Skip navigationen

Referat

Onsdag den 13. august 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Tillægsdagsorden udsendt: Godkendt.

Kenneth Gøtterup (C) ønsker meddelelsespunkt 12 og 15 overflyttet til behandlingspunkt, hvilket udvalget tilsluttede sig.

Annette Nyvang (T) ønsker meddelelsespunkt 13 overflyttet til behandlingspunkt, hvilket udvalget tilsluttede sig.
 • 1
  Opstilling af granithavfruer på havnen
  Sagsid.: 14/1749

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslaget om at opstille to granithavfruer på havnen i Dragør drøftes med henblik på at træffe en beslutning, om man vil takke ja til tilbuddet.

  Alternativt kan udvalget bede forvaltningen om at indhente en uvildig, kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der træffes en politisk beslutning i sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af de to granitskulpturer, Peter Bech, har i et brev af 2. juli 2014 henvendt sig til Dragør Kommune med et forslag om, at de to skulpturer opstilles ”et i øjenfaldende sted i den gamle havn” i Dragør By. Skulpturerne har aldrig været offentligt udstillet før. Peter Bech foreslår, at havfruerne i første omgang i f.eks. et år udlånes til opstilling et sted på havnen efter nærmere aftale mellem ejer og kommune, ”så man kan få lejlighed til at registrere publikums reaktion”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen oplyst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  (A)foreslår, at der nedsættes en gruppe med en repræsentant for hvert parti og en repræsentant fra henholdsvis Erhvervs- og Turistråd for at drøfte placeringsmuligheder.

  For stemte:

  4 A – C – V

  Imod stemte:

  3 O – T

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Birgitte Brix Bendtsen (C) stillede forslag om at kommunen takker nej tak til tilbuddet:

  For stemte 3 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C))

  Imod stemte 4 (A+O+V+Kenneth Gøtterup (C))

  Faldet

  Forslag fra L:

  At sagen oversendes til Kunstindkøbsgruppen

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Birgitte Brix Bendtsen (C) stillede forslag om at kommunen takker nej tak til tilbuddet:

  For stemte 7 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C) +
  Birger Larsen (O)+ Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 8 (A+V+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Drejer(O))

  Faldet

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår at der udarbejdes en uvildig kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der træffes politisk beslutning i sagen.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet

  Forslag fra L:

  At sagen oversendes til Kunstindkøbsgruppen, der indhenter de nødvendige ekspertvurderinger.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V+ Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte 8 (A+V+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte 6 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C)+
                                   Asger Larsen (løsgænger))   

  Undlader………………….1 (Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Evaluering af sammenlægning mellem dagplejen og Nordstrandens vuggestue
  Sagsid.: 14/1421

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1.

  at

  evalueringen tages til efterretning.

  2.

  at

  der tilføres 13,5 timer om ugen i øget ledelsestid til Nordstrandens vuggestue fra 1. januar 2015.

  3.

  at

  finansiering af den øgede ledelsestid på årligt 139.000 kr. overføres til budgetseminaret for vedtagelsen af budget 2015, jf. D-skema.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet at spare 300.000 kr. på ledelsesstrukturen i Dagplejen. En dagplejepædagog blev opsagt, og Dagplejen blev ledelsesmæssigt sammenlagt med Nordstrandens vuggestue. Den anden dagplejepædagog, som på daværende tidspunkt var konstitueret leder, blev ansat som pædagogisk leder af dagplejen med ansvar for den daglige drift.

  Vuggestuens leder blev fælles leder af både dagplejen og vuggestuen. Pt. bruges ledelsestiden for fælleslederen ligeligt mellem vuggestuen og dagplejen, hvilket har fået den konsekvens, at ledelsestiden i vuggestuen er reduceret betragteligt. Her er der pt. en stuetilknyttet souschef med 5 timer i ledelsestid.

  I forbindelse med sammenlægningen blev det besluttet at evaluere sammenlægningen efter to år. Denne evaluering forelægges hermed politisk.

  Evalueringen er gennemført på to personalemøder med medarbejderne fra henholdsvis Dagplejen og Vuggestuen samt på møde med ledelsesteamet af de to institutioner. Referater af de pågældende medarbejdergruppers evaluering er vedlagt som bilag.

  Det er forvaltningens vurdering, at sammenlægningen af ledelsesstrukturen for Dagplejen og Nordstrandens vuggestue er blevet en succes. Der er dog i evalueringerne nævnt et par uhensigtsmæssigheder, som ikke var tiltænkt fra start, og som der derfor bør træffes politisk beslutning om.

  Vuggestuen

  Det kan både ud fra ledelses- og medarbejderevalueringen konstateres, at medarbejderne i vuggestuen oplever mindre synlig ledelse, mindre tilgængelig ledelse, og ”ophobning” af små og store problemstillinger, der kræver ledelsesmæssig afklaring. Der sker oftere struktur- og planlægningsfejl, hvilket giver utilfredshed og fnidder. Ledelsen oplever ikke at have tid til information og planlægning af det pædagogiske arbejde. Personalet i vuggestuen foreslår en ledelsesstruktur med en daglig leder og en fællesleder, hvilket forvaltningen kan tilslutte sig.

  Besparelsen på ledelsesstrukturen i Dagplejen blev gennemført uden at have afprøvet konsekvenserne af reduceret ledelsestid i vuggestuen. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anmodes derfor om tilførsel af 13,5 ugentlige timer til vuggestuen, således at souschefen kan bruge halvdelen af sin arbejdstid på ledelse og halvdelen på stuetid med børnene i lighed med øvrige pædagogiske ledere (SFO). Dette forslag om tilførsel af ledelsestid i vuggestuen vil styrke den nye ledelsesstruktur.

  Yderligere peger personalet i vuggestuen på, at en tydeligere opdeling af kompetencer og ansvarsområder mellem leder og souschef kan afhjælpe en del af personalets udfordringer.

  Dagplejen

  Dagplejen havde tidligere en struktur med en dagplejeleder og to dagplejepædagoger, som havde tilsynet og den pædagogiske sparring med dagplejerne. Dette er gennem flere omgange reduceret til, at der ikke længere er ansat dagplejepædagoger, og dagplejelederen nu udover over det pædagogiske ledelsesansvar også har sparringen med dagplejerne ved nu at være pædagogisk leder, og der er indført en fællesleder af vuggestuen og dagplejen. Der er pt. 16 dagplejere.

  Dagplejerne oplever i deres evaluering, at der efter besparelsen blev gennemført og den ene dagplejepædagog blev afskediget, at der er færre hjemmebesøg, og der er færre minimøder, som er dagplejens sparring med den pædagogiske leder, og hvor udfordringer drøftes.

  Med baggrund i, at den pædagogiske leder ikke længere deltager i de pædagogiske aktiviteter i legestuen, og der er færre hjemmebesøg, oplever dagplejerne, at den pædagogiske leder ikke kender børnene. Det oplever dagplejerne er en udfordring, når de fx skal tale om konkrete børn og deres udvikling. De oplever, at de har fået et større og mere ensomt ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Det er en konsekvens af sammenlægningen, som forvaltningen vurderer skal tages alvorligt, idet dagplejens organisationsform gør, at der er længere mellem muligheden for kollegial sparring, og bekymringer om børns trivsel og udvikling skal prioriteres så tidligt som muligt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør ledelsesmæssigt opprioriteres på den pædagogiske leders deltagelse på minimøder og på sparring med dagplejerne. For at sikre den pædagogiske leders tid til dette, bør der uddelegeres flere administrative opgaver til dagplejerne, og dagplejens administration digitaliseres yderligere i og med, at udnyttelsesgraden af det digitale styringsværktøj til dagplejen kan øges. Det er dog også forvaltningens vurdering, at både pædagoger og dagplejere er meget gode til på kort tid at redegøre for bekymringer om barnets udvikling. Det er således også en ledelsesopgave at synliggøre, at de selv har ressourcerne.

  Det er ydermere tydeligt, at dagplejerne med fælleslederens ledelse af dagplejen oplever inspiration fra et andet pædagogisk miljø, fx i drøftelsen af håndtering af opgaver, pædagogiske spørgsmål og sparring. Dagplejerne oplever, at der er mulighed for en bred sparring. Dagplejerne oplever, at fælleslederen bibringer nytænkning af både den pædagogiske praksis og tilgange til forældresamarbejdet.

  Der er god sparring mellem den pædagogiske leder og fælleslederen, og det giver dagplejerne energi og nytænkning til den daglige praksis.

  Ledelsen

  Selve implementeringen er først ved at lande nu. Det kan man se på samarbejdet. Især i Dagplejen begynder ledelsen også at blive et ledelsesteam og bruge ledelseshierarkiet i forhold til medarbejderledelse.

  Men relationen er meget op/ned i egen institution, ikke så meget på tværs af institutionerne, så der profiteres ikke endnu af det samlede ledelsesteams kompetencer.

  Fælleslederen lægger for mange arbejdstimer på en uge, bl.a. grundet deltagelse i mange aftenmøder. Både sammenlægningen og forskningsprojektet har krævet mange aftenmøder. Pt. er der sammentalt 32 obligatoriske aftenmøder om året (bestyrelsesmøder, Institutionssamrådsmøder etc.). Det er forvaltningens vurdering at dette antal skal nedbringes, og ledelsen har iværksat tiltag til dette.

  Forvaltningens samlede vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at dagplejernes sparring med fælleslederen og det tættere samarbejde mellem vuggestuens medarbejdere og dagplejerne har øget kvaliteten både i vuggestuen, men især i dagplejen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den ændrede ledelsesstruktur fastholdes, men at vuggestuen tilføres 13,5 timer i øget ledelsestid om ugen, og at souschefens stilling ændres til pædagogisk leder.

  Det er desuden forvaltningens vurdering, at der er yderligere udviklingsmuligheder i samarbejdet mellem ledelsesteamets medlemmer især på tværs af de to institutionstyper. Dette er en sidegevinst på forskningsprojektet, hvor ledelsesteamet på tværs har haft mulighed for at diskutere pædagogik for 0-3 års børn, men hvor tiden efterfølgende ikke har været der for at kunne implementere de erfaringer, de har gjort sig.

  Af evalueringen fremgår det, at pædagogerne har den faglige sparring på stuen, hvor dagplejerne står mere alene. Institutionsformens anderledeshed gør, at her skal der gøres noget andet. Dagplejerne er mere sårbare på at bryde ind på hinanden. Det kunne være en ide at bruge vuggestuens pædagoger i højere grad til faglig sparring med dagplejerne. En fremtidig udviklingsmulighed kunne således være at knytte gæstehus og legestue tættere sammen med vuggestuen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansiering af forslaget om tilførsel af 13,5 timer om ugen i øget ledelsestid i Nordstrandens vuggestue fra 2015 og frem på årligt 139.000 kr. overføres til vedtagelsen af budget 2015-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Selve evalueringen er gennemført af medarbejdere og ledelse af begge institutioner. Forslaget om øget ledelsestid er dog i høring i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018, såfremt finansieringen af dette overføres til vedtagelsen af budget 2015-2018.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Ad 1.

  Taget til efterretning

  Ad 2.

  Oversendes til budgetseminar.

  Ad 3.

  Oversendes til budgetseminar.

  Bilag

 • 3
  Undersøgelse af behovet for fritidstilbud til aldersgruppe 18+
  Sagsid.: 14/400

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1.

  at

  udvalget træffer beslutning om at igangsætte den kvalitative undersøgelse af de socialpædagogiske behov for 18+.

  2.

  at

  udvalget træffer beslutning om at igangsætte den kvalitative undersøgelse af behovet for ungdomskulturelle tilbud for aldersgruppen 18+.

  3.

  at

  udvalget godkender, at de 40.000 kr. til dækning af eksterne omkostninger ved etablering en blog mv. jf. projektbeskrivelsen finansieres af puljen til kvalitetsudvikling på 0-6 års området.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget traf den 2. april 2014 beslutning om at undersøge behovet for henholdsvis socialpædagogiske indsatser og ungdomskulturelle tilbud for aldersgruppen 18+.

  Undersøgelsen har således to problemstillinger.

  1.

  Hvor mange unge har i dag behov for et socialpædagogisk tilbud efter det fyldte 18 år?

  2.

  Hvad er unges forventninger og ønsker til et fritidsliv efter det fyldte 18 år?

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at foretage de to undersøgelser, og fremkommer i bilaget med en projektbeskrivelse af hvorledes de to undersøgelser kan gennemføres.

  Begge undersøgelser vil blive gennemført som kvantitative undersøgelser og det forventes, at resultaterne af de to undersøgelser kan præsenteres for udvalget i december 2014 eller januar 2015 jf. den beskrevne tidsplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den socialpædagogiske undersøgelse kan afholdes indenfor Klub Dragørs egen ramme.

  Der vil dog være eksterne omkostninger ved etablering af en blog, hvorved gennemførsel af denne undersøgelse anslås at koste ca. 40.000 kr.

  Beløbet dækker:

  • Annoncering i forbindelse med oprettelse af ungdomsredaktørgruppen.
  • PR materiale.
  • Forplejning til de unge.
  • Tilskud til løn (projektkonsulent).

  Det er ikke muligt at finansiere andet end mandetimer til dækning af den socialpædagogiske undersøgelse indenfor klubbens egen ramme.

  Social, Børn og Kultur anbefaler derfor, at finansiering til dækning af de eksterne omkostninger på 40.000 kr. sker indenfor puljen til kvalitetsudvikling på 0-6 års området.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Ad 1 + 2 + 3.

  Godkendt

  Bilag

 • 4
  Oprettelse af Ungeråd
  Sagsid.: 14/468

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Ungerådet etableres som en on-line blog, hvor alle unge i Dragør kan aktiveres til deltagelse i demokratiske processer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget traf på mødet den 2. april 2014 beslutning om, at forvaltningen skulle komme med forslag til etablering af et Ungeråd efter forslag fra Socialdemokraterne.

  Socialdemokraterne ønsker, at flere unge bliver aktive medspillere i den demokratiske proces og samtidig er medskabere i, at Dragør kommune bliver et attraktivt sted at bo og være for unge.

  Klub Dragør arbejder allerede med aktiv inddragelse og brugerstyrede aktiviteter i udviklingen af Tilbud X, og derfor traf Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. april 2014 beslutning om, at Børn og Pædagogik skulle fremkomme med forslag til hvorledes der kan etableres et ungeråd, der kan imødekomme Socialdemokraternes ønske.

  Udfordringen i at etablere et traditionelt Ungeråd, hvor ideer udvikles i et fysisk mødeforum er, at det kræver et stabilt fremmøde af aktive unge, der vedholdende ønsker at udvikle på Dragør Kommune.

  Forvaltningen foreslår i stedet, at Ungerådet faciliteres via den i forrige sagsfremstilling om undersøgelse af fritidskulturelt tilbud for 18+ etablerede blog. Bloggen er egnet til at komme i kontakt med de unge bredt, og har den fordel at kunne aktivere lige præcis de unge, der har den pågældende interesse for det diskuterede emne – såvel som det fungerer to-vejs, så de unge selv kan melde emner ind og bidrage aktivt. Ydermere er bloggen et medie, som de unge i forvejen finder attraktivt og holder sig opdateret på, således at mange unge nås hurtigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutning om denne sag er afhængig af Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets beslutning på forrige sag om bevilling af 40.000 kr. til etablering af blog mv. for undersøgelse af 18+’s behov for fritidskulturelle tilbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Udvalget godkendte forslaget med henblik på konkret udmøntning.

  Forvaltningen udarbejder et mere konkret forslag til debat.

 • 5
  Dragør Ungdomsskole - beslutning om stemmeret til elevrepræsentanterne
  Sagsid.: 14/1523

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives de to elevrepræsentanter i Dragør Ungdomsskolebestyrelse stemmeret; dog ikke i sager som angår personforhold såsom afskedigelse og ansættelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Ungdomsskolebestyrelse deltager 2 unge fra ungerådet som elevrepræsentanter jfr. ungdomsskolelovens § 7, stk. 1 nr. 3.

  Disse 2 elevrepræsentanter har i dag ikke stemmeret ved ungdomsskolebestyrelsesmøderne.

  Hvis elevrepræsentanterne skal have stemmeret, skal dette besluttes af Kommunalbestyrelsen jfr. ungdomsskoleloven § 7, stk.3.

  Ungdomsskolebestyrelsen ønsker nu, at elevrepræsentanterne får stemmeret, således at elevrepræsentanterne får reel indflydelse på ungdomsskolens arbejde.

  Ungdomsskolebestyrelsen har på et møde den 10. juni 2014 besluttet, at anmode kommunalbestyrelsen om, at tildele de 2 elevrepræsentanter stemmeret i ungdomsskolebestyrelsen; dog ikke i sager som vedrører personforhold; herunder afskedigelse/ansættelse.

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at elevrepræsentanterne tildeles stemmeret som ansøgt af ungdomsskolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ungdomsskoleloven § 7, stk. 3 ifølge hvilken kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Et enigt udvalg anbefaler overfor KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Behandling af klager over skolebestyrelsesvalget ved St. Magleby Skole
  Sagsid.: 14/1398

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes

  at

  meddele klagerne, at skolebestyrelsesvalget er gennemført i overensstemmelse med gældende regler i folkeskoleloven og bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser m.v. og at valget derfor ikke kendes ugyldigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg ved Dragør Kommunes to skoler, er der efter valgets gennemførelse modtaget i alt 4 henvendelser, der alle udgør klager over valget ved St. Magleby Skole.

  Klager over skolebestyrelsesvalg skal behandles af kommunalbestyrelsen i henhold til § 11 i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

  Klagerne vedlægges i deres helhed denne sag som bilagene 1-4.

  Hovedessensen i klagerne er, at valget angiveligt ikke skulle opfylde gældende regler; herunder styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Dragør, fordi ingen af de forældrerepræsentanter, der er valgt til skolebestyrelsen, har børn på St, Magleby Skole afd. Vierdiget pr. 1. august 2014.

  Fakta og baggrund:

  Folkeskoleloven foreskriver i § 42, stk. 1, litra 1a, at hvis en skole har undervisning på flere afdelinger, så skal der vælges mindst én repræsentant for hver afdeling.

  I forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Dragør Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre det antal som i loven er angivet som ”mindst en” til, at fordelingsnøglen skulle være 3 / 4.

  Op til valget er administrationen blevet mødt med spørgsmål om bl.a. hvilket tidspunkt der var afgørende for opstillings- og stemmeberettigelsen.

  Baggrunden for dette spørgsmål er blandt andet, at ombygningen af St. Magleby Skole afd. Kirkevej har medført, at nogle elever derfra midlertidigt har været placeret på afdeling Vierdiget, ligesom nogle børn pr. 1. august 2014 flyttes tilbage til afd. Kirkevej.

  På valgtidspunktet var forholdet det, at alle opstillede forældre havde børn på en eller begge skolens afdelinger.

  Disse forhold har været administrationen fuldt ud bekendt i forbindelse med afgivelse af svar, som har været, at valgtidspunktet måtte anses for afgørende for opstillings- og stemmeberettigelsen.

  Baggrunden for administrationens besvarelse er, at det i henhold til skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 3-5 kun er i tilfælde af egentlige skolelukninger eller overflytning til en anden skole med ældre klassetrin – eller undervisning på en specialskole -, forældrene skal opstille og afgive stemme ved den skole, børnene flyttes til i stedet for at opstille og afgive stemme ved skole, børnene går på, på valgtidspunktet.

  I forbindelse med modtagelsen af klagerne over skolebestyrelsesvalget har administrationen forespurgt Undervisningsministeriet.

  Undervisningsministeriets svar, der fremlægges som bilag 5, er:

  Det følger af folkeskolelovens § 42, stk. 1, nr. 1, litra a, at hvis en skole har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

  Folkeskoleloven stiller ikke krav om, at forældrene har børn, på den afdeling, som de repræsenterer.

  Forældre kan således godt vælges som repræsentant for en afdeling, selvom de på valgtidspunktet ikke har børn, der undervises på afdelingen.

  Der er heller ikke noget til hinder for, at forældre vælges som repræsentant for en afdeling, som deres barn flyttes fra i løbet af valgperioden. I så fald repræsenterer de afdelingen i resten af deres funktionsperiode. Hvis undervisningen på afdelingen ophører i funktionsperioden, indgår de blot i skolebestyrelsen som ”almindeligt” medlem.

  Konsekvensen af Undervisningsministeriets svar er, administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at kende valget ulovligt på baggrund af de fremsatte klagepunkter, da lovgrundlaget er tilgodeset og overholdt i forbindelse med gennemførelse af valget til skolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolelovens § 42, stk. 1 litra 1a, der har følgende ordlyd:

  Herunder gælder følgende:

  a)Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

  Skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 5, der har følgende ordlyd:

  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.

  Stk.2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

  Stk.3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

  Stk.4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

  Stk.5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids, - og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  For stemte:

  5 A – C – O – V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokol: Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Liste T viderefører protokoltilføjelse fra BFKU:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod:

  3 (T)

  1 (L)

  Godkendt.

  Liste T viderefører protokoltilføjelse fra ØU:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  Bilag

 • 7
  Orientering om visitation af støttetimer, 2. halvår 2014 (lukket)
  Sagsid.: 14/1731
 • 8
  Styrkelse af § 17,4 udvalg
  Sagsid.: 14/1783

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden foreslår, at udvalget gør status på arbejdet i 17,4 udvalget og drøfter, hvordan udvalget fremadrettet kan styrke deres rådgivende indsats.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  A, C, O, V foreslår, at udvalget beder 17,4 udvalget i samarbejde med forvaltningen om, at fremkomme med et oplæg til, hvordan 17,4 udvalgets opgave som rådgivende udvalg kan styrkes og udvikles i fremtiden.

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Afholdelse af borgermøde om aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 13/1801

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at

  1. det reviderede udkast til politik for aktivt medborgerskab drøftes med henblik, at det godkendes som grundlag for det planlagte borgermøde om aktivt medborgerskab.
  2. borgermødet om aktivt medborgerskab afholdes torsdag den 25. september 2014, kl. 19-21.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hen over sommeren 2014 har en tværfaglig arbejdsgruppe arbejdet med en revision af det eksisterende udkast til Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed. Målet har været at skærpe politikkens fokus på det aktive medborgerskab som et gensidigt forpligtende samarbejde i Dragør Kommune.

  Det udarbejdede udkast skal tjene som grundlag for afholdelse af et borgermøde om aktivt medborgerskab, som planlægges gennemført den 25. september 2014, kl. 19-21.

  Målene med borgermødet er:

  1. At gøre Dragør Kommunes tanker om aktivt medborgerskab og frivillighed kendt blandt kommunens borgere.

  2. At få borgerne til at være aktive medspillere i at udforme Dragør Kommunes politik for aktivt medborgerskab og være medskabere af nye måder at være aktiv medborger i Dragør Kommune.

  De forhåbentligt mange ideer om aktivt medborgerskab, som er opstået under mødet, vil efterfølgende af forvaltningen blive samlet i et idékatalog og indgå som baggrundsmateriale for udformningen af den endelige politik for aktivt medborgerskab og frivillighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til afholdelse af borgermødet hentes inden for budgettet til markering af Dragør Kommunes 40 års jubilæum

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Ad 1.

  Anbefales overfor KB med præcisering af, at det er et udkast til videre drøftelse.

  Ad 2.

  Kenneth Gøtterup (C) foreslog, at datoen for borgermødet flyttes til den 29. september 2014.

  Godkendt.

  Udgifter til afholdelse af borgermødet afholdes inden for budgettet til markering af Dragør Kommunes 40 års jubilæum.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Budget 2015, BFKU-møde i august
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 30. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen, at hvert udvalg i august forelægger de kommende serviceudgifter på de store driftsområder, således at den af ØU udmeldte budgetramme for udvalget kan overholdes.

  På sit møde den 2. juni besluttede BFKU, at der arbejdes videre med:

  - Tekniske korrektioner,

  - Råderumsforslag samt A- og D-skemaer

  - Takstændringer

  Økonomiudvalget har besluttet, at den økonomiske ramme for 2015 skal være på ca. 272,880 mio. kr.

  1. og 2. runde tekniske korrektioner udgør en ændring på ca.–2,11 mio. kr. i forhold til det fremskrevne budget for 2015 jf. bilag 1.

  Samlet er udfordringen derfor at finde det restende råderum på i alt ca. 7,66. mio. kr.

  Det skal bemærkes, at der foreligger forslag til driftsudvidelser og råderum på i alt ca. mio. kr. jf. bilag:

  2015

  2016

  2017

  2018

  0,78

  0,56

  0,36

  0,36

  Endvidere foreligger forslag til nye anlægsprojekter med samlede anlægsudgifter på ca. mio. kr. jf. bilag:

  2015

  2016

  2017

  2018

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Sagen blev drøftet.

  Udvalget oversendte sagen til budgetseminaret.

  Bilag

 • 11
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1752

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 4. august 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget beder Halinspektør og forvaltning om, at påbegynde arbejdet med en ny udviklingsplan for Hollænderhallen i de kommende 5 år. Udkast til udviklingsplan forelægges i hovedlinjer på udvalgsmøde i efteråret 2014, således at Hollænderhallens udviklingsmuligheder indgår i drøftelserne, når bl.a. OPP projektet skal vurderes.

  Motivation:

  Uanset om et samlet OPP projekt for Svømmehallen bliver gennemført eller ej, har Hollænderhallen et behov for en ny og fremtidig udviklingsplan. Udviklingsplanen bør tage udgangspunkt i renoveringsønsker for at blive mere tidssvarende, på indtjeningsmuligheder, på effektiv drift og øvrige udviklingstiltag. Ved at få en overordnet skitse for dette vil der, når OPP projektet skal politisk behandles være mulighed for at tage stilling til de samlede udviklingsmuligheder og udfordringer omkring idrætshallen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Godkendt, at udvalget beder halinspektør og forvaltning om, at påbegynde arbejdet med en ny udviklingsplan for Hollænderhallen i de kommende 5 år, med fokus på aktivitetsstyring og økonomiske forhold.

  Udkast til udviklingsplan forelægges i hovedlinjer på udvalgsmøde i efteråret 2014, således at Hollænderhallens udviklingsmuligheder indgår i drøftelserne, når bl.a. OPP projektet skal vurderes.

 • 12
  Kommende drøftelser om folkeskolereformen
  Sagsid.: 13/2123

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgsformanden foreslår, at udvalget i de kommende møder drøfter den videre proces om Dragør kommunes implementering af folkeskolereformen og foreslår konkret følgende.

  1. At udvalget i september måned får forelagt et årshjul på forventet beslutningsproces om folkeskolereformen i skoleåret 2014/2015.

  2. At udvalget i september og oktober måned har temadrøftelse, hvor udvalget får en status på implementeringen af de forskellige beslutninger, der politisk er vedtaget

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Punktet blev hævet til behandlingspunkt.

  Ad 1.
  Godkendt.

  Ad 2.

  At udvalget i september og oktober måned har temadrøftelse, hvor udvalget får en status på implementeringen, såvel lokalt som national skolereform.

  Godkendt.

 • 13
  Status på inklusion august 2014
  Sagsid.: 13/2226

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af Dragør Kommunes Inklusionsstrategi i 2012, blev en afrapportering om inklusion efterspurgt af det politiske udvalg. Forvaltningen har udviklet en rapporteringsform, som vil blive fremlagt kvartalsvis på møderne i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Bilaget ”Status på inklusion, august 2014” er vedlagt.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes Inklusionsstrategi.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Punktet blev hævet til et behandlingspunkt.

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Orientering om indgåede aftaler med OPP-rådgivere efter forhandling, samt oplysning om projektets aktuelle stadie.
  Sagsid.: 13/682

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 advokatfirmaet Bech-Bruun, Bascon og revisionsfirmaet PWC som udbudsrådgivere til at forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen.

  Samtidigt blev administrationen bemyndiget til at gennem en forhandling med Bech-Bruun, Bascon og PWC om rådgiverhonoraret, og til at ”indgå aftale uden yderligere politisk behandling, hvis honorarforhandlingerne forløber tilfredsstillende”.

  Forhandlingerne er gennemført og på den baggrund skal administrationen redegøre for, at aftalen omfatter:

  • Udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale.
  • Præsentation af udbudsmaterialet.
  • Gennemførelsen af tilbudsfasen (under forudsætning af, at der
  • træffes politisk beslutning om at gennemføre udbuddet).
  • Den indledende vurdering af de indkomne tilbud.

  Ovennævnte punkter svarer til fase 1-4 i Bech-Bruun og PWC´s processkrivelse fra januar 2014, og finansieres inden for rammerne af det afsatte beløb til udbudsrådgivning jfr. beslutning af 27. marts 2014.

  Aftalen indebærer, at Dragør Kommune – såfremt det besluttes at gennemføre et udbud - ved afslutningen af fase 4 har overblik over:

  • hvem der har budt ind på opgaven,
  • om disse tilbud er konditionsmæssige, og
  • tilbudsgivers/tilbuddets økonomiske soliditet.

  Hvis Kommunalbestyrelsen herefter beslutter at gå videre med udbuddet, inviteres én eller flere af tilbudsgiverne til at deltage i dialog- og forhandlingsfasen.

  Denne fase har til formål at optimere de modtagne løsningsforslag (tilbud) i forhold til Dragør Kommunes ønsker og krav.

  Afslutningsvis gennemføres evaluering og kontraheringsfasen, hvor de indkomne tilbud evalueres i forhold til de opstillede tildelingskriterier og hvor der i kontraheringsfasen sikres mulighed for at tilpasse det valgte løsningsforslag forud for en endelig kontraktunderskrift.

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning.

  Det kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, hvor stort beløb der forventes at medgå til disse poster. Baggrunden for det er, at det i høj grad afhænger af antallet af tilbud, der er indkommet, og disses indhold, i hvilket omfang, der er behov for at gennemføre disse to faser.

  På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet under udarbejdelse, og dette forventes præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 28. august.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning. Beløbets størrelse kan ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, men afhænger bl.a. af antallet af tilbudsgivere og kompleksiteten af de efterfølgende forhandlinger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Taget til efterretning.

 • 15
  Etablering af øveskole i Hovedgadens Fritidshjem
  Sagsid.: 14/969

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er fra politisk side forespurgt om, hvorvidt det er muligt allerede i september at fremkomme med en detaljeret indholds- og ressourcebeskrivelse af tilbuddet om øveskole på Hovedgadens Fritidshjem, som Børne-, Fritids- og Kulturudvalget traf beslutning om på deres seneste møde i juni.

  Da både indholds- og ressourcebeskrivelsen kræver en dybere analyse og beregninger af tids- og ressourceforbrug målt op mod de konkrete overskydende timer for fritidshjemmets ansatte efter implementering af skolereformen, og at denne kræver afholdelse af møder med både institutionsledere og børnehaveklasseledere om indhold af øveskolen, er det ikke muligt at fremkomme med denne beskrivelse allerede i september.

  Forvaltningen vurderer, at en realistisk tidsplan vil være at forelægge beskrivelsen i november, som lovet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde i juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Punktet blev hævet til behandlingspunkt.

  Kenneth Gøtterup (C) tilkendegav, at han var inhabil, idet hans kone arbejder i Hovedgadens Fritidshjem, Kenneth Gøtterup forlod herefter mødet.

  Allan Holst (A) overtog herefter mødeledelsen.

  A, C, O, V foreslår, at sagen forelægges i september, og at forvaltningen samtidig vurderer Hovedgadens fremtidige tilbud – herunder øveskolen – henset til ny skolereform og sammenhæng til SFO.

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Helle Barth (V) spørger ind til understøttende undervisning på Store Magleby Skole Vierdiget for 9. klasses vedkommende. Forvaltningen undersøger.

  Helle Barth (V) orienterede om, at der snart er frist for ansøgninger til A.P. Møller fonden.

  Allan Holst (A)orienterede om, at der i går var vejsyn i vej og park med stor opmærksomhed på sikker skolevej.

  Kenneth Gøtterup (C) orienterede om, at han er blevet kontaktet af Danske Skoleelever, som har ønsket at drøfte inddragelse af danske skoleelever i den nye skolereform.