Skip navigationen

Referat

Onsdag den 05. november 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Museum Amager
  Sagsid.: 14/2935

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU har på mødet den 8. oktober 2104 besluttet, at udvalget på mødet i november skal drøfte sagen igen om situationen på museum Amager, herunder ønskes en orientering samt en drøftelse af udvalgets muligheder for at støtte museet med fokus på krav til bestyrelsesarbejdet.

  Det blev endvidere besluttet, at Kommunalbestyrelses repræsentanter i bestyrelsen inviteres til mødet. Repræsentanterne er Morten Dreyer, Allan Holst, og Eik Dahl Bidstrup.

  Forvaltningen har udarbejdet et notat som beskriver kommunens rolle i forhold til Museum Amager samt en kort introduktion til kulturstyrelsens forventninger til et statsanerkendt museum samt forventningerne til bestyrelsessammensætning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Eik Dahl Bidstrup og Morten Dreyer havde meldt afbud.

  Med udgangspunkt i Kulturministeriet definition i ”god ledelse i selvejende kulturinstitutioner”, beder udvalget forvaltningen om at fremlægge, hvilke krav vi bør stille til bestyrelsen for at imødekomme ministeriets forventninger.

  Se rapporten på Kulturstyrelsens hjemmeside: http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/museer/museumsvirksomhed/vejledninger-til-museer/god-ledelse-i-selvejende-kulturinstitutioner/

  Bilag

 • 2
  Forslag fra formanden
  Sagsid.: 14/3191

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 23. oktober 2014 anmodet om at følgene forslag sættes på BFKU’s dagsorden.

  ”Formanden anbefaler at udvalget drøfter, hvordan vi håndterer anvendelsen af det offentlige rum til bl.a. kunstudstillinger, kulturelle arrangementer mv.

  At udvalget i denne indledende drøftelse har fokus på, hvordan udvalget kan håndtere den videre drøftelse af dette emne.

  Motivation

  Opstillingen af bl.a. to havfruer har rejst en debat i Dragør om smagfuldhed i opstillede opværker. Det har medført, at det politiske system helt har tilsidesat en grundlæggende forudgående debat om kommunens generelle holdninger til, hvordan man håndterer ansøgninger om brug af det offentlige rum.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Sagen blev drøftet.

 • 3
  Evaluering af indsatser i forhold til Dragør Kommunes inklusionsstrategi
  Sagsid.: 14/3204

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler, at evalueringen af Dragør Kommunes Inklusionsstrategi drøftes og eventuelle ændringer i strategien besluttes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 21. juni 2012 vedtog Dragør Kommunes kommunalbestyrelse inklusionsstrategien ’at høre til i et fællesskab’. Nedenstående er en evaluering af inklusionsstrategiens mål for de fem områder, som inklusionsstrategien retter sig imod. Selve evalueringens gennemgang af de fem områder findes i bilaget ”Evaluering af inklusionsstrategiens fem punkter”.

  Generelt er det overordnet lykkedes at sætte inklusion på dagsorden, både professionelt blandt ledere og personale på skoler, institutioner og forvaltning, men også blandt forældre og begyndende i lokalsamfundet.

  • Der er mange centrale og lokale initiativer og meget vilje til at gøre en forskel, f.eks. lokale indsatser via inklusionspuljen i børnefællesskaber, ændret adfærd fra medarbejdere, foredrag for forældre, forældreinitiativer i børnegrupper etc..
  • Det tværfaglige arbejde er godt i gang, og der er færre børn, der visiteres til specialtilbud.
  • Der er opfølgning på de indsatser, hvor der er bevilget midler fra inklusionspuljerne.
  • De tværfaglige undervisningsforløb er justeret, så de er tilpasset frontmedarbejderne.
  • Der har været fokus på kompetenceløft.
  • Det er få personer der har eller er i gang med egentlig efteruddannelse indenfor inklusion.

  Der er områder, der af forskellige årsager ikke har været prioriteret, fx er der ikke evalueret på, hvordan børn og forældre oplever inklusion.

  Vi skal i højere grad gennem fortællinger kvalificere, hvordan institutioner og skoler arbejder med differentieret pædagogik og læring herunder, hvordan børnene har mulighed for at lære af hinanden.

  Et konkret mål med inklusionsstrategien var at færre børn ekskluderes til specialtilbud.

  På dagtilbudsområdet er der pt. et barn i specialtilbud. Derudover er der tre børn i lokale tilbud i Dragør Kommune, hvor der er særligt fokus på hvorvidt, det kommunale tilbud eller et specialtilbud er det rette tilbud for barnet.

  På skoleområdet er der pt. et barn anbragt udenfor hjemmet, 18 børn på specialskoler, 14 børn i behandlingstilbud og to børn på sprogskole.

  På baggrund af evalueringen foreslår forvaltningen følgende indsatser:

  Indsatser for de kommende to år

  • Børn og forældre på udvalgte årgange inviteres i første halvdel af 2015 til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. baseret på DCUMs børnetermometer. Børn & Pædagogik og skoleforvaltningen er ansvarlig for evalueringen.
  • Klub samt 0-3 årsområdets pædagoger får uddannelsestilbud på linje med øvrige frontmedarbejdere.
  • AKT- og SSP-lærere er de to specifikke lærergrupper, der oprindeligt er tiltænkt et diplommodul i inklusion i inklusionsstrategien. Skolerne afdækker hvilke lærergrupper, det er relevant at tilbyde moduler i inklusion, således at uddannelserne er påbegyndt inden for den toårige periode.
  • Der etableres en struktur, der understøtter et tættere samarbejde mellem familievejlederne og skoler/institutioner.
  • Styregruppen arbejder med en synliggørelse af de redskaber, muligheder og procedurer der er gældende for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune. Dette arbejde forventes færdiggjort i første halvdel af 2015.
  • Der skal fortsat arbejdes med inklusionsstrategiens mål.

  Inklusionsstrategien evalueres igen primo 2017.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes Inklusionsstrategi.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  BFKU godkendte forvaltningens anbefalinger jvf. sagsfremstillingen som følger:

  • Børn og forældre på udvalgte årgange inviteres i første halvdel af 2015 til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. baseret på DCUMs børnetermometer. Børn & Pædagogik og skoleforvaltningen er ansvarlig for evalueringen.
  • Klub samt 0-3 årsområdets pædagoger får uddannelsestilbud på linje med øvrige frontmedarbejdere.
  • AKT- og SSP-lærere er de to specifikke lærergrupper, der oprindeligt er tiltænkt et diplommodul i inklusion i inklusionsstrategien. Skolerne afdækker hvilke lærergrupper, det er relevant at tilbyde moduler i inklusion, således at uddannelserne er påbegyndt inden for den toårige periode.
  • Der etableres en struktur, der understøtter et tættere samarbejde mellem familievejlederne og skoler/institutioner.
  • Styregruppen arbejder med en synliggørelse af de redskaber, muligheder og procedurer der er gældende for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune. Dette arbejde forventes færdiggjort i første halvdel af 2015.
  • Der skal fortsat arbejdes med inklusionsstrategiens mål.

  Økonomien for den samlede inklusion forelægges på næste møde med fremlæggelse af økonomien på skoleområdet.

  Bilag

 • 4
  Høring om Hovedgadens Fritidshjem
  Sagsid.: 14/969

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget tager stilling til høringssvarene og træffer beslutning om den fremtidige organisering af Hovedgadens Fritidshjem.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsættelse af sagsfremstillingen om Hovedgadens Fritidshjem i skolereformen fra den 8. oktober 2014, hvor udvalget anbefaler at omdanne fritidshjemmet til SFO, men inden endelig vedtagelse, sendte udvalget beslutningen i høring. Høringsbrevet er vedlagt som bilag.

  Sagen har nu været i høring hos berørte parter på institutions- og skoleområdet.

  Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

  Personalet i Hovedgadens Fritidshjem

  Forældrebestyrelsen i Hovedgadens Fritidshjem

  SFO ledelsen på St. Magleby skole

  Personale og forældrebestyrelse ved Dragør Menighedsbørnehave

  Personale og forældrebestyrelse ved Børnehaven Kornblomsten

  Forældrebestyrelsen Hollænderhus

  Institutionssamrådet

  Der er ikke modtaget høringssvar fra skolen eller SFO-personalet.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af høringssvarene:

  Personalet i Hovedgadens Fritidshjem ønsker ikke omdannelse til SFO, da hele grundlaget for den pædagogiske kerneopgave for Hovedgaden, som er defineret i Dagtilbudslovens ambitioner om trivsel og udvikling af børn i udsatte positioner, vil forsvinde.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel beslutter at omdanne Hovedgaden til SFO, ønsker institutionen beslutningen truffet med en særstatus om at:

  • Normeringsniveauet fastholdes uden besparelser.
  • Hovedgadens økonomi kan ikke sammenblandes med de øvrige SFO-matrikler eller med skolen.
  • 100% af personalet er pædagogisk uddannet.
  • Personalet ikke rykkes rundt på andre institutioner.
  • Dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode.
  • Kluboverbygningen bevares som del af det pædagogiske tilbud.
  • Adgang til pædagogisk sparring om børn i udsatte positioner i Børn & Pædagogik.
  • Bevar status som uddannelsesinstitution.

  Forældrebestyrelsen i Hovedgaden er bekymrede for om overgangen til SFO medfører alvorlige forringelser for deres børn. Forældrebestyrelsen påpeger bl.a. at den selvstændige økonomi er forudsætningen for, at det særlige pædagogiske tilbud er muligt, og at den daglige ledelsesmæssige sparring forsvinder, når der ikke længere er et fast ledelsesteam tilknyttet huset. Forældrebestyrelsen mener ikke, at det særlige pædagogiske tilbud kan fastholdes i rammerne for en SFO.

  SFO ledelsen på St. Magleby hilser derimod en SFO struktur på Hovedgaden velkommen. SFO-lederen mener, at de kompetencer og erfaringer Hovedgaden har, kvalificerer den udviklingsproces, der skal tilgodeses i SFO- og skoleregi, og at et fremtidigt samarbejde omkring skolen vil være lettere at organisere, såfremt Hovedgaden bliver en SFO.

  De øvrige høringssvar udtrykker hovedsageligt bekymring over beslutningen og ønsker Hovedgaden bevaret som fritidshjem. Bekymringen tager udgangspunkt i at det særlige tilbud bliver vanskeligt at bevare/udvandes i en SFO struktur pga. fælles ressourcer, lavere normering, ingen selvstændig ledelsesstruktur, færre uddannede medarbejdere, og risikoen for at Hovedgadens personale skal dække huller andre steder med sårbarhed for Hovedgadens børn til følge.

  Desuden udtrykker høringssvarene bekymring over, at den pædagogiske viden i Hovedgaden vil forsvinde, når /hvis personalet ikke vil fortsætte i den nye organisationsform.

  Forvaltningens vurdering:

  Høringssvarene forholder sig hovedsageligt kritisk til den eventuelle beslutning om omdannelse af Hovedgaden til SFO.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel ønsker at træffe beslutning om omdannelse af Hovedgaden til SFO, anbefaler forvaltningen, at følgende indskrives i den politiske beslutning i tråd med det politiske ønske om at bevare det særlige pædagogiske tilbud i de eksisterende rammer i Hovedgaden:

  • At normeringsniveauet fastholdes
  • At personalet har kompetencer, som er relevante i forhold til det særlige pædagogiske tilbud.
  • At dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutning om omdannelse til SFO kan få konsekvenser for budget 2015-18, idet forældrebetalingen er lavere i SFO, jf. sagsfremstillingen af 8. oktober 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  A, C, O, V foreslog, at Hovedgadens Fritidshjem omdannes til SFO, og at det særlige pædagogiske tilbud bevares i nuværende rammer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol:

  Liste T mener, det er højst uheldigt, at man ikke sikrer normeringsniveauet, når man omdanner Hovedgadens fritidshjem til SFO.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår at normeringsniveauet fastholdes, at personalet har kompetencer, som er relevante i forhold til det særlige pædagogiske tilbud og at dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode.

  For stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol:

  Liste T vil gerne omdanne Hovedgadens Fritidshjem til en SFO, men kun under forudsætning af, at der stilles specifikke krav til kvaliteten i form af normeringsniveau, personalets kompetencer og pædagogiske metode.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 5
  §17 stk 4
  Sagsid.: 14/2249

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler

  1.

  at

  kommunalbestyrelsen fortsætter med et § 17. stk. 4 udvalg, der med udgangspunkt i det vedlagte kommissorium skal tjene som et rådgivende dialogforum.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg – Dragør Learning lab og den videre proces.

  Folkeskolereformen er en realitet på skolerne i Dragør Kommune, men ambitionerne på skoleområdet er store, og derfor er der fortsat fokus på at udvikle skoleområdet, samt udarbejdelse af et udkast til en ny skolepolitik i kommunen. En sådan politikudvikling fordrer dialog imellem politikere, lokalsamfund, erhvervsliv, foreninger, interessenter og forvaltning, idet disse på forskellig vis kan kvalificere og bidrage positivt til udviklingen af skolerne i Dragør.

  Med henblik på at systematisere dialogen omkring grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutninger om skolepolitik, foreslås det at der i Dragør fortsat er et dialogforum baseret på styrelseslovens § 17 stk. 4. Udvalgets overordnede målsætning er at skabe værdifuld indsigt og viden som grundlag for skoleafdelingens oplæg til en ny skolepolitik, der kan præsenteres for kommunalbestyrelsesbeslutning medio 2015.

  Udvalget drøfter ikke styringsmæssige og økonomiske rammer og der gives udelukkende et fagligt indspil til skoleudvikling. Det er ambitionen, at udvalget skal være med til at skabe et innovativt rum, hvor der er plads til visionerne for fremtidens folkeskole i Dragør kommune.

  Det foreslås, at udvalget fortsætter sit arbejde efter kommunalbestyrelsens behandling, og der forventes ca. 3 møder fra primo 2015 til medio 2015. Udvalget vil med afsæt i medlemmernes faglige indsigt og erfaringerne skulle drøfte relevante temaer.

  Mulige Deltagere:

  Deltagerne udpeges af skoleafdelingen

  Formanden for Børne-, Fritids og Kulturudvalget

  Et yderligere medlem fra Børne-, Fritids og Kulturudvalget

  En repræsentant fra skoleledelsen

  En forældrerepræsentant fra hhv. skolebestyrelsen på Dragør skole og St. Magleby skole

  Et antal unge

  En repræsentant fra SFO ledelsen

  Skolechef

  En lærer

  En pædagog

  Mulige interessenter til temamøderne:

  En repræsentant Museum Amager

  En forældrerepræsentant fra indskolingen

  En forældrerepræsentant fra mellemtrinet

  En forældrerepræsentant fra udskolingen

  Dragør Bibliotekerne

  Repræsentant fra Dragørs erhvervsliv

  To repræsentanter fra kulturlivet

  En repræsentant fra Aktivitetshuset Wiedergården

  Ungdomsskolen

  Musikskolen

  Repræsentanter fra uddannelsesinstitution

  Relevante aktører med viden indenfor temaområderne

  Der forelægges kommunalbestyrelsen et oplæg til Dragør kommunes skolepolitik til beslutning medio 2015. Beslutningsoplægget udarbejdes af forvaltningen - og understøttes af skole og læringsudvalgets anbefalinger.

  Konsekvenser

  Intet at bemærke.

  Høring, dialog og formidling

  Fortsættelsen af et 17,4 udvalg, der kan agere dialogforum for reformarbejdet, vil kunne supplere sædvanlige hørings- og dialogformer.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 17 stk. 4, aftalen om skolereformen. Der må forventes ændringer af en række relaterede love samt bekendtgørelser. Det er pt. uklart, hvor hurtigt disse regelændringer kan vedtages og implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  A, C, O, V forslog, at deltagerkredsen udvides med 1 repræsentant fra hver skolebestyrelse. Yderligere interessenter udvides med forældrerepræsentant fra indskoling, mellemtrin og udskoling.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Forslag fra T: Udvalget ændrer navn til: Det rådgivende skoleudvalg.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Anbefaling fra BFKU om udvidelse af deltagerkreds:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling fra BFKU om udvalgets navn:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Supplerende forslag fra ACOV:

  I tillæg til BFKU indstilling foreslår ACOV at udover formanden for BFKU, sikres en plads til henholdsvis valggruppe 1 og 2.

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  1

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsrapport version 2.0
  Sagsid.: 14/3213

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget tager orienteringen om Kvalitetsrapport version 2 (2014/15) til efterretning.

  2.

  at

  Udvalget træffer beslutning om eventuelle tilføjelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapport version 2

  Med folkeskolereformen er det besluttet at overgå fra etårige til toårige kvalitetsrapporter. Dog således at der i overgangsårene 2014/15 og 2015/16 udarbejdes etårige kvalitetsrapporter. Den første toårige kvalitetsrapport vil blive udarbejdet for skoleårene 2016/17 og 2017/18.

  Kravene til indholdet og tidsterminer for kvalitetsrapporten er beskrevet i kvalitetsrapportbekendtgørelsen.

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål.

  Nedenfor beskrives minimumskravene til den nye kvalitetsrapport.

  Indhold

  Kommunalbestyrelsens vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau.

  Resultatoplysninger

  På skolevæsens- og skoleniveau

  1.

  Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

  a.

  Karaktergennemsnit i 9.klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.

  b.

  Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.

  c.

  Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik.

  2.

  Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

  a

  Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.

  b.

  Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

  c.

  Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

  3.

  Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

  a.

  Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 1. marts efter afsluttet 9. klasse eller 10. klasse.

  b.

  Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

  c.

  Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

  d.

  Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

  4.

  Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

  Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

  5.

  Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

  Midlertidige krav til oplysninger for skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/22.

  Kompetencedækning

  I hvilket omfang har lærerne undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

  Inklusion

  Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

  Sammenfattende vurdering og udarbejdelse af handleplaner

  Vurdering

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Dette skal som minimum gøres på baggrund af de ovennævnte parametre.

  Herudover skal kvalitetsrapporten indeholde opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

  Handlingsplan

  Det kan besluttes at udarbejde handlingsplaner, hvis niveauet i en eller flere skoler ikke er tilfredsstillende. Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udarbejdelsen af handlingsplanen, de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

  Kvalitetsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

  Tidsfrister

  Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet oktober året før.

  Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget 5. november 2014.

  Økonomiudvalget 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Ad 1.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/KB.

  Ad 2.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU og KB, at eventuelle ændringer drøftes ved fremlæggelsen i 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  Sendes tilbage til drøftelse i udvalget.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

 • 7
  Evalueringsproces
  Sagsid.: 14/3193

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager procesplan for evaluering til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henblik på at kvalificere arbejdet med skolereformen og folkeskolen generelt, har skoleafdelingen udarbejdet en procesplan for arbejdet.

  Det er blevet besluttet fra Undervisningsministeriets side at forenkle kravene til Kvalitetsrapporten væsentligt.

  Derfor har skoleafdelingen fundet det relevant at indkredse andre områder, der bør evalueres i Dragør. Dette gøres med henblik på at kvalificere arbejdet med skolereformen og folkeskolen generelt.

  Procesplanen for evaluering af skoleområdet findes i det vedhæftede bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

  Forvaltningen indlægger tid til politisk evaluering.

  Bilag

 • 8
  Proces for medarbejdercomputere i skolen
  Sagsid.: 14/3065

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der budgetteret midler til leasing af medarbejder computere til lærere og pædagoger, som er ansat på Dragør kommunes skoler.

  Med henblik på at realisere, at de ansatte får deres egen computer hurtigst muligt, er der netop sat en proces i gang.


  IT på Rådhuset og skolernes It-vejledere har i løbet af sidste skoleår fundet frem til to modeller, der kunne være relevante for kommunens lærere og pædagoger. Disse enheder er der opbakning til blandt lærerne og pædagogerne, da it- vejlederne løbende har haft dialog med lærerne om dette. Det er derfor disse to ønsker, der arbejdes videre med.

  Forud for udarbejdelsen af kravspecifikationen, tager IT vejledergruppen på referencebesøg i kommuner, hvor der er indkøbt disse computerenheder.

  Dette gøres med henblik på at få et samlet overblik over fordele og ulemper ved de enheder, der er udpeget, når de tages i brug af lærere og pædagoger i en skolepraksis. Første referencebesøg er planlagt, men andet besøg er ikke planlagt endnu.

  Det er muligt at orientere sig om processen om medarbejder computere i det vedhæftede bilag. Udleveringen af medarbejder computere påtænkes at ske i ugerne 8, 9 og 10.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Et enigt udvalg tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Revideret årshjul
  Sagsid.: 14/3157

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager det reviderede årshjul til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter skoleafdelingens første tre måneders virke er der udarbejdet et revideret årshjul for mere korrekt at vise rækkefølgen af kommende sager.

  Årshjulet er et dynamisk arbejdspapir og kan som sådan ikke opfattes som en facitliste.

  Udarbejdelsen af sagerne kan undertiden skride, hvorfor det kan blive nødvendigt at udskyde en sag for at sikre kvalitet og korrekt fremstilling.

  Skoleafdelingen bestræber sig på at årshjulet er opdateret.

  De primære ændringer er:

  • Økonomiske konsekvenser stod på i oktober. Det flyttes til december, og der kommer et punkt i januar- juni om rammerne for folkeskolereformens 2 år.
  • Den nye kvalitetsrapport er flyttet fra oktober til november.
  • Evalueringsstrategi er flyttet fra oktober til november.
  • §17 stk. 4 er flyttet fra oktober til november.
  • Kvalitetsrapporten er på igen 2 gange fra jan til juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Et enigt udvalg tog årshjulet til efterretning.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/2932

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 30. september 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget på mødet i december måned orienteres om, hvordan forvaltningen styringsmæssigt arbejder med at sikre at 60/40 ordningen på institutionsområdet opretholdes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Et enigt udvalg godkendte, at udvalget på mødet i december måned orienteres om, hvordan forvaltningen styringsmæssigt arbejder med at sikre at 60/40 ordningen på institutionsområdet opretholdes.

 • 11
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/3050

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 30. september 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter organiseringen af lektiecafeer.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Sagen blev drøftet.

 • 12
  Mødeplan 2015
  Sagsid.: 14/3167

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariatet, HR og udvikling anbefaler, at mødeplanen for 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2015.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage.

  Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00.

  Enkelte møder er flyttet pga. arrangementer eller helligdage.

  Mødet den 27. januar er en tirsdag og mødet den 27. maj er en onsdag.

  Mødet den 8. oktober vil kun indeholde budgettets 2. behandling.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. juni er en tirsdag.

  Mødet den 1. oktober vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der et møde tirsdag den 29. september.

  Datoer for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første SSU møder i året.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 5. maj og et Vejsyn den 1. september.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 8. april.

  Seminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 19. juni og 28. august 2015.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2015.

  Børn og Unge Topmøde

  KL afholder Børn & Unge Topmøde torsdag den 29. januar – fredag den 30. januar 2015. Topmødet finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 8. og fredag den 9. januar 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB for så vidt angår BEPU’s egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår BFKU´s egne møder.

  Herudover aftaltes det at lægge et yderligere dialogmøde ind den 6. maj 2015 i forbindelse med BFKU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af at der ønskes et ekstraordinært ØU møde omkring 25. juni, med opfølgning på Økonomiaftalen, samt et opfølgningsseminar for KB i første kvartal.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg godkendte mødeplanen for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Der fastsattes følgende datoer til dialogmøder, som afholdes fra kl. 17.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møder:

  7. maj – Enggården

  4. juni – Sundhed og Omsorg, herunder Tandplejen

  13. august - Ældrerådet

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Tilsyn af legepladser
  Sagsid.: 14/3333

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager sagen om legepladsinspektion til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er i efteråret 2014 blevet udført tilsyn af legepladser i kommunens institutioner – dagplejen, vuggestuen, børnehaver, fritidshjem, SFO’er og klub.

  Redskaber, installationer og faldunderlag er undersøgt for afvigelser efter gældende standarder.

  Akutte skader på legeredskaber er udbedret, fjernet eller afspærret.

  Følgende er en opsummering af de fejl og mangler, der er fundet ved inspektionen. Det skal dog understreges, at ikke alle institutioner har samtlige fejl og mangler.

  For kort afstand mellem legeredskaber.

  Manglende vedligehold af faldunderlag.

  Risiko for fastklemning af hår og tøj.

  Råd i træstolper.

  Udstikkende skruer.

  Risiko for fastklemning af fingre.

  Risiko for fastklemning af hoved og hals.

  Manglende faldværn.

  Mangelende stødabsorberende underlag ved fald.

  Vakkelvorne stolper.

  Gynger hænger for tæt.

  Redskabers finish.

  Udstikkende skruer.

  Slidte stolper.

  Ustabilt gulv.

  Rutsjebane der flækker.

  Hvileposition for gynger er for lav.

  For let adgang til taget (faldfare).

  Slidt gangbro.

  Risiko for splinter og rifter da fibre er blotlagt (glasfiber båd).

  Voksne skal have lettere adgang til redskaber.

  Slidt boldbane.

  I enkelte tilfælde er anbefalingen at fjerne redskabet helt. Ellers handler det om udbedringer i mere eller mindre omfattende grad. Der er i budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til renovering af kommunens legepladser på 0-6 års området.

  Der er udarbejdet en inspektionsrapport for hver enkelt institution. Disse rapporter ligger alle på sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Det anbefales, at forvaltningen indskærper overfor ledere om deres forpligtelser i forhold til legepladssikkerhed.

  Taget til efterretning.

  Inspektionsrapporten udsendes til Helle Barth (V) og Annette Nyvang (T).

 • 14
  Meddelelse - Status Jul i Dragør
  Sagsid.: 14/268

  SAGSFREMSTILLING:

  Planlægningen følger den overordnede tidsplan. Derudover kan følgende nævnes:

  Organisering

  • Der er nedsat en intern arbejdsgruppe i kommunen, der skal sikre kommunens leverancer til projektet. Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra P&T, Vej og Gartner, Havnefogeden og Beredskabet.

  Julemarkedet

  • Museum Amager har trukket sig fra julemarkedet for at fokusere på deres andre aktiviteter. Boden er derfor udlejet til anden side.Det vil være markedskoordinatorne, der står for indkøb og oppyntning af julemarkedet.
  • Planlægningen af de øvrige aktiviteter fortsætter.

  Markedsføring

  • Juleapp’en er under konstruktion og følger tidsplanen.
  • På Visit Dragørs hjemmeside vil der være en særlig platform om Jul i Dragør. Denne er under konstruktion.
  • Der er blevet udarbejdet et logo for Jul i Dragør, der også kan bruges i fremtiden.

  Logistik

  • Der er indgået aftale med et busselskab om indsættelse af to shuttlebusser den 6./7. december, 13./14 .december og 20./21. december. Aftalen kan opsiges efter den 6./7. december, hvis Forvaltningen vurderer, at shuttlebusserne ikke benyttes.

  Økonomi

  • Det overordnede budget forventes at blive overholdt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritid- og kulturudvalget den 5. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Forvaltningen orienterede om,

  artikel i Bladet ”Folkeskolen” om Dragør Skole, Nords understøttende undervisning.

  Flytning og lukning af St. Magleby Skole, Vierdiget, som er meldt ud til skolerne og forældre, og at der indrykkes artikel i kommende Dragør Nyt om skolelukningen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til frivillighedsarbejdet.

  Forvaltningen orienterede.

  Helle Barth (V) spurgte til Mærsk fonden.

  Forvaltningen svarede, at der er sendt to ansøgninger.

  Kenneth Gøtterup(C) orienterede om vandskade i Hollænderhallen.

  Kenneth Gøtterup(C) orienterede om sag til kommende møde.