Skip navigationen

Referat

Onsdag den 02. april 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Rita Smedegaard (T) var mødt som suppleant i Ebbe Kyrøs fravær.
 • 1
  Bibliotekerne - Resultataftale 2014-2015
  Sagsid.: 14/436

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at resultataftalen drøftes med henblik på at udfærdige dagsorden til dialogmødet den 22. april 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har fastsat et dialogmøde med Dragør Bibliotekerne den 22. april 2014, kl. 18.00-19.15.

  Dragør Bibliotekernes forslag til resultataftale for 2014-2015 er vedlagt som bilag.

  Forvaltningen kan anbefale følgende dagsorden for dialogmødet:

  1. Velkomst ved formanden for BFKU
  2. Drøftelse af resultater for perioden 2012-2013
  3. Drøftelse af Dragør Bibliotekernes forslag til resultataftale for perioden 2014-2015.
  4. Eventuelt

  I dialogmødet deltager bibliotekschefen og et medlem af Biblioteksrådet.

  Det forventes, at udvalget godkender resultataftalen med eventuelle ændringer på mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Dialogmøde med Dragør Bibliotekerne den 22. april 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Hollænderhallen - Resultataftale 2014-2015
  Sagsid.: 14/435

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter resultataftalen med henblik på at udfærdige dagsorden til dialogmødet den 22. april 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har fastsat dialogmøde med Hollænderhallen den 22. april 2014, kl. 17.00 – 17.45

  Hollænderhallens forslag til resultataftale for 2014-2015 er vedlagt som bilag.


  Forvaltningen kan anbefale følgende dagsorden for dialogmødet:

  1. Velkomst ved formanden for BFKU
  2. Drøftelse af resultater for perioden 2012-2013
  3. Drøftelse af Hollænderhallens forslag til resultataftale for perioden 2014-2015.
  4. Eventuelt

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Dialogmøde med Hollænderhallen den 22. april 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Godkendt, med tilføjelse af kapacitet af idrætsanlæggene på dagsorden.

  Bilag

 • 3
  Lokalarkivet - Resultataftale 2014-2015
  Sagsid.: 14/437

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at resultataftalen drøftes med henblik på at udfærdige dagsorden til dialogmødet den 22. april 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børn, Fritid og Kulturudvalget har fastsat dialogmøde med Dragør Lokalarkiv den 22. april 2014, kl. 18.00 – 19.15.

  Dragør Lokalarkivs forslag til resultataftale for 2014-2015 er vedlagt som bilag.

  Forvaltningen kan anbefale følgende dagsorden til dialogmødet:

  1. Velkomst ved formanden for BFKU
  2. Drøftelse af resultater fra perioden 2012-2013
  3. Drøftelse af Lokalarkivets forslag til resultataftale for perioden 2014-2015
  4. Eventuelt

  I dialogmødet deltager lederen af Dragør Lokalarkiv og et medlem af Lokalarkivrådet.

  Det forventes, at udvalget godkender resultataftalen med eventuelle ændringer på mødet i Børn, Fritid og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Dialogmøde med Lokalarkivet den 22. april 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Kongelundsfortets udviklingsplan
  Sagsid.: 14/454

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter den udarbejdede udviklingsrapport ”Kongelundsfortet som lokalt og regionalt aktivitetscenter” med henblik på en godkendelse af rapporten.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kongelundsfortet har i det seneste år udviklet sig til et lokalt aktivitetscenter for friluftslivet i Dragør Kommune, hvor Ungdomsskolen i eget regi og som forvalter af friluftsskolen i forhold til kommunens skoler har tilbudt et varieret udbud af friluftsaktiviteter og oprettet Danmarks første kommunale grejbank.

  Samtidigt har Kongelundsfortet takket været en millionbevilling fra projektet Københavns Befæstning fra 2012 til 2014 gennemført en række byggetiltag, der har forbedret Kongelundsfortets forudsætninger for at kunne fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter.

  Senest er Kongelundsfortet blevet udpeget som én af portene til den nye Naturpark Amager, hvilket tilfører yderligere funktioner og publikumsaktiviteter til Kongelundsfortet og dets omgivelser.

  På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en udviklingsplan for Kongelundsfortet som lokalt og regionalt aktivitetscenter, som skal danne grundlaget for en politisk drøftelse af Kongelundsfortets udviklingsperspektiver med henblik på, at der gives et politisk mandat til det videre arbejde med at udvikle Kongelundsfortet i de kommende år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udviklingsplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af Kongelundsfortet, men for at realisere de enkelte ideer og tanker i rapporten, forudsættes for de flestes vedkommende, at der tilføres nye økonomiske midler til Kongelundsfortet. Disse må for en stor dels vedkommende forventes at skulle skaffes eksternt via fonde og sponsorater.     

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  Økonomiudvalget den 10. april 2014

  Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Punktet blev drøftet og anbefales over for ØU/KB og sag om økonomi oversendes til budgetseminaret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-04-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-04-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændring sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og fælles skoleråd

  2.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 1 eller

  3.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 2

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. som frigives til udbud af rådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og udbud af anlægsprojekt

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014 blev det besluttet

  • at der med baggrund i konstitueringsaftalen, ikke sker sporreduktion for skoleåret 2014/2015

  • at Forvaltningen skal fremlægge en analyse af, hvordan lokalekapaciteten på kort sigt løses bedst muligt set ud fra børnenes behov og personalets vilkår

  • at Forvaltningen fremlægger en vurdering af, hvordan der sikres tilstrækkelige undervisningslokaler på længere sigt, herunder vurdering af mulighed for etablering af lokaler på Dragør Skole Nord samt eventuelt alternative løsninger

  Ændring af beslutning om sporreduktion

  En beslutning om ændring af skolestrukturen i kommunen kan kun ske efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, og den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen jf. folkeskoleloven § 40.

  Udgangspunkt for vurderingerne

  I relation til de tidligere beslutninger om skolestrukturen i Dragør Kommune, har forudsætningen for den igangværende byggeproces på skolerne i Dragør Kommune været, at byggerierne skulle sikre en kapacitet til 7,5 spor i det samlede skolevæsen. Udgangspunktet var en max. klassekvotient på 28 jf. folkeskoleloven. Fordelingen af kapaciteten er ved dette byggeprogram:

  - 30 hjemklasser på St. Magleby Skole, Kirkevej

  - 25 hjemklasser på Dragør Skole Nord

  - 20 hjemklasser på Dragør Skole Syd

  Kapacitetsbehov ved ændret beslutning om sporreduktion

  Hvis det besluttes, at der ikke skal ske yderligere sporreduktioner, så vil der være behov for at øge den planlagte kapacitet, hvis princippet om hjemklasser fastholdes.

  Behovet for ekstra hjemklasser er

  - 3 hjemklasser i skoleåret 14/15

  - 1 hjemklasse i skoleåret 16/17

  - 1 hjemklasse i skoleåret 17/18

  Samlet betyder det en udbygning af kapaciteten i Dragør Skolevæsen svarende til 5 klasser.

  3 scenarier for kapacitetsforøgelse

  Forvaltningen har i samarbejde med ledelsen på de to skoler undersøgt muligheden for at udbygge skolevæsenet til en kapacitet på 8 spor på alle årgange, samt forslag til at imødekomme det aktuelle behov for 3 lokaler fra august 2014.

  De 3 scenarier er:

  1) Tilbygning på Dragør Skole Nord

  2) Øget lokalefællesskab med SFO Dragør Skole Nord

  3) Tilbygning og øget lokalefællesskab med SFO St. Magleby Skole, Kirkevej

  Af bilagene fremgår en nærmere beskrivelse af de enkelte scenarier samt fordele og ulemper som skolelederne ser det.

  I forhold til scenarierne er de samlede vurderinger at

  1) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Etableringsperioden er lang og kræver en overgangsperiode i små 2 år. Løsningen koster inklusiv overgangsordning i størrelsesordenen 18,6 mio. kr. Skolen foretrækker denne løsning

  2) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Løsningen kræver ikke en overgangsordning. Løsningen koster i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  3) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på St. Magleby Skole. Løsningen kræver ikke en overgangsperiode. Løsningen koster i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  Det vurderes at ulemperne ved scenarie 3 langt overstiger fordele, hvorfor det ikke anbefales, at der arbejdes videre med denne model.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske omkostninger ved en udbygning af den eksisterende kapacitet på 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen omfatter dels udgifter til dels udarbejdelse af byggeprogram mv. dels udgifter relateret til det valgte byggeri.

  Udgifterne til det indledende arbejde vurderes at koste 500.000 kr.

  Udgifterne til de enkelte scenarier fremgår af nedenstående skema. Der er tale om vurderinger, og ikke eksakte priser.

  Scenarie

  Byggeomkostninger

  1)

  18,6 mio. kr.

  2)

  2,7 mio. kr.

  3)

  6,1 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 2. april 2014.

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  ad 1-2.

  Godkendt.

  På baggrund af udvalgets godkendelse

  bortfalder ad 3.

  ad 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Navneændring af Vierdigets Børnehave
  Sagsid.: 14/401

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Vierdigets Børnehave ændrer navn til ”Børnehaven Sansehuset”

  SAGSFREMSTILLING:

  Vierdigets Børnehave arbejder med tidligt fokus på at styrke og udvikle sanseintegration hos børn. Institutionen arbejder bl.a. med en målrettet indsats for fx præmature børn, der ofte er meget sensitive.

  Det er igennem kroppen og kroppens sanser, at børn lærer omverdenen at kende. Sansning og oplevelse af egen krop samt måden, hvorpå barnet er til stede i verden er væsentligt for, hvordan barnet har det med sig selv. For at understøtte barnets motoriske udvikling og forståelse af egen krop, skal vi sikre, at alle sanser stimuleres, og på den måde motivere, at nye bevægelser sættes i gang med henblik på forståelse for og udvikling af kroppen.

  I Vierdigets Børnehave vil børns kropsbevidsthed og sanseintegration fremadrettet være det perspektiv, som de pædagogiske læreplaner ses igennem.

  Institutionen har pt. startet et samarbejde op med Vibeke Winter, der er børnefysioterapeut, foredragsholder, og underviser i arbejdet med sansestimulation.

  Det fremgår af ”Årsberetning Databasen Børns Sundhed – om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011/12”) at:

  5,3 % af børnene bevæger sig mindre end en time dagligt

  31,5 % har mindst èn bemærkning til deres motoriske udvikling

  5,3 % har dårlig selvvurderet generel trivsel, mens 10,4 % har dårlig selvvurderet skoletrivsel

  15,1 % af børnene har øvrige bemærkninger til udvikling og trivsel

  Årsberetningen er baseret på 11 kommuners indberetning fra sundhedsplejersker, herunder fra Dragør Kommune, der har indberettet tal for 164 børn.

  I Dragør er der således indberettet at:

  2,5 % af børnene har svær overvægt på baggrund af BMI

  3,4 % har bemærkninger til fysisk aktivitet

  8,8 % har dårlig selvvurderet skoletrivsel

  En stor del af disse børn har sansemotoriske udfordringer. Børnene har svært ved at mærke deres krop og får derved en nedsat kropsopfattelse.

  Institutionen ønsker i samarbejdet med Vibeke Winter at udvikle deres pædagogiske indsats til at være mere målrettet sansestimulation. Institutionen ønsker at blive en profilinstitution. De vil følge effekten af indsatsen ved hjælp af strukturerede observationer. Vi forventer, at den målrettede indsats også kan gavne børnene i overgangen til skole og fritidstilbud, idet institutionen mere præcist kan formidle til skolen, hvilke indsatser det enkelte barn har glæde af.

  I forbindelse med institutionens fokusområde vil der løbende blive arbejdet med institutionens indretning ude og inde, så den i højere grad understøtter børnenes sansemæssige og motoriske udvikling.

  ”Hjertet banker når man har det godt”(sagt af Sofus 5 år)

  For at understøtte og formidle institutionens arbejde med sanseintegration ønsker børnehaven en ændring af navnet fra ”Vierdigets Børnehave” til ”Børnehaven Sansehuset”. Forvaltningen anbefaler en navneændring, da det vil understøtte institutionens arbejde som profilinstitution og være med til at tydeliggøre institutionens pædagogiske tilgang og profil overfor forældrene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen, da forslaget kommer fra institutionen selv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

 • 7
  Kapacitetsopgørelse 2013 - Pengene følger barnet
  Sagsid.: 14/407

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  at

  redegørelsen vedr. ”pengene følger barnet” for 2013 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Institutionerne er reguleret efter et administrationsprincip om "pengene følger barnet". Hvis institutionen har indskrevet færre børn end den fastsatte gennemsnitsnormering i løbet af året, reguleres budgettet forholdsmæssigt nedad, ligesom at manglende timer vil blive tildelt, hvis gennemsnitsnormeringen overskrides. Overskydende timer reguleres hver den 31. december, idet der kan ske overførsel af over- og underskud efter decentraliseringsreglerne.

  Vuggestuerne har passet 1 barn mere end de samlet set har været normeret til, så den budgetterede normering er ramt meget præcist på 0-3 års området for 2013.

  Børnehaverne har til gengæld samlet set passet ca. 19 børn færre, end de har været normeret til i 2013. De integrerede institutioner har i flere år passet en høj andel af vuggestuebørnene, og når disse vuggestuebørn kommer i børnehavealderen, vil de fortsætte i den integrerede institution, som de startede i. Det betyder, at det har været sværere for enkelte af børnehaverne at opnå deres normering på børnetal, idet der både har været færre børn at tage af, samt at hovedparten allerede fra start var indskrevet i en integreret institution. Dette har især ramt Vierdigets Børnehave på deres gennemsnit, idet de samtidig havde en stor årgang, der skulle starte i skole. De øvrige institutioner har opnået deres gennemsnit jævnt.

  Der har siden august 2012 været åbent for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner både for 0-3 års pladser og for 3-6 års pladser, men dette har ikke påvirket efterspørgslen synderligt.

  SFO’erne og fritidshjemmet har haft ca. 12 børn flere indskrevet end normeret. Dette er ud af en normering på ca 730 børn, så det er ramt rimeligt præcist. Normeringen på SFO og fritidshjem er rimelig stabil, og pasningsprocenten har jævnt ligget på omkring 96 % de seneste år. Denne bør revurderes i forbindelse med budgetlægning for 2015 ud fra en vurdering af skolereformens konsekvenser for behovet for pasning.

  Fritidsklubberne har haft ca. 46 børn færre indskrevet end normeret. Normeringen af fritidsklubberne er vanskeligere at ramme, idet procentdelen af børnene, der vælger at gå i klub, og som fortsætter i klubben i flere år, ændres fra år til år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Regnskabet for Pengene følger barnet reguleres indenfor det samlede budget for sektor 5.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Til efterretning.

  Herudover vedtog udvalget, at der til budgetseminaret fremlægges en evaluering af om styringsmodellen er hensigtsmæssig.

 • 8
  Undersøgelse af behovet for fritidstilbud til aldersgruppe 18+
  Sagsid.: 14/400

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der træffes beslutning om hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med at undersøge:

  1. om der er behov for en socialpædagogisk indsats for gruppen 18-24 år og/eller
  1. om der er behov for et ungdomskulturelt tilbud til unge i aldersgruppen 18+

  SAGSFREMSTILLING:

  Børn, Fritids- og Kulturudvalget efterspurgte på forrige møde i udvalget et bud på en model til undersøgelse af behovet for fritidstilbud til aldersgruppen 18-24 år (unge over 18).

  Her skitseres konkret to mulige indgangsvinkler:

  1. En undersøgelse af behovet for et muligt socialpædagogisk tilbud i aldersgruppen 18+.

  2. Behovet for en bred ungdomskulturel indsats for unge i aldersgruppen 18+.

  Hvad ved vi allerede om 18+?

  Dragør Kommunes befolkningsprognose viser et fald fra 6-16 år til 17-24 år fra 186 til 105 borgere pr. årgang (tal fra 2011). Der er således tale om en aldersgruppe, som generelt ikke bliver i kommunen. Fra klubbens erfaringer med aldersgruppen ved vi, at den brede gruppe af unge orienterer sig mod København, men at der er en mindre gruppe ”tilbage”.

  Erfaringer i Klub Dragør viser, at der kontinuerligt findes en gruppe af unge, der bliver ”hængende” i Ungdomsklubben trods det fyldte 18 år. Denne gruppe kendetegnes ved i mindre grad at være tilknyttet foreningsliv eller knytter i mindre grad andre former for socialt netværk.

  Der er i dag få muligheder for fritidsaktiviteter i Dragør Kommune for gruppen af 18-24 årige. De fleste ungdomstilbud stopper ved 18 år. Det gælder ungdomsskole-, musikskole- og klubtilbud. Muligheder specifikt rettet mod målgruppen er primært tilbud i regi af sportsforeninger. Dragør har således i dag ikke tilbud til den kreative unge 18+. Disse kreative unge har heller ikke mulighed for at benytte fritidsaktiviteter i København eller Tårnby, da de ikke er borgere i kommunen.

  Kigger vi på landsplan er der i dag ingen undersøgelser af behovet for et bredt fritidstilbud for aldersgruppen 18+. Samtidig har de tilbud, der retter sig specifikt mod denne målgruppe, primært fokus på socialpædagogiske udfordringer. Dette ligger i tråd med det lovmæssige fokus på området. Her stopper kravet om generelle ungerettede fritidsaktiviteter ved 18 år, mens der fortsat er fokus på udsatte unge i aldersgruppen.

  Der tegner sig således to mulige undersøgelsesspørgsmål:

  1. Er der behov for en socialpædagogisk indsats for gruppen 18-24 år?

  Som beskrevet ovenfor har klubben i dag allerede kendskab til en mindre gruppe af unge i aldersgruppen, som har behov for et socialpædagogisk tilbud. Derudover er SSP-samarbejdet ligeledes orienteret mod behov for SSP indsatser rettet mod 18+.

  Det kunne derfor være væsentligt systematisk at undersøge omfanget af behovet for både SSP indsatser og mere socialpædagogiske rettede indsatser på 18+ området.

  Dette behov kunne i væsentligt omfang hægtes på de foranstaltninger kommunen har i forvejen til unge under 18 og videreføre dem, f.eks. i klubregi, herunder at klubben sikrer, at dem over 18 år, der hænger ud i klubben, stadig gør det.

  Det kan for de unge også handle om andre ting end bare at hænge ud, det kunne f.eks. være i forbindelse med en ung boligløs, der havde behov for en pædagog fra klubben, der jævnligt tjekkede op på vedkommende, opsyn med ungeboliger, mentorordninger etc..

  1. Er der behov for et ungdomskulturelt tilbud til unge i aldersgruppen 18+?

  Dragør Kommune har som beskrevet ovenfor ganske få fritidstilbud til aldersgruppen 18+ uden at disse unge har muligheden for at benytte sig af andre tilbud.

  Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt et sådant tilbud ville gøre Dragør Kommune mere attraktiv for denne alderskategori. Det gælder mange forskelige subkulturgrupper; dem der gerne vil spille i band eller jamme, skatere etc.. Der er heller ikke mulighed for at være kulturelt nyskabende og eksperimenterende med andre former for kultur. Dette kan være en udfordring, da det er de unge, der skal skabe det nye, og vi skal skabe rammerne for, at det kan ske.

  Der kunne således være behov for et klub- og kulturtilbud, der varetager disse ungeopgaver.

  Dette behov kunne undersøges via husstandsomdelte spørgeskemaer, på Facebook og/eller Twitter. Udfordringen i at undersøge dette behov kan være at skabe en spørgeramme, der indfanger det, som de unge ikke selv kender til. Dette kan kræve ekstern konsulenthjælp.

  En anden mulighed kunne være at invitere til debataften.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pt. ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  ad 1-2.

  Godkendt.

 • 9
  Forslag fra A-gruppen
  Sagsid.: 14/468

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail ønsket at få følgende optaget på dagsordenen:

  ”Socialdemokraterne foreslår at der oprettes et ungdomsråd til byens unge.

  Motivation:

  Socialdemokraterne ønsker at skabe fokus på unge mellem 18 og 25 år ønsker og behov. Socialdemokraterne ser gerne at flere unge bliver aktive medspillere i den demokratiske proces og at Dragør også skal være et sted unge har lyst til at blive boende.
  Her vil et ungdomsråd udgøre den platform for de unge som skal til for at sætte en sådan udvikling igang.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 2. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Udvalget vedtog, at forvaltningen kommer med et oplæg til det videre arbejde.

 • 10
  Budget 2015 - BFKU-møde i april
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at fagforvaltningerne i dialog med BFKU påbegynder:

  1. en udmøntning af den driftsramme, som Økonomiudvalget har meldt ud og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorenes budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser-, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.
  1. en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 18. marts 2014 har ØU indstillet til KB, at:

  1. der som udgangspunkt for Dragør Kommunes budget 2015-18 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler.

  2. servicerammen på nuværende tidspunkt fastsættes til 601,790 mio. kr. Det svarer til den i budget 2015 budgetlagte ramme fremskrevet med det forventede PL-tal for 2015 (615,390 mio. kr.) reduceret med det beløb, som regnskab for 2013 vedr. servicerammen lå under budgettet for 2013 vedr. servicerammen (13,600 mio. kr.).

  3. den samlede driftsramme for budget 2015 på nuværende tidspunkt fastsættes til netto 750,0 mio. kr. Det svarer til den fastsatte serviceramme tillagt fremskrivning af øvrige budgetterede driftsudgifter som budgetlagt i 2014 og fremskrevet med PL-tallet for 2015 og til afsættelse af en pulje på 3,812 mio. kr. til nye initiativer.

  4. serviceramme og øvrige driftsudgifter fordeles på de forskellige udvalg efter følgende nøgle:

  Regnskabsår

  2015

  DKK

  Driftsramme

  By, Erhverv og Planudvalget

  36.380.403

  Økonomiudvalget

  182.395.426

  Social- og Sundhedsudvalget

  258.344.149

  Børne-, Fritid og Kulturudvalget

  272.880.023

  I alt

  750.000.000

  Under forudsætning af godkendelse på KBs møde den 27. marts er driftsrammen for BFKU i 2015 således sat til 272.880.023 mio. kr.

  Den vedtagne budgetprocedure indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med BFKU påbegynder en udmøntning af denne driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser -, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc. og at der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Som grundlag for BFKUs dialog med fagforvaltningerne om drøftelse af en prioritering af indholdet i budgettet har fagforvaltningerne udarbejdet en regnskabsanalyse for hver sektor samt en benchmarkanalyse – dvs. sektor 3 - 5 samt sektor 6, hvor Børneteam hører under BFKU (bilag).

  Overvejelserne og resultaterne af de politiske drøftelser vedr. udmøntningen af budgetrammerne i de stående udvalg forelægges på budgetseminaret i juni. Forvaltningen arbejder sammen med udvalgene videre med en konkretisering og kvalificering af budgettet frem til 1. behandlingen i ØU den 11. september.

  Opmærksomheden henledes på, at regeringens lovprogram endnu ikke er offentliggjort, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL endnu ikke er indgået, at servicerammerne for kommunerne ikke er fastlagt og at udskrivningsgrundlaget for Dragør Kommune endnu ikke er beregnet. Der vil derfor blive tale om, at disse forhold på forskellig vis vil påvirke den nærmere fastlæggelse af budgettet på de enkelte sektorområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Kenneth Gøtterup (C ) stillede følgende forslag:

  ”Maj-mødet,

  At udvalget drøfter den foreløbige budgetprioritering .

  Juni-mødet,

  Drøftelse af fremtidige mulige budgetprioriteringer fra udvalget og forberedelse af budgetseminaret i juni.

  August-mødet

  Foretages opsamling fra budgetseminaret i juni og endelig prioritering til brug for budgetseminar i august/september.”

  Vedtaget af et enigt udvalg.

  Annette Nyvang (T) stillede supplerende forslag:

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen laver en analyse af, hvad den samlede økonomi er i folkeskolereformen, når den føres ud i livet i Dragør.”

  For stemte

  2 (T)

  Imod stemte

  5 (A,C,O,V)

  Faldet.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Introduktion Børn og Pædagigik
  Sagsid.: 14/475

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få en introduktion til Børn- og Pædagogikområdet, herunder om de opgaver, institutioner og funktioner, der hører under området.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Punktet udsættes til maj-mødet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Punktet udsættes til juni mødet.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgets medlemmer får besked om ny dato for dialogmødet med Museum Amager.

  Mødet hævet kl. 17.20.