Skip navigationen

Referat

Onsdag den 08. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Annette Nyvang (T) bad om at punkterne 12 og 13 udgår, da de er indkommet for sent, hvilket udvalget tilsluttede sig. Dagsorden herefter godkendt.


Afbud fra Allan Holst (A), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Status over planlægning af jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  det fremlagte statusnotat godkendes.

  2.

  at

  forvaltningens forslag til at øge antallet af shuttle busser fra én til to godkendes.

  3.

  at

  pengene tages fra den foreslåede øgning af busdriften med én ekstra afgang pr. time på linje 350S.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det vedlagte statusnotat gennemgås planerne for gennemførelsen af Jul i Dragør 2014.

  Blandt ændringerne kan fremhæves, at forvaltningen har entreret med et lokalt kommunikationsbureau Grønbech for at sikre den bedst mulige professionelle markedsføring af eventen. De ekstra midler findes inden for rammerne af P & T´s budget.

  Forvaltningen foreslår at øge antallet af shuttle busser fra én til to, således, at der vil afgå en shuttle bus hvert tiende minut fra de fjerne beliggende parkeringsområder. Pengene hertil foreslås taget fra udgifterne til at indsætte én ekstra bus i timen på linje 350 S i de sidste tre julemarkedsweekender, da det er forvaltningens vurdering, at effekten af at indsætte én ekstra bus i timen på linje 350S vil have begrænset effekt og være vanskelig at formidle ud til brugerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vedtagne budget på 308.600 kr.forventes overholdt.

  Udgifterne til kommunikationsbureauet Grønbech på 50.000,- findes inden for rammerne af dette budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet for deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 2
  Museum Amager – referat fra dialogmøde
  Sagsid.: 14/2930

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at referatet fra dialogmødet den 3. september 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På dialogmødet den 3. september 2014 blev udfordringerne for Museum Amager som et statsanerkendt museum diskuteret. Der henvises til vedlagte referat fra dialogmødet.

  Det er forvaltningens vurdering, at Museum Amager står overfor en række forventninger og krav som skal implementeres for at sikre at Museet fortsat kan leve op til at være et statsanerkendt og bæredygtigt museum i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune støtter årligt Museum Amager med 2.7 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Aftenskolernes regnskab
  Sagsid.: 14/2900

  ANBEFALING:

  Folkeoplysningsudvalget anbefaler overfor BFKU at regnskaberne godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstilling

  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. september 2014 blev sagen behandlet. Forvaltningen havde følgende indstilling:

  1.

  at

  Fou anbefaler regnskaberne overfor det politiske system.

  1.

  at

  Fou tager brugen af 10%-puljen til efterretning, jf. nedennævnte sagsfremstilling.

  Folkeoplysningsudvalget godkendte på mødet forvaltningens indstilling.

  Christina Hagn-Meincke, Ole Svendsen og Niels-Peter Rønnow deltog ikke i behandlingen.

  Sagsfremstillingen er som følger:

  Aftenskolerne har fremsendt deres afregning for det kommunale tilskud. Fra Kommunens tilskudstilsagn skal fratrækkes 10 % til debatskabende aktiviteter.

  AOF – tilskud i alt 214.882 kr.:

  AOF’s kommunale tilskud til lærerlønninger kan højest udgøre:

  169.330 kr. se vedlagte afregningsskema

  (193.393 – 169.330 = 24.063 kr.).

  Tilbagebetaling 24.063 kr.

  10 % tilskud til debatskabende aktiviteter 21.488 kr.

  Iflg. afregningsskema er udgiften til debatskabende aktiviteter 24.730 kr.

  Tilbagebetaling 0 kr.

  Dragør Koret – tilskud i alt 16.094 kr.:

  10 % tilskud til debatskabende aktiviteter 1.690 kr.

  Iflg. afregningsskema er udgiften til debatskabende aktiviteter 1.690 kr.

  Tilbagebetaling 0 kr.

  Dragør Kommune udbetaler løn til Dragør Korets dirigent. Der skal iht. til FO-loven udbetales max 1/3 af lønnen - dog max. det kommunale tilskudstilsagn.

  For år 2013 har lønudgiften til dirigent været 54.304 kr.

  Dragør Korets andel 2/3 = 36.203 kr. er tilbagebetalt til Dragør Kommune og bogført på år 2013.

  Robinerne – tilskud i alt 17.266 kr.

  10 % tilskud til debatskabende aktiviteter 1.730 kr.

  Iflg. afregningsskema er udgiften til debatskabende aktiviteter 1.812 kr.

  Tilbagebetaling 0 kr.

  Dragør Kommune udbetaler løn til Robinernes dirigent. Der skal iht. til FO-loven udbetales max 1/3 af lønnen - dog max. det kommunale tilskudstilsagn.

  For år 2013 har lønudgiften til dirigent været 38.925 kr.

  Robinernes andel 2/3 = 25.950 kr. er tilbagebetalt til Dragør Kommune og bogført på år 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Beslutning

  Folkeoplysningsudvalget den 24. september 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 4
  Status på forskningsprojektet Det gode Børneliv
  Sagsid.: 14/2934

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler at redegørelsen for status på forskningsprojektet ”Det gode Børneliv” tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar 2012 blev Nordstrandens vuggestue og Dagplejen en del af forskningsprojektet ”Det gode Børneliv”. Konceptet er, at 2 eksterne forskere gennem observationer, iagttagelser, interview og dialog belyser kvaliteten af Det Gode Børneliv for de 0-3 årige børn.

  Det, som vi især har været optaget af, er de læringsmuligheder, der skabes for det lille barn i interaktionen med andre børn og voksne, og de begrænsninger/muligheder, de rammer der sættes op for barnet, giver.

  Medarbejdernes rolle i forskningsprojektet er at være praksisforskere, dvs. at fodre forskerne med vores pædagogiske praksis. Der blev valgt 4 nøglemedarbejdere fra henholdsvis vuggestuen og Dagplejen, der udover at fodre forskerne i den daglige pædagogiske praksis også deltager på 4 projektmøder om året, hvor de forholder sig praktisk til de forskellige temaer, der er aktuelle.

  Selve forskningsprojektet er en del af empiriindsamling, der på sigt skal være med til at belyse kvaliteten af det gode børneliv for 0-3 årige børn. Som med alt forskning tager det tid at nå et ønsket resultat.

  Status på forskningsprojektet er yderligere uddybet i to bilag: ” Status på forskningsprojektet Det Gode Børneliv set fra en ledelsessynsvinkel” samt ”Børneliv i dagpleje og vuggestue, en indholdsoversigt”, hvor de emner der har været belyst er anført.

  Samlet set er allerede rigtig gode erfaringer opsamlet i forskningsprojektet, og projektet har samtidig medført positivt afsmittende effekt på samarbejdet med indførelse af fælles ledelsesstruktur mellem dagplejen og Nordstrandens vuggestue.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Taget til efterretning.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Skolereformen og Hovedgadens fritidshjem
  Sagsid.: 14/969

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler, at der træffes beslutning om den fremtidige organisering af Hovedgadens fritidshjem.

  a)

  at

  Hovedgaden fortsætter som fritidshjem under dagtilbudsloven eller

  b)

  at

  Hovedgaden omdannes til SFO under St. Magleby SFO (folkeskoleloven) med fortsættelse af det særlige pædagogiske tilbud under de samme fysiske og normeringsmæssige rammer som hidtil.

  c)

  at

  Såfremt b godkendes anbefales det at sende sagen i høring på institutions- og skoleområdet inden endelig stillingtagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsættelse af sagsfremstillingen om Hovedgadens fritidshjem i skolereformen herunder etablering af øveskole fra 2. juni 2014 samt 3. september 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget udbad sig på mødet den 3. september 2014 under sagsbehandlingen om øveskolen en redegørelse over fordele og ulemper ved at omdanne Hovedgadens fritidshjem til SFO. Det blev udtrykt politisk, at man ønskede det særlige pædagogiske tilbud bevaret uanset organisationsformen.

  Som beskrevet i bilag er der en række fordele og ulemper ved begge de to organisationsformer. Forvaltningen henstiller derfor til politisk stillingtagen til hvorledes Hovedgaden ønskes organiseret fremadrettet.

  Såfremt BFKU er sindet at omdanne Hovedgaden til SFO, bør beslutningen sendes i høring på institutions- og skoleområdet inden endelig stillingtagen. Forvaltningen anbefaler, at høringsfristen bliver kort af hensyn til fritidshjemmets personale.  

  Lederstillingen i Hovedgadens fritidshjem er i dag ubesat, da lederen og souschefen er overflyttet til Høgevængets Børneinstitution for at løse en udfordrende ledelsesmæssig situation. Genbesættelse af lederstillingen i Hovedgaden afventer den politiske sagsbehandling om SFO. Souschefen er pt. konstitueret som leder af Hovedgadens Fritidshjem og overflyttes til Høgevænget, så snart der politisk er taget stilling til organisationsformen i Hovedgaden. Herefter kan lederstillingen slås op som enten fritidshjemsleder eller som pædagogisk leder af en SFO-afdeling. En lederstilling af Hovedgaden som fritidshjem vil kunne slås op den 9. oktober 2014, mens en stillingsannonce om en pædagogisk leder af en SFO-afdeling skal afvente KBs endelige stillingtagen den 27. november 2014.

  Såfremt Hovedgaden omdannes til SFO anbefaler forvaltningen, at Hovedgadens ledelsesmæssigt overgår til SFO pr. 1. december 2014, da lederstillingen så kan besættes hurtigst muligt. Den strukturelle omdannelse kan ske samtidig eller pr. 1. januar 2015.

  En eventuel takstnedsættelse i forbindelse med omdannelse er i princippet varslet via fastsættelsen af de generelle takser for SFO ved vedtagelsen af budget 2015-18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der træffes beslutning om at omdanne Hovedgadens fritidshjem til SFO, har det økonomiske konsekvenser for budget 2015-18:

  a)

  Forældrebetalingen er lavere i SFO: 1100 kr pr mdr. i 11 måneder mod 1523 kr. pr. mdr. i 11 måneder i fritidshjem (2015). Det betyder en mindre indtægt på 233.000 kr. i budget 2015-18.

  b)

  Der spares et souschef tillæg på ca. 21.000 kr. årligt i budget 2015-18.

  c)

  Institutionen skal fremadrettet betale ca. en fjerdedel af SFO-lederens løn, som tages fra børnenormering, dvs. tiden til børnene forringes med ca. 9 timer om ugen. Alternativt tilføres institutionen normering svarende til 90.000 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Beslutning om eventuel omdannelse til SFO skal i høring på institutions- og skoleområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014

  Økonomiudvalget den 20. november 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Et enigt udvalg vedtog at ophæve Kenneth Gøtterups inhabilitet.

  Et enigt udvalg anbefaler punkt B, men inden endelig vedtagelse sendes sagen i høring. I konsekvens heraf bortfalder punkt A.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  kommunikationsstrategi på skoleområdet
  Sagsid.: 14/2887

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Kommunikationsstrategien for skoleområdet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner i vores samfund og særligt i et lokalsamfund som Dragør udgør skolen et centralt omdrejningspunkt for debat og politisk bevågenhed.

  Dragør Kommunes skolevæsen står midt i fundamentale ændringer i forhold til implementeringen af den nye folkeskolereform, hvor forståelse, opbakning og involvering af borgere og medarbejdere er afgørende for succes. Kommunikation har stor betydning for, om eksempelvis et nyt initiativ eller en beslutning bliver mødt med forståelse eller modstand fra omverdenen. Derfor tænker vi kommunikation ind i alt, hvad vi laver. Fra start til slut. Planlægning er her nøglen; hvem har brug for at vide noget, hvad skal de vide, hvem fortæller om det, hvornår skal der kommunikeres – og hvordan? Kort sagt skal vi sikre, at information når de rigtige mennesker på det rette tidspunkt.

  En strømlinet kommunikationsstrategi skal styrke og give retning for kommunikationen for Dragør Kommunes skoler de kommende år.

  Først og fremmest skal strategien skabe et fælles grundlag for kommunikation for skolerne i Dragør Kommune. Hvordan, hvad og efter hvilke principper kommunikeres der? Samtidig skal strategien prioritere de indsatsområder, hvor der er særlig brug for at udvikle kommunikation.

  Dermed skal kommunikationsstrategien være med til at indfri borgernes krav og forventninger til Dragør Kommune om at tilbyde borgerne indsigt og deltagelse i lokale beslutningsprocesser på skoleområdet. Eller sagt på en anden måde; strategien skal understøtte brugen af kommunikationsmidler til at pleje kommunens interessenter professionelt.

  Overordnede kommunikationsmålsætninger

  Identitetsskabelse – Et fælles skolevæsen

  Gennemsigtighed – Orientering om aktiviteter og beslutninger

  Proaktiv kommunikation – være på forkant

  Sikre et højt informations niveau

  Fokus på historiefortælling

  Kommunikationsstrategien for skoleområdet i Dragør kommune kan læses i sin fulde længde i det vedhæftede bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Et enigt udvalg godkendte kommunikationsstrategien.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Styrelsesvedtægt folkeskole og SFO
  Sagsid.: 14/2086

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler:

  1.

  at

  udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne, SFO forældreråd, Pædagogisk råd, Fælles elevråd, Fælles skoleråd og MED.

  2.

  at

  høringsperioden fastsættes til 2 måneder.

  3.

  at

  sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskolereformen, der trådte i kraft 1. august 2014, har medført lovændringer, som gør en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen og SFO i Dragør Kommune påkrævet på visse punkter, for at styrelsesvedtægten afspejler gældende lovgivning.

  Samtidig indebærer folkeskolereformen og de lovændringer, der er sket i konsekvens af reformen, at kommunalbestyrelsen på en række områder kan tage aktivt stilling til flere forhold; herunder tage beslutninger om organiseringen af fora omkring skolevæsenet.

  På den baggrund har skoleafdelingen udarbejdet et udkast til en ændret styrelsesvedtægt med bilag til drøftelse og behandling i kommunalbestyrelsen.

  Skoleafdelingens udkast med forslag til ændringer er udarbejdet ud fra en ambition om, at den nye styrelsesvedtægt skal styrke skolebestyrelserne yderligere gennem en reform af den organisation, der jf. gældende styrelsesvedtægt er omkring skolerne og SFO i Dragør kommune.

  Bilag 1 er første udkast til en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet og SFO i Dragør Kommune.

  Gældende styrelsesvedtægt med bilag fremlægges som bilag 2 til orientering og som sammenligningsgrundlag.

  Skoleafdelingens forslag til ændringer er følgende:

  SFO-forældreråd, Pædagogisk Råd, Fælles elevråd og Fælles Skoleråd foreslås nedlagt.

  Lovgivningsmæssigt hører SFO ind under folkeskoleområdet, og skolens ledelse.

  SFO- Forældrerådet foreslås nedlagt i sin nuværende form, således at det tydeliggøres, at de forældre, der er valgt ind i skolebestyrelsen også repræsenterer de forældre, der har børn i SFO.

  Dog reserveres muligheden for at der ved hver SFO kan etableres et forældreråd på 3- 5 medlemmer, som støtter skolebestyrelsen i sager vedrørende SFO.

  I forlængelse af den nye reform er det blevet gjort frivilligt at danne pædagogisk råd. Det pædagogiske råd forslås nedlagt, da det efter skoleafdelingens opfattelse kan være hensigtsmæssigt at samle kræfterne i en samlet skolebestyrelse.

  Ved en nedlæggelse af pædagogisk råd vil det være op til den enkelte skoleleder, at sikre den pædagogiske drift og medarbejdernes inddragelse i relevante fora.

  Fælles Skoleråd foreslås også nedlagt i den hensigt at skolebestyrelsen bliver det organ, der samler de engagerede forældrekræfter, der er til stede i lokalsamfundet. Derudover er det for skolebestyrelserne også blevet muligt at tilbyde to pladser til eksterne repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, hvorfor det fremadrettet er muligt at sikre indflydelse fra det omgivende samfund ad den vej.

  Fælles elevråd

  Det fælles elevråd forslås nedlagt.

  Det er oplyst, at det er svært at engagere eleverne til at deltage i et fælles elevråd på tværs af skoler. Samtidig vurderer skoleafdelingen, at det er vigtigt at styrke elevrådene, der hvor de er, således at demokratiet bliver nærværende for eleverne og styrker deres engagement i forhold til medbestemmelse.

  Skolebestyrelsen sammensætning, repræsentation af afdelinger og repræsentanter udefra:

  Skoleafdelingen foreslår, at SFO-lederen deltager på skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret; altså på lige vilkår som skolelederen.

  Dette forslås med henblik på at styrke sammenhængskraften mellem skole og SFO, da skoleledelsen fremadrettet også bør omfatte SFO lederen.

  I folkeskoleloven er anført, at hvis en skole har undervisning på mere end en afdeling, skal der vælges mindst én forældrerepræsentant fra hver afdeling. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2014, at denne fordeling skulle være 3/4.

  I forbindelse med afholdelse af valg til skolebestyrelserne er Dragør Kommune af Undervisningsministeriet blevet gjort opmærksom på, at der ikke i loven er en forudsætning om, at repræsentanterne for afdelingerne skal have børn på den afdeling, de repræsenterer.

  Når loven ikke indeholder en forudsætning om dette, vil der ikke i styrelsesvedtægten kunne indlægges en forudsætning om det, og derfor foreslår skoleafdelingen, at beslutningen om 3 /4-repræsentation ændres og der faldes tilbage på lovens regel om, at der vælges mindst én repræsentant for hver afdeling.

  En yderligere ændring af folkeskoleloven indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at to pladser i de respektive skolebestyrelser skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

  Skoleafdelingen foreslår, at kommunalbestyrelsen delegerer beslutningen om ekstern deltagelse i skolebestyrelsen til de respektive skolebestyrelser. Dermed kan skolebestyrelserne selv beslutte at tilbyde to pladser i skolebestyrelsen til eksterne repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, såfremt skolebestyrelsen ønsker dette.

  Valg til elevråd:

  Skoleafdelingen foreslår, at der ved hver skole udskrives og afholdes valg til elevrådet én gang årligt med henblik på at motivere og styrke elevernes demokratiske forståelse for vigtigheden af medindflydelse på deres skolegang. Valget foreslås udskrevet til afholdelse første tirsdag i september.

  Fastlæggelse af sommerferie:

  Grundet lovændringerne skal kommunalbestyrelsen nu træffe beslutning om sommerferiens længde, hvilket skal indskrives i en ny styrelsesvedtægt. Der er ikke tale om et forslag, men en konsekvensændring med henblik på, at styrelsesvedtægten opfylder folkeskoleloven § 14a, stk.2.

  Skolepolitiske mål:

  Den nugældende styrelsesvedtægt indledes med de af kommunalbestyrelsen trufne skolepolitiske mål. Disse foreslås udtaget af styrelsesvedtægten, og anbefales fremtidigt alene at være indeholdt i Dragør Kommunes skolepolitik, der skal udarbejdes i løbet af skoleåret 2014/ 2015.

  Foruden ovenstående forslag til ændringer, vil der i bilaget til styrelsesvedtægten ske ændringer for så vidt angår:

  Skoledistrikter:

  Der er foreslået indført faste skoledistrikter i Dragør Kommune fremadrettet. Dette forslag behandles på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014, og styrelsesvedtægtens bilag vil blive tilrettet i overensstemmelse med den beslutning som træffes i denne sag.

  Der er i styrelsesvedtægtens bilag yderligere tilføjet nogle kriterier, som skolerne kan navigere efter i forhold til de elever, der måtte ønske at blive optaget på skoler som ikke er barnets distriktsskole.

  Specialundervisning og specialpædagogisk bistand:

  I henhold til folkeskolelovens § 3a skal børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5 stk. 5.

  I henhold til § 4 tilbyder folkeskolen speciel pædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og der kan tilbydes elever hvis udvikling kræver særlig vidtgående hensynstagen eller støtte undervisning i 12 år.

  Valgfag:

  Folkeskolereformen indebærer også at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag end de der er beskrevet i folkeskoleloven.

  Skoleafdelingen anbefaler, at kommunalbestyrelsen delegerer denne beslutningskompetence til skolebestyrelserne ved den enkelte skole, således at eventuelle valgfag kan tilpasses netop den enkelte skoles behov.

  Tosprogundervisning:

  I henhold til folkeskoleloven § 5 stk. 6 og 7 gives der i fornødent omfang undervisning i dansk som andet sprog til tosprogede børn i grundskolen.

  Skoleafdelingen anbefaler, at der ved tosprogede elever forstås elever, der kommer fra ikke vestlige lande. Timeressourcer er afsat til særlig tilrettelagt danskundervisning samt supplerende faglig støtte til kommunens tosprogede elever.

  Undervisning i Fritiden:

  Punktet anbefales at udgå og erstattes af gældende lovgivning; herunder folkeskoleloven § 14 b:

  Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

  1. mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
  2. mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
  3. 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

  Stk.2. Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige 1.400 timer i et skoleår. Undervisningstiden kan dog overstige 1.400 timer for elever, der vælger mere end et valgfag, jf. § 9, stk. 7.

  Stk.3. Undervisningstimerne i stk. 1 og 2 opgøres i klokketimer.

  Pauser indgår i den samlede undervisningstid.

  Stk.4. For bestemte skoler kan undervisningsministeren på baggrund af en pædagogisk begrundet ansøgning godkende, at undervisningstiden overstiger 1.400 timer.

  Skoleafdelingen anbefaler ovenstående forslag til ændringer, og at der herefter i overensstemmelse med lovgivningen, indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Høringsperioden foreslås at være 2 måneder, således at skolebestyrelserne gives tid til en grundlæggende drøftelse af de foreslåede ændringer.

  Når høringssvarene er modtaget, vil skoleafdelingen fremlægge disse i forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af ændringerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkastet til styrelsesvedtægten skal sendes i høring i skolebestyrelserne, SFO forældreråd, Pædagogisk råd, MED-udvalget, Fælles elevråd og Det fælles skoleråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i januar 2015

  Økonomiudvalget i januar 2015

  Kommunalbestyrelsen i januar 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Ad 1.+2.+ 3.

  Godkendt.

  Herudover blev det vedtaget, at hvert parti kan vedlægge et bilag med politiske opmærksomhedspunkter til vedtægterne. Frist for indsendelse af bilag til forvaltningen er mandag den 27. oktober 2014 kl. 8:00.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Punktet udgår

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 8
  Forslag til nye skoledistrikter i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/2911

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget beslutter at vedtage en ny skoledistriktsgrænse, der giver en mere ligelig fordeling af de kommende årgange på Dragørs skoler.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsesmødet 18. september 2014 blev det besluttet at indføre faste skoledistrikter i Dragør Kommune med henblik på at opnå optimal funktionalitet ved anvendelsen af KMD elev til digital skoleindskrivning samt at leve op til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Sagen havde forinden været i både Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

  Imidlertid giver de nuværende distrikter en skæv kapacitetsfordeling.

  KMDs udtrækslister viser, at 108 elever fra årgang 2009 med skolestart i 2015 hører til St. Magleby skoledistrikt, og 78 elever hører til Dragør skoles skoledistrikt. De 108 elever kan ikke rummes i de 3 spor St. Magleby skole har kapacitet til. Derimod har Dragør Skole med sine i alt 5 spor kapacitet til at rumme flere end de 78 børn, der tilhører skoledistriktet. Derfor har skoleafdelingen udarbejdet et forslag til nye skoledistrikter, der tager højde for dette.

  På Dragør skole (Nord og Syd sammenlagt) er der i indeværende skoleår 116 elever i 0. klasse fordelt på 5 spor med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,2 elever. På St. Magleby skole er der 79 elever i 0. klasse fordelt på 3 spor med en gennemsnitlig klassekvotient på 26,3 elever. Ca. halvdelen af årgang 0 (skoleåret 2014/15) i Dragør skoledistrikt har bopæl i det nuværende St. Magleby Skoledistrikt.

  Skoleafdelingen har via KMD-elev trukket indskrivningslister for den kommende årgang 0. Systemet trækker børn pr. årgang via den daginstitution, de på nuværende tidspunkt er indskrevet i.

  De børn, der starter skole i 2015 må forventes overvejende at være født i 2009 og har derfor haft særlig fokus. Men skoleafdelingen har også trukket lister for årgang 2010, 2011 og 2012 for at vurdere om den forslåede distriktsgrænse også er meningsfuld på sigt.

  Følgende kriterier ligger til grund for den foreslåede distriktsgrænse:

  • Afstand til skolen.
  • Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i begge distrikter.

  Nedenstående tabel viser antal børn i 0. klasse født mellem 2009 og 2012. For at kunne sammenligne de to distrikters gennemsnitlige klassekvotient antages det, at der i alle årene oprettes de maksimale 5 og 3 spor på henholdsvis Dragør- og St. Magleby skole.

  Antal børn fordelt på årgange og skoler, gennemsnitlig klassekvotient i parentes.

  Årgang/distrikt

  Nuværende Dragør

  Distrikt

  Nuværende St. Magleby

  Distrikt

  I alt

  Foreslåede Dragør distrikt

  Foreslåede St. Magleby distrikt

  2009

  78 (15,6)

  108 (36)

  186 (190)[1]

  111 (22,2)

  75 (25)

  2010

  74 (14,8)

  89 (29,7)

  163

  104 (20,8)

  59 (19,7)

  2011

  66 (13,2)

  82 (27,3)

  148

  95 (19)

  53 (17,7)

  2012

  63 (12,6)

  82 (27,3)

  145

  90 (18)

  55 (18,3)

  Kilde: KMD elev

  De foreslåede distrikter giver en jævn fordeling af børn i de to distrikter om end med uundgåelige variationer over årene, da koncentrationen af skolestartere ikke er identisk fra år til år.

  Der tages forbehold for til- og fraflytninger samt elever fra andre kommuner, der vælger en af Dragørs skoler. Det vurderes dog ikke at ændre væsentligt på det samlede billede.

  Der er faldende børnetal de kommende år og ingen af distrikterne vil derfor – med den nuværende kapacitet – opleve kapacitetsproblemer.

  Det kan oplyses at følgende bilag vil blive uddelt på BFKU mødet:

  Kort over nuværende skoledistrikter.

  Kort over foreslåede skoledistrikter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet for deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Forslag fra Liste T:

  Udkast til skoledistrikter sendes i høring.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet.

  Afstemning om administrationens anbefaling:

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 9
  Lønsumsstyring på SFO området
  Sagsid.: 14/2904

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget indfører lønsumsstyring på SFO området i lighed med skoleområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør kommune har godkendt indførelse af SFO pr.1. august 2011.

  Der blev oprettet 2 skoledistrikter:

  Dragør skole Nord SFO og St. Magleby SFO.

  Fordelingen pr. 1. januar 2015:

  Dragør skole Nord SFO er sammensat af Nordstrandens SFO, Hartkorn SFO, Blushøj SFO, Jægervejens SFO og Strandengens SFO.

  St. Magleby SFO er sammensat af Kirkevejens SFO, Sølyst SFO og Rødtjørnens SFO.

  Der er ansat en fællesleder for hvert distrikt, som har reference til skolelederen på henholdsvis Dragør skole og St. Magleby Skole.

  På SFO-området har der været personbudgetteret (normeringsstyret) gennem årene. Området er decentraliseret og der er overførselsadgang fra budgetår til budgetår. Mindre forbrug op til 50.000 kr. eller op til 3% af det korrigerede budget overføres automatisk og fuldt ud efter Kommunalbestyrelsens godkendelse og merforbrug op til 5% af det korrigerede budget overføres automatisk og fuldt ud efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Det anbefales, at der pr. 1. januar 2015 indføres lønsumsstyring for SFO’erne. Derved opnås samme retningslinjer som på de 2 skoler og der opnås en enklere budgetmetode. Over- og underskud kan overføres med 100% til næste budgetår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids og Kulturudvalget 8. oktober 2014.

  Økonomiudvalget 23.oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede. I stedet for deltog Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 10
  Procesplan for ledelsesstruktur på skoleområdet
  Sagsid.: 14/2763

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler at Procesplan for udviklingen af ny ledelsesstruktur på skoleområdet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 27. marts 2014 blev der vedtaget 5 indsatsområder for arbejdet med folkeskolereformen i Dragør Kommune fremadrettet. Et af disse punkter fokuserer på at udvikle en stærk pædagogisk skoleledelse af folkeskolerne i Dragør.

  Med henblik på at komme helt rundt om ledelsesopgaven i folkeskolen ønskes en proces, hvor det er muligt at inddrage relevante parter. I den forbindelse vægtes det, at der sikres en høj grad af involvering. Grundlæggende er det ambitionen at drøfte, hvilke ledelsesmæssige udfordringer en god skoleledelse skal kunne løfte, således at det er muligt at skabe den rette ledelsesstruktur på folkeskolerne i Dragør kommune. Disse drøftelser skal bl.a. omhandle styring, rammer og opfølgning på skolens resultater, en drøftelse af hvad ledelsesopgaven indebærer og hvilke kompetencer det kræver.

  Skoleafdelingen har udarbejdet en procesplan for, hvorledes det er muligt at udarbejde forskellige scenarierier til en ny ledelsesstruktur på skoleområdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Forslag fra A
  Sagsid.: 14/2929

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i en mail af 18. september 2014, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”Socialdemokraterne fremsætter forslag om, at der etableres et Ungdomsråd, der varetager alle forhold for unge i alderen 15-25.

  Som konsekvens opløses det nuværende Ungeråd, da dets område fremover vil indgå i Ungdomsrådet.

  Det foreslås, at forvaltningen fremlægger forslag til, hvorledes et Ungdomsråd kan etableres i Dragør.

  Motivation: At Ungdomsrådet giver mulighed for at unge op til 25 år kan inddrages i den demokratiske proces og opnå medindflydelse og medansvar.

  Rådet kan inddrages i beslutninger for unge i Dragør; f.eks. hvad angår aktiviteter for unge i Dragør, og skabe fællesskab og engagement om dét at være ung i Dragør.

  Inspiration til etablering af Ungdomsråd kan bl.a. findes ved Netværket Af Ungdomsråd (NAU). http://www.nau.dk/”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Sagen drøftes igen, når sagen om 18+ fremlægges i december.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

 • 12
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/2932

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 30. september 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”C gruppen ønsker at udvalget drøfter lærernes arbejdspladser og anvendelsen af IT puljen i budget 2014.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 5. november 2014.

 • 13
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/2932

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 30. september 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget på mødet i november måned orienteres om, hvordan forvaltningen styringsmæssigt arbejder med at sikre at 60/40 ordningen på institutionsområdet opretholdes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Et enigt udvalg godkendte, at udvalget på mødet i december måned orienteres om, hvordan forvaltningen styringsmæssigt arbejder med at sikre at 60/40 ordningen på institutionsområdet opretholdes.

 • 14
  Forslag fra T - Museum Amager
  Sagsid.: 14/2935

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 29. september 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”Set i lyset af museumsinspektør Ingeborg Philipsens opsigelse ønsker Liste T en orientering om situationen på museet og en drøftelse af udvalgets muligheder for at støtte museet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Sagen drøftes igen på november mødet med fokus på krav til bestyrelsesarbejdet. KB´s repræsentanter i bestyrelsen inviteres til mødet.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

 • 15
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal (lukket)
  Sagsid.: 14/2877
 • 16
  Meddelelsessag - legepladssikkerhed
  Sagsid.: 14/2932

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen er blevet anmodet om en status på arbejdet med sikkerhedstilsyn på legepladser på Kommunens institutioner.

  Det kan oplyses, at der er udført sikkerhedstilsyn på alle institutioner og at afrapportering til den enkelte institution og fagforvaltningen pågår.

  Tilsynene udføres af certificerede personale, som er ansat på kommunens vej og gartnerafdeling, hvor de i øvrigt varetager opgaver på kommunens institutioner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Taget til efterretning.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

 • 17
  Meddelelse - Status på skolebyggeri
  Sagsid.: 14/2899

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør skole syd:

  Byggestatus på Dragør skole syd er at arbejdet med renovering af science-center (fysik og biologi) 8. – 9. kl. er afsluttet og pengene er brugt.

  I løbet af efteråret udføres de resterende opgaver, trappe fra tagetage i den ”gamle røde bygning” og flytning af musiklokale, inden for en anlægsbevilling på 1. mio. kr.

  St. Magleby skole, Kirkevej:

  Byggestatus på St. Magleby skole er at etape 1 (12 lokaler) er afleveret og taget i brug, etape 2 (6 lokaler) afleveres til efterårsferien og etape 3 (6 lokaler) afleveres i februar 2015 som planlagt. Samtidig ombygges indskolingen og SFO, som ligeledes afleveres til februar 2015 som planlagt.

  Dragør skole nord:

  Der er afsat 18,6 mio. kr. til etablering af 6. basisklasser i en tilbygning til skolen. Status er at programlægning og skitsering af tilbygningen er i gang, og første programmøde er fastsat til starten af oktober. Der er udarbejdet en tidsplan for hele projektet, der er vedlagt.

  Byggeriet forventes færdigt til skoleåret 2016-17.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Taget til efterretning.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-10-2014

  Kenneth Gøtterup (C) orienterede om at 17/4 udvalgets oplæg er udsendt.

  Formanden anbefalede, at udvalget deltager i KL topmøde i Ålborg 29.-30. januar 2015.

  Annette Nyvang (T) spurgte ind til årshjulets sager. Forvaltningen svarede.

  Forvaltningen orienterede om flytning af St.Magleby Skole, Vierdigets elever:

  ”Til august 2015 lukker Vierdiget som skole matrikel og skolens elever flyttes til henholdsvis Dragør skole, Nord og St. Magleby skole.

  Der flyttes to klasser til Dragør skole, Nord, der flyttes en 2. klasse og en 3. klasse. De øvrige klasser flyttes til St. Magleby skole. udgangspunktet er, at der flyttes hele klasser.

  I øjeblikket afdækkes søskendeforhold og elevernes afstande til skole og særlige hensyn som bør prioriteres. Dette danner grundlag for, hvilke klasser der flyttes. Forældre på Vierdiget får besked primo november.

  På Dragør skole, Nord opsættes pavilloner til de tre klasser, der i skoleåret 2015/16 ikke er kapacitet til i deres nuværende lokaler. På St. Magleby Skole, Kirkevej vil der være kapacitet til alle elever fra august 2015.”

  Mødet sluttede kl. 18:35.