Skip navigationen

Referat

Onsdag den 07. maj 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Afbud fra Allan Holst (A) Ole Hansen (A) indkaldt som suppleant.
Punkt 19 og 21 udsættes til juni mødet.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dragør Skole Syd, frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  anlægsbevillingen på 1 mio. kr. på anlægsbudget 2014 til etablering af boldbur på Dragør Skole Syd omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 afsat 1 mio. kr. til etablering af et boldbur på taget af bygningen, som rummer omklædningen til gymnastiksalen på Dragør Skole Syd (bygning E).

  I forbindelse med skolereformen lokalt er der gennemført følgende opgaver på Dragør Skole Syd:

  Nyt Science-center, opdatering af klasserum i tagetage til 9. kl. og 8. kl. har fået større klasserum.

  Der resterer følgende opgaver på ønskelisten omhandlende:

  Udvidelse af musiklokalet, etablering af grupperum i tagetage i indskolingen (den lille røde bygning), og større klasserum for 7. kl.

  Skoleledelsen anbefaler, at anlægsbudgettet for boldbur omprioriteres til finansiering af de resterende opgaver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet er afsat i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 27. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BEPU, ØU og KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Godkendt.

 • 2
  Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændring sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og fælles skoleråd

  2.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 1 eller

  3.

  at

  der arbejdes videre med scenarie 2

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. som frigives til udbud af rådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og udbud af anlægsprojekt

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. april 2014 blev det besluttet, ”at der fremadrettet ikke gennemføres yderligere sporreduktion end dem, der blev gennemført fra august 2013, og at forslaget til strukturændringen sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne og Fælles Skoleråd.”

  Der er indkommet udtalelser fra de to skolebestyrelser. Udtalelserne er vedlagt som bilag. Begge skolebestyrelser bakker op om beslutningen om ikke at foretage yderligere sporreduktioner.

  Nedenfor sagen fra sidste gang:

  ”På Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. marts 2014 blev det besluttet

  • at der med baggrund i konstitueringsaftalen, ikke sker sporreduktion for skoleåret 2014/2015

  • at Forvaltningen skal fremlægge en analyse af, hvordan lokalekapaciteten på kort sigt løses bedst muligt set ud fra børnenes behov og personalets vilkår

  • at Forvaltningen fremlægger en vurdering af, hvordan der sikres tilstrækkelige undervisningslokaler på længere sigt, herunder vurdering af mulighed for etablering af lokaler på Dragør Skole Nord samt eventuelt alternative løsninger

  Ændring af beslutning om sporreduktion

  En beslutning om ændring af skolestrukturen i kommunen kan kun ske efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, og den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen jf. folkeskoleloven § 40.

  Udgangspunkt for vurderingerne

  I relation til de tidligere beslutninger om skolestrukturen i Dragør Kommune, har forudsætningen for den igangværende byggeproces på skolerne i Dragør Kommune været, at byggerierne skulle sikre en kapacitet til 7,5 spor i det samlede skolevæsen. Udgangspunktet var en max. klassekvotient på 28 jf. folkeskoleloven. Fordelingen af kapaciteten er ved dette byggeprogram:

  - 30 hjemklasser på St. Magleby Skole, Kirkevej

  - 25 hjemklasser på Dragør Skole Nord

  - 20 hjemklasser på Dragør Skole Syd

  Kapacitetsbehov ved ændret beslutning om sporreduktion

  Hvis det besluttes, at der ikke skal ske yderligere sporreduktioner, så vil der være behov for at øge den planlagte kapacitet, hvis princippet om hjemklasser fastholdes.

  Behovet for ekstra hjemklasser er

  - 3 hjemklasser i skoleåret 14/15

  - 1 hjemklasse i skoleåret 16/17

  - 1 hjemklasse i skoleåret 17/18

  Samlet betyder det en udbygning af kapaciteten i Dragør Skolevæsen svarende til 5 klasser.

  3 scenarier for kapacitetsforøgelse

  Forvaltningen har i samarbejde med ledelsen på de to skoler undersøgt muligheden for at udbygge skolevæsenet til en kapacitet på 8 spor på alle årgange, samt forslag til at imødekomme det aktuelle behov for 3 lokaler fra august 2014.

  De 3 scenarier er:

  1) Tilbygning på Dragør Skole Nord

  2) Øget lokalefællesskab med SFO Dragør Skole Nord

  3) Tilbygning og øget lokalefællesskab med SFO St. Magleby Skole, Kirkevej

  Af bilagene fremgår en nærmere beskrivelse af de enkelte scenarier samt fordele og ulemper som skolelederne ser det.

  I forhold til scenarierne er de samlede vurderinger at

  1) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Etableringsperioden er lang og kræver en overgangsperiode i små 2 år. Løsningen koster inklusiv overgangsordning i størrelsesordenen 18,6 mio. kr. Skolen foretrækker denne løsning

  2) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på Dragør Skole Nord. Løsningen kræver ikke en overgangsordning. Løsningen koster i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  3) Denne løsning skaber den nødvendige kapacitet på St. Magleby Skole. Løsningen kræver ikke en overgangsperiode. Løsningen koster i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Skolen foretrækker ikke denne løsning.

  Det vurderes at ulemperne ved scenarie 3 langt overstiger fordele, hvorfor det ikke anbefales, at der arbejdes videre med denne model.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske omkostninger ved en udbygning af den eksisterende kapacitet på 7,5 spor til 8 spor i Dragør Skolevæsen omfatter dels udgifter til dels udarbejdelse af byggeprogram mv. dels udgifter relateret til det valgte byggeri.

  Udgifterne til det indledende arbejde vurderes at koste 500.000 kr.

  Udgifterne til de enkelte scenarier fremgår af nedenstående skema. Der er tale om vurderinger, og ikke eksakte priser.

  Scenarie

  Byggeomkostninger

  1)

  18,6 mio. kr.

  2)

  2,7 mio. kr.

  3)

  6,1 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 2. april 2014.

  Børne-, Fritid- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  ad 1-2.

  Godkendt.

  På baggrund af udvalgets godkendelse

  bortfalder ad 3.

  ad 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad. 1+2+4

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Kvalitetsrapport for skoleåret 12/13
  Sagsid.: 14/726

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den udarbejdede kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge § 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er, gennem en tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage dens ansvar for folkeskolen. Dokumentationen skal både omhandle oplysningerne om den enkelte folkeskole og det samlede kommunale skolevæsen.

  Kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne for de to skoler samt Fælles skoleråd. Der er indkommet høringssvar fra Dragør Skoles Skolebestyrelse, der er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/13 har været sendt til høring hos de to skolebestyrelser og Fælles Skoleråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At kvalitetsrapporten luges for fejl, retter op på mangler samt opgraderes med historik og resultater fra de nationale tests på skoleniveau samt at karakterne i dansk og matematik på landsniveau og Dragørniveau inkluderes, og derefter sendes til godkendelse igen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A, C, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra C

  At rapporten godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at rette diverse årstal mv.

  For stemte:

  5 (A, C, V, Annette Nyvang (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Ebbe Kyrø (T)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At kvalitetsrapporten luges for fejl, retter op på mangler samt opgraderes med historik og resultater fra de nationale tests på skoleniveau samt at karakterne i dansk og matematik på landsniveau og Dragørniveau inkluderes, og derefter sendes til godkendelse igen.

  For stemte:

  4 (L, T)

  Imod stemte:

  11 (A, C, O, V, Asger Larsen, løsgænger)

  Faldet

  Liste C foreslog sagen sendt tilbage i udvalget:

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Dragør Kommunes fremtidige fritidstilbud
  Sagsid.: 14/729

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  visionen for fritidsområdet godkendes

  2.

  at

  mål for fritidstilbuddene for unge og børn godkendes

  3.

  at

  partnerskabstanken i relation til organiseringen af fritidstilbuddene godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedtagelsen af folkeskolereformen og derved de længere skoledage for børn og unge i skolealderen betyder, at hele det kommunale fritidsområde skal gentænkes. I arbejdet med gentænkningen har 22 ledere på fritidsområdet og skolerne være indbudt til at deltage i en åben proces, som har været faciliteret af UCC.

  Der er udarbejdet en rapport med resultater og proces for arbejdet. Rapporten er udarbejdet af UCC og vedlagt som bilag til sagen.

  Nogle af de aspekter, som lederne har arbejdet med, har været formulering af en ny vision for området, udarbejdelse af mål for de nye fritidstilbud samt gentænkning af samarbejdet mellem fritidsområdet og skolerne med udgangspunkt i en partnerskabstanke.

  Vision

  Gruppen har udarbejdet nedenstående vision for fritidstilbuddet i Dragør Kommune

  ”I Dragør kommune ser vi et mere fleksibelt og et bredere brugerinddragende fritidsliv, hvor der foregår forskellige aktiviteter, udvidet åbningstid med mulighed for deltagelse, aktivering og motivation af alle. Større sammenhængskraft mellem skole - fritid - kultur. Livsduelighed, samt udvikling af fremtidens kompetencer. Brugerinddragelse på et højere niveau med øget medbestemmelse og brugerstyring, samt frivillighedsprincipper er i højsædet”.

  Mål for fritidsområdet

  Gruppen har udarbejdet nedenstående mål for henholdsvis unge og børn i tilknytning til fritidsområdet:

  Mål for fritidsområdet - unge skal:

  1. Tilbydes at deltage i dedikerede fællesskaber i fritiden, samt bevidstgøres om og udvikle egne fritidsinteresser

  2. Kunne idégenerere, igangsætte og til dels selv styre tiltag med kulturelt eller socialt indhold

  3. Medvirke til at skabe en attraktiv ungdomskultur i Dragør

  4. Styrke og udvikle deres potentiale og interesser gennem aktiviteter og læringsrum, som bygger på høj grad af sammenhæng mellem skole og fritid

  5. Kunne dyrke deres interesse og dygtiggøre sig inden for den

  6. Udvikle kompetencer inden for projektstyring og innovation

  7. Have rammer og spillerum til at udvikle mangfoldige kulturprojekter

  8. Evne, at projekter og aktiviteter tilrettelægges, så de er hjælpsomme for børn/unge i udsatte positioner

  Mål for fritidsområdet - børn skal:

  1. Opleve en glidende overgang mellem leg og deltagelse i kulturaktiviteter

  2. Udvikle sig gradvist i forhold til interesser og projektdeltagelse

  3. Præsenteres for brede muligheder for udfoldelse af interesser og deltagelse i aktiviteter og projekter indenfor sport, musik, dans, kunst/kultur, sociale aktiviteter, teknologi/medier samt nærkultur med alle aldersgrupper.

  4. Alle børn skal deltage i fællesskaber og gradvist opøve mes-tringsevner i sociale sammenhænge

  Partnerskab – organisering af den understøttende undervisning

  Gruppen har udarbejdet følgende anbefalinger i relation til partnerskabstanken :

  Der arbejdes med partnerskaber fx mellem skole og klub. Opgaverne defineres i fællesskab. For at sikre en konkretisering af en udvidet læringsforståelse i skolereformen, skal skolen indgå forpligtende partnerskaber med øvrige institutioner om levering af ydelser. Det er partnerskaber med klub, ungdomsskole, musikskole, dramaskole, øvrige eksterne samarbejdspartnere, fx foreningsliv og det private erhvervsliv. Skolerne køber kreativitet og samarbejde hos ovennævnte leverandører. Ydelserne kan rette sig mod foredrag, projekter, udvikling af strategiske kompetencer, håndværksmæssige kompetencer, livsduelighed, demokrati og dannelse, projektlederegenskaber. Ydelserne er således en del af den understøttende undervisning. Partnerskaber skal ses som led i den åbne skole for at styrke og udvikle børns læring og livskompetencer, trivsel og oplevede inklusion. Opgaven med understøttende undervisning defineres i fællesskab.

  Partnerskabsrelationen er vigtig for at bevare en relations- og læringsdiskurs, og netop sikre mange fagdidaktikker i skolen som folkeskolereformen tilsiger. Det tilsigtes, at der skabes en smidig partnerskabsmodel, så kompetencegrundlaget i organisationen kan holde et så højt helhedsperspektiv og så højt et serviceniveau som muligt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A, C, O, V:

  ACOV foreslår, at forvaltningen til mødet i juni fremlægger forslag til, hvorledes Hovedgadens Fritidshjem integreres i det fremtidige fritidstilbud ved implementering af den nye skolereform

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad 1, 2, 3:

  Godkendt.

  Forslag fra ACOV:

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra C-gruppen
  Sagsid.: 14/659

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Konservative Folkeparti (C) har i mail af 6. april anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

  ”C-gruppen foreslår, at udvalget retter henvendelse til Undervisningsministeriet med opfordring om, at ministeriet forholder sig til, at Dragørs unge med de nuværende regler for optag på gymnasier, stilles dårligere i forhold til frit valg af gymnasium end andre unge i Danmark. I praksis betyder de nye visitationsregler, at Dragørs unge som udgangspunkt kun kan optages på Tårnby Gymnasium.

  Motivation:

  Til gymnasium optaget 2014 er det blevet indskærpet og præciseret fra Undervisningsministeriet, at transportkriteriet står over alle andre optagelseskriterier. Med baggrund i Dragørs geografiske placering betyder det i praksis at valg af gymnasium er sat ud af kraft og de unge vil blive henvist til Tårnby Gymnasium, da dette er eneste gymnasium af de 4 nærmeste gymnasier, som ikke får fyldt op af prioritet 1 ansøgere.

  Dragørs geografiske placering betyder rejsetider på over 40 minutter til de nærmeste gymnasier for mange unge. Følgende er konkrete eksempler på rejsetider til gymnasier for en af de unge i Dragør til de 4 nærmest liggende: Ørestad(44 minutter), Rysensteen(46 minutter), Tårnby(46 minutter) og Christianshavns (42 minutter) – alle rejsetider ifølge www.Rejseplanen.dk med ankomst senest kl. 8.00.

  Som følge af disse rejsetider, er det forventeligt(baseret på sidste års optag), at det ikke vil være muligt at blive optaget på Ørestad, Rysensteen og Christianshavns Gymnasier, som er de mest søgte.

  Dragørs unge stilles derfor ringere end andre og har heller ikke mulighed for at vælge gymnasium efter profil eller fagligt niveau.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Udvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeriet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Anbefaling fra BFKU:

  Godkendt.

 • 6
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/691

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebby Kyrø (T) har i mail af 28. april 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagsorden.

  ”Forslag:

  Forvaltningen bemyndiges til at lave oplæg til en ny skolestruktur for Dragørs skoler. Forvaltningens oplæg skal bygge på, at skolerne opdeles i tre selvstændige skoler. Oplægget skal munde ud i et forslag til:

  1. Opdeling i tre selvstændige skoler: St. Magleby Skole, Nordstrandskolen og Dragør Skole.

  2. En stærk pædagogisk leder og en administrativ leder på hver skole.

  3. En overordnet ledelsesmæssig samtænkning, som tilgodeser fælles udviklingsmål for de enkelte skoler, herunder kompetencecentre.

  Sagsfremstilling:

  Liste T stiller forslag om en revideret ledelsesstruktur på Dragørs skoler. Den skal grundlæggende bygge på en faglig stærk pædagogisk leder på hver enkelt skole. Det gør vi, fordi børnenes læring og udvikling er kerneopgaven for skolen, og dermed skal den pædagogiske del af ledelsesopgaven opprioriteres. Samtidig er det helt nødvendigt, at den pædagogiske udvikling kommer til at foregå i tæt dialog mellem lærere og pædagoger. Det kan kun ske, hvis man befinder sig på samme matrikel i hverdagen.

  Baggrund:

  Den nye skolereform er i fuld gang med at blive en realitet i Dragør. Samtidig bygger vi skoler ud og om. Det stiller krav til en ny ledelsesstruktur på Dragørs 3 skoler.

  Dragør har i dag to skoler på fire matrikler. Inden for overskuelig fremtid bliver skolevæsenet reduceret to skoler på tre matrikler. Siden skolestrukturen blev vedtaget er folkeskolereformen kommet til, og den stiller helt andre krav til den daglige pædagogiske ledelse. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ændringsforslag fra A, C, O, V

  ACOV foreslår, at den nuværende struktur fastholdes så der i implementeringsfasen af folkeskolereformen er en styrket og synlig ledelse. Den nye skolechef fremlægger for udvalget en vurdering af hvordan en styrkelse af ledelsen på de enkelte skolematrikler kan finde sted- herunder SFO og udarbejde organisations - og kompetenceplan for alle ledere for at sikre synlighed om arbejdsgangene

  For stemte:

  4 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker, at skolestrukturen også er et område, den nye skolechef skal tage stilling til.


  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 7
  Dagsorden for dialogmøde med 0-6 års institutionerne
  Sagsid.: 14/660

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget træffer beslutning om form og emner, der skal drøftes med 0-6 års området på dialogmødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der afholdes dialogmøde med 0-6 års området den 20. maj 2014 kl. 17.00-18.30 på Strandengens SFO. Som forberedelse til dialogmødet skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutte, hvilke emner der skal drøftes med institutionerne samt under hvilken form, dialogmødet skal finde sted.

  I dialogmødet deltager Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, forvaltningen samt lederen og bestyrelsesformanden for hver institution. Herudover inviteres på Institutionssamrådets opfordring formanden for Forældrenævnet til begge dialogmøder med institutionerne.

  Formålet med dialogmødet er at drøfte den generelle status samt tendens for det enkelte område og ikke den enkelte læreplan. Forvaltningen udarbejder et referat af konklusionerne fra dialogmødet. Dette fremsendes til institutionerne og forelægges desuden udvalget på et efterfølgende møde. Udvalget kan på baggrund af dialogmødet overveje, om der er behov for:

  1.

  at formulere nye politikker for sektoren, eller om eksisterende skal justeres

  2.

  tiltag på sektoren ved den forestående budgetlægning.

  Da der erfaringsmæssigt er mange deltagere på dialogmødet for 0-6 års området og dermed svært at sikre en meningsfuld dialog om indhold og kvalitet af de pædagogiske tilbud, foreslår forvaltningen dialogmødet afholdt som to workshops med hver sit emne, så det i højere grad er muligt at indgå i dialog om de udvalgte emner, fordi færre personer tager del i dialogen af gangen. Workshops er som metode godt, når man ønsker at samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling eller udfordring.

  De to emner for workshops kunne f.eks. være:

  1 Inklusion

  o Hvor langt er vi?

  o Hvilke udfordringer har vi?

  o Succeshistorier i forhold til den pædagogiske refleksion

  2. IT og læring

  o Hvordan kan multimediale medier og internettet understøtte leg og læring?

  o Konkrete eksempler på it-anvendelser

  o Potentialer, barrierer og faldgruber

  Det første emne er et kommunalt indsatsområde, og det andet kunne blive det.

  Alle institutioner fordeler sig på hver deres workshop, og alle politikere og forældrebestyrelsesrepræsentanter fordeles i to grupper. Hver gruppe får ca. 30 min i hver workshop på skift til dialog omkring emnet, og indtryk og erfaringer oplistes på plancher. Til sidst samler formanden op på formen og indtrykkene fra de to workshop.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Udvalget godkender de to emner for workshops som forvaltningen har forslået.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 8
  Dagsorden for dialogmøde med Klub Dragør
  Sagsid.: 14/661

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget træffer beslutning om de emner, der skal drøftes med klubområdet på dialogmødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der afholdes dialogmøde med Klub Dragør den 20. maj 2014 kl. 18.45-20.00 i Strandengens SFO. Som forberedelse til dialogmødet skal

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutte, hvilke emner der skal drøftes med klubområdet samt under hvilken form, dialogmødet skal finde sted.

  I dialogmødet deltager Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, forvaltningen, klublederen samt de pædagogiske ledere af hver klubafdeling samt forældrerådsformanden for Klub Dragør. Herudover inviteres på Institutionssamrådets opfordring formanden for Forældrenævnet til begge dialogmøder med institutionerne.

  Formålet med dialogmødet er at drøfte den generelle status samt tendens for det enkelte område. Forvaltningen udarbejder et referat af konklusionerne fra dialogmødet. Dette fremsendes til institutionerne og forelægges desuden udvalget på et efterfølgende møde. Udvalget kan på baggrund af dialogmødet overveje, om der er behov for:

  1.

  at formulere nye politikker for sektoren, eller om eksisterende skal justeres,

  2.

  tiltag på sektoren ved den forestående budgetlægning.

  Forvaltningen foreslår, at drøftelsen på klubområdet tager udgangspunkt i klub Dragørs fremtid set i relation til skolereformen samt i det politiske ønske om klub for 18+.

  Forvaltningen udarbejder dagsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 20. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Udvalget foreslår, at drøftelsen på klubområdet tager udgangspunkt i klub Dragørs fremtid set i relation til skolereformen, og udvalget ønsker en status for implementeringen af den nye pædagogik.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 9
  Statusnotater2014 for de pædagogiske læreplaner
  Sagsid.: 14/662

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1.

  at

  samtlige statusnotater for de pædagogiske læreplaner godkendes,

  2.

  at

  det anbefales, at delegere godkendelsen af de pædagogiske læreplaner og statusnotater til forvaltningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget 11 statusnotater, hvilket svarer til det samlede antal institutioner, som Dragør Kommune har tilsynsforpligtelse med.

  Institutionerne har generelt meget fine beskrivelser af, hvordan de har arbejdet med deres delmål.

  Det er interessant at se, at de konkrete delmål og måden de pædagogiske erfaringer beskrives på, også til en vis grad afspejler de forskelle, der er institutionerne imellem.

  De pædagogiske erfaringer, som institutionerne gør sig, giver for nogle anledning til, at de fortsætter med det de gør, fordi det virker og for andre, at de opdager, at her er noget, som vi skal arbejde mere med.

  Begge konklusioner er gode, men de interessante statusnotater er der, hvor blikket på et udvalgt delmål giver anledning til at justere noget af praksis.

  Forvaltningen arbejder fortsat med fælles refleksionsrum i ledergruppen, så der sker vidensdeling af bl.a. erfaringer med inkluderende praksis og forældreinddragelse.

  Udvalget godkender de pædagogiske læreplaner hver andet år og statusnotaterne ligeledes hver andet år. Det anbefales fremadrettet, at delegere godkendelsen af de pædagogiske læreplaner og statusnotater til forvaltningen, og at Udvalget får bilagene til orientering 1 gang om året.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A, C, V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T mener at det fortsat er Kommunalbestyrelsen der skal tage stilling.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 10
  Budgetlægningen 2015-18 BFKU-møde i maj
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget allerede i maj mødet drøfter emner til budgetseminaret i juni

  2.

  at

  at udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Til forelæggelse på BFKU møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne,- Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 2. april følgende omkring budgetlægningen:

  ”Maj-mødet,

  At udvalget drøfter den foreløbige budgetprioritering.

  Juni-mødet,

  Drøftelse af fremtidige mulige budgetprioriteringer fra udvalget og forberedelse af budgetseminaret i juni.

  August-mødet

  Foretages opsamling fra budgetseminaret i juni og endelig prioritering til brug for budgetseminar i august/september.”

  Økonomiudvalget har på sit møde den 18. marts 2014 besluttet hvilke driftsrammer de enkelte udvalg skal have på nuværende tidspunkt. Ud fra det foreløbige regnskab 2013’s resultat har Økonomiudvalget reduceret driftsrammen for 2015 med 13,6 mio. kr. og herudover reduceret driftsrammen med 3,812 mio. kr. til afsættelse som pulje til nye initiativer. Samlet er driftsrammen for 2015 reduceret med 17,412 mio. kr.

  Børn, Fritid og Kulturudvalgets budgetområde fremgår af tabellen nedenfor, og havde i det oprindelige pris- og lønfremskrevet budgetoplæg 2015 et budget på 282.657.000 kr.

  Økonomiudvalget har bevilget en driftsramme på 272.880.023 kr. dvs. et mindrebeløb på 9.776.977 kr. i forhold til det fremskrevne budgetoplæg 2015. Der skal derfor foreløbigt findes mindreudgifter eller merindtægter svarende til dette beløb.

  Hvis mindrebeløbet fordeles i forhold til størrelsen af det oprindelig budgetoplæg for 2015 indebærer det nedenstående driftsrammer for 2015 for de respektive sektorer. Som det fremgår af tabellen, er den samlede udmeldte ramme for udvalgte 437.776 kr. mindre end regnskabet for 2013 fremskrevet til 2015-priser.

  I 1.000 kr.

  Oprindeligt budgetoplæg 2015

  Mindrebeløb 2015

  Ny driftsramme 2015

  Regnskab 2013 (fremskrevet til PL 2015)

  Forskel mellem ny driftsramme og regnskab 2013

  Sektor 03 Folkeskole

  156.664

  5.419

  151.245

  153.569

  -2.324

  Sektor 04 Kultur og Fritid

  22.638

  783

  21.855

  21.091

  764

  Sektor 05 Børn og Pædagogik

  87.242

  3.018

  84.225

  82.859

  1.365

  Sektor 06 Borger og Social, børnedelen

  16.113

  557

  15.555

  15.798*

  -243

  I alt

  282.657

  9.777

  272.880

  273.318

  -438

  *Sektor 6’s regnskab for 2013 er fordelt forholdsvis på BFKU, SSU og ØU i forhold til størrelsen af det oprindelige budgetoplæg 2015.

  Den vedtagne budgetprocedure/-proces indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med udvalgene påbegynder udmøntningen af den fastsatte driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser -, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  Herudover kan der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Det kan oplyses, at fagforvaltningerne er i fuld gang med at foretage

  de tekniske korrektioner ved at gennemgå de enkelte sektorers konti, og at der til BFKU mødet i juni vil foreligge et foreløbigt overblik ud fra de forudsætninger, der kendes pt.

  Herudover arbejder fagforvaltningerne med

  -

  Ønsker til den kommende budgetlægning (A og D skemaer),

  -

  Effektiviseringer indenfor områderne(de såkaldte råderums-skemaer)

  -

  Gennemgang af takstbilaget med henblik på som minimum at justere taksterne med pris- og lønfremskrivningernes niveau. Takster på inst.-/SFO området følger dog på et senere tidspunkt.

  Også her vil der kunne fremlægges et foreløbigt overblik på mødet i juni måned.

  Med ovennævnte overblik til mødet i juni kan Udvalget foretage en begyndende prioritering indenfor den af Økonomiudvalget besluttede driftsramme med henblik på fremlæggelse af resultaterne på budgetseminaret den 20. juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt, med tilføjelse fra udvalget, som ønsker en belysning og et oplæg, om mulige udfordringer i det kommunale serviceniveau på udvalgets områder.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 11
  1. kvartals budgetopfølgning på BFKU`s område
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget i forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning 2014 undlader at foretage ændringer i det gældende budget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 er BFKU’s område gennemgået og det forventes, at der ikke er behov for ændringer i budgettet på BFKU’s område.

  Af bilag 1 fremgår forbruget i 1. kvartal 2014 og forbrugsprocenten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 12
  Jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  I december 2014 vises DR’s julekalender Tidsrejsen, der er optaget i Dragør. Dragør har hermed fået en enestående mulighed, med en potentiel stor publikumstilstrømning i juleperioden. Det er vigtigt at besøgende i juleperioden får gode oplevelser, således at man både i år 2014, men også fremadrettet vil kunne drage nytte af at være julekalender-location. Jf. afsnit 5 nedenfor er der udgifter forbundet med afvikling af julemarkedet. Der skal derfor ske en drøftelse og træffes en beslutning om et budget på op til 308.000 kr. Forvaltningen anbefaler følgende:

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Det anbefales:

  1.

  at

  der etableres et julemarked på Badstuevælen i 4 weekender (29.-30. nov., 6.-7. dec., 13.-14. dec. og 20.-21. dec. 2014).

  2.

  at

  man følger åbningstiderne fra julemarkedet 2013, kl. 11-16 hver julemarkedsdag.

  3.

  at

  Der er en længere opsætningsperiode, for at bodlejerne har bedre muligheder for at få pyntet boderne op, indrette sig og gøre sig klar. Opsætning af julemarkedsboderne foreslås den 24. november og nedtagning den 22.-23. december.

  4.

  at

  forvaltningen varetager tildelingen af julemarkedsboderne, dog vil lejeafgifter selv blive indkrævet af ejeren af boderne – boderne er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

  5.

  at

  etablere faciliteter såsom borde, bænke mv., der skal skabe en god julestemning på Badstuevælen.

  6.

  at

  der indkøbes pynt, lys mm. til julemarkedet, for at sikre et flot og homogent julemarked i tråd med det julemarked, der indgår i DR’s julekalender. Derudover vil dette også økonomisk kunne betale sig, da en årlig leje hurtig vil kunne tjenes ind ved anskaffelse af disse remedier.

  7.

  at

  der undersøges muligheder for opgradering af strømudtag ved Badstuevælen, da en forbedring af mulighederne for strømudtag er elementær for afviklingen af et julemarked (jf. evalueringsrapport af sidste års julemarked, hvor manglende strømudtag var et stort problem).

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  For at Jul i Dragør 2014 bliver en succes er det nødvendigt at supplere julemarkedet med et varieret udbud af specielt børnerettede aktiviteter. Der forventes stor opbakning fra forskellige aktører til, at lave aktiviteter som guidede ture, værksteder, udstillinger, teater, børneopgaver, byvandring med "Levende Låger" mm.

  Derudover foreslås det at der afholdes koncerter, workshops mm. som gjort i 2013 på julemarkedspladsen, men at man i år rykker dette til Nordre Væl. Her vil juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter kunne skabe en god stemning, og vil samtidig kunne fungere som et godt og flot indgangselement til den gamle bydel.

  Forvaltningen har derudover også indledt et samarbejde med DR om yderligere aktiviteter

  Det anbefales:

  1.

  at

  forvaltningen koordinerer etableringen af et alsidigt aktivitets- program i samråd med aktivitetsudvalget og lokale aktører.

  2.

  at

  der etableres en ensartet og genkendelig skiltning i byen som en service til de besøgende. Forvaltningen arbejder på at lave et logo der skal bruges til Jul i Dragør.

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Der forventes en del redaktionel omtale af, at Dragør er location for julekalenderen 2014, men at omtalen af Jul i Dragør 2014 primært må ske via annoncering.

  Det anbefales:

  1.

  at

  man markedsfører i julerelaterede medier, fx Søndagsavisens juletema og internetbaserede tjenester som aok.dk (alt om København), udover lokale medier som Dragør Nyt og Amager Bladet.

  Markedsføringsstrategien skal have fokus på annonceringssteder, der henvender sig til børnefamilier, fx bornibyen.dk, der udsender nyheds-breve til ca. 31.000 forældre i Storkøbenhavn. Derudover anbefales det også at bruge digitale platforme som facebook, kommunens hjemmeside, instagram, markedskalender.dk osv.

  2.

  at

  der laves en samlet aktivitetskalender, i tråd med kalenderen for 2013, således at man som besøgende kan få et indblik i, at der vil være juleaktiviteter i Dragør Kommune gennem hele december understøttet af andet fysisk materiale som flyers, plakater mm.

  3.

  at

  der etableres et samarbejde med DR om deres markedsføring, fx i forbindelse med DR’s officielle pressemøde om julekalenderen der forventes afholdt på Restaurant Beghuset.

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Med en forventning om et stort antal besøgende i Dragør Kommune i juleperioden skal der indtænkes en række logistiske tiltag.

  Det forventes at den første julemarkedsweekend ikke vil være lige så besøgt som de efterfølgende tre, da DR’s julekalender endnu ikke er begyndt. Forvaltningen anbefaler derfor, at den logistiske indsats nedprioriteres i første julemarkedsweekend.

  Der forventes stadig pæne besøgstal til første julemarkedsweekend, hvor bl.a. juletræet på Neels torv tændes.

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  Parkering på fast belægning på grund af årstiden, med en etablering af fem parkeringsarealer, hvilket samlet vil give ca. 1150 parkeringspladser der følger det forventede behov for parkeringspladser, jf. bilag 1 og bilag 2.

  2.

  at

  der etableres et anvisningssystem for parkering, så trafikpropper undgås. Forvaltningen arbejder på, at finde mulige samarbejdspartnere hertil.

  3.

  at

  der planlægges intern busservice, så besøgende kan blive transporteret rundt mellem forskellige lokaliteter, parkeringspladser mm., jf. bilag 1 og bilag 2.

  4.

  at

  der opkræves en busafgift på 20,- DKK pr. person eller 50,- DKK pr. familie (to voksne, to børn), der delvis vil finansiere udgifterne til en sådan intern busservice.

  5.

  at

  der foretages afstribning, skiltning til parkeringspladser mm., hvilket foreslås opsat i dagene op til den første julemarkeds-weekend og tages ned igen 22.-23. december.

  6.

  at

  den offentlige tilgængelighed til Dragør øges ved at indsætte ekstra busser på linje 350S med start fra Christianshavns Torv til Dragør Stationsplads. Det anbefales, at der indsættes en ekstra bus i timen, hvilket vil sikre 5 afgange i timen hver julemarkedslørdag og 4 afgange i timen hver julemarkedssøndag, dog kun gældende de sidste tre julemarkedsweekender.

  7.

  at

  der etableres to toiletvogne med opsætning den 27. november og nedtagning den 22.-23. december. Det anbefales at toilet-vognene etableres med tilslutning til kloak da dette vil sikre bedre mod overfyldte og tilstoppede toiletvogne, der ellers vil kunne have gener for både besøgende og boende i nærheden af toiletvognene.

  8.

  Placeringen af toiletvognene foreslår forvaltningen som vist i bilag 3, da man ved en anden placering af toiletvognene, fx ved Nordre Væl, er ude i et dyrere alternativ. Her vil der forventes flere udgifter, da der vil være brug for septiktanke, ekstra rengøring og man eventuelt også vil få ringere toiletfaciliteter med eventuelle lugtgener til følge. Derudover vil placeringen af en toiletvogn her optage plads, hvor der kan foregå andre juleaktiviteter. Det vil ydermere kunne forringe den hyggelige julestemning at have juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter klods op af en toiletvogn.

  Ad 5 – Økonomi

  Det anbefales:

  1.

  at

  det fremlagte budget drøftes og at der bevilges op til 308.600,- DKK til gennemførelsen af Jul i Dragør 2014, jf. bilag 4.

  2.

  at

  den værdiskabende effekt for Dragør Kommune, dets borgere og erhvervsliv tages til efterretning. En værdi, der også frem-adrettet vil kunne genere stor økonomisk værdi samt et image for Dragør, jf. bilag 5.

  Ad 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  I tråd med afviklingen af julemarkedet 2013 er der blevet etableret en koordineringsgruppe for gennemførelsen af Jul i Dragør 2014, bestående af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner, erhvervslivet, private aktører og forvaltningen, som fungerer som sekretariat for gruppen.

  Herudover er der nedsat en aktivitetsgruppe, der primært fokuserer på de aktiviteter der vil foregå sideløbende med julemarkedet. Aktivitetsgruppen er i lighed med koordineringsgruppen sammensat af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner, erhvervslivet, private aktører og forvaltningen, jf. bilag 6.

  Det anbefales, at den fremlagte tidsplan godkendes, jf. bilag 6.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fremlagte rapport om Jul i Dragør 2014 (jf. bilag 1, 2, 3) indeholder en beskrivelse af, hvad der kan forventes til jul og hvilke elementer, det forventede store antal besøgende vil kræve, for at sikre et vellykket arrangement. Denne inkluderer bl.a. en forklaring af julemarked- og juleaktivitetsforløbet, samt hvilke logistiske forhold, der skal tages hensyn til ved et sådan set-up. Rapporten indeholder også en beskrivelse af markedsføringsstrategien, der er af stor betydning, således at kendskabet til Jul i Dragør 2014 når flest mulige potentielle besøgende.

  Derudover er der også fremlagt et budget for realiseringen af Jul i Dragør 2014, jf. bilag 4.

  At værdisætte effekten af Jul i Dragør 2014 er umulig, men det fremgår at et sådan projekt vil skabe økonomiske muligheder for kommunen.

  Dragør vil, med et gennemført projekt af Jul i Dragør 2014, kunne drage nytte af den eksponering der vil følge af DR’s julekalender. Der er her mulighed for at skabe et arrangement, der vil være trækplaster for besøgende mange år frem, og eventuelt også i andre perioder end juleperioder. Det vil have en stor værdiskabende effekt for kulturinstitutioner, erhvervslivet og Dragør kommune generelt – både af økonomisk karakter, men også i at skabe et godt image for Dragør Kommune.

  Slutteligt er en liste over deltagerne i de to projektgrupper, samt en tidsplan for projektet Jul i Dragør 2014 fremlagt, jf. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Jul i Dragør 2014 har et budget på 308.600,- DKK. Der er ikke budgetteret med beløbet i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelse den 22. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Ad. 1

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, dog med bemærkning om at stadeholder selv bør bestemme en evt. længere åbningstid.

  Ad. 2+3+4+5+6+7

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 5 – Økonomi

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  C foreslår at forvaltningen undersøger muligheden for delvis finansiering gennem stadeleje

  For stemte:

  2 C og Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad. 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Udvalget ønsker en løbende opfølgning af projektet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales videre over for ØU og KB med BEPU’s indstilling:

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU og KB, dog med bemærkning om at stadeholder selv bør bestemme en evt. længere åbningstid.

  Ad. 2+3+4+5+6+7

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 5 – Økonomi

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  C foreslår at forvaltningen undersøger muligheden for delvis finansiering gennem stadeleje

  For stemte:

  2 C og Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad. 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  Udvalget ønsker en løbende opfølgning af projektet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  På næste møde i BEPU den 27. maj 2014 fremlægger forvaltningen en redegørelse vedrørende anvendelse af ”Bestemmelser for brug af vej- og parkareal”, stadeleje, herunder forventede indtægter og en vurdering af lovligheden af, at kommunen kun ønsker at udleje til forretninger/virksomheder i kommunen.

  ØU får tilbagemelding på planlægningen inden sommerferien.

  Bilag

 • 13
  Fordeling af midler til fejring af kommunejubilæet
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de resterende bevilgede kommunale midler til fejringen af Dragør Kommunes 40-års jubilæum fordeles på følgende måde mellem de 4 vedtagne events:

  1.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo maj eller 22. august 2014. Der afsættes 20.000 kr. og det drøftes om arrangementet skal ske i maj eller august.

  2.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 22.

  august og lørdag den 23. august 2014. Der afsættes 115.000 kr.

  3.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014. Der afsættes 50.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for

  sammenlægningen af Dragør og St. Magleby Kommuner.

  Det blev på kommunalbestyrelsesmøde den 27. marts 2014 besluttet, at følgende 4 events skulle indgå i fejringen af Dragør Kommunes jubilæum:

  1. Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik- og

  Kulturskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april.

  2. Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune” ultimo maj(?) 2014.

  3. Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver

  den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 22. og lørdag 23. august.

  4. Kunstudstillingen ”Reflex”, som afvikles hen over sommeren 2014.

  Jubilæumskoncerten er afholdt 5. april 2014 og der er anvendt 15.000 kr. til dette formål.

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde et program for den 2-dages fejring af Dragør Kommunes Jubilæum den 22. og 23. august 2014, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse og godkendelse i juni 2014. Det er forvaltningens vurdering, at der kan tilvejebringes et varieret og kvalitetsfyldt program inden for de forslåede økonomiske rammer på 115.000 kr.

  Workshoppen om ”aktivt medborgerskab” kan afholdes 22. august og derved tilrettelægges som et element i folkefesten.

  Fordelingen af de afsatte puljemidler er nødvendig at foretage på nuværende tidspunkt, da arrangørerne af kunstudstillingen Reflex har behov for at kende den samlede kommunale støtte til udstillingen. Dette for at kunne indgå de endelige aftaler med kunstnerne om realiseringerne af de enkelte værker. Samtidigt har størrelsen af den kommunale medfinansiering en vigtig signalværdi om den kommunale opbakning til projektet, der skal understøtte de fondsansøgninger, som arrangørerne har afsendt og som forhåbentligt vil resultere i en betydelig ekstern projektstøtte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Forslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Jeg fremsætter hermed forslag om at delvist finansiere julemarkedet med 50.000 kr. fra jubilæumsmidlerne. Motivationen er at føre en ansvarlig økonomisk politik hvor jeg ønsker at nedbringe den tillægsbevilling der er afsat til julemarkedet således at kommunens økonomi ikke belastes unødvendigt.

  For stemte 2 (L+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 5 (A+O+T+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Faldet

  Anbefaling fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 14
  Endelig vedtagelse af resultataftale for Hollænderhallen 2014-15
  Sagsid.: 14/435

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at resultataftalen for Hollænderhallen

  2014-2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med dialogmødet mellem Hollænderhallen og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 22. april 2014 drøftedes resultataftalen. Udvalget kom ikke med konkrete tilføjelser/ændringer til den fremlagte resultataftale 2014-15.

  Hollænderhallens forslag til resultataftale for 2014-2015 er tidligere udsendt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Udvalget godkender resultataftalen med tilføjelse af:

  At Hollænderhallen har fokus på at arbejde målrettet på løsning af de økonomiske udfordringer og tydeliggøre de udfordringer, Hollænderhallen i den sammenhæng står over for.

  Bilag

 • 15
  Endelig vedtagelse af resultataftale for Lokalarkivet 2014-15.
  Sagsid.: 14/437

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at resultataftalen for Lokalarkivet

  2014-2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med dialogmødet mellem Lokalarkivet og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 22. april 2014 drøftedes resultataftalen.

  Udvalget kom ikke med konkrete tilføjelser/ændringer til den fremlagte resultataftale 2014-15.

  Lokalarkivets forslag til resultataftale for 2014-2015 er tidligere udsendt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Vedtagelse af resultataftalen for Dragør Bibliotekerne 2014-2015
  Sagsid.: 14/436

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at resultataftalen for Dragør Bibliotekerne

  2014-2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med dialogmødet mellem Bibliotekerne og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 22. april 2014 drøftedes resultataftalen. Udvalget kom ikke med konkrete tilføjelser/ændringer til den fremlagte resultataftale 2014-15.

  Bibliotekernes forslag til resultataftale for 2014-2015 er tidligere udsendt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Den fremtidige anvendelse af den nedlagte svømmehal
  Sagsid.: 14/666

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter den fremtidige brug af den nedlagte svømmehal med baggrund i den eksisterende tilstandsrapport

  2.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ligeledes drøfter det fremsendte forslag ”Vip´N”, med henblik på en politisk tilkendegivelse af, om det ønskes, at projektgruppen arbejder videre med projektet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes svømmehal blev nedlagt i 2011. De løbende tilstandsrapporter havde dokumenteret, at det ikke længere ville være forsvarligt at videreføre svømmehallen uden en gennemgribende renovering og ikke mindst af det eksisterende betondække. Siden lukningen har svømmehallen stået ubenyttet hen bortset fra enkeltstående begivenheder – fx kunstudstillingen ”Tørst” i 2013 og en koncert i festivalen ”Frost” i vinteren 2014. Disse blev gennemført under strenge sikkerhedskrav, der bl.a. indebar, at der kun måtte opholde sig 15 personer på hver bassinside og 10 personer mellem bassinerne. Det er forvaltningens vurdering, at en fortsættelse af sådanne aktiviteter uden de nuværende sikkerhedsforhold ikke er ansvarligt.

  Der blev i 2012 udarbejdet 2 overslagspriser for en istandsættelse af svømmehallen og dens gulv, der ligger på ca. 6 og ca. 8 mio. kr. ekskl. moms. Ved den billigste model bibeholdes eksisterende understøttede betondæk. Hvis eksisterende dæk skal bibeholdes kræver det nærmere undersøgelser, og der kan være myndighedskrav som hindrer denne løsning.

  En projektgruppe bestående af arkitekt Merete Stefani, billedkunstner Flemming Brylle, halinspektør Steen Jørgensen og Hollænderhallens brugerbestyrelse ved formand Jan Nørgaard har udarbejdet vedhæftede projektbeskrivelse ”VIP ´N”, som skal danne rammen om et fremtidigt sports- og kulturcenter. For at tankerne bag projektet skal realiseres, fordres en væsentlig fondsfinansiering.

  Hvis projektgruppen skal fortsætte planlægningsarbejdet, er det nødvendigt med en tilkendegivelse af, om der eksisterer et politisk ønske om at arbejde hen mod en sådan fremtidig anvendelse af den nedlagte svømmehal. Det skal i den forbindelse nævnes, at der samtidig i kommunalt regi arbejdes videre med mulighederne for at etablere et OPP Multicenter, som hvis det realiseres kan have som konsekvens, at den gamle svømmehal rives ned. Med denne forudsætning in mente, kan den forslåede analyse af VIP´N-projektet godt igangsættes,

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ad. 1

  Udvalget drøftede punktet.

  Ad. 2

  Udvalget drøftede punktet – udvalget ønsker sagen belyst og drøftes når OPP sagen forelægges politisk.

  Bilag

 • 18
  Forslag fra A og C grupperne
  Sagsid.: 14/657

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  A og C grupperne har anmodet om, at følgende forslag sættes på

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets dagsorden:

  ”A og C grupperne foreslår, at BFK træffer beslutning om, at forvaltningen i samarbejde med kunstneren Flemming Brylle, undersøger og vurderer, om Dragør Kommune via fondsmidler kan få overdraget Flemmings Brylles værker, til brug for udsmykning og udstilling i offentlige bygninger i Dragør.

  Motivation:

  Flemming Brylle har rettet henvendelse til os og forespurgt om mulighederne for et samarbejde om overdragelse af hans værker. Det vurderes, at der vil være mulighed for, at fondsmidler kan finansiere overdragelsen, således at det er omkostningsneutralt for Dragør Kommune. Flemming Brylle er en lokal kunstner, der ud over hans kunst, har bidraget til den offentlige debat i Dragør, og udvikling af Dragør kommune har ligget ham på sinde.

  For kommunen vil det være en gevinst, hvis vi kan få overdraget hans værker til brug for udsmykning i kommunens bygninger.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Udvalget godkender forslaget, om undersøgelse og vurdering.

 • 19
  Meddelelse - Introduktion Undervisning/SFO
  Sagsid.: 14/712

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få en introduktion til Undervisningsområdet/SFO, herunder om de opgaver, institutioner og funktioner, der hører under området.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Punktet udsættes til juni mødet.

 • 20
  Meddelelse - Manglende koordinering skole og klub
  Sagsid.: 14/730

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med afvikling af emneuge på Dragør Skole Syd kom det frem, at skolen og klubben ikke havde koordineret deres planlægning.

  Klubben havde lukket i forbindelse med kompetenceudvikling for medarbejderne og skolen havde givet eleverne tidligere fri i forbindelse med emneugen.

  Skolen har i den forbindelse erkendt sin andel i ovenstående og vil fremover sørge for at en lignende situation ikke opstår igen.

  Skolechefen vil orientere yderligere på udvalgsmødet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Taget til efterretning.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 21
  Meddelelse - Introduktion Børn og Pædagogik
  Sagsid.: 14/475

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet få en introduktion til Børn- og Pædagogikområdet, herunder om de opgaver, institutioner og funktioner, der hører under området.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-04-2014

  Punktet udsættes til maj-mødet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Punktet udsættes til juni mødet.

 • 22
  Meddelelse - Modeller for videreførelse af Dragør Bio
  Sagsid.: 14/686

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2014 at invitere den nuværende biografejer Inge Lindgreen Poulsen til en drøftelse af mulighederne for at videreføre Dragør Bio på udvalgsmødet mandag den 2. juni 2014.

  Som forberedelse til dette møde har forvaltningen udarbejdet vedhæftede notat om modeller for videreførelse af Dragør Bio.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Orientering fra Kenneth Gøtterup (C):

  §17 stk. 4 udvalget skoler, møder ligger i forlængelse af BFKU’s møder, det forslås at § 17 stk. 4 udvalget flyttes til anden dato og tid.