musik- og Kulturskolen i relation til, at skolen skal åbne sig op og benytte andre fagkompetencer i varetagelsen af undervisningen – det kan være både den faglige og den understøttende del af undervisningen. Ligeledes er der åbnet for den mulighed, at valgfag kan tages i ungdomsskolen og skrives på elevernes 9. klasseprøver.

  I Dragør Kommune er der tradition for, at Ungdomsskolen varetager en del af den faglige undervisning, der er relateret til friluftsaktiviteter mv. Med den nuværende ordning er alle børn og unge i kommunen sikret forløb i f.eks. havsvømning, brandslukning, klatring, kajakroning mv. Det er ikke afhængigt af, hvilke lærere de har. Det nye ønske fra Ungdomsskolens side er at etablere og facilitere skolernes muligheder for at lave udeskole, tilbyde valgfag mv.

  Lignende tiltag kan også være gældende for Musik- og Kulturskolen, hvor eleverne er sikret forskellige forløb igennem deres skolegang. Det kan f.eks. være musikforløb i 1. klasse, billedkunst forløb i 4. klasse og deltagelse i teaterforestillinger.

  Kompetencecentre

  På fremtidsværkstedet den 18. januar 2014 kom der en lang række af idéer til, hvordan undervisningen fremadrettet kan udvikles både internt i skolen og i samarbejde med andre parter. Én af arbejdsgrupperne, bestående af lærere og pædagoger, fremlagde en idé med at oprette kompetencecentre i kommunen, så eleverne var sikret en række forløb uafhængigt af hvilken skole de gik på eller hvilken lærer de havde. Gruppen forslog centre som; dramacenter, outdoorcenter, masterclass, sciencecenter, kost & motionscenter, mediecenter og kreativitetscenter og klubområdet.

  Hvis man vælger denne løsning kan både Ungdomsskolen og Musik- og Kulturskolen tænkes ind som et af en række af kompetencecentre

  Budget 2014

  I forbindelse med budget 2014-2017 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 og frem til folkeskolereformen. Disse penge er afsat til både udgifterne forbundet med arbejdet frem til reformen; inddragelsesproces, fremtidsværksted mv. og penge til realisering af reformen.

  Afhængigt af, hvilke principper der politisk besluttes at lægge til grund for den økonomiske ramme til realiseringen af folkeskolereformen, vil der være en stor del af den afsatte pulje tilbage.

  Disse midler kan fordeles efter forskellige principper.

  Der er forskellige løsninger på, hvordan samarbejdet med Ungdomsskolen, Musik- og Kulturskolen og evt. kompetencecentre rent økonomisk kan sættes sammen. Man kan give pengene til skolerne og så er det op til den enkelte skole fra år til år at afgøre, om de vil bruge pengene til at købe ydelser hos Ungdomsskolen, Musik- og Kulturskolen og kompetencecentrene (udover dem som der er i dag i Ungdomsskolen) eller man kan vælge at lægge nogle af de afsatte midler over i Ungdomsskolen, Musik- og Billedskolen samt til kompetencecentre, hvorved skolerne er sikret et antal faste forløb, som de ikke skal afsætte ekstra ressourcer til.

  Derved bliver tilbuddene til eleverne ikke afhængig af, hvilke lærer de har eller hvilken skole de går på.

  Brugen af folkeskolereformpuljen kan f.eks. bruges til en ½ stilling i musik- og kultur til varetagelse af en række forløb, 1 stilling i Ungdomsskolen til f.eks. en naturvejleder, som skolerne kan benytte i undervisningssammenhæng og til klargøring af grej til skolernes egne udeskole-aktiviteter, samt 200.000 kr. om året til drift og fornyelse af grej i udeskolen.

  De øvrige midler tilfalder skolerne og SFO øremærket til frikøb af medarbejdere til en række kompetencecentre som skolerne og SFO’erne finder relevante at oprette, kompetenceløft til medarbejderne samt et øget antal pædagoger og lærere i skolen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afhængig af hvilke beslutninger der træffes i relation til folkeskolereformen vil det have betydning for, hvor mange ressourcer der er til rådighed til arbejdet med og implementeringen af folkeskolereformen.

  Af nedenstående fremgår de forskellige scenariers betydning for de økonomiske midler.

  Skoleår 14/15

  Skoleår 15/16

  Skoleår 16/17

  Skolereformpulje

  + 3.200.000 kr.

  + 3.500.000 kr.

  + 3.500.000 kr.

  Naturvejleder i Ungdomsskolen

  - 500.000 kr.

  - 500.000 kr.

  - 500.000 kr.

  ½ stilling i Musik- og Kulturskolen

  - 250.000 kr.

  - 250.000 kr.

  - 250.000 kr.

  Vedligeholdelse af grej

  - 200.000 kr.

  - 200.000 kr.

  - 200.000 kr.

  Tilbage

  + 2.250.000 kr.

  + 2.555.000 kr.

  + 2.555.000 kr.

  I alt til kompetencecentre, kompetenceløft og øget antal medarbejdere i skolen

  Scenarie 1

  + 7.099.561 kr.

  + 7.404.561 kr.

  + 7.404.561 kr.

  Scenarie 2

  + 8.648.050 kr.

  + 8.953.050 kr.

  + 8.953.050 kr.

  Scenarie 3

  + 2.034.220 kr.

  + 2.339.220 kr.

  + 2.339.220 kr.

  Scenarie 4

  + 4.622.494 kr.

  + 4.927.494 kr.

  + 4.927.494 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 4.

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, til yderligere belysning.

  ad 5.

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, til yderligere belysning.

  ad 6.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 7.

  Anbefales over for ØU/KB.

  ad 8.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3-8

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen ønsker en nærmere analyse af pædagogernes arbejdstid i folkeskolen. Hvad er argumentationen og konsekvensen af, at en SFO-pædagog "foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen"? - og hvad er status for den samlede økonomi af skolereformpuljen?

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte             3 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Ad 3-8

  Godkendt.

  Ad 2

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen ønsker en nærmere analyse af pædagogernes arbejdstid i folkeskolen. Hvad er argumentationen og konsekvensen af, at en SFO-pædagog "foruden den understøttende undervisning skal lægge minimum 400 timer af deres årsnorm i skolen"? - og hvad er status for den samlede økonomi af skolereformpuljen?

 • 9
  Udvælgelse af lokale indsatsområder i det kommende skoleår
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at nedenstående lokale indsatsområder godkendes for det kommende skoleår til understøttelsen af realiseringen af intentionerne i folkeskolereformen:

  1. En stærk ledelse med fokus på pædagogisk ledelse af skolens kerneydelser: undervisning.
  1. Elevinvolvering med fokus på elevernes selvevaluering og en dynamisk feedbackkultur.
  1. Samarbejde mellem forskellige faggrupper på skolen med fokus på lærere og pædagogers understøttelse af elevernes læring både fagligt og socialt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med folkeskolereformen er der på nationalt plan vedtaget tre overordnede mål for fremtidens skoler

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

  De overordnede mål skal være styrende for det fremadrettede arbejde med folkeskolereformen. Det betyder, at de indsatsområder (trædesten) som vælges i Dragør Kommune skal understøtte disse mål, for at sikre at der sker den ønskede udvikling i kommunens skoler, som folkeskolereformen lægger op til.

  I forbindelse med reformen har man udpeget 3 overordnede indsatsområder.

  1. En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.

  2. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere.

  3. Få klare mål og regelforenkling.

  De overordnede indsatsområder tydeliggør, at intensionen med reformen er en anderledes skoledag end den vi kender i dag. Man ønsker ikke at den længere skoledag skal være en fortsættelse af det der er i dag, bare lidt flere timer. Ligesom de lokale indsatsområder skal understøtte de overordnede mål skal de også kvalificeres i forhold til de tre nationale indsatsområder.

  Lokale indsatsområder

  Med den valgte proces for arbejdet med folkeskolereformen har kommunalbestyrelsen sikret sig en lang række af forslag til, hvilke indsatsområder, der kan være i Dragør Kommune til at understøtte og sikre at kommunen for realiseret folkeskolereformen ud fra de intentioner der ligge bag. Indsatsområderne er også blevet kaldt trædesten og kan sammenstilles med de tidligere skolepolitiske mål. Forslagene er kommet fra en bred vifte af interessenter, der har givet deres mening til kende i arbejdsgrupper, på fremtidsværkstedet den 18. januar 2014, ved ledermøder mv. de indkomne indsatsområder kan grupperes i 5 overordnede indsatsområder:

  • Ledelse
  • Sammenhængskraft og fællesskab
  • Samarbejde om den åbne skole
  • Ny faglighed og nye læringsformer
  • Kompetencecentre.

  I bilaget findes en udfoldelse af de 5 identificerede indsatsområder.

  På baggrund af de fremkomne bud anbefaler forvaltningen, at der udvælges 3 lokale indsatsområder, som der efterfølgende udarbejdes måltal for, så dette er muligt at følge resultaterne af indsatsen. De tre indsatsområder er:

  En stærk ledelse med fokus på pædagogisk ledelse af skolens kerneydelser:

  Undervisning.

  · Den mest effektive skoleledelse er pædagogisk ledelse med fokus på skolens kerneydelse: undervisning.

  · Den gode skoledere har således høje forventninger og standarder, identificerer klare indsatsområder og giver feedback på læreren undervisning

  • En stærk leder går forrest når de grundlæggende kulturskabende værdier skabes og vedligeholdes og står sammen med medarbejderen vagt om den gode, anerkendende, udskillende og resultatskabende arbejdsplads

  Elevinvolvering med fokus på elevernes selvevaluering og en dynamisk feedbackkultur.

  · Det er bevist, at elevinddragelse øger både fagligheden og trivslen. Mere elevindragelse kan derfor blive en af nøglerne til fermtidens skole.

  · Eleverne skal opleve, at de er medbestemmende og medansvarlige i den undervisning og læring de får

  · Elever der bliver inddraget, får en større bevidsthed om samfundet og demokratiets betydning.

  Samarbejde mellem de forskellige faggrupper på skolen med fokus på lærere og pædagogers understøttelse af elevernes læring både fagligt og socialt

  • Der skal skabes en skole og en spændende arbejdsplads, som består af professionelle faggrupper som står sammen i et fællesskab.
  • En skole hvor samarbejdet mellem faggrupperne skaber de bedste læringsmiljøer for børnene og de unge.
  • Et samarbejde hvor gensidig respekt for hinandens kompetencer er en naturlig forudsætning for et fagligt og trivselsmæssigt løft for alle børnene og de unge.

  Måltal

  I forbindelse med folkeskolereformen, er der kommet større fokus på, at resultaterne af de igangsatte indsatser skal kunne måles og evalueres. På nationalt er der opsat 4 områder, der skal opstilles måltal for. I forhold til de 3 første kan dette direkte måles i resultaterne af de nationale tests og karaktererne. Hvad angår det sidste måltal i relation til elevernes trivsel, så skal der udvikles og opstilles måleparametre.

  Måltal der skal opgøres på kommune- og skoleniveau

  Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regner de nationale test

  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

  Andelen af elever med dørlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

  Elevernes trivsel skal øges

  Foruden de ovenstående måltal skal der også udarbejdes styringsredskaber i forhold til de lokale indsatsområder (trædesten), som vælges i Dragør kommune. I den forbindelse anbefales det, at der også udarbejdes måltal for disse, så Kommunalbestyrelsen hele tiden har mulighed for at følge udviklingen og resultaterne af de indsatsområder som de har udpeget, og dermed også undervejs har mulighed for at justere på dem, hvis dette viser sig hensigtsmæssigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  A,C,O,V foreslår yderligere 2 indsatsområder (4 og 5).

  4. Børn/unge, forældre, personale inddrages fremadrettet i udviklingen af Dragørs skoler i de kommende skoleår. Det ønskes, at den inddragelsesproces der er startet og gennemført fortsætter, og forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan organiseres.

  5. Der udarbejdes en strategi for, hvordan det sikres, at børnene i en længere skoledag ikke kun bliver set/målt i forhold til deres faglighed, men som hele mennesker. Der henvises til forældregruppens oplæg på temamødet den 24. februar 2014.

  Hvilket Ebbe Kyrø (T) tilsluttede sig.

  Anbefales over for KB, dog således, at der tilføjes yderligere 2 punkter (4 og 5).

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  For stemte               6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Tilpasset proces for arbejdet med det nye fritidstilbud – i forlængelse
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at      ny tidsramme for arbejdet med det nye fritidstilbud godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne, Social og Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2013, Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013 og i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 blev procesplan for arbejdet med fritidstilbuddene, i forlængelse af deres ændrede vilkår som følge af folkeskolereformen, vedtaget. Ifølge denne plan skulle det fremtidige fritidstilbud have været fremlagt til beslutning i marts måned.

  Grundet arbejdet med en omfangsrig inddragelsesproces fra november 2013 til februar 2014, hvor også fritidsområdet har været en aktiv deltager, har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte proces.

  På baggrund af de beslutninger, der træffes i marts vedrørende økonomien til realisering af folkeskolereformen, hvor også rammerne for SFO-tilbuddene fastsættes, gennemføres den tidligere vedtagne proces med de udpegede interessenter, dog med en tidsforskydning, så der træffes beslutning om fremtidens fritidstilbud i maj måned 2014. Mødefrekvensen tilpasses, så der kan ligge et færdigt oplæg til politiske behandling i maj, og der udarbejdes en opdateret tids- og handleplan som godkendes af styregruppen og forelægges til orientering på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i april 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 1214

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

 • 11
  Timetal for fagundervisningen i folkeskolen efter folkeskolereformen
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  man i Dragør Kommune anvender timetalsfordelingen som udarbejdet af Undervisningsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Inden folkeskolereformen udarbejdede Undervisningsministeriet en oversigt over henholdsvis minimumstimer og vejledende timer for de enkelte fag i folkeskolen. Dette er blevet ændret i forbindelse med reformen.

  Fremadrettet er der kun fastsat minimumstimetal for henholdsvis dansk, matematik og historie. For dansk og matematik ligger de nye minimumstimetal højere end de nuværende vejledende timetal for fagene, mens minimumstimetallet for historie ligger på det nuværende vejledende timetal. Der ikke angivet et vejledende timetal for disse tre fag.

  For de øvrige fag er der kun angivet vejledende timetal. Der er ikke noget minimums timetal for disse fag.

  Forvaltningen anbefaler, at man følger timetals fordelingen som udarbejdet af Undervisningsministeriet. Timetallene fremgår af bilaget.

  Hvis det vælges at øge antallet af timer i et eller flere fag, vil denne forøgelse betydet færre timer til understøttende undervisning.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Understøttende undervisning
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  pauser og frikvarterer, som vi kender dem i dag, afskaffes, således at der kun regnes med en spisepause på 30 min. Øvrig tid tilrettelægges som understøttende undervisning,

  2.

  at

  varetagelsen af den understøttende undervisning sker ved en fordeling af 35 % lærere og 65 % pædagoger eller andre medarbejdergrupper med relevant baggrund.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med folkeskolereformen er der indført et nyt element i skoledagen. Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal blandt andet ske gennem en højere grad af kobling mellem teori og praksis i undervisningen, som tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, der af eleverne opleves som relevante og interessante.

  Den understøttende undervisning skal have form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv. der ligger ud over undervisningen i fag og obligatoriske emner, men som skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens mål og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.

  Undervisningstid og omfang af understøttende undervisning

  I forbindelse med folkeskolereformen er der fastsat nye undervisningstider pr. skoleår i relation til de forskellige klassetrin. Begrebet undervisningstid dækker over fagundervisning (dansk, matematik, hjemkundskab mv.), den understøttende undervisning og pauser. Undervisningstiden er følgende:

  Klassetrin

  Undervisningstid

  0.-3. klasse

  Minimum 1200 klokketimer, svarende til 30 klokketimer pr uge ved 40 undervisningsuger om året

  4.-6. klasse

  Minimum 1320 klokketimer, svarende til 33 klokketimer pr uge ved 40 undervisningsuger om året

  7.-9, klasse

  1400 klokketimer, svarende til 35 klokketimer pr uge ved 40 undervisningsuger om året

  Kommunalbestyrelsen kan vælge at lægge flere timer ind fra 0.-6. klasse, den samlede undervisningstid må dog ikke som udgangspunkt overstige 1400 klokketimer om året

  For fagundervisningen har Undervisningsministeriet udarbejdet vejledende timetal for alle fag. Hvis der tages udgangspunkt i disse, så er omfanget af den understøttende undervisning afhængig af, hvor meget tid der afsættes til pauser.

  Af bemærkningerne til loven fremgår følgende:

  ”Opgaver så som opsyn med eleverne i pauser og beskæftigelse af eleverne umiddelbart før og efter skoletid samt i fri og mellemtimer og frikvarterer kan fortsat ikke karakteriseres som undervisning – hverken i forbindelse med undervisning i fagene eller i tiden til den understøttende undervisning”

  Der skal derfor tages stilling til, hvor meget understøttende undervisning og pauser man ønsker i den nye skoledag. Hvis det nuværende pausemønster i skolerne fastholdes vil der være meget lidt tid tilbage til den understøttende undervisning. Se bilag for grafisk fremstilling af, hvilken betydning det nuværende pausemønster har for den understøttende undervisning.

  I dag udgør frikvarterer og spisepauser på kommunens skoler mellem 5,8 og 6.6 klokketimer om ugen i de ældste klasser, hvilket svarer til mellem 1 time og 10 min. og 1 time og 20 min. pr. dag. I dag varer frikvartererne mellem 5 – 20 min., mens det kombinerede spisefrikvarter med efterfølgende frikvarter varer 40 – 45 min. Frikvartererne er kendetegnet ved, at der er tale om opsyn med børnene. Umiddelbart tilrettelægges der ikke aktivitetsmuligheder for børnene og de unge i disse tidsrum.

  Forvaltningens anbefaling er, at der fremadrettet kun arbejdes med én pause, hvor pause defineres som ovenstående fra bemærkningerne. Pausen skal bruges til frokost, og hvor spisefrikvarteret i dag er på mellem 15 – 20 min., så anbefales det, at dette ændres til 30 min, så der er tid til en rolig spisesituation. Det anbefales, at det nuværende frikvarterbegreb falder væk, og at der i stedet arbejdes med en omorganisering af skoledagen, således at der skabes en vekselvirkning mellem fagundervisning og understøttende undervisning. Hvordan selve udmøntningen skal ske, er op til den enkelte skole. På fremtidsværkstedet var der et par grupper som bl.a. havde arbejdet med en anden organisering af skoledagen, hvor der netop var fokus på at skabe en spændende og vekslende skoledag for børnene. Det samme arbejdede lærerne med på den pædagogiske dag, hvor de alle var samlet og drøftede folkeskolereformen. Medarbejderne er med andre ord godt i gang med at retænke den nye skoledag.

  Varetagelse af den understøttende undervisning

  Af bemærkningerne til loven fremgår det at:

  ”Undervisningen i fagene og de obligatoriske emner varetages som hidtil af lærere og for så vidt angår 1.-3. klassetrin i begrænset omfang af pædagoger. Understøttende undervisning kan varetages af såvel lærere som pædagoger eller andre medarbejdergrupper i kommunens skolevæsen med en relevant baggrund”.

  Med udgangspunkt i de vejledende timetal fra undervisningsministeriet, er fordelingen af understøttende undervisning, pauser og frivillig lektiehjælp:

  Understøttende undervisning

  Spisefrikvarter/pauser

  Lektiecafé

  Med nuværende pausemønster

  27,06 %

  52,33 %

  20,58 %

  Med 30 min. spisepause

  57,02 %

  22,36 %

  20,58 %

  På baggrund af forvaltningens anbefaling om 30 min. spisepause som eneste ”pausetid” anbefales det at varetagelsen af den understøttende undervisning sker ved 35 % lærere og 65 % pædagoger eller andre medarbejdergrupper med relevant baggrund.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Ad 1

  Anbefales overfor KB

  Ad 2

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  T-gruppen ønsker en nærmere analyse og argumentation for, at lærernes del af den understøttende undervisning maksimalt må udgøre 35 %.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-03-2014

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A:

  ”Skolelederen sikrer en sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning. Varetagelsen af den understøttende undervisning sker ved en gennemsnitlig fordeling af 35 % lærere og 65 % pædagoger eller andre medarbejdergrupper med relevant baggrund.”

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte   3 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker en nærmere analyse og argumentation for, at lærernes del af den understøttende undervisning maksimalt må udgøre 35 %.”

  Bilag

 • 13
  Kvalitetsrapport for skoleåret 12/13
  Sagsid.: 14/129

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  kvalitetsrapporten for skoleåret 12/13 sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og Fælles Skoleråd.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge § 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er, gennem en tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage dens ansvar for folkeskolen. Dokumentationen skal både omhandle oplysningerne om den enkelte folkeskole og det samlede kommunale skolevæsen.

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/13 er opbygget efter samme koncept, som blev anvendt i kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 og dem før.

  I hovedrapporten er der indarbejdet evalueringer af arbejdet med de skolepolitiske mål på de enkelte skoler med udgangspunkt i en fælles evalueringsmodel – den såkaldte SMTTE-model. Det lovpligtige statistiske materiale om Dragør skolevæsen er placeret i ”Datamateriale til kvalitetsrapporten”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsrapporten med tilhørende bilag sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og Fælles Skoleråd

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 5. marts 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 2. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

 • 14
  Status over indskrivning af kommende elever i 0-klasserne
  Sagsid.: 14/239

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup ( C) ønsker i mail af 26. februar 2014 følgende optaget på dagsordenen:

  ”Ønsker et punkt på dagsordenen, der belyser, status på indskrivning af børn i 0.klasse, samt konsekvens ved udmøntning af tidligere beslutning om sporreduktion i 2014.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  A,C,O,V foreslår, at der henset til konstitueringsaftalen, ikke sker sporreduktion for skoleåret 2014/2015. Forvaltningen fremlægger til mødet i april måned en analyse af, hvordan lokaleproblematikken på den korte bane kan løses bedst muligt henset til børnenes behov og personalets vilkår. Der ud over fremlægger forvaltningen en vurdering af, hvordan vi på den længere bane sikrer de tilstrækkelige undervisningslokaler, herunder en vurdering af mulighed for etablering af lokaler på Dragør skole Nord samt eventuelt alternative løsninger.

  Hvilket Ebbe Kyrø (T) tilsluttede sig.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

 • 15
  Undersøgelse af evt. mulighed for udbygning på Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 14/235

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  T-gruppen har i mail af 20. februar 2014 ønsket at få optaget følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at KB beslutter, at forvaltningen undersøger, om det er muligt at bygge ud på Dragør Skole Nord for 12 millioner kroner, så man kan rumme det antal ekstra skolebørn, man må forvente som følge af bl.a. byggeriet på Vierdigetgrunden.

  Baggrund

  Befolkningsprognoser
  Dragør Kommune vil få brug for flere, og ikke færre, pladser til nye skolebørn i de kommende år. Den senest vedtagne befolkningsprognose fra april 2013 - som viser, at der vil være cirka 100 færre elever i Dragørs Skoler i 2028, end der er i dag (et fald på 5,7 procent fra skoleåret 2012/2013 til skoleåret 2028/2029) ­- har ikke taget højde for, at et antal børn vil flytte ind i den tæt-lav-bebyggelse på Vierdiget-grunden, som man må forvente vil blive en realitet inden for en overskuelig årrække.

  I de 21 tæt-lave rækkehuse, som grænser op til Vierdiget-grunden, bor der i dag 14 børn. Vierdiget-grunden er omkring 5 gange så stor som den tæt-lave bebyggelse på Søndre Tangvej, hvorfor man må forvente, at ca. 70 børn vil flytte ind på Vierdiget-grunden.

  Dertil har det vist sig, at tidligere befolkningsprognoser godkendt af Dragørs kommunalbestyrelse har været ubrugelige, når de skulle forudsige antallet af børn i kommunens skoler længere end 5 år ud i fremtiden.

  De har gentagne gange siden 1993 forudsagt, at antallet af børn vil stige 5-6 år ud i fremtiden for derefter at falde 12-14 år frem i tiden. Sandheden er, at antallet af elever aldrig er faldet 12-14 år ude i fremtiden: Siden 1993 er der sket en stigning i antallet af skolebørn i Dragør på 47,5 procent: fra 1.248 elever i 1993 til 1.842 elever i 2013.

  Også den nyeste befolkningsprognose forudsiger et stabilt elevtal 5-6 år ud i fremtiden, for derefter at forudsige et fald - et fald den selv gør opmærksom på er usikkert: "Prognosens usikkerhed stiger efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret" (side 1).

  At Dragør Kommune skiller sig ud som en kommune med en positiv tilvækst af skolebørn kan også ses af det Danmarkskort over udviklingen af børnetal 2013-2020, som blev vist ved det netop overståede Kommunaløkonomisk Forum: Her er Dragør en af kun 11 danske kommuner, som vil opleve vækst i børnetallet på mere end 3 procent.

  Samme billede får man, hvis man går ind på Danmarks Statistiks nyeste befolkningsfremskrivning: Hvis man søger på antallet af 6-årige fra 2013 frem til 2040, er gruppen af skoleparate børn på intet tidspunkt i nærheden af et niveau, som det vil være acceptabelt at rumme i kun 7 spor.

  Det er derfor efter Liste T’s mening ikke rettidig omhu at nedlægge klasser på et tidspunkt, hvor der aldrig har gået flere skolebørn i Dragørs skoler – der er allerede i dag 26 elever i adskillige klasser i indskolingen - og hvor man ved, at alle prognoser hidtil har undervurderet antallet af skolebørn i fremtiden.

  Det er desuden Liste Ts mening, at klasser med flere end 24 børn i indskolingen ikke er foreneligt med regeringens ambitiøse folkeskolereform, hvor der er fokus på øget trivsel og øget indlæring.

  Det er heller ikke foreneligt med den vedtagne inklusionsstrategi, hvor man skal søge at inkludere (fastholde/integrere) børn med diagnoser i normalklasserne.

  Udbygning på Dragør Skole Nord.

  Liste T foreslår derfor, at forvaltningen undersøger, til hvilken pris det er muligt at bygge ud på Dragør Skole Nord med en satellit med plads til 5-6 klasselokaler samt toiletforhold – eller hvilken indretning skolen ønsker, så den kan rumme 3 fulde spor samt 10. Klasse (i alt 32 hjemklasser).

  Det er Liste T’s umiddelbare vurdering, at der kan udbygges med en satellit for omkring ca. 12 millioner kroner, idet Arkitema i maj 2011 skitserede en løsning med klasselokaler i kombination med SFO i en sådan satellit på 705 kvadratmeter til 11,5 mio. kroner – og igen i januar 2012 skitserede Arkitema hjemklasser/SFO i en satellit på 775 kvadratmeter til 13,2 mio. kroner.

  Det er Liste T’s vurdering, at det vil blive dyrere at bygge til på Store Magleby Skole, Kirkevej samt at området ikke arealmæssigt kan bære flere tilbygninger. Det samme gælder Dragør Skole Syd.

  Driftsmæssigt vil beslutningen betyde, at en vedtaget besparelse på ca. 300.000 kroner skal bortfalde.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Forslaget trukket p.g.a. beslutning under punkt 14.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

 • 16
  Endelige driftsoverførsler fra 2013-14 - BFKU
  Sagsid.: 14/196

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres merforbrug på -245.656 kr. fra 2013 til 2014 på BFKU’s område. Overførslen sker i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførsler, dvs. mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget, eller merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget overføres automatisk til kommende regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der overføres et yderligere mindreforbrug på 435.242 kr. fra 2013 til 2014 på BFKU’s område. Overførslen sker i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, dvs. overførsel af mindreforbrug over 3% og merforbrug over 5% kan godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalg. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  3.

  at

  Mindreforbrug på 538.275 kr. på inklusionspuljen overføres fra 2013 til 2014. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2013.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det decentrale regnskab for Musikskolen, Dragør Skole Nord/Syd SFO, Hollænderhallen, Dagplejen og Vierdigets Børnehave ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning. Forklaringerne på over/underskud uden for reglerne om økonomisk decentralisering fremgår af bilag 2.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på Børne-, Social- og Kulturudvalgets område fremgår af bilag 1.

  Kommunalbestyrelsen bevilligede den 19. december 2013 en ekstraordinær inklusionspulje på 1,5 mio. kr. Heraf er 538.275 kr. ikke forbrugt i 2013. Derfor overføres restpuljen til 2014.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til

  50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  For skolerne gælder det særskilt, at mindre-/merforbrug overføres automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 19. december 2013 at overføre mindreforbrug på 2.708.134 kr. på BFKU’s område.

  Den endelige opgørelse viser yderligere mindreforbrug på i alt 189.586 kr. Heraf merforbrug på -245.656 kr. efter reglerne om automatiske overførsler og mindreforbrug på 435.242 kr. efter reglerne om politisk besluttede overførsler.

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat overførselspuljer til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 189.586 kr. i 2014 på BFKU’s område, som finansieres overførselspuljen.

  Konsekvensen af at overføre inklusionspuljen fra 2013 til 2014 er, at der gives en tillægsbevilling på 538.275 kr., som finansieres af overførselspuljen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den. 27. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  ad 1-3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Status på inklusion, februar 2014
  Sagsid.: 13/2226

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af Dragør Kommunes Inklusionsstrategi i 2012, blev en afrapportering om inklusion efterspurgt af det politiske udvalg. Forvaltningen har udviklet en rapporteringsform, som vil blive fremlagt kvartalsvis på møderne i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Bilaget ”Status på inklusion, februar 2014” er vedlagt.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes Inklusionsstrategi

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse: Status på forhandling om arbejdstidsaftale for lærere
  Sagsid.: 14/163

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for Danmarks Lærerforening (DLF) kreds 13, til forhandling af en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Aftalen skal være gældende fra 1. august 2014.

  Der er indkaldt til forhandlinger i uge 9, 10 og 11. På udvalgets møde vil HR- og sekretariatschef Mette Jeppesen orientere om status i forhandlingerne.

  Forhandlingerne forventes afsluttet, så aftalen kan godkendes i Økonomiudvalget den 18. marts og i kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014. Grundlaget for skolernes planlægning af skoleåret 2014/15 vil dermed være på plads ultimo marts.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område (Lov 409)

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Notat omdelt.

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

 • 19
  Meddelelse - Status på arbejdet med folkeskolereformen frem til nu
  Sagsid.: 14/129

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 13. juni 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen og folketingets forligspartier om en ny folkeskolereform. Aftalen betegnes som den største reform for området inden for de sidste mange år. Der er tale om en fundamental omlægning af skolen, som vi kender den i dag.

  I Dragør Kommune har reformen betydet en igangsættelse af en række initiativer for at imødekomme de nye krav til læringen, der skal realiseres fra skoleåret 14/15 og frem. Nedenstående er et kort oprids over, hvilke rammer, der frem til nu, politisk er besluttet for arbejdet med folkeskolereformen, og hvad der har været af aktiviteter i forlængelse heraf.

  Beslutningerne deler sig i to områder; proces for arbejdet med folkeskolereformen og rammerne for den fremtidige skole.

  Proces for arbejdet med folkeskolereformen

  Udkast til processen frem til den politiske behandling har løbende været drøftet med lederne, været fremlagt på dialogmøde for skolerne og været ”trykprøvet” på seminar om helhedsskolen, hvor i alt 22 kommuner deltog. Processen er undervejs blevet tilpasset på baggrund af input fra de adspurgte.

  På Børne, Social og Sundhedsudvalgets møde den 9. oktober 2013 blev forvaltningens fremlagte plan for processen godkendt. Den godkendte faseplan og inddragelsesplan er vedlagt som bilag.

  Efterfølgende anmodede liste T om at sagen blev sat til drøftelse på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013. På dette møde blev sagen drøftet og sendt tilbage til Børne, Social og Sundhedsudvalget.

  På Børne, Social og Sundhedsudvalgsmødet den 7. november 2013 blev forvaltningens fremlagte plan godkendt, samtidigt med at et enigt udvalg anbefalede overfor Økonomi og Planudvalget og Kommunalbestyrelse, at der blev nedsat et §17 stk. 4 udvalg til overordnet styring af arbejdet med folkeskolereformen.

  Efter endelig politisk beslutning den 7. november 2013, blev inddragelsesprocessen igangsat.

  For at få et samlet overblik over, hvilke tiltag der har været i relation til inddragelse af de forskellige interessenter henvises til bilag, hvor der ligeledes findes en evalueringsrapport over den hidtidige inddragelsesproces.

  Overordnede principper for folkeskolerne i Dragør Kommune

  På Børne, Social og Sundhedsudvalgets møde den 9. oktober 2013 anbefalede forvaltningen en række overordnede principper for Dragør Skolevæsen. Principperne omhandlede anbefalinger i forhold til lærerne, den understøttende undervisning mv. På mødet fremsatte Liste C forslag om at udsætte sagen en måned og inden da afholde et temamøde for at få folkeskolereformen belyst mere grundigt, gerne med deltagelse af hele kommunalbestyrelsen. Et enigt udvalg valgte at udsætte sagen og afholde temamøde.

  Den 29. oktober 2013 blev der afholdt temamøde om folkeskolereformen, hvor hele kommunalbestyrelsen var indbudt.

  På Børne, Social og Sundhedsudvalgets møde den 7. november 2013 blev anbefalingerne fra forvaltningen godkendt og anbefalet overfor Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen, med enkelt præcisering i forhold til den understøttende undervisning, hvor pædagoger og pædagogmedhjælpere skulle skrives med ind i anbefalingen.

  På Økonomi- og Planudvalgets møde den 21. november 2013 blev anbefalingerne fra Børne, Social og Sundhedsudvalget med ændringsforslag godkendt og anbefalet overfor Kommunalbestyrelsen.

  På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2013 stillede A- nedenstående ændringsforslag, som blev godkendt.

  For fortsat at udvikle skolen i fællesskab, bevare det gode samarbejde samt give en bedre sikring af lærernes arbejdsliv og arbejdsmiljø fastlægges følgende overordnede principper for Dragør Kommunes skolevæsen:

  1) at kommunen på baggrund af KL´s samt Danmarks Lærerforenings fortolkning fastlægger sin egen fortolkning af de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2014.

  2) at der på baggrund af denne fortolkning indgås en kommunal arbejdstidsaftale, som fastsætter lærernes ugentlige tilstedeværelse på skolerne, og at der i aftalen endvidere skabes plads til, at hver enkelt lærer får tildelt sin egen rådighedspulje.

  3) at kontakten mellem forældre og skole som hovedregel sker inden for normal arbejdstid, men efter aftale også kan foregå på andre tidspunkter.

  4) at den understøttende undervisning varetages af lærere, pædagoger eller andre personer med relevante kompetencer og i samarbejde med f.eks. det frivillige foreningsliv.

  5) at forberedelse og gennemførelse af ændringer i Dragør Kommunes skolevæsen som følge af landspolitiske initiativer finder alene sted på baggrund af fremsatte lovforslag, som støttes af et folketingsflertal.

  6) at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning, repræsentanter fra de politiske partier, skoleledelser, tillidsrepræsentanter samt formanden for DLF kreds 13 til at udarbejde et oplæg til konkretisering af ovenstående forud for endelig politisk beslutning.

  På baggrund af beslutningstidspunktet blev det vurderet, at det ikke var realistisk at gennemføre og afslutte en forhandling om en lærerarbejdstidsaftale inden en ny kommunalbestyrelse trådte til, da beslutningen omfatter, at der skal sidde politiske repræsentanter i arbejdsgruppen jf. pkt. 6. Forhandlingen blev derfor udsat til efter den nye kommunalbestyrelse var tiltrådt. Efterfølgende har opstarten af forhandlingerne afventet en udpegning af repræsentanter i de enkelte udvalg og dermed også repræsentanter til arbejdsgruppen, samt godkendelse af en politisk mødekalender, for at kunne tilrettelægge processen for forhandlingerne.

  Kommissoriet for forhandlingerne er behandlet i Økonomiudvalget den 20. februar 2014 og på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2014, hvor det videre forløb fremgår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Servicenotater om gældende politiske beslutninger vedrørende skolestruktur
  Sagsid.: 12/131

  SAGSFREMSTILLING:

  I løbet af kommunalbestyrelsesperioden 2009-2013 har der været truffet en række politiske beslutninger i relation til ændring af skolestrukturen i Dragør Kommune. Formålet med det udarbejdede notat er at give et samlet overblik over, hvilke beslutninger, der er gældende i relation til skolestrukturen i Dragør Kommune. Beslutningerne er delt ind i en række emner, hvorunder der gives en kort beskrivelse af beslutningen og hvornår den er truffet. Emnerne er:

  Pædagogiske sigtelinjer

  Struktur

  Økonomi

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Servicenotater om gældende økonomiske midler på skoleområdet
  Sagsid.: 12/131

  SAGSFREMSTILLING:

  I relation til de lokale skolestrukturændringer, inklusionsindsatsen og den nationale folkeskolereform, har der været truffet en række politiske beslutninger i relation til finansieringen af disse indsatser. For at give et overblik over de økonomiske beslutninger relateret til området er der udarbejdet et notat til orientering. Notatet omhandler ikke beslutninger relateret til anlægsbevillinger, men udelukkende de driftsmidler, som varetages af skoleforvaltningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - antal elever til de kommende 0. klasser
  Sagsid.: 14/239

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er på nuværende tidspunkt potentielt 197 elever til de kommende 0. klasser. Dette tal kan godt ændre sig lidt inden de endelige klassestørrelser ligger fast. Det skyldes, at der kan komme tilflyttere til, enkelte kan få udsat skolestart, elever kan vælge en skole uden for kommunen mv. Dog forventes det, at tallet ligger i ovenstående størrelsesorden.

  Der oprettes 8 spor til de kommende 0. klasser. Med ovenstående tal betyder det en gennemsnitlig klassekvotient på 24,6.

  Klasserne fordeles med 3 klasser på St. Magleby Skole og 5 klasser på Dragør Skole, hvor 2 klasser placeres på Dragør Skole Syd og 3 klasser placeres på Dragør Skole Nord.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-03-2014

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T): Bekymrede forældre vedr. overflytning af elever fra Vierdiget til St. Magleby.

  Forvaltningen se på sagen.

  Ebbe Kyrø (T): Forespurgte til ansøgning til A.P. Møllers Fondens donation til folkeskolen.

  Forvaltningen orienterede.

  Mødet hævet kl. 18.50.