Skip navigationen

Referat

Onsdag den 03. september 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Jens Passarge (V) mødte for Helle Barth.
 • 1
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/2195

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 26. august 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagorden.

  ”Formanden foreslår, at udvalget drøfter følgende.

  Evaluering af jubilæumsfesten med henblik på en drøftelse af, hvordan vi som kommune organisere og planlægger større begivenheder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Udvalget drøftede sagen.

  Udvalget bad om status på julemarkedet til BEPU og BFKU.

 • 2
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/2196

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Formanden foreslår, at udvalget anbefaler over for BEPU og ØU, at kommunen faciliterer udvikling af en brochure om alle planlagte aktiviteter (fx. kulturelle arrangementer, turisme orienterede arrangementer mv) for 2015 og som danner grundlag for profilering af Dragør.

  Motivation:

  BEPU iværksætter i september en begyndende evaluering af turismestrategien. BFKU har ansvaret for kulturelle arrangementer. Der sker mange positive ting i Dragør med et stort engagement fra borgerne. Desværre ses det ofte, at eventuelle arrangementer ikke er bredt kendt og vi bør som kommune tilbyde vores støtte til, at sikre en fælles formidling.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Et enigt udvalg anbefaler over for BEPU og ØU, at der udvikles informationsmateriale/platform om aktiviteter inden for kultur, turisme og sport m.v. og at sagen forelægges på ny inden konkret udmøntning.

  Udvalget anbefaler, at events bør koordineres fælles med BEPU og BFKU, så der kan laves et samlet årshjul.

 • 3
  Evaluering af administrationsgrundlag på institutionsområdet
  Sagsid.: 14/1422

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1)

  at

  evalueringen af administrationsgrundlaget tages til efterretning.

  2)

  at

  evaluering af styringsprincippet gentages efter to års drift med lønsumsstyring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Daginstitutioner, fritidshjem, SFO og fritidsklub (ikke ungdomsklub og dagplejen) har gennem en årrække styret efter ”Pengene følger Barnet”- princippet. Området administreres således, at hvis der passes færre børn end forudsat, tilbageføres ressourcer fra det decentraliserede område til kommunekassen. Det forholder sig tilsvarende omvendt, hvis der passes flere børn end forudsat. Eventuelle ændringer indarbejdes i forbindelse med budgetrevisioner eller regnskabsaflæggelsen.

  Alle institutioner følger måned for måned med i forbrug af personalenormering i forhold til det forventede og antallet af indskrevne børn. ”Pengene følger barnet-princippet” gør, at institutionerne nødvendigvis må styre tæt på antallet af børn set over snit på året, og at man løbende må tilpasse medarbejderstaben. Når et eventuelt overskud på ”pengene følger barnet” først udmeldes i starten af de nye år, og da f.eks. refusioner for langtidssyge kan være længe undervejs, kan institutionerne have et behov for at overføre midler fra år til år. De små institutioner har desuden behov for at opspare midler til det år, hvor de får studerende.

  Dette princip om ”Pengene følger barnet” udfordres dog af, at det ikke længere er muligt at lave tillægsbevillinger ved et højere børnetal end budgetlagt. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har derfor ønsket en analyse af fordele og ulemper ved dette styringsprincip.

  Forvaltningen har derfor bedt lederne på 0-6 års området, fritidshjem og klub om at evaluere ”Pengene følger Barnet” som styringsprincip. Dette er sket på et ledermøde i juni 2014.

  Ledernes vurdering:

  ”Pengene følger Barnet” fungerer ved, at medarbejdere ansættes og afskediges i takt med, at børnene indskrives eller udmeldes af institutionerne. Dette gav i implementeringsfasen for 12 år siden en del udfordringer. Men i dag opfattes princippet som meget fair, - de institutioner, der passer børnene, får også penge for det.

  En enkelt leder vurderer at et muligt alternativ kunne være fast normering. Ulempen ved dette princip er, at børnene ikke får ens normering, idet dem der er indskrevet i en vuggestue med 36 børn får bedre normering end dem, der senere på året er indmeldt med 44 børn. Alle lederne mener, at alle børn får samme normering/service med ”pengene følger barnet”.

  Der er desuden en risiko for, at institutionerne kan komme til at passe børnene gratis, såfremt normeringen er lagt for lavt i henhold til befolkningsprognosen. Her ønsker ingen af institutionerne at være den, der skal modtage børn udover normeringen, da dette forringer kvaliteten for de allerede indskrevne børn. Det opleves som en skjult besparelse, hvis normeringen lægges for lavt fra årets start, og der skal passes ”gratisbørn”.

  Lederne gør tydeligt opmærksom på, at der ikke bør ændres i styringsprincipperne samtidig med at der indføres lønsumsstyring, idet det så ikke længere er muligt at gennemskue fejl.

  En del ledere mente, at man fjerner en af grundstenene ved decentraliseringen, hvis man fjerner ”pengene følger barnet”.

  Samlet set vurderer lederne, at ”Pengene følger Barnet” stadig fungerer hensigtsmæssigt som styringsprincip, og lederne ønsker ikke at ændre dette.

  Forvaltningens vurdering:

  Forvaltningen gør indledningsvis opmærksom på, at der pt. pågår arbejde med indførelse af lønsumsstyring på institutionsområdet. Det kan være en udfordring at indføre lønsumsstyring samtidig med at et styringsprincip ændres. Pt. er økonomistyringssystemet (OPUS) heller ikke fuldt implementeret, hvilket i forvejen vanskeliggør institutionernes økonomiske overblik og styring.

  Fast normering har den ulempe, at det er vanskeligt for Pladsanvisningen at få indskrevet børn i institutioner ud over normeringen.

  Samlet set vurderer forvaltningen, at ”Pengene følger Barnet” stadig har flere fordele end ulemper, og anbefaler, at dette styringsprincip fastholdes. Forvaltningen anbefaler dog, at evalueringen gentages efter to års drift med lønsumsstyring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  Det forudsættes, at en eventuel ændring af styringsprincip vil være omkostningsneutralt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt styringsprincippet ønskes ændret, er institutionsområdet høringsberettiget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Ad 1.

  Taget til efterretning.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Udvalget ønsker en status for implementering af lønsumsstyring på BFKU´s område.

 • 4
  Etablering af øveskole i Hovedgadens fritidshjem
  Sagsid.: 14/969

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at

  1)

  beskrivelsen vedr. øveskolen tages til efterretning.

  2)

  det besluttes, hvornår øveskolen skal åbne.

  1. kl. 7 med morgenåbning eller
  1. kl. 8 som øvrige skoletilbud

  3)

  der til etablering af øveskolen bevilges:

  1. 172.000 kr. helårligt (118.000 kr. i 2015) fra kl. 7 eller
  1. 91.000 kr. helårligt (64.000 kr. i 2015) fra kl. 8

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsat sagsbehandling fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. juni 2014.

  Udvalget besluttede på mødet i juni at etablere forsøgsordning med øveskole i Hovedgadens fritidshjem fra 1. maj 2015, og at forvaltningen skulle fremkomme med en økonomi- og indholdsbeskrivelse på BFKU´s møde i november. På BFKU´s møde i august blev det besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en sag, som bl.a. redegør for økonomien i forslaget. Forvaltningen fremlægger desuden en sag med detaljerede oplysninger som oprindeligt planlagt til november.

  Udvalget udbad sig i øvrigt en beskrivelse af samarbejdet med skolen og de øvrige SFO´er, samt hvorledes fritidshjemmet indgår i skolereformen. Aktuelt deltager Hovedgadens fire medarbejdere to timer dagligt i skolen for at sikre en god skolestart for alle fire årgange, foruden deltagelse i forældremøder og skole/hjem samtaler. Lærerne benytter ofte Hovedgadens ledelse som sparringspartner på aktuelle udfordringer. Beskrivelse af samarbejdet med skolen og de øvrige SFOer vedlægges som bilag til sagen.

  Hovedgadens fritidshjem er på baggrund af deres særlig socialpædagogiske opgave forblevet under dagtilbudsloven under omlægningen af fritidshjem til SFO, da dagtilbudsloven stiller høje krav til det pædagogiske indhold af dag-, fritids- og klubtilbud. Hovedgaden bliver ofte benyttet som særligt inkluderende tilbud til børn, som har haft vanskeligt ved at trives i deres tidligere tilbud og har gennem en årrække oparbejdet en ekspertise i forhold til børn med særlige behov, jf. rapporten ”En kvalitativ undersøgelse af det pædagogiske tilbud i fritidshjemmet Hovedgaden” fra 2010. Hovedgadens fritidshjem løser derfor en særlig og vigtig opgave i Dragør kommune.

  I Hovedgadens fritidshjem arbejdes der forebyggende og ud fra en målrettet indsats med de børn, der har svært ved at indgå i store fællesskaber. Det er ofte børn med psykiske og eller fysiske udfordringer, der profiterer af en mindre enhed med øget pædagogisk opmærksomhed. Dette er yderligere uddybet i bilag.

  Etablering af øveskolen i fritidshjemmets formiddagstid passer derfor godt overens med den pædagogik der i forvejen udøves, og de børn, der i øvrigt er tilbudt plads på fritidshjemmet.

  Struktur:

  En øveskole bør etableres med to voksne i en struktureret indsats startende kl. 8, gerne med morgenåbning fra kl. 7, idet der er tale om sårbare børn, der ikke nødvendigvis bør starte dagen først med morgenåbning på Kirkevejens SFO kl. 7 og flyttes til øveskolen i Hovedgaden, når de øvrige børn går i skole kl. 8.

  Indsatsen i øveskolen fortsætter hele formiddagen på samme vis, som var barnet startet i skole, hvorefter fritidshjemsaktiviteterne starter for alle, når de øvrige børn kommer fra skole omkring kl. 13-13.30.

  Antal:

  Det forventes, at grundlaget for øveskolen vil være 5-10 børn årligt, men dette afklares i de næste par måneder efter konkrete samtaler med de enkelte børnehaver.

  Timeforbrug i øveskolen:

  Øveskolen vil skulle etableres med to pædagoger dagligt fra kl. 7 eller 8 og til ca. kl. 13, når de øvrige børn kommer fra skole. (Det vil i praksis variere, da nogle klasser har fri tidligere nogle dage, andre senere). Beregningen beror således på et gennemsnit. Det betyder, at timeforbruget for etablering af øveskolen er på 5-6 timer dagligt gange fem dage gange to medarbejdere, i alt 50-60 timer ugentligt i almindelige skoleuger.

  Finansiering:

  Fritidshjemmets personale møder i dag kl. 11, men vil som konsekvens af skolereformen ikke skulle modtage børn før omkring kl. 13, beroende på klassernes konkrete skema. Der er pt. således 2 overskydende timer hver dag fra kl. 11 til kl. 13 (som i dag lægges i skolen i en overgangsfase i skolereformen) pr. medarbejder gange fem dage gange fire medarbejdere i alt 40 timer, som kan finansiere en del af øveskolen ved omlægning af medarbejdernes arbejdstid. Der udestår således at finansiere 10-20 timer, svarende til en årlig omkostning på 81.000-162.000 kr.

  Der forventes at skulle investeres i materialer mv. ca. 10.000 kr. årligt.

  Øveskolen forventes opstartet pr. 1. maj 2015, hvilket giver et finansieringsbehov i 2015 på 118.000 kr., hvis øveskolen starter kl. 7 om morgenen med morgenåbning (64.000 kr. hvis start kl. 8).

  I overslagsårene skal der således budgetteres med 172.000 kr. (91.000 kr).

  Kompetenceudvikling:

  Der er et kompetenceudviklingsbehov i forhold til bl.a. pensum for 0. klasse. Dette forventes yderligere beskrevet til november 2014.

  Tidsplan for implementering:

  August 2014:

  Medarbejderne i Hovedgaden arbejder med at sikre god skolestart for de børn i fritidshjemmet, der er i udsatte positioner. Derfor er samtlige medarbejdere repræsenteret i skolen på de 4 klassetrin, hvor fritidshjemmets børn går.

  September 2014:

  Ledelsen i Hovedgadens fritidshjem undersøger, hvor mange børn der i 2015 kan/bør/skal skoleudsættes. Ledelsen i Hovedgaden tager kontakt med børnehavelederne for at få viden om de konkrete børn, samt hvilke udfordringer og kompetencer, der skal arbejdes med og udvikles hos det enkelte barn.

  Ledelsen er dagligt kompetenceudviklere af den enkelte medarbejder i forhold til viden om social inklusion samt målrettet at arbejde med SIP – analyse.

  September/oktober 2014:

  Ledelsen i Hovedgadens fritidshjem er i tæt samarbejde med de to skoleledelser og børnehaveklasselærerne om, hvilke kompetencer der skal udvikles hos det enkelte barn for at sikre skoleparathed. Det skal undersøges, om der er mulighed for åben indskrivning for disse børn. Det er derfor vigtigt, at de to skoler har en ens holdning til hvad skoleparathed er. Dette udvikles sideløbende for hele området i løbet af efteråret 2014/foråret 2015 i projekt Skoleparathed.

  Ledelsen kompetenceudvikler løbende medarbejderne i forhold til den opgave, der skal løses ved implementering af øveskole i Hovedgadens fritidshjem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af øveskolen giver et finansieringsbehov på 10-20 timer, svarende til en årlig omkostning på 81.000-162.000 kr.

  Der forventes at skulle investeres i materialer mv. ca. 10.000 kr.

  Øveskolen forventes opstartet pr. 1. maj 2015, hvilket giver et finansieringsbehov i 2015 på 118.000 kr., hvis øveskolen starter kl. 7 om morgenen med morgenåbning (64.000 kr. hvis start kl. 8).

  I overslagsårene skal der således budgetteres med 172.000 kr. (91.000 kr).

  Etablering af øveskolen kræver i øvrigt omlægning af arbejdstid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Beslutning om etablering af øveskole bør sendes i høring på institutionsområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015-2018.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Kenneth Gøtterup (C) tilkendegav, at han var inhabil, idet hans kone arbejder i Hovedgadens Fritidshjem, Kenneth Gøtterup (C) forlod herefter mødet.

  Allan Holst (A) overtog herefter mødeledelsen.

  Ad. 1.

  Taget til efterretning.

  Med udgangspunkt i fortsat at bevare Hovedgadens særlige pædago-

  giske tilbud og fysiske rammer besluttede et enigt udvalg at anmode forvaltningen om en vurdering på fordele og ulemper ved en integrering i SFO.

  Undersøgelsen forventes fremlagt på BFKU i december 2014.

  Ad 2 og 3.

  I konsekvens af ovennævnte beslutning bortfalder anbefaling 2 og 3.

  Bilag

 • 5
  Fra ungdomsklub til X2791
  Sagsid.: 14/121

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  1)

  at

  At projektbeskrivelsen tages til efterretning.

  2)

  at

  At der tages stilling til den politiske repræsentation i styregrup-
  pen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i at udvikle fremtidens klubtilbud nedlægges den traditionelle ungdomsklub og X2791 opstår i stedet. X2791 er en ny måde at tænke ungeopgaven på.

  I X2791 er det de unges drømme og ideer, der sætter målet og deres engagement, energi og kompetencer, der afgør processen - støttet og vejledt af Klub Dragørs medarbejdere. Målet er at hjælpe de unge med at skabe deres eget hus, hvor de er med til at udvikle rammerne (brugerstyring).

  Brugerstyring udvikler de unges innovative, samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige evner samtidig med, at den giver de unge en forståelse for, hvad det vil sige at være en aktiv medborger. Brugerstyring er således en beskrivelse af de unges rolle i X2791, men samtidig også en beskrivelse af vores pædagogiske metode.

  Brugerstyring giver rigtig gode muligheder for at arbejde med de unges sociale læring, som er centralt inden for pædagogikken. Når de unge skal føre en ide ud i livet, så får de udfordret sig selv på en lang række må-der. De får øvet sig i at arbejde sammen, at lede projekter og at kunne trække på andres og egne kompetencer - alt sammen vigtige dele af ens sociale læring. Vi får hermed skabt læringsrum, hvor vi som medarbejdere kan understøtte de unges udvikling af sociale kompetencer gennem spørgsmål og dialog.

  Samtidig med, at der implementeres brugerstyring, udvides det socialpædagogiske klubarbejde med fire nye indsatser samtidig med, at samarbejde med SSP fastholdes.

  De nye socialpædagogiske indsatser bliver følgende:

  • støttekontaktpersons-korps, der skal løse forskellige former for støttekontaktopgaver i samarbejde med Socialforvaltningen.
  • Erhvervsgrunduddannelsesforløb i samarbejde med UU-vejledningen.
  • Formidling af ungejobs i regi af et erhvervs-uddannelsesudvalg.
  • Råd-og vejledningsforløb for unge.


  X2791 lægger derudover op til et samarbejde med det øvrige fritidsområde gennem oprettelsen af et Ungdomsfritidsråd med repræsentanter fra Klub Dragør, Dragør Ungdomsskole, Dragør Musik- og Kulturskole og foreningsliv. Formålet med rådet er at undersøge forskellige muligheder for samarbejde på tværs af institutioner.

  Der lægges desuden i projektbeskrivelsen op til, at der er politisk repræsentation i styregruppen, som i øvrigt består af repræsentanter fra forvaltningen, kulturlivet, forskningsverdenen, Klub Dragørs ledelse og fra ungegruppen. Styregruppens kompetence er at være rådgivende funktion, og har til opgave at rådgive arbejdsgruppen og understøtte projektet. Styregruppen mødes to gange årligt, og der skal besluttes en politisk repræsentant hertil.

  Med udviklingen af X2791 ændres åbningstiderne også, således at X2791 fra 1. september 2014 har åbent aftenerne onsdag og torsdag (17.00-22.00) fredag (17.00-23.00) og i weekenden (12.00-18.00).

  Implementeringen af X2791 forventes at forløbe over de næste 2 år, fra september 2014 – september 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Ad. 1.

  Taget til efterretning.

  Ad. 2.

  Udvalget vedtog at en politisk repræsentation i styregruppen vil bestå af en politiker fra hver valggruppe.

  Bilag

 • 6
  Godkendelse af sikkerhedspolitik for skoler og institutioner i Dragør Kommunes sejlads
  Sagsid.: 14/1569

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at sikkerhedspolitikken med tilhørende sikkerhedsinstrukser for institutioner og skolers sejlads med kano, kajak og stand up paddle i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Søfartsstyrelsen har – på baggrund af den tragiske hændelse på Præstø Fjord i 2011– udstedt en bekendtgørelse som nødvendiggør, at der vedtages en sikkerhedspolitik for skoler og institutioners sejlads med elever.

  Søfartsstyrelsen stiller nu bl.a. krav om, at alle der underviser i maritime aktiviteter skal have et opdateret 12-timers førstehjælpsbevis, man skal kunne svømme 200 meter samt have uddannelse inden for den maritime aktivitet der undervises i.

  Hovedindholdet af reglerne er også, at det er rederen, der er ansvarlig for sejladsen og sikkerheden.

  Som reder anses den der har arrangeret sejladsen/står for sejladsaktiviteten, hvilket konkret indebærer at det er den pågældende, enkelte skole/institution der har ansvaret for den/de enkelte sejladsaktiviteter som måtte blive arrangeret.

  Dette afstedkommer behovet for fælles regler om, på hvilke betingelser skoler og institutioner i Dragør Kommune må arrangere sejladsaktiviteter.

  Dragør Ungdomsskole og Friluftsskole har udarbejdet udkast til politik og retningslinjer, som vedlægges sagen som bilag.

  Hovedindholdet af sikkerhedspolitikken på området er:

  -

  At alle medarbejdere i Dragør Kommune, der som led i arbejdet deltager i sejladsaktiviteter med kano, kajak og stand up paddle fremadrettet skal have gennemgået og bestået et sikkerhedskursus, som skal opdateres hvert 3. år.

  -

  Sikkerhedskurset forestås af Dragør Ungdomsskole og tilbydes gratis som et minimumstilbud.

  -

  Ved sejladsaktiviteter i skoler og institutioner skal børnene være mindst 11 år, og der skal foreligge samtykke fra forældre til deltagelse i aktiviteten. Ved friluftsskolens undervisning af elever i skoletiden informeres forældrene dog alene via Skoleintra om aktiviteten.

  -

  Ved sejlads skal der deltage mindst 2 sikkerhedsuddannede medarbejdere, og der må maks. deltage 8 børn pr. sikkerhedsuddannet.

  -

  Ved sejlads der forestås af uddannede instruktører gælder kravet om 8 børn pr. instruktør ikke; herunder ikke ved sejlads ved Kongelundsfortet og i Dragør Havn som anses for særligt sikre områder. Dermed må uddannede instruktører på de disse to lokaliteter undervise flere.

  -

  Sejlads må, når den forestås af sikkerhedsuddannede, alene finde sted i perioden 1. maj – 31. oktober ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Sejlads kun kystnært og i dagslys.

  -

  Sejlads må, når den forestås af instruktøruddannede, alene finde sted i perioden 1. maj – 31. oktober ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Sejlads som udgangspunkt kun i dagslys; dog således at sejles der undtagelsesvist om natten, skal der tages særlige forholdsregler omkring lys, flådesejlads og lydsignaler.

  -

  Det påhviler arrangøren af enhver sejladsaktivitet at tjekke alt udstyr; herunder at eleverne iføres veste samt at udfylde og printe elevlister til turen.

  Det kan supplerende oplyses, at det omtalte sikkerhedskursus har en varighed på 12 timer, som skal afvikles inden for 3 dage.

  Sikkerhedskurset er niveauet under den uddannelse som kaldes ”Instruktør 1” og som udbydes af Dansk Kano- og Kajakforbund.

  Forvaltningen vurderer, at sikkerhedskurset er tilstrækkeligt til at opfylde og tilgodese de krav, som nu stilles af Søfartsstyrelsen, og anbefaler derfor at sikkerhedspolitikken godkendes. Der har i øvrigt været dialog med Søfartsstyrelsen, Friluftsrådet samt Århus og Københavns Kommuner om sikkerhedskurset.

  LOVE/REGLER:

  Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tegnet forsikring for al sejladsaktivitet i regi af skoler og institutioner, ungdoms- og friluftsskolen i Dragør Kommune.

  Den årlige udgift er kr. 50.000,00 og udgiften afholdes inden for rammerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-,Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Digital skoleindskrivning og faste skoledistrikter
  Sagsid.: 14/2087

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler,

  at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtager faste skoledistrikter i Dragør Kommune for at kunne udnytte KMD Elev optimalt til digital skoleindskrivning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi rummer et krav om, at alle kommuner skal tilbyde digital skoleindskrivning fra december 2012.

  Dragør Kommune har indkøbt KMD’s modul til skoleindskrivning, men endnu ikke taget det i brug. Modulet er linket til det system, der bruges på institutionsområdet, så forældrene samtidig kan melde barnet ind i SFO. Den nye selvbetjeningsmulighed vil blive beskrevet på kommunens hjemmeside og i informationsmateriale til de nye forældre.

  Selvbetjeningsløsningen åbnes i november 2014, hvilket vil blive annonceret i lokalpressen. Skolerne holder informationsmøder for de nye forældre. Her vil de forældre, der har behov, kunne få hjælp til at indskrive børnene. Forældre vil også kunne hente hjælp hos skolesekretærerne.

  Der er ikke et lovkrav om faste skoledistrikter, men for at udnytte systemet optimalt er det nødvendigt, at kommunerne har oprettet faste skoledistrikter.

  I november 2013 undersøgte Dragør Kommune om, det var muligt at bibeholde de flydende skoledistrikter og samtidig anvende digital skoleindskrivning (KMD elev). Svaret fra KMD var, at det er muligt at ændre indstillingerne i systemet for Dragør kommune ved at indskrive alle elever i én enhed ”Dragør Skole”, hvorefter eleverne siden fordeles efter forældrenes ønsker. Men da systemet er baseret på tilknytning til distriktsskole pointerede KMD, at der så vil blive et større administrativt arbejde efterfølgende med den manuelle fordeling. Derudover er det ikke muligt at anvende KMD Institution(system til indskrivning i institutioner) som integreret løsning til automatisk ind/udmeldelse, da det kun kan lade sig gøre, når elever er tilknyttet distriktsskolen.

  Det skal pointeres, at de faste distrikter vil være fleksible og kan justeres fra år til år ud fra både demografi, kapacitet samt hensyntagen til frit skolevalg og til Kommunalbestyrelsens vedtagne kriterier for optagelse af børn bl.a. søskendekriteriet, klassekvotienter etc.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014.

  Økonomiudvalget, 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen, 18. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  Oplæg til skoledistriktsinddeling forelægges på næste møde i BFKU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  For stemte              6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte            1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  For stemte 14 (A+C+O+T+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 1 (L)

  Godkendt.

 • 8
  Årshjul for skoleområdet
  Sagsid.: 14/2101

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

      at Børne-, Fritids og Kulturudvalget tager orientering om Årshjul til

      efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget har ønsket, at Skoleforvaltningen udarbejder et årshjul, der beskriver de sager, der skal politisk behandles hen over skoleåret 2014/15.

  Forvaltningen har opstillet de sager, der er kendt på nuværende tidspunkt. Årshjulet vedhæftes som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Taget til efterretning.

  Udvalget udbeder sig en status på byggeriet på næste møde.

  Bilag

 • 9
  2. budgetopfølgning 2014 på BFKU's område
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at   der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 1.324.000 kr. fra kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2014 samlet set vil have et merforbrug på 1.324.000 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  Det forventede netto merforbrug skyldes en række modsatrettede justeringer.

  På udgiftssiden forventes der blandt andet et større forbrug grundet den nye skolereform samt flere elever anbragt på skoler uden for kommunen. Derudover er der færre elever, der bor i andre kommuner, men går i skole i Dragør.

  På indtægtssiden forventes der færre indtægter for SFO’erne i forbindelse med den nye reform, hvor eleverne skal tilbringe mere tid i skolen.

  971.000

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  0

  Sektor 5

  Børn og Pædagogik

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  0

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Det forventede netto merforbrug skyldes en række modsatrettede justeringer.

  På udgiftssiden forventes der blandt et større forbrug på anbragte børn på opholdssteder. Derudover forventes der færre anbringelser på efterskoler samt færre anbringelser på døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. På indtægtssiden er der færre indtægter på den centrale refusionsordning.

  353.000

  Afvigelse i alt

  1.324.000

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 1.324.000 kr. Det vil sige, at kassen reduceres med 1.324.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 3. september 2014

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Annette Nyvang (T) efterspørger pædagogernes arbejdstidsaftale.

  Forvaltningen orienterer udvalget, når aftalen er indgået.