Skip navigationen

Referat

Mandag den 02. juni 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Allan Holst (A) Ole Hansen (A) indkaldt som suppleant.
Afbud fra Ebbe Kyrø (T) Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Drøftelse af modeller for videreførelse af Dragør Bio
  Sagsid.: 14/686

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget gennemfører en drøftelse med den nuværende biografejer Inge Lindgreen Poulsen om mulighederne for at videreføre Dragør Bio.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 5. marts

  2014 at invitere den nuværende biografejer Inge Lindgreen Poulsen til

  en drøftelse af mulighederne for at videreføre Dragør Bio på udvalgsmødet mandag den 2. juni 2014.

  Som forberedelse til dette møde har forvaltningen udarbejdet et notat om modeller for videreførelse af Dragør Bio, som blev fremlagt på udvalgsmødet den 7. maj. 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Udvalget drøftede med Inge Lindgreen Poulsen, forslag om stiftelse af forening.

  Konklusion: Biografen skal komme tilbage med forslag til Kommunalbestyrelsen for stiftelse af en forening.

 • 2
  Jubilæumsfesten i forbindelse med kommunens 40 års jubilæum, 22. - 23. august 2014
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender nedenstående fire delte program for jubilæumsfesten den 22. og 23. august 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. marts 2014, at Dragør Kommunes jubilæum b.la. skulle markeres med en to-dages jubilæumsfest fredag den 22. august og lørdag den 23. august. Forvaltningen har med dette udgangspunkt ønsket at tilvejebringe et alsidigt og underholdende program, der henvender sig til alle aldersgrupper af borgere i kommunen. Forvaltningen arbejder med følgende firdelte program for jubilæumsfesten fredag den 22. august og lørdag den 23. august.

  Fredag den 22. august 2014

  1. Børneeftermiddag på scenen i Dragør Gamle havn kl. 16-18.

  Der etableres en scene med backstage-telt og professionelt lyd- og lysanlæg

  Program (foreløbigt)

  a) Teaterindslag (for de mindste børn)

  b) Musik fra elever fra Ungdomsskolen

  c) Trylleshow ved Mystiske Mr. Mox (for alle)

  d) Skateropvisning og BMX-show (for de større børn)

  Lørdag den 23. august 2014

  2. Jubilæumsfejring i St. Magleby kl. 11-13

  Program (foreløbigt)

  a) Jubilæumskoncert med Gospelkor i St. Magleby Kirke, kl. 10-11

  b) Plancheudstilling om Dragør Kommunes 40 års jubilæum

  c) Arrangement for både børn og voksne i St. Magleby ved Museum Amager

  3. Åbning af maritimt hus ved Dragør Fort, kl. 14-16

  Program (foreløbigt)

  a) Officiel åbning af det maritime hus ved borgmesteren

  b) Rap-koncert ved det maritime hus

  c) Maritime børneaktiviteter ved Ungdomsskolen

  4. Jubilæumsfejring på scenen i Dragør gamle havn kl. 17-21

  Program (foreløbigt)

  a) Officielle jubilæumstaler ved borgmester m.fl.

  b) Dragør Revy - jubilæumsshow (ca. ½ time)

  c) Ungdomsbands fra Musikskolen

  d) Jazzkoncert med Uffe Thiel m.fl.

  e) Rockkoncert med lokalt band (flere muligheder)

  Det er forvaltningens vurdering, at Dragør Kommune ikke skal stå for gratis traktementer til byens borgere, men fokusere på at levere et alsidigt og kvalitetsfuldt jubilæumsprogram og i stedet tage kontakt til byens restauranter og caféer og opfordre dem til at oprette boder på den gamle hav efter anvisning og aftale med kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 115.000 kr. til realiseringen af jubilæumsfesten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Anbefales over for BFKU, med tilføjelse af ponyridning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Godkendt.

 • 3
  Bedre kvalitet i dagtilbud
  Sagsid.: 12/1479

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social, Børn- og Kultur udvalget besluttede den 29. november 2012 at tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud på 1,22 mio. kr. udmøntes på to måder i 2013:

  1.

  Et opfølgnings- og evalueringsforløb af praksis med ekstern konsulent med særlig fokus på en inkluderende praksis med følgende udgifter:

  a.

  Udviklingsforløb i praksis

  600.000 kr.

  b.

  Uddannelse, pædagoger

  100.000 kr.

  c.

  Uddannelse, medhjælpere

  80.000 kr.

  d.

  Vikardækning

  74.000 kr.

  2.

  Vuggestuealderen hæves til 2 år og 11 måneder til en samlet udgift på 366.000 kr. (fortløbende)

  Beslutningen om hævning af vuggestuealderen blev implementeret med det samme, og i løbet af efteråret blev forløbet med den eksterne konsulent omkring Socialt Inkluderende praksisanalyse (SIP-modellen) sat i gang i alle institutioner på 0-6 års området.

  Forløbet blevet afsluttet i foråret 2014 og konsulenten har herefter udarbejdet rapport over forløbet, som her vedlægges til udvalgets orientering.

  Det er forvaltningens vurdering, at det at arbejde med aktionslæringsforløb har skabt grobund og retning for personalets videre arbejde, og at fortællinger samt SIP-model er godt på vej til at blive implementeret i alle personalegrupper som redskab til inklusion i børnefællesskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 1,22 mio. kr. fra regeringen til bedre kvalitet i dagtilbud i 2013 og årene frem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Evaluering af klubområdet 2014
  Sagsid.: 14/936

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at evalueringen tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede sidste år, at der efter ca. et år skulle foretages en evaluering af de indsatser, der er foretaget i Klub Dragør efter vedtagelsen af den nye unge struktur, hvor SSP blev flyttet til klubområdet. Klub Dragør har gennem det seneste år arbejdet med følgende fem politiske indsatsområder:

  1. Der var et ønske om en inkluderende klub, som arbejdede aktivt med Dragør Kommunes inklusionsstrategi.

  2. Der var et ønske om et organisatorisk samlet klubtilbud.

  3. Man ville se større sammenhæng på ungeområdet

  4. Der skulle ske en pædagogisk opkvalificering af klubarbejdet og

  5. SSP skulle integreres som en del af klubområdet

  På baggrund af disse indsatsområder er der foretaget en evaluering, der vedlægges som bilag.

  Evalueringen viser i korte træk, at

  1. Man kan se tegn på, at medarbejderne har taget væsentlige pointer fra den anerkendende pædagogik ind i deres praksis og har fået erfaringer med, hvordan dette skaber positive ændringer i de unges adfærd. Man kan også se tegn på en kulturændring i lederne og medarbejdernes fortællinger hen imod en mere pædagogisk samarbejdskultur i klubben. Et aktionslæringsforløb er dog en løbende innovativ proces, og derfor stopper processen heller ikke med denne evaluering.
  1. Man kan se tegn på, at klubben i højere grad i dag strukturelt fungerer som en samlet enhed. Sammenlægningen af Klub Dragørs tre matrikler er godt i gang. Vi bevæger os nu ind i en ny fase, som handler om at holde fast i de gode initiativer i dagligdagen. Mange af de tiltag, som er beskrevet, er nu afprøvet en gang, og vi skal nu sikre forankring i organisationen og kontinuerlig opfølgning. Vi bevæger os over i en evalueringsfase, hvad har virket, og hvad skal vi ændre? Et fremtidigt fokuspunkt i klubbens arbejde vil være samarbejdet omkring ungdomsklubben, som vil have medarbejdere fra alle tre matrikler. Ungdomsklubben står over for en større udviklingsproces: Ungdomsklubben skal udvikles til et mere alsidigt tilbud, med fokus på brugerdrevne projekter, samtidig med, at vi skal fastholde og udvide klubbens socialpædagogiske arbejde.
  1. Klub Dragør har bl.a. etableret et tæt samarbejde med UU-vejledningen, der nu har åben konsultation på Elisenborg, hvor unge brugere af klubben en gang ugentligt kan henvende sig omkring uddannelses- og erhvervsmæssige spørgsmål. Klubbens relation til de unge giver samtidig UU-vejlederen en unik mulighed for at lave opsøgende arbejde blandt unge, som er udfordret erhvervs- eller uddannelsesmæssigt.

  Man kan også allerede nu se tegn på, at med den nye skolereform kan fremtiden komme til at rumme et endnu tættere samarbejde på børne- og ungeområdet specielt på skoleområdet. Som beskrevet i evalueringsrapportens bilag 3 er klubben åben over for en lang række forskellige samarbejdsformer: eksempelvis kunne klubpersonalet spille en aktiv rolle i udskolingen, bl.a. som trivselspædagoger og klubbens lokaler kunne anvendes i forbindelse med projektarbejde etc.

  1. Tegn på opkvalificering ses under punkt 1 jf. aktionslæringsforløbet.
  1. SSP fremstår nu som en langt mere integreret del af de samlede ungeydelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Udvalget tager evalueringen til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Hovedgadens Fritidshjem i skolereformen
  Sagsid.: 14/969

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der etableres et forsøg med en øveskole i et år i Hovedgadens fritidshjem for yderligere at samle erfaringer med hvilke positive indvirkninger forslaget kan have på skoleudsatte børn.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedgadens fritidshjem er på baggrund af deres særlig socialpædagogiske opgave bevaret under dagtilbudsloven under omlægningen af fritidshjem til SFO. Hovedgaden bliver ofte benyttet som særligt inkluderende tilbud til børn, som har haft vanskeligt ved at trives i deres tidligere tilbud. Ydermere har Hovedgadens fritidshjem det særkende at være det eneste fritidstilbud for børn i alderen 6-10, der har en fritidskluboverbygning, hvor fritidsklubbørnene har mulighed for at være ”de store”. Kluboverbygningen er primært tiltænkt de børn der ikke er helt færdige med at lege og ikke er parate til en såkaldt ungdomskultur, som klub Dragør tilbyder. Hovedgadens fritidshjem har kun uddannet personale ansat og arbejder målrettet med inklusion og fællesskabets betydning.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget traf i marts 2014 beslutning om, at SFOerne skulle medfinansiere skolereformen gennem, at de overskydende timer ved at børnene møder senere, skulle lægges i skolen i stedet.

  Hovedgadens Fritidshjem er dermed ikke del af medfinansieringen. Det udestår således at træffe beslutning om hvad Hovedgaden skal bruge disse timer til, idet forvaltningen anbefaler, at timerne udnyttes for at bevare deltidsgraden. Såfremt timerne spares bort, er det ikke muligt at rekruttere til eftermiddagstimerne i fritidshjemmet, idet det ikke er muligt at have et levebrød af 3-4 timer dagligt gange 5 dage om ugen.

  Der er flere muligheder for at udnytte disse timer:

  1) Bevare antallet af timer og højne indsatsen for de indskrevne børn (højne kvaliteten)

  2) Lægge de overskydende timer i skoleregi (det udestår at beregne hvor mange timer det drejer sig om pr. fuldtidsansat)

  3) Etablere en øveskole hvor børn, der ikke er skoleparate kan øve sig i at gå i skole

  Forslaget om at etablere en øveskole baserer sig på, at Dragør Kommune hvert år skoleudsætter ca 10 - 15 børn fra børnehaverne. Disse børn har om nogen brug for små overskuelige rammer og massivt pædagogisk arbejde i deres hverdag. Disse børn er sårbare i forhold til hele inklusionstanken, da de kan blive ekskluderet af førskolefællesskabet i børnehaverne, da de skal gå et år ekstra i børnehave for at blive skolemodne. Nogle børn skal ”bare modnes lidt mere”, andre kræver en særlig struktureret pædagogisk indsats, der målrettes lige præcis det særlige behov barnet har.

  Førskole børnene kan deles op i 3 kategorier:

  1. Dem der er super motiverede og skoleparate,

  2. Dem der vil have godt af at lege et år mere i børnehaven

  3. Dem, der overhovedet ikke er parate.

  Målgruppen for øveskolen er børn fra både kategori 2 og 3. I praksis vil det betyde, at når børnene skifter fra børnehave til fritidshjem 1. maj, kan gruppe 2 og 3 tilbydes at flytte på Hovedgadens fritidshjem for et særligt forløb. Børnene øver sig i at gå på fritidshjem og klargøre sig til skolestart på Hovedgadens fritidshjem. Nogle børn er måske allerede parate i oktober, andre først til august året efter. Derfor kunne det være en mulighed at tænke åben indskrivning i skolen for disse børn.

  Forvaltningen ønsker med dette særlige tilbud, at børn - med denne særlige øveskole - træner i at gå i skole med alderssvarende børn og en indsats, der koordineres i tæt samarbejde med skolen i et miljø, som om formiddagen vil være intenst og nærværende grundet den mindre gruppe af børn, og om eftermiddagen vil være med alderssvarende børn og evt. kommende klassekammerater, hvis indslusning i skolen viser sig mulig i løbet af skoleåret.

  De børn, der bliver skoleudsat fra Dragør skole Nord, kan tænkes tilbage i eget distrikt eller fortsætte på St. Magleby skole med deres nye venner.

  Forslaget om øveskole vil betyde:

  At vi undgår, at børn der ikke er skoleparate, bliver ekskluderet fra fællesskabet. De vil kunne følges med andre fra børnehaven til fritidshjemmet og få den ekstra pædagogiske opmærksomhed, det kræves til at blive skoleparat.

  Personalet i Hovedgadens fritidshjem skal arbejde tæt sammen med børnehaverne og børnehaveklasselærerne om, hvilke kompetencer der skal udvikles hos det enkelte barn for at sikre skoleparathed. Derfor er det vigtigt, at de to skoler har en ens holdning til, hvad skoleparathed er.

  Hovedgadens fritidshjem har dyrehold (to kælegrise, to katte og en kanin), dvs. at dyr bruges som pædagogisk aktiv. Sårbare børn og børn i udsatte positioner nyder ofte godt af, at der er dyr omkring dem. Dyrene er ofte det fælles tredje, som vi er sammen om og en god indgangsvinkel til pædagogiske snakke om følelser og behov, samt hvem er jeg og hvem er du.

  Forvaltningen anbefaler, at der etableres et forsøg med en øveskole i et år i Hovedgadens fritidshjem for yderligere at samle erfaringer med hvilke positive indvirkninger forslaget kan have på skoleudsatte børn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pt. Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Når udvalget har valgt hvilken løsning de ønsker at arbejde videre med, bør løsning i høring på området.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Kenneth Gøtterup (C) tilkendegav, at han var inhabil, idet hans kone arbejder i Hovedgadens Fritidshjem, Kenneth Gøtterup (C) forlod herefter mødet.

  Ole Svendsen (A) overtog herefter mødeledelsen.

  Godkendt.

 • 6
  Referat af dialogmøde med 0-6 års området
  Sagsid.: 14/660

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at referatet af dialogmødet med 0-6 års området godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev afholdt dialogmøde med 0-6 års området den 20. maj 2014 og referatet af dialogmødet skal hermed godkendes.

  Der bør desuden drøftes, om dialogmødet gav anledning til tiltag for området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Referat af dialogmøde med klub Dragør
  Sagsid.: 14/661

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at referatet af dialogmødet 20. maj 2014 med klub Dragør godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev afholdt dialogmøde med Klub Dragør den 20. maj 2014 og referatet skal hermed godkendes.

  Der bør desuden drøftes, om dialogmødet gav anledning til tiltag for området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Godkendt.

  Udvalget ønsker en fornyet drøftelse med klubområdet i november/december måned om folkeskolereformen.

  Bilag

 • 8
  Budget 2015, BFKU-møde i juni
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget på mødet drøfter yderligere emner til budget workshoppen 20. juni

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Råderumsforslag samt A- og D-skemaer

  - Takstændringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 7. maj godkendte BFKU at drøfte forslag til emner til budget workshoppen den 20. juni.

  Udvalget besluttede desuden, at arbejde videre med:

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Endvidere ønskede udvalget en belysning og et oplæg, om mulige udfordringer i det kommunale serviceniveau på udvalgets områder.

  Som det fremgår af bilag 1 er det fremskrevne budget for BFKU for 2015 på i alt ca. 282,657 mio. kr. ØU har besluttet, at den økonomiske ramme for 2015 skal være på ca. 272,880 mio. kr. Der skal således findes forslag til besparelser eller merindtægter på i alt ca. 9,777 mio. kr.

  De tekniske korrektioner til budget 2015 er de respektive afdelingschefers foreløbige vurderinger af op- eller nedskrivning af budgetposter som følge af kategorierne:

  · Politiske beslutninger/ændrede forudsætninger

  · Demografiske ændringer (fx børnetal)

  · Berigtigelser

  · Lovændringer

  · Tekniske korrektioner til lønbudgettet

  Med de foreløbige tekniske korrektioner, som økonomiafdelingen har modtaget fra fagforvaltningerne, er der jf. bilag 1 foreslået besparelser på ca. 5,677 mio. kr. Der er endnu ikke modtaget foreløbige tekniske korrektioner til budgettet for sektor 3, Folkeskole, men fagforvaltningen arbejder med dette – herunder konsekvenserne af skolereformen, og tilstræber at fremlægge dette til budget workshoppen den 20. juni.

  Udfordringen er derfor at finde det restende råderum, som med indarbejdelsen af ovenstående forslag er ca. 4,100 mio. kr.

  Der er foreløbigt modtaget nye driftsforslag fra fagforvaltningen for sektor 4, Kultur og Fritid (bilagt), som, hvis de vedtages, indebærer forøgelse af driftsudgifterne med i alt ca. 0,248 mio. kr. i 2015.

  Forvaltningens forslag til takstblad for 2015 er vedlagt som bilag. Takster for dagsinstitutionsområdet beregnes først i august.

  Forvaltningen arbejder videre med disse emner frem mod budgetseminaret i august.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Ad. 1

  Udvalget har taget oplægget til efterretning og drøftet punktet.

  Ad. 2

  Godkendt, at der arbejdes videre med de 3 punkter.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra A-gruppen
  Sagsid.: 14/968

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 21. maj 2014 ønsket at få følgende optaget på dagsordenen.

  ”A-gruppen foreslår, at skolernes nuværende ledelsesstruktur fortsætter uændret i skoleåret 2014-2015, og at finansieringen sker inden for rammen.

  Motivering:

  Dragør Kommune skal implementere både en lokal og en national skolereform, hvor de første tiltag allerede skal træde i kraft ved skoleårets start august 2014. Det kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus på opgaven i den daglige drift på skolerne.

  Dette er udtalt i Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger, og ved budgetlægningen er der taget højde for ekstra midler til ledelsesressourcer.

  A-gruppen finder derfor, at den nuværende ledelsesstruktur bør fortsætte uændret i skoleåret 2014-2015.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Udvalget ønsker at sagen oversendes til ØU for yderligere belysning som en lukket sag.

 • 10
  Meddelelse - Generel introduktion til Børn og Pædagogik
  Sagsid.: 14/1000

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil Børn og Pædagogikchef Maiken Pelby give en mundtlig præsentation af Børn og Pædagogikområdet, herunder en ledelsesmæssig vurdering af styrker på området og kommende udfordringer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Taget til efterretning.

 • 11
  Meddelelse - Revideret tidsplan for vedtagelsen af Dragør Kommunes Frivillighedspolitik
  Sagsid.: 13/1801

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har med udgangspunkt i det foreliggende udkast til Dragør Kommunes frivillighedspolitik nedsat en tværgående arbejdsgruppe med medarbejdere fra ældre-, social, skole- og fritidsområdet med henblik på en yderligere gennemarbejdning af oplægget til frivillighedspolitik.

  Arbejdsgruppen arbejder med politikken hen over sommeren 2014, og fremlægger det reviderede udkast til Frivillighedspolitik for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Borgermødet om frivillighedspolitikken planlægges afholdt den 15. september 2014, kl. 17-20 i Hollænderhallen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Taget til efterretning.

 • 12
  Meddelelse – dato for afholdelse af dialogmøde med Museum Amager 2014
  Sagsid.: 14/967

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afholder dialogmøde med Museum Amager den 3. september 2014 i forlængelse det ordinære BFKU-møde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget dem 3. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Taget til efterretning.

 • 13
  Meddelelse - Rammeaftale for udviklingsstrategi 2015
  Sagsid.: 14/965

  SAGSFREMSTILLING:

  Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Nærværende dokument omfatter alene udviklingsstrategi i rammeaftale for 2015, mens styringsaftalen for 2015 først forelægger ultimo 2014.

  Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af disse indberetninger er der udledt nogle retninger samt udviklingstendenser og – perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2015 og årene frem.

  Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

  Styringsaftale 2015 indeholder følgende 2 nye elementer:

  TEMA 1: ANBRAGTE BØRN OG UNGES UNDERVISNING/

  UDDANNELSE

  Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

  Ministeren uddyber, at en god skolegang og en efterfølgende ung-domuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er ligeledes nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folkeskolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række initiativer for at styrke uddannelsesniveauet for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der skal understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder.

  Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.

  Ministeren anmoder på den baggrund om, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Der opfordres til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2015.

  TEMA 2: TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE

  Udviklingsstrategi 2015 viser, at flere kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på misbrugstilbud. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101).

  Formålet med temaet er at sætte fokus på hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske tilbud håndterer udviklingen i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også relevant at se på evt. problemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri i lyset af udviklingen.

  Temaet ligger herved i forlængelse af, at regeringens psykiatriudvalg lægger op til øget og mere struktureret samarbejde mellem sektorerne som særligt fokusområde, samt at udvalget har udpeget de mest specialiserede tilbud som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur.

  Tilbuddene på området er bl.a. kendetegnet ved en række store tvær-kommunale misbrugsbehandlingstilbud, men også at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi.

  Særlige fokusområder i forbindelse med behandlingen af det særlige tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose kan fx være afdækning af tilrettelæggelsen af indsatser og tilbud på området i tværkommunalt og lokalt regi, specifikke hensyn til sikring af koordineret indsats for målgruppen og opgaveglidning mellem socialpsykiatri /misbrugsbe-handling og behandlingspsykiatri.

  Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaerne vil blive besluttet i 4. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 205 af 13. marts 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aftalerne har relation til Dragør Kommunes Ældrepolitik, Handicap- og

  Psykiatripolitik, Børn og Ungepolitik, samt strategi for inklusion.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Taget til efterretning.

  Bemærkning:

  Udvalget vil gerne have en Dragør Kommune perspektivering i forbindelse med præsentation af den kommunale styringsaftale.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2014

  Annette Nyvang (T): Hvornår får skolerne udleveret deres budget for næste år? Forvaltningen arbejder på en melding.

  Annette Nyvang (T): Får udvalget en evaluering af inklusionsstrategien, som blev besluttet i juni for 2 år siden? Forvaltningen vender tilbage til september. Status kommer på august mødet.

  Kenneth Gøtterup (C) oplyste, at der er 2 notater på vej ud om skolerne til hele Kommunalbestyrelsen.

  Helle Barth (V) der trænger til at blive fjernet ukrudt ved museet på Dragør Havn, da det dækker for museumsbåden.