Skip navigationen

Referat

Onsdag den 03. december 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Museum Amager
  Sagsid.: 14/2935

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsen for Museum Amager diskuterer anbefalingerne i vejledningen "god ledelse i selvejende kulturinstitutioner" fra kulturstyrelsen, og at bestyrelsen melder tilbage til Dragør kommune om, hvilke tiltag bestyrelsen agter at tage for at leve op til vejledningens anbefaling til bl.a. professionalisering af bestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU har på mødet den 5. november 2014 besluttet, at forvaltningen skal fremlægge forslag til, hvilke krav udvalget bør stille til bestyrelsen for at imødekomme kulturstyrelsens forventninger som beskrevet i vejledningen "god ledelse i selvejende kulturinstitutioner".

  Museum Amager er et statsanerkendt museum, der skal leve op til Museumslovens krav til en statsanerkendt museums virksomhed, heriblandt at museets vedtægter skal godkendes af museets hovedtilskudsyder (Dragør Kommune), at museet skal have et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en rimelig standard, at museet skal have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard, og at museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde.

  Kulturstyrelsen har i 2010 udsendt en vejledning om "god ledelse i selvejende kulturinstitutioner". I vejledningen er der en række konkrete anbefalinger om, hvordan bestyrelser bør sammensættes og arbejdet organiseres for at sikre et fortsat statsanerkendt museum. Vejledningen er vedhæftet som bilag.

  Anbefalingerne omhandler bl.a. punkterne:

  1)

  vedtægter

  2)

  forhold til tilskudsyder og andre interessenter

  3)

  bestyrelsens sammensætning og organisering

  4)

  bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar, herunder forretningsorden, opgaver, uddannelse og løbende evaluering

  5)

  direktionens arbejdsområde

  6)

  åbenhed om vederlag

  7)

  åbenhed og kommunikation

  8)

  regnskab, budget og årsrapport

  9)

  risikostyring og intern kontrol

  10)

  Revision

  11)

  Stiftelse

  Hovedsigtet med vejledningen er ønsket om en professionalisering af museernes bestyrelse, og vejledningen sigter på følgende:

  • God ledelse forudsætter, at bestyrelsen er hensigtsmæssigt sammensat i relation til de opgaver og det ansvar, bestyrelsen står overfor. Bestyrelsen skal være i stand til at løse sine overordnede, strategiske og kontrolmæssige opgaver effektivt og kompetent i en konstruktiv og kvalificeret dialog med direktionen.
  • Bestyrelsens medlemmer bør være uafhængige af særinteresser (udpegende myndigheder, politiske partier eller andre), da deres opgave alene er at varetage institutionens interesser.
  • Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, påhviler det bestyrelsen af egen drift at tage initiativ til at ændre sammensætningen, om nødvendigt i dialog med udpegende tilskudsydere og/eller interessenter. Bestyrelsen bør derfor med passende mellemrum - typisk årligt - vurdere, om dens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, institutionens formål, situation og forhold stiller.

  Kulturstyrelsen anbefaler bl.a.:

  at

  bestyrelsen ikke er større, end at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Typisk er 3 til 7 medlemmer eksklusiv eventuelle medarbejder repræsentanter passende.

  at

  bestyrelsen ved institutionens etablering, ved udarbejdelse af vedtægter og løbende herefter vurderer, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, samt at bestyrelsens sammensætning vurderes i lyset heraf.

  at

  der i bestyrelsen er personer med den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund, og at de eventuelt politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer besidder den indsigt og de kompetencer, bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver.

  For kulturstyrelsen er professionaliseringen af museernes bestyrelser ifølge de udarbejdede retningslinjer et afgørende punkt i udviklingen af det danske museumslandskab, og formår et museum ikke at tilpasse sig disse nye, skærpede retningslinjer, kan der være risiko for tabet af statsanerkendelsen.

  Det er forvaltningens vurdering, at der er forskel på, hvordan Museum Amagers bestyrelse er sammensat og arbejdet organiseret og på de anbefalinger som fremgår af vejledningen. For at sikre et fortsat statsanerkendt museum bør bestyrelsen vurdere, hvilke tiltag som bør iværksættes for at leve op til vejledningen, anbefalinger og Museumslovens krav.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Et enigt udvalg godkendte anbefalingen med tilføjelse af, at udvalget ønsker en tilbagemelding fra museet i februar måned.

  Bilag

 • 2
  Jul i Dragør
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Julemarkedet

  • En bodlejer har trukket sig, og boden vil derfor blive udlejet til anden side. En ny lejer er fundet, og udlejningsprocessen er i gang.
  • Boderne er blevet stillet op og udsmykket. Borde/bænkesæt vil blive opstillet umiddelbart inden åbningen af julemarkedet.
  • Julemarkedet åbner den 29. november kl. 11 med en officiel åbning af både Borgmesteren og skuespiller Paw Henriksen, der er aktuel i både julekalenderen og årets julefilm i biografen Familien Jul.

  Logistik/Infrastruktur

  • Der er blevet etableret et ekstra strømudtag på Badstuevælen for at sikre, at boderne har nok strøm. Strømudtaget er midlertidigt, men der vil blive sat en bimåler på med henblik på, at få viden om, hvad strømbehovet vil være ved etablering af et permanent strømudtag.
  • Toiletvognene vil blive leveret umiddelbart inden julemarkedet åbner. Toiletvognen på Vestgrønningen vil have 4 fremfor 7 toiletter, da vognen med 7 toiletter ikke kan være på arealet.
  • Det er endnu engang blevet undersøgt, hvorvidt det er muligt at få nogle til at påtage sig at anvise parkering i den gamle by. Hjemmeværnet er blevet forespurgt, men henviser til politihjemmeværnet, der dog kun udøver trafikregulering, hvis politiet ser et behov herfor og anmoder dem om assistance.

  Markedsføring

  • Omtale af Jul i Dragør er tilgængelig på Kommunens hjemmeside, på Visit Dragørs hjemmeside (visit-dragoer.dk) og i en særlig jul i Dragør-app. Derudover bliver Jul i Dragør omtalt på diverse hjemmesider for arrangementer, herunder AOK og Plusdage.
  • Der er nu trykt Jul i Dragør-bannere, der vil komme op i denne uge.
  • Der er trykt 500 plakater og 10.000 flyers, der vil blive omdelt til diverse biblioteker, kulturhuse og cafeer i København og Dragør.
  • Der har allerede været omtale af Jul i Dragør i pressen, bl.a. i Jyllandsposten.

  Økonomi

  • Det overordnede budget forventes at blive overholdt.

  Andet

  • Der er snigpremiere på DR’s julekalender Tidsrejsen den 29. november i Dragør Bio, hvor skuespillere + holdet bag deltager. Derudover er også flere i Dragør inviteret, herunder hele kommunalbestyrelsen.
  • Der er fundet en række frivillige, der vil fungere som Dragørs juleambassadører, der kan guide turister rundt til de forskellige aktiviteter og svare på evt. spørgsmål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Taget til efterretning.

 • 3
  Stillingtagen til udbud af OPP-projekt vedrørende svømmehal - Genbehandling (lukket)
  Sagsid.: 14/2877
 • 4
  Ungeråd
  Sagsid.: 14/468

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der i regi af X2791 samt ungdomsskolen over de næste par måneder etableres en høringsproces blandt de unge for at afdække, hvordan vi kan tænke i demokratisk dannelse, som er på de unges præmisser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsættelse af sagen om etablering af et ungeråd, som tidligere har været debatteret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Udvalget godkendte i august at etablere en online blog, hvor alle unge kan aktiveres til at deltage i demokratiske processer. Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 25.000 kr. til etablering af et ungeråd i alle årene.

  I dag består ungearbejdet med demokratiske processer af forskellige indsatser:

  • Ungdomsskolens ungeråd (pt. 5 medlemmer)
  • Børne- og ungepolitikken
  • Blog etableret til undersøgelse af behovet for fritidstilbud for 18+
  • Organisering af tilbud X2791
  • Elevråd – f.eks. har der lige været afholdt elevrådstræf

  Der er pt. 6 medlemmer af ungdomsskolens ungeråd, der har et årligt budget på 20.000 kr. Ungerådet mødes fast hver 14. dag og er herudover arrangementstyret. Der er tilknyttet en lærer fra ungdomsskolen til at styre arbejdet.

  Strukturen og organiseringen af ungdomsarbejdet i X2791 er også et eksempel på ungdomsdemokratisk arbejde, der allerede finder sted. Arbejdet i X2791 er organiseret således at medarbejderen arbejder i forskellige interesseteams. De forskellige team holder møder om aftenen i åbningstiden med henblik på, at de unge deltager i møderne. Hvert team råder over en pulje penge, som skal anvendes til aktiviteter, som de unge peger på/byder ind med.

  Nye aktiviteter bør tage udgangspunkt i de unges stemme og samstemmes med igangværende tiltag, jf. sagen om X2791 samt undersøgelse af behovet for fritidstilbud for 18+.

  Det politiske ønske om at øge unges interesse i at deltage i demokratiske processer og øge den demokratiske dannelse bør således ske under hensyntagen til de unges stemme:

  • Hvordan kan vi tænke i demokratisk dannelse, som er mere på de unges præmisser?

  Det bør overvejes, om Ungdomsskolens ungeråd kan bredes ud til at være et ungeråd generelt i kommunen. Det betyder, at det bør undersøges om de unge har interesse i at være høringsråd for Kommunalbestyrelsen – evt. med et budget på 25.000 kr. som Ungerådet selv kunne igangsætte aktiviteter for. Pt. er der 5 medlemmer, hvilket ikke kan siges at være en bred repræsentation af unge.

  Det bør også overvejes, om etablering af et ungeråd bør ske som en mere virtuel dagsorden, som man kan deltage i debatten af, og som ikke nødvendigvis kræver fysisk fremmøde.

  Det er en vigtig politisk drøftelse, hvordan de unge rekrutteres til et ungeråd; Ungerådet bør forankres bredt blandt de unge i Dragør, og det er erfaringen, at der skal arbejdes for at sikre, at de unge deltager i den slags processer.

  Det bør også drøftes, hvad der skal på dagsordenen, og om ungerådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen.

  Det bør desuden drøftes, hvad de af Kommunalbestyrelsen afsatte 25.000 kr. skal bruges til. Bør ungerådet have råderet over midlerne, således at pengene bruges til tiltag, som de unge selv vælger.

  Et alternativ til etablering af et ungeråd kunne være at lave en årlig ungedag, hvor der kører demokratiske processer, f.eks. med emner såsom ”det gode klubliv” eller ”ungeliv i Dragør – gang i byen”.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der i regi af X2791/Ungdomskolens ungeråd laves en workshop for de unge om, hvordan vi skal arbejde videre med at etablere en form for ungdomsbyråd eller høringsorgan med bred repræsentation, og hvordan et sådan kan etableres for, at de unge har lyst til at deltage. Vi vil således starte med at føre samtalen med de unge i de fora, der allerede er etableret og spørge de unge, hvad de selv har brug for.

  Forvaltningen foreslår, at processen omkring høring af de unge forløber hen over de næste par måneder, og at sagen herefter vender tilbage til udvalget i april 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsat 25.000 kr. til etablering af et ungeråd og de demokratiske processer forbundet hermed.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget om etablering af et ungeråd bør sendes i høring hos de unge for at sikre at ønsket om at opdrage til ungdomspolitisk interesse og dannelse sker på de unges præmisser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af et ungeråd er implementering af Børne- og Ungepolitikkens kapitel om medindflydelse og lokalsamfund.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Allan Holst (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

  Med henblik på at etablere et ungdomsråd indledes en høringsproces blandt de unge for at afdække, hvordan vi kan tænke i demokratisk dannelse i regi af X2791 samt ungdomsskolen.

  Et enigt udvalg tilsluttede sig forslaget.

 • 5
  Undersøgelse af behovet for fritidstilbud til aldersgruppen 18+
  Sagsid.: 14/400

  ANBEFALING:


  Social, Børn og Kultur anbefaler, at

  1.

  Udvalget tager stilling til, om de ønsker yderligere belysning af
  fritidstilbud til aldersgruppen 18+.

  2.

  Det undersøges nærmere, hvorledes et pædagogisk tilbud til de ufokuserede studenter, som har behov for støtte til at komme i uddannelse og job kunne se ud, samt hvilke ressourcer der skal afsættes til at drive dette.

  3.

  SSP-konsulenten (Klub Dragør) og misbrugskonsulenten på voksenområdet arbejder tættere sammen i fremtiden, bl.a. gennem systematiske overleveringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse:

  1.

  En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

  2.

  En undersøgelse af, hvorvidt der kan siges at være behov for et ungdomskulturelt tilbud for målgruppen.

  Vedlagte rapport (bilag) beskriver resultaterne af undersøgelsen af behovet for et socialpædagogisk tilbud. Resultaterne for et ungdomskulturelt tilbud vil blive fremlagt for det politiske udvalg i januar 2015.

  Rapporten beskriver hvorvidt, der kan siges at være behov for en socialpædagogisk indsats for unge mellem 18-24 år i Dragør Kommune. Målgruppen dækker ca. 1000 personer jf. Dragør Kommunes befolkningsprognose og forventes at falde i løbet af de næste år.

  Der findes ingen klar definition på, hvad der kan siges at udgøre et socialpædagogisk tilbud. Socialpædagogiske tilbud bliver derimod skabt som løsning på konkrete sociale udfordringer og er således altid kontekstbestemt. Det betyder også, at etableringen af en socialpædagogisk indsats altid bliver en konkret vurdering, – Er problemet stort nok? Socialpædagogiske tilbud etableres under dagtilbudsloven jf. §§65-66 og tænkes typisk ind som en del af klubopgaven.

  I undersøgelsen har vi valgt fire parametre med det formål at danne en social profil for aldersgruppen. Vi ønsker hermed at undersøge, hvorvidt der er sociale udfordringer i 18-24 års gruppen, som kan kalde på et socialpædagogisk tilbud.

  De fire parametre, som er valgt, er:

  Uddannelse

  Beskæftigelse

  Kriminalitet

  Sundhed

  Resultaterne for hvert enkelt parameter bliver gennemgået i fire selvstændige kapitler i rapporten.

  På baggrund af analysen kan vi se følgende udfordringer, som kunne kalde på en socialpædagogisk indsats:

  1.

  Dragør Kommune har en stor gruppe ’ufokuserede studenter’, sammenlignet med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. "De ufokuserede studenter" er unge, som hverken kommer i uddannelse eller job efter studentereksamen.

  2.

  De 18-24 årige er en gruppe, som har et højt alkoholforbrug og usunde kostvaner, sammenlignet med kommunens øvrige aldersgrupper. Dog er der ikke store problemer med fedme i aldersgruppen, da der samtidig er tale om en gruppe, som dyrker meget motion.

  På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen følgende:

  a)

  X2791 har ofte unge i aldersgruppen 18-24 år, som kommer på besøg i X2791. De er en gruppe med mange ufokuserede studenter, som har behov for støtte til at komme i uddannelse og job. Sådan som situationen er i dag, kan X2791 ikke arbejde aktivt med gruppen, da denne falder uden for X2791’s målgruppe. Det kunne være en mulighed at åbne op for, at X2791’s medarbejdere kan arbejde pædagogisk med gruppen i samarbejde med UU-vejledning og jobcenter. Et sådant tilbud vil dog kræve tilføjelse af økonomiske ressourcer.

  b)

  I Dragør Kommune dækkes misbrugsproblematikker på børne- og ungeområdet af SSP-konsulenten (Klub Dragør), og voksenområdet af misbrugskonsulenten. Det anbefales, at disse to funktioner kommer til at arbejde tættere sammen i fremtiden, bl.a. gennem systematiske overleveringer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Ad 1 + 2 + 3.

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Elevernes ferieplan
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og kulturudvalget godkender udkastet til elevernes ferieplan for skoleåret 2015/2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen fremlægger udkast til elevernes ferieplan til godkendelse i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Se vedhæftede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Intet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Anbefales overfor ØU+KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 7
  Lærernes arbejdstid (lukket)
  Sagsid.: 14/3493
 • 8
  Skoledistrikter med høringssvar
  Sagsid.: 14/3502

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler udvalget at fastholde beslutningen fra mødet den 8. oktober 2014/KB den 30. oktober 2014, som opfylder følgende kriterier:

  1. Afstand til skolen  
  2. Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i begge distrikter.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af Folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 3 blev de nye faste skoledistrikter sendt i høring hos de to skolebestyrelser.

  Nedenfor fremhæves hovedpunkterne med skoleafdelingens bemærkninger. Høringssvarene er vedhæftet som bilag i deres helhed.

  St. Magleby Skoles Skolebestyrelse:

  1.

  St. Magleby skoles skolebestyrelse har ikke indvendinger mod distrikternes placering, men ønsker, at søskendeforhold havde været et af kriterierne for den nye distriktsgrænse.

  2.

  St. Magleby skolebestyrelse forudser en del henvendelser, når det går op for forældre, at tildelingen af skoler sker automatisk uden mulighed for ændring før skoleåret begynder.

  3.

  St. Magleby skolebestyrelse ønsker, at alle henvendelser, klager og lignende vedrørende de nye distrikter skal gå direkte til Skoleafdelingen.

  Skoleafdelingens bemærkninger:

  1.

  At tegne distriktsgrænser på baggrund af søskendeforhold ville forudsætte en kortlægning af samtlige familiers søskendeforhold. I praksis ville det være uhåndterligt. Det skal dog nævnes, at der bliver taget hensyn til søskendeforhold i fordelingen af elever.

  2.

  Skoleafdelingen præciserer, at eleven som udgangspunkt bliver tilknyttet distriktsskolen, men hvis der er plads på den anden skole, vil der være mulighed for at ønske og blive optaget inden skoleårets start. Bl.a. med søskendeforhold som begrundelse jf. styrelsesvedtægten.

  3.

  Skoleafdelingen er indforstået med, at henvendelser vedrørende distrikterne rettes direkte til afdelingen.

  Dragør Skoles Skolebestyrelse:

  1.

  Dragør Skoles skolebestyrelse fremsætter forslag til alternativ skoledistrikts grænse (se bilag).

  Skolebestyrelsen ønsker følgende kriterier lagt til grund for distrikterne:

  1.

  Kortest mulig skolevej

  2.

  Sikker skolevej

  3.

  Søskende forhold

  Skoleafdelingens bemærkninger:

  1. Skoleafdelingen har udover afstand til skolen lagt vægt på, at kapaciteten på skolerne er ligeligt fordelt mellem de to distrikter. Såfremt Kålmarken samt Rød- og Hvidtjørnen, hvor der bor rigtigt mange børn, fjernes fra Dragør Skole distrikt opfyldes dette kriterium ikke.

  Skoleafdelingen har indhentet oplysninger fra Teknik og Plan forvaltningen vedrørende sikker skolevej fra Kålmarken, Rødtjørnen og Hvidtjørnen til Dragør Skole Syd. Svaret er vedhæftet som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Ad 1+2

  Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 9
  Økonomi på folkeskoleområdet
  Sagsid.: 14/3563

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indeværende skoleårs planlægning.

  I samarbejde med skolelederne blev fordelingen af lønmidler gjort elevtalsrelateret i modsætning til tidligere, hvor tildelingen var klasserelateret. Midlerne pr. elev er opgjort til 42.237,22 kr., og fordeles i december måned for det kommende år og reguleres en gang årligt i september, når det nye skoleår er landet.

  Med udgangspunkt i Dragør Skoles fastfrosne elevtal på 1089 elever og St.Magleby Skoles 784 elever blev lønmidlerne fordelt med 45.996.336 kr. til Dragør Skole og 33.113.983 kr. til St.Magleby Skole, idet der her var taget højde for flytningen af klasser fra St. Magleby Skole til Dragør Skole.

  Det skal nævnes, at i forbindelse med budgetvedtagelserne om ”artsbesparelser”, er der sket reduktioner i ovennævnte tal.

  Den samlede lærerløns ressource fremkom på følgende måde:

  1.

  Den overførte lønsum fra 2014.

  2.

  Skolestartspulje, se nedenfor.

  3.

  Reformpulje, se nedenfor.

  4.

  Tildeling til ekstra understøttende undervisning.

  I det samlede regnestykke indgik også effektiviseringer/mindre forældrebetaling i SFO.

  Ved budgetopfølgning 2 i 2014 indgik en 5/12 virkning af resursetildelingen og en omfordeling af midler fra St. Magleby Skole til Dragør Skole.

  Skolerne er lønsumsstyret og decentraliseret.

  Skoleårets planlægning fremadrettet.

  Skoleafdelingen vurderer pt., hvorledes budgetudmeldingen og styringen af økonomien kan gøres lettere, og at Opus økonomisystemet kan udnyttes optimalt. Skoleafdelingen arbejder med en model, der skal gøre budgettet mere overskueligt og den decentrale styring mere smidig.

  Overvejelserne går i retning af at lægge en række mindre budgetposter ud på skolerne, og at se på om der er puljer, der kan lægges ud på skolerne, fremfor at der skal søges til diverse formål - blandt andet skoleafdelingens tildelte inklusionspulje. Hensigten er at skoleledelser fra dag et i budgetåret skal kende deres budgetter og undgå konstante ansøgninger og drøftelser om puljemidler.

  De største poster på skolernes budgetter er:

  1.

  Løn – personale

  2.

  Undervisningsmidler(rammebeløb)

  3.

  Indkøb og anskaffelser

  4.

  Indvendig vedligeholdelse

  De netop vedtagne budgetter for 2015 på de 2 skoler samt for SFO’erne er vedlagt som bilag.

  Note til budgetterne:

  De gule linjer summerer de tal, der står nedenfor linjen. I Dragør skoles tilfælde hedder skolebudgettet ”Dragør skole inkl. SFO”. Det skal præciseres, at det blot er økonomisystemets betegnelse. Det er kun skolebudgettet.

  Undervisningsudgifter og udgifter til folkeskolen

  Nedenstående tabel sammenligner Dragør med udvalgte kommuner som Dragør tidligere er blevet stillet overfor. Det kan konstateres, at Dragør på alle nøgletal ligger lavest – både i forhold til de udvalgte kommuner og landsgennemsnittet.

  Undervisningsudgifter pr. elev (brutto)

  Undervisningsudgifter pr. elev (netto)

  Udgifter til folkeskolen pr. elev (brutto)

  Udgifter til folkeskolen pr. elev (netto)

  Dragør

  66.293

  64.457

  48.909

  48.969

  Tårnby

  81.099

  76.097

  60.140

  57.062

  Vallensbæk

  78.847

  72.855

  59.529

  54.609

  Allerød

  79.403

  70.906

  62.517

  61.269

  Lands gennemsnit

  86.940

  81.572

  61.464

  59.889


  Undervisningsudgifter omfatter de samlede udgifter til folkeskolen, pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler.

  Udgifter til folkeskolen er udgifter til folkeskolen fratrukket pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler.

  Nettoudgifter er bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter og statsrefusion. Alle tal er fra 2014

  Kilde: De Kommunale Nøgletal (www.noegletal.dk), Undervisningsministeriet.

  Reformpuljen

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat en reformpulje på 2,5 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 og fremefter.

  500.000 kr. er overført til Ungdomsskolen til en stilling som naturvejleder og 200.000 kr. til grejbank. Musik- og Kulturskolen har fået overført 250.000 kr. til en halv stilling til en række faste forløb i folkeskolen, i alt overført 950.000 kr.

  Skolernes lærerløns budgetter har fra puljen fået overført 400.000 kr. i 2014 og 1.450.000 kr. i 2015 i forbindelse med skoleåret 2014/15’s planlægning.

  Reformpuljens størrelse i 2015 er herefter 1.150.000 kr. til disposition for skoleafdelingens videre arbejde. Beløbet er dog nedskrevet i forbindelse med ”Artsbesparelserne”

  Skolestartspulje.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat en skolestartspulje på 300.000 kr. i 2014 og 600.000 kr. i 2015 og fremefter for at imødegå yderligere sammenlægninger af spor end de 2 som allerede var foretaget.

  Disse beløb indgår i skoleårets planlægning for 2014/15.

  Skoler, ledelsesudvikling.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat 230.000 kr. i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og fremefter til ledelsesudvikling på skolerne.

  Kompetencebeløb.

  Dragør Kommune har i 2014 modtaget 204.646 kr. og i 2015 399.255 kr. til efter- og videreuddannelse/omstilling af folkeskolen, og yderligere 416.373 kr. til efteruddannelse.

  Inklusionsøkonomi.

  Der er i budget 2015-18 afsat følgende puljer:

  Sektor 03 Folkeskole, pulje på 836.573 kr.

  Sektor 05 Børn og Pædagogik, pulje på 407.240 kr.

  I alt 1.243.813 kr.

  Herudover er der i Sektor 03, Folkeskole afsat 202.667 kr. til efteruddannelse i forbindelse med inklusion.

  ”Tårnbypengene”

  Delaftale 2-1 vedrører betaling for specialklasser til Tårnby Kommune har nået et leje, hvor der kun er ganske få specialklasseelever tilbage, og aftalen indeholder fra 1. august 2014 økonomi til 7 elever. Helårsbesparelsen i 2015 ved at gå fra 25 specialklasseelever til 7 er ca. 2.9 mio. kr., idet der tages forbehold for Tårnby Kommunes endelige budgettal for 2015, som endnu ikke er modtaget og evt. artsbesparelser på disse konti, jf. budgetvedtagelsen for 2015-18.

  Forvaltningen overvejer pt., hvorledes midlerne bedst muligt kan udnyttes på skolerne, og hvor stor en ”buffer”, der skal blive i forvaltningen.

  Muligheden for helt at opsige delaftalen pr. 1. august 2015 undersøges i øjeblikket med henblik på at der fremadrettet betales individuelt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Formanden satte administrationens anbefaling til afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Protokol: Liste T mener, at gennemgangen rejser så mange spørgsmål, at de ikke kan tage redegørelsen til efterretning.

  Bilag

 • 10
  3. Budgetopfølgning, BFKU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at der tages højde for underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord, således at budgetopfølgningen går i nul for udvalget.

  eller

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 5.137.772 kr. til kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der henvises til sagen om decentraliseringen sags nr. 14/3562

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 5.137.772 kr. Dette beløb foreslås anvendt til at dække underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  På udgiftssiden er følgende:

  · Søskendetilskud har været skønnet for højt.

  · Færre børn er tilmeldt specialskoler uden for kommunen.

  På indtægtssiden er følgende:

  · En yderlig budgetregulering på baggrund af SFO-taksten er nedsat til 1.100 kr.

  -1.058.285

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Der er ingen justeringer på denne sektor.

  Sektor 5

  Børn og Pædagogik

  På udgiftssiden er der:

  · Færre udgifter til tilskud til privatinstitutioner, da der er færre børn.

  · Modsat er der flere udgifter på klubområdet, da flere børn der har valgt, at gå på klub uden for kommunen

  -1.467.047

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Generelt har der været færre anbringelser. Især anbringelser af børn og unge på kost og efterskoler samt i plejefamilier. Derudover har der ikke været familier anbragt på døgninstitutioner i 2014.

  -2.612.440

  Afvigelse i alt

  -5.137.772

  Dækning af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord

  Skolereformens lokale påvirkning, se forklaring på bilag 3.

  5.686.877

  Afvigelse i alt

  549.105

  Restbeløbet på 549.105 kr. kan findes i budgetopfølgningen på andre udvalgsområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, en mindreudgift på 5.137.772, men dette foreslås anvendt til at dække underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  A+C+O+V foreslår, at det anbefales over for ØU og KB, at der tages højde for underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord, således at budgetopfølgningen går i 0 for udvalget.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU og KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  Bilag

 • 11
  Decentraliseringsoverførelser 2014-2015 BFKU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at

  eller

  der samlet set overføres et overskud på 2.946.233 kr. til 2015 på BFKU’s område, da der heri er forudsat en finansiering af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord. Overskuddet på 2.946.233 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførelser.

  at

  der samlet set overføres et underskud på 2.740.644 kr. til 2015 på BFKU’s område, i henhold til decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Der er på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord beregnet et underskud på i alt 5,7 mio. kr. Underskuddet kan henvises til forskellige årsager med henvisning til den lokale skolereform, se forklaring i bilag 2.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte underskud vedrørende det decentrale regnskab for St. Magleby skole og SFO Nord ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BFKU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, hvis der overføres et overskud på 2.946.233 kr. at der samlet ydes en bevilling på 2.946.233 kr. i 2014 på BFKU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  Konsekvensen af overførelsen er, hvis der overføres et underskud på 2.740.644 kr. at der samlet ydes en bevilling på -2.740.644 kr. i 2014 på BFKU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  A+C+O+V foreslår at det anbefales over for ØU og KB, at der samlet set overføres et overskud på 2.946.233 kr. til 2015 på BFKU’s område, da der heri er forudsat en finansiering af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord. Overskuddet på 2.946.233 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførsler.

  For stemte 5(A+C+O+V)

  Imod stemte 2(T)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Folkeskolereform version 2
  Sagsid.: 14/3475

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er

  implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau, hvorfor der er enighed om, at der løbende skal følges op og videreudvikles på de nye elementer i skoledagen. Skoleafdelingen har på baggrund af folke-skolereformens elementer, samt de lokalpolitiske besluttede indsatsom-råder udarbejdet en drejebog for folkeskolereformens andet år. Denne drejebog tager udgangspunkt i relevante temaer med henblik på at kva-lificere arbejdet med folkeskolereformens elementer.

  Møderne finder sted henover efteråret 2014 og foråret 2015. Der vil bli-ve afholdt 8 temamøder med skoleledergruppen samt relevante samar-bejdsparter afhængigt af tema og indhold på temamødet. Formålet med arbejdet er, at skoleafdelingen i samarbejde med skolerne udformer et idékatalog. Dette skal danne baggrund for skoleafdelingens udspil til en fælles køreplan for folkeskolereformens andet år, således at skolerne får de bedst mulige forudsætninger for det videre arbejde med folkeskolereformen. Skoleafdelingen vil forud for alle møderne på skoleområdet udarbejde et mødedesign, oplæg til inspiration samt facilitering af møderne med et konkret tema.


  Marts 2015 skal den fælles køreplan for andet år med folkeskolere-formen være færdigudarbejdet, således at skolerne har mulighed for at planlægge det kommende skoleår. Dette rammenotat skal således også forholde sig til de politiske evalueringer for arbejdet med folkeskolere-formens første år og eventuelle politiske ændringer.

  Skoleafdelingen arbejder i øjeblikket med en evaluering af folkeskolere-formen i form af fokusgruppeinterview med elever, medarbejdere, lede-re, forældre samt løbende evalueringer på ledermøder m.m. På bag-grund af disse, samt arbejdet i møderne omkring folkeskolereformen vs. 2 vil skoleafdelingen fremlægge en sag til politisk evaluering af folkesko-lereformen. Følgende politiske drøftelser vil være nødvendige at revur-dere på baggrund af evalueringer;

  Ledelsesgrundlaget

  Arbejdstidsaftalen

  Pædagoger i den understøttende undervisning

  65%-35% fordelingen, samt timetallet 603 over for fordelingen 60%-40%

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - 60/40 forhold mellem pædagoger og medhjælpere
  Sagsid.: 14/2932

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen redegør mundtligt på mødet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Taget til efterretning.

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Forvaltningen orienterede om

  1. Fratrædelse på St. Magleby Skole.
  2. Ministerbesøg den 26. januar 2015.

  Kenneth Gøtterup (C) orienterede om invitation fra Skolebestyrelserne til KB, som håndteres af borgmesteren i det videre forløb.

  Slut kl. 18:40.