Skip navigationen

Referat

Onsdag den 14. januar 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at sende sagen til behandling i udvalgene med henblik på justering af tidsfrister.

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB med følgende bemærkninger:

  Pkt. 5, skoleudbygning, uændret

  Pkt. 6, OPP, ny bemærkning om, at udbud forventet afklaret 2015

  Pkt. 7, Naturpark, er i drift, kan udtages

  Pkt. 8, Frivillighed, overflyttelse fra BEPU til BFKU

  Pkt. 9, Erhvervspolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  Pkt. 10, Turismepolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015


  Udvalget anbefaler milepælsdokumentet over for ØU og KB, herunder

  at

  frivillighedspolitikken hører under BFKU,

  at

  sagen om frivillighedspolitikken fremsendes til udvalget inden sommeren 2015, og

  at

  sager som henhører under BEPU og har interesse for BFKU orienteres for dette udvalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at Udbudsstrategi og Indkøbspolitik optages i Oversigt over verserende sager blandt andet med henblik på revision inden udgangen af 2015 på baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning fra juli 2014 vedr. Arbejdsklausuler

  Godkendt.

  Oversigt over verserende sager blev godkendt med anbefalinger fra udvalgene.

  Bilag

 • 2
  Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud for 18+
  Sagsid.: 14/400

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget tager undersøgelsen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bad i sommeren 2014 om en undersøgelse af behovet for et socialpædagogisk og et kulturelt tilbud for 18+. Behovet for et socialpædagogisk tilbud blev behandlet på udvalgets møde i december, og forvaltningen arbejder videre med dette.

  I bilag vedlægges rapport, der beskriver resultaterne af undersøgelsen af behovet for et kulturtilbud for unge mellem 18-24 år. Undersøgelsen har haft to målgrupper; de 18-24 årige, og de 15-17 årige. Den sidste gruppe er medtaget, da de udgør den gruppe, som fremtidige indsatser for de 18-24 årige kommer til at rette sig imod.

  Det er desværre primært kun lykkedes at få kontakt med de 15-17 årige. Undersøgelsens resultater viser derfor hovedsageligt denne gruppes forventninger og fremtidsforestillinger i forhold til et ungeliv efter det 18 år.

  Vi kan på baggrund af undersøgelsen konkludere, at de unge efterspørger bedre rammer for ungdom mere end de efterspørger et specifikt indhold. Primære temaer er et ønske om at have steder at mødes, hvor de unge kan hænge ud, hygge sig og dyrke en festkultur. Andre temaer er bedre offentlig transport til uddannelsessteder og billige ungdomsboliger i kommunen.

  Udgangspunktet er således, at behovet ikke nødvendigvis kan imødekommes i klubregi. Et feststed for 18+ med udskænkning af alkohol bør erhvervslivet tage sig af, og en mulighed kunne være at tage kontakt til byens erhvervsråd.

  LOVE/REGLER:

  Ingen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen pt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015


  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Dragør Ungdomsskole - ansøgning vedr. mountainbikeaktiviteter ved Kongelundsfortet
  Sagsid.: 14/3669

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  Dragør Ungdomsskole får tilladelse til at benytte området ved Kongelundsfortet til mountainbike aktiviteter på de ansøgte vilkår.

  2.

  at

  tilladelsen tidsbegrænses til at gælde i ét år.

  3.

  at

  der efter et år sker administrativ vurdering af aktivitetens påvirkning af terrænet.

  4.

  at

  administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen yderligere et år ad gangen så længe evalueringer viser, at terrænet ikke tager skade.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Ungdomsskole har den 2. december 2014 fremsendt en ansøgning om at måtte benytte området ved Kongelundsfortet til mountainbikeaktiviteter jf. bilag 1. Ungdomsskolen udøver i forvejen en del aktiviteter på og omkring kongelundsfortet.

  Der vil ikke blive tale om et egentlig anlæg af en mountainbikebane, men blot at området skal anvendes til kørsel i det eksisterende terræn.

  Ansøgningen har været vurderet i Plan og Teknik, da området ved kongelundsfortet er delvist omfattet af fredningskendelsen for Sydamager og er beskyttet som fortidsminde.

  Plan og Teknik vurderer, at der ikke vil være noget til hinder for at tillade mountainbike aktiviteter, fordi formålet med den fredning, der er sket af området netop er at forbedre mulighederne for områdets anvendelse til fritidsaktiviteter.

  Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at aktiviteterne ikke får et omfang, der indebærer varige skader eller nedslidning af terrænet.

  Det vurderes konkret, at den ansøgte aktivitet næppe vil indebære varig nedslidning eller skader på arealet, da der netop ikke skal anlægges en egentlig bane.


  Plan og Teknik anbefaler dog, at aktivitetens påvirkning af terrænet evalueres administrativt efter et år, og at tilladelsen derfor begrænses tilsvarende til ét år.

  Såfremt det på det tidspunkt vurderes, at terrænet ikke er skadet gennem aktiviteten foreslås det, at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalen for ét år ad gangen så længe evalueringerne viser, at terrænet ikke skades ved brugen.

  Dragør Ungdomsskole har mundtligt oplyst, at de er opmærksomme på, at der også færdes andre i det terræn som skal benyttes, og at det derfor er vigtigt at aktiviteten udøves under fornøden hensyntagen til øvrig færdsel og øvrige brugere af området.

  Ungdomsskolen vil derfor sørge for, at al mountainbike aktivitet i ungdomsskolens regi alene udøves under medvirken af instruktører, ligesom deltagerne skal overholde Miljøministeriet, Naturstyrelsens mountainbike-kodeks, som indeholder regler om - og vejledning for - hvordan man udviser hensyn til øvrige brugere af området ved kørsel på mountainbike.

  Dragør Ungdomsskole agter efter en periode på 2 måneder, hvor terrænet afprøves, at udarbejde kort over hvor der må udøves mountainbikekørsel.

  Herudover vil der blive skiltet med, at der udøves mountainbikeaktivitet i området, således at øvrige brugere oplyses om dette.

  Visse dele af arealerne er bortforpagtet til TAMU som led i en naturplejeaftale i form af afgræsning. Det er en forudsætning, at Ungdomsskolens brug af området respekterer disse aftaler og indpasser aktiviteten i forhold til forpagters afgræsningsplaner.

  Sagen fremsendes til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for så vidt angår ungdomsskolens udøvelse af aktiviteten og til Økonomiudvalget med hensyn til grundejeres samtykke til benyttelsen af arealet til det ansøgte formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  Kenneth Gøtterup (C) supplerede under anbefalingens punkt 1 med forslag om, at der gives generel adgang for kommunens borgere til at benytte området.

  Ad 1 + supplement blev sat under afstemning.

  For stemte:

  5 (A, C, O, V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Protokol: Liste T vil gerne give Ungdomsskolen tilladelse, men ikke åbenhed over for andre borgere.

  Ad 2-4.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Forslag fra T:

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i BFKU samt nabohøring.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra O:

  I en prøveperiode friholdes de nærmeste 15 meter til skel.

  For stemte:

  3 (L+O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Faldet.

  Ad 1 som anbefalet af BFKU

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (L+O+T)

  Godkendt.

  Ad 2-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Evaluering af folkeskolereformen i Dragør
  Sagsid.: 14/3701

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det har været Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets ønske, at skoleafdelingen skulle evaluere folkeskolereformen i Dragør kommune.

  Gennem hele efteråret har skoleafdelingen kontinuerligt drøftet og evalueret reformen med skolelederne. Skoleafdelingen har i november og december interviewet medarbejdere (både lærere og pædagoger), elever og forældre.

  Hele reformen er blevet diskuteret, men særlig fokus har været på de lokale beslutninger. Begge skoler har været repræsenterede. Alle interviews er blevet optaget, men de interviewede personer er blevet lovet anonymitet. Derfor er sammenfatningen af interviews kondenseret og uden anførelse af, hvilken skole udtalelsen kommer fra.

  Sammenfatningen af interviews er vedhæftet som bilag.

  Generelt har der været sammenfaldende holdninger og synspunkter på tværs af skole, matrikler, elever, forældre og medarbejdere.

  Følgende kan fremhæves:

  Manglende overordnet organisering mellem skolerne.

  Stor utilfredshed med organisering, planlægning og udførelse af den understøttende undervisning.

  Betingelserne for pædagogernes varetagelse af den understøttende undervisning fremhæves som problematisk.

  Struktureringen af lærer/pædagogsamarbejdet beskrives som problematisk.

  Fordelingen 65% pædagoger og 35% lærere i den understøttende undervisning fremkalder mangeartede problemer.

  Det ændrede pausemønster fremkalder stor frustration hos alle adspurgte.

  Tilfredshed med den lange pause midt på dagen – særligt hos eleverne.

  Eleverne efterspørger struktur – det er en stressfaktor ikke at vide, hvad der skal ske, og om der er pauser.

  Det er opfattelsen hos alle adspurgte, at der er blevet mindre bevægelse efter reformen.

  Generel tilfredshed med Ungdomsskolens tilbud.

  Ingen adspurgte kender til Musikskolens projekter i forhold til reformen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 14. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  BFKU anbefaler overfor ØU og KB, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Ændringsforslag til Folkeskolereformen
  Sagsid.: 14/3672

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager en drøftelse af de politisk vedtagne ændringsforslag til folkeskolereformen på baggrund af de indkomne høringssvar.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU mødet 14. januar 2015 fremlagde skoleafdelingen ændringsforslag til folkeskolereformen.

  Efterfølgende blev udvalgets beslutninger sendt i høring hos relevante parter.

  Der er kommet høringssvar fra følgende:

  SFO Blushøj lokalt MED

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole

  BUPL

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Bestyrelsen på Dragør Ungdomsskole

  Skolebestyrelsen på Dragør skole

  Forældregruppen på St. Magleby SFO

  Forældrerådet Dragør Skole SFO

  Skolereformen har betydet store forandringer for den måde det nu er muligt at organisere skoledagen samt skolens læringsaktiviteter.

  Det er et halvt år siden, at reformen for alvor er trådt i kraft og i den forbindelse har skoleafdelingen foretaget en evaluering af reformen på skolerne i Dragør kommune. Denne evaluering er udformet som en række fokusgruppe interview, hvor Skoleafdelingen har interviewet elever, lærere, pædagoger og forældre, der har kunnet bidrage med deres erfaringer og oplevelser med reformen. Sideløbende har Skoleafdelingen det seneste halve år haft en kontinuerlig drøftelse med skole og SFO lederne i arbejdet med skolereformen vs. 2. I det følgende beskrives de ændringsforslag, som skoleafdelingen anbefaler på baggrund af evalueringen af folkeskolereformen i Dragør kommune.

  Skoleafdelingen ønsker at give skoleledelserne de bedste muligheder for at organisere skolens hverdag. Herunder hvorledes den fagdelte undervisning samt bevægelse understøttes bedst muligt med henblik på at optimere rammerne for elevernes faglige progression og trivsel i skolen.

  Efter evalueringen af folkeskolereformen kan der konstateres et ønske om, at den understøttende undervisning i højere grad understøtter den fagopdelte undervisning samt muligheden for at lave længere forløb, der understøtter fagligheden og ikke udelukkende anvendes til bevægelse eller timer, der ikke ses i sammenhæng med den øvrige fagopdelte undervisning.

  Fordelingen af lærere og pædagoger i understøttende undervisning

  På kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014 blev det vedtaget, at forholdet mellem lærere og pædagoger i skolen fordeles med 35% /65%.

  Denne fordeling, samt time tallet på 603 timer og 400 timer i den understøttende undervisning og de 203 timer i den fagopdelte undervisning, har medført en del organisatoriske og planlægningsmæssige udfordringer for skole- og SFO lederne på skolerne i forhold til struktureringen af skoledagen. Fordelingen blev i interviewene fremhævet som en barriere. Det har været vanskeligt at skabe sammenhæng mellem elevernes skema og medarbejdernes arbejdsdag. Derfor anbefaler skoleafdelingen, at fordelingen ændres til en tilstræbt ligelig fordeling mellem lærer og pædagoger i den understøttende undervisning. Fordelingen sker indenfor skolernes eksisterende økonomiske ramme. Derudover anbefaler skoleafdelingen at timetallet for pædagogerne i skolen i henholdsvis den understøttende undervisning og den fagopdelte undervisning ikke er politisk styret, men forvaltes af skoleledelsen.

  Forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere fra SFO i samarbejdet mellem

  Skoleafdelingen anbefaler, at forholdet mellem ikke-uddannede og uddannede pædagoger ændres fra 40%/60% til en tilstræbt 100% andel af uddannede pædagogerne i skolen. Dette begrundes i, at pædagogernes faglighed er en nødvendighed for det tværfaglige samarbejde i skolerne.

  Fordelingen af lærere og pædagoger i indskolingen

  På baggrund af evalueringen af folkeskolereformen som skoleafdelingen netop har foretaget, kan det konstateres, at der blandt alle interessenter er et ønske om, at pædagoger får en endnu større rolle fra 0. – 3. klasse. Skoleafdelingen anbefaler, at den understøttende undervisning fremadrettet varetages af SFO pædagoger fra 0. – 3. klasse.

  Minimumstimetallet for 0.- 3. klasse

  Klassetrin

  Bh. Kl.

  1. kl.
  1. kl.
  1. kl.

  Det årlige minimumstimetal pr. klassetrin i den fagopdelte undervisning

  600 t.

  750 t.

  750 t.

  780 t.

  Tid til understøttende undervisning, pauser, faglig fordybelse og lektiehjælp

  600 t.

  450 t.

  450 t.

  420 t.

  I alt inkl. lektiehjælp/ faglig fordybelse

  1200 t.

  1200 t.

  1200 t.

  1200 t.

  Da der er 8 spor på de to skoler i Dragør kommune udgør den understøttende undervisning fra 0 - 3 klasse årligt 15.392 klokketimer årligt.

  Fordelingen af lærere og pædagoger på mellemtrinnet

  Der arbejdes på, at klubpædagogerne kommer til at varetage en del af den understøttende undervisning på mellemtrinnet i skolen. Dette vil følge af en sag i februar mødet, der omhandler klubområdets samlede opgaveløsning. Den samlede andel af understøttende undervisning udgør fra 4.- 6. klasse 9.600 timer årligt.

  Fordeling af lærere og pædagoger i udskolingen

  Den samlede understøttende undervisning udgør i udskolingen (7.-9. klasse) 10.800 klokketimer årligt. Det er skoleafdelingens ønske, at arbejde hen imod at ungdomsskolen kan komme til at varetage en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  Overordnet arbejdes der i skoleledergruppen og skoleafdelingen med den fremadrettede udmøntning af den understøttende undervisning i skolen således, at denne ikke udelukkende anvendes til bevægelsesbånd, men også kommer til at understøtte den fagdelte undervisning.

  Pausemønster

  Skoleafdelingen anbefaler ikke at ændre på pausemønstret for det kommende skoleår, men er bevidste om, at der har været udfordringer omkring at få etableret nye strukturer, hvor et ændret pausemønster kan komme i spil, men vurderer, at det er nødvendigt at give det tid på skolerne. Der arbejdes på at ændre hele organiseringen på skolerne og dermed skabe muligheder for nye strukturer for en varieret skoledag.

  Musik- og Kulturskolen

  På bagrund af evalueringen af folkeskolereformen som skoleafdelingen netop har foretaget, beskrives det af alle parter, at der ikke har været kendskab til musikskolens aktiviteter i forbindelse med folkeskolereformen. Det anbefales derfor, at de midler der er tildelt til Musikskolen fremadrettet tildeles skolelederne således, at det er skolelederne, der har forpligtigelsen til at indgå samarbejde med Musikskolen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2014 har der været en samlet normering på SFO området på 57,8 pædagogiske medarbejdere (ekskl. ledelse).

  Fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, sker indenfor skolens eksisterende ramme.

  I forhold til anbefalingen om 100% uddannende pædagoger i skolen skal det oplyses:

  at en uddannet pædagog som gennemsnitsløn på løntrin 29 koster: 362.110,- kr. årligt

  at en uuddannet medhjælper som gennemsnitsløn på trin 14 koster:

  229.286,- kr. årligt

  Ovennævnte giver en difference på 132.824,- kr. pr. medarbejder. Det betyder, at skolens ledelse skal foretage en prioritering af medarbejderressourcen i forhold til den understøttende undervisning og kvaliteten i SFOen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  A, C, O, V fremlagde følgende ændringsforslag til sagen om rammen for udmøntningen af skolereformen:

  1.

  Ændre fordelingen på 65%/35 % mellem SFO pædagoger og lærere i skolen til at fordelingen mellem lærere og pædagoger sker ud fra skoleledelsens prioritering af ressourcerne.

  2.

  Der ikke fastsættes en konkret timetal, som SFO pædagogerne skal lægge i skolen

  3.

  Musikskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet.

  4.

  Det nuværende pausemønster fastholdes, dog med den tilføjelse at der er 60 minutters pause hver dag og det sikres, at pauserne afholdes på samme tid for alle klasser.

  5.

  Ungdomsskolen varetager en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  6.

  Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan udvalget, med udgangspunkt i de nuværende skolepolitiske mål, kan skærpe de fremtidige skolepolitiske mål.

  7.

  Forvaltningen sender forslaget i høring, således at sagen kan behandles på ekstraordinært udvalgsmøde forud for Økonomiudvalgsmødet i februar 2015(19/2)

  A, C, O, V præciserer over for skolevæsenet i Dragør kommune,

  At udvalget ønsker høj kvalitet i den understøttende undervisning og det forventes at de valgte modeller i den understøttende undervisning netop er understøttende i den fag-faglige undervisning.

  At det forventes, at der er et ensartet serviceniveau i udmøntningen af den faglige kvalitet i folkeskolereformen.

  At det forventes at der mellem skolerne er en fælles forståelse og tilstræbes ensartethed i anvendelsen af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning.

  At det forventes, at skolerne sikrer, under hensyntagen til den aktuelle normering, at der fortsat er tilstrækkeligt uddannet personale tilstede i fritidsdelen og der fortsat er det tilstrækkelige antal fuldtidsstillinger på området.

  At det forventes, at det pædagogiske personale der varetager den understøttende undervisning er uddannet.

  At udvalget ønsker en løbende tilbagemelding på implementeringen af ovenstående.

  Liste T fremsatte følgende ændringsforslag til A, C, O, V’s ændringsforslag:

  ”Punkt 4 – Liste T foreslår, at skolelederne selv beslutter, hvordan pausemønsteret udmøntes – og at de opstiller mål for brugen af pauser.

  Liste T foreslår, at forvaltningens punkt 6 om, at klubpædagogerne skal varetage UU i 4.-6. klasse vedtages.

  Under præciseringerne:

  at udvalget forventer, at skoleledere, lærere og pædagoger i samarbejde sætter mål for indholdet af UU – herunder også bevægelse.”

  Efter en drøftelse af afstemningsproceduren stillede formanden forslag om, at A, C, O, V’s ændringsforslag sættes under afstemning under et.

  For stemte:

  5 (A,C,O,V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  A-C-O-V’s ændringsforslag blev herefter som det mest vidtgående sat under afstemning først.

  For stemte:

  5 (A,C,O,V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Herefter bortfalder Liste T’s ændringsforslag.

  Protokol: Liste T kan stemme for punkt 1-3 og 5-7 samt præciseringerne, men ønsker at skolelederne selv beslutter, hvordan pausemønstret udmøntes – og at de opstiller mål for brugen af pauser. Samt at forvaltningens punkt 6 om, at klubpædagogerne skal varetage UU i 4-6 klasse fastholdes. Desuden ønsker vi at præcisere, at vi ønsker, at skolelederne, lærere og pædagoger i samarbejde sætter mål for indholdet af UU – Herunder også bevægelse.

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsrapport 2014
  Sagsid.: 14/3790

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen indstiller,

  at

  Kvalitetsrapport for 2014 tages til efterretning.

  at

  Kvalitetsrapporten sendes i høring hos skolebestyrelserne med henblik på behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest 31. marts 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som fremlagt på BFKU den 5. november 2014, er der i forbindelse med skolereformen vedtaget et andet format for kvalitetsrapporten på skoleområdet.

  Kvalitetsrapport version 2

  Med folkeskolereformen er det besluttet at overgå fra etårige til toårige

  kvalitetsrapporter. Dog således at der i overgangsårene 2014/15 og

  2015/16 udarbejdes etårige kvalitetsrapporter. Den første toårige kvalitetsrapport vil blive udarbejdet for skoleårene 2016/17 og 2017/18.

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål.

  Kvalitetsrapport 2014 samt trivselsmålingerne for St. Magleby skole og Dragør skole er vedlagt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  Ad 1.

  Taget til efterretning.

  Ad 2.

  Sagen sendes i høring.

  Bilag

 • 7
  Forslag til ny ledelsesstruktur
  Sagsid.: 14/3702

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  Børne, Fritids – og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde videre med, og

  at

  de udvalgte scenarier sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen har fået til opgave at komme med oplæg til en ny ledelsesstruktur. Derfor har skoleafdelingen været igennem en bred inddragelsesproces, hvor følgende parter er blevet bedt om at komme med deres input: lærere, skoleledere, det centrale Med-udvalg, skolebestyrelserne samt det politiske udvalg. Med disse input som inspiration opstilles fire forskellige scenarier for, hvordan ledelse fremadrettet kan struktureres.

  Med folkeskolereformens ambition om, at alle børn uanset baggrund skal blive så dygtige som de kan og trives bedst muligt, er det nødvendigt at være i tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere. Det kræver også en sammenhængende ledelseskæde, som også rækker til det politiske niveau.

  Reformen flytter fokus til elevernes læringsmæssige progression. Skolelederne har en afgørende betydning i udviklingen af dette, og derfor er det vigtigt, at vi skaber gode rammer for ledelsen af skolen.

  Det kræver, at vi udvikler skolens professionsviden, skaber fælles fagligt sprog og binder skolens aktiviteter sammen i et meningsfuldt og sammenhængende børne-/skoleliv.

  Uanset ledelsesstrukturer er det væsentligt at definere god ledelse.

  Det er en forudsætning for god skoleledelse, at der skabes rum og tid til at kunne prioritere i skolens opgaver, således at de understøtter udviklingen af skolens faglige kvalitet – bedre opgaveløsning gennem nærhed til kerneopgaven.

  Med god ledelse mener vi og de adspurgte interessenter, at følgende punkter er afgørende for et godt fundament:

  • Nærhedsledelse
  • Kommunikation
  • Prioritering og uddelegering af opgaver
  • Samarbejde
  • Pædagogik og sparring
  • Opgavedefinerede ledelsesroller
  • Evne til at lede i en politisk styret organisation
  • Administrative og økonomiske evner

  Det er vigtigt, at ledelsen er kvalificeret med lederuddannelse. Det kan drøftes, hvilken baggrund der vil være relevant, men uanset baggrund, skal et ledelsesteam kunne komplimentere hinanden på kvalifikationer og kompetencer, og vi ser det som nødvendigt, at der er pædagogisk faglighed til stede i ledelsesteamet.

  Der er behov for en tydelighed om ansvarsfordelingen, og hvordan der uddelegeres, derfor har vi peget på, at man fx kan ansætte ledere med mere præcise funktioner som fx læringsledere, inklusionsledere, indskolingsleder eller lignende.

  Således at den enkelte leder har et afgrænset ledelsesansvar med personaleansvar og samtidig indgår i ledelsesteamet.

  Vi ser, uanset den overordnede ledelsesstruktur en nødvendighed i, at skolens øvrige organisering desuden vil bestå af mindre ledelsesopgaver delegeret ud i fx vejledere og årgangsteamene, så vi opnår ledelse tæt på.

  Det er tydeligt udtrykt fra alle interessenter, at det er nødvendigt at forstærke vores ledelser med administrativ assistance. Det kan være i form af, at der etableres en stabsfunktion bestående af sekretær svarende til en fuldtidsstilling og derudover en person med en økonomiske kompetence profil, der kan varetage den daglige drift fx omkring økonomi, HR og øvrige administrationsopgaver.

  Nedenfor præsenteres fire senarier, som udover ledelse også inddrager selve skolestrukturen, da strukturen har betydning for, hvordan vi skruer ledelse sammen. Derfor disse fire scenarier:

  Scenarie 1

  Dette scenarie bibeholder skolestrukturen med to skoler på tre matrikler. Antallet af ledere opgraderes og den enkelte leder får et fast defineret arbejdsområde. Det ønskes også, at alle ledere har personaleansvar for en afgrænset gruppe medarbejdere.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overordnet skoleleder pr. skole, der har det overordnede ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  3.

  En inklusionsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer- og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Det tilstræbes, at alle ledere har personaleansvar i forhold til deres ledelsesområde.

  Fordele:

  Uddelegering af opgaver medfører også uddelegering af ansvar til den enkelte leder og ikke udelukkende den overordnede leder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret

  Lederen med det enkelte ansvarsområde får nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i henhold til ansvarsområde.

  Gennemsigtighed i ansvarsfordeling samt hvor det er muligt for medarbejderne at hente sparing.

  Fordeling af personaleansvar, således at alle ledere får et personale ansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Én skoleleder der skal dække to matrikler kan være en udfordring i forhold til medarbejdernes oplevelse af en nærværende leder.

  En leder der skal fungere på to matrikler kan medføre manglende kommunikation internt i organisationen.

  Kan være vanskeligt at skabe fælles retning for hele organisationen.

  Der vil blive en del fjernstyring.

  Medarbejderne oplever ikke sig selv som del af én skole.

  Scenarie 2

  Dette scenarie placerer en skoleleder på hver matrikel så vi i praksis vender tilbage til de tre skoler. Derudover er der to pædagogiske ledere, der har ansvar for henholdsvis grundskolen og udskolingen. SFO lederen kan eksempelvis få tildelt ansvaret for inklusion.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overodnet skoleleder på hver matrikel, der har ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En pædagogisk leder for grundskolen (0-5 årgang) pr. matrikel.

  3.

  En pædagogisk leder for udskolingen (6-9/10 årgang) pr. matrikel.

  4.

  En leder for SFO + inklusion.

  Fordele:

  En leder på alle tre matrikler giver mere nærhed i ledelsen og bedre overblik over organisationens og skolens retning.

  Afdelingsledere, der kan skabe sammenhæng i skolens kvalitet og elevernes forløb i henholdsvis grundskole og udskoling.

  Uddelegering af opgaver medfører at den enkelte leder har et større ansvar og ikke udelukkende er placeret ved den øverste leder.

  Gør det muligt at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar, således at medarbejderne får mulighed for at henvende sig til den leder, der har ansvaret for den konkrete problemstilling.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Ændring af strukturen – tilbage til tre matrikler, kan skabe uro i forhold til den strukturændring, der er politisk besluttet, og som er i gang med at blive implementeret.

  I dette scenarie arbejdes der med mere afdelingsopdelt ledelse. Det kan betyde mindre ledelses fokus på fx den pædagogiske ledelse.

  Udgifter til mere ledelse svarende til 2 ledere på hver skole.

  Udgifter til en SFO leder.

  Tilretning af skoledistrikter og struktur for SFO, hvilket kan skabe forvirring hos borgerne.

  Scenarie 3

  Dette scenarie samler den overordnede ledelse hos én person, så der i praksis kun er en skole i Dragør fordelt på tre matrikler.

  1.

  Én overordnet leder for alle tre matrikler

  2.

  En læringsleder pr matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering

  3.

  En inklusions og trivselsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Fordele

  Ét skolevæsen.

  Besparelse af udgifter til én overordnet skoleleder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret.

  Ved at enkelte ledere får konkrete ansvars og opgave områder får denne leder nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar i en skolelederes opgave portefølje.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  SFO ledelse i tættere ledelsesteam med skolen.

  Ulemper

  Den øverste leder skal dække tre matrikler og derved bliver ønsket om nærhed vanskeligt at opfylde.

  Skoleafdelingen på rådhusets opgave kan kollidere med en overordnet ledelse.

  Udfordringer med ledelse på afstand gennem mange mellemledere – stiller store krav til kommunikationen.

  Udfordrer medarbejdernes oplevelse af sig selv som del af én skole og organisation.

  Scenarie 4

  Dette scenarie er det mest vidtgående, idet det indebærer endnu en omstrukturering af skolevæsenet. Der er tale om tre skoler på tre matrikler, hvor St. Magleby skole og Dragør skole Nord hver har fire spor med klasserne 0. – 6. kl. Dragør Skole syd rummer udskolingen i alt 5 spor med 7. – 10. årg.

  St. Magleby skole og Dragør Skole Nord:

  0.- 6. årgang/SFO (4 spor fordelt over 7 årgange, i alt 28 klasser)

  Ledelsesteam:

  En overordnet skoleleder pr. matrikel, der har overordnet ledelsesansvar for skole og SFO.


  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  En SFO og indskolingsleder pr. matrikel, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Dragør Skole Syd:

  7.-10./Ungdomsskolen (5 spor fordelt over 4 årgange, i alt 20 klasser).

  Ledelsesteam:

  2.

  En overordnet skoleleder, der har overordnet ledelsesansvar for skole og Ungdomsskole.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  3.


  En læringsleder,
  med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  4.

  En Ungdomsskoleleder, med ansvar for den understøttende undervisning samt for samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Fordele:

  En leder på alle matrikler.

  Kan blive et politisk flagskib.

  Et samlet skolevæsen – samarbejde mellem skoler er nødvendigt, da eleverne efter 6. årgang skal skifte skole

  SFO’erne har mulighed for at rykke fysisk sammen tæt på skolerne

  Mulighed for at skabe forskellige talentlinjer i udskolingen fx science, maritim linje, håndværk eller lign. Bedre mulighed for talentpleje.

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Mulighed for at skabe nye klasser efter 6. årgang, når elever flytter

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Endnu tættere samarbejde med Ungdomsskolen

  Besparelse på en leder

  Ulemper:

  Timing – en stor strukturel mundfuld i en turbulent tid, men ny arbejdstidsregler for lærerne, ny folkeskolereform og struktur ændring.

  Medarbejderne skal evt. skifte arbejdsplads og kollegaer.

  Omstilling til en ny måde at indrette skolens organisering, som ikke tidligere har været set i kommunens skolevæsen.

  Lærere og ledere peger ikke umiddelbart på denne model.

  Svært at ændre eksisterende identitet og kultur omkring det at gå på en bestemt skole gennem hele barnets skoletid.

  Det vil kræve ændring af de fysiske rammer.

  Ændringer af skoledistrikter kan skabe forvirring.

  Når der foreligger en endelig politisk beslutning om hvilket scenarie, der indføres udarbejder forvaltningen en endelig struktur- og organisationsplan til politisk godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der må forventes ekstra lønudgift i forbindelse med etablering af stabsfunktion bestående af en fuldtidsansat sekretær, samt en profil med økonomiske kompetencer må der forventes en ekstra lønudgift alt efter disse personers kvalifikationer.

  Mulighed for ekstra lønudgifter til ledelse hos vejledere og årgangskoordinatorer.

  Nuværende lønniveau for lærer og ledere:

  Lærer 4 års erfaring: 29.500 kr. + pension 17,9 %

  Lærer 8 års erfaring: 32.700 kr. + pension 17,9 %

  Leder max anciennitet 50.000 kr. + pension 17,9 %

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skolebestyrelserne er høringsberettiget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  A, C, O, V foreslår, at sagen udsættes til endelig beslutning på udvalgsmøde i marts måned. Udvalget drøfter sagen på ny i udvalgsmødet i februar måned og får hurtigst muligt og inden sagens behandling i marts belyst:

  1) den økonomiske konsekvens ved scenarie 1-3,
  2) skolebestyrelsens vilkår i scenarie 1-3,
  3) hvordan de administrative opgaver på skolerne forankres og ledes i scenarie 1-3.

  Et enigt udvalg godkendte ændringsforslaget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Udvalget besluttede at udsætte punktet til marts mødet med henblik på endelig beslutning og høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget udsatte sagen til april, idet der ønskes yderligere politiske drøftelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  A, C, O, V foreslår, at den nuværende skolestruktur fastholdes, samt at ledelsesstrukturen tilpasses således at det sikres, at der er nærværende, tydelig og rammesættende ledelse i forhold til 1)faglig/læringsmæssig ledelse af personalet, 2)personaleledelse, 3)at SFO lederne indgår som en del af skolens ledelsesgruppe.

  Forvaltningen fremlægger en sag med modeller for kommende ledelsesstruktur med udgangspunkt i:

  1) en model inden for den nuværende økonomiske ramme der er afsat

  til ledelse.

  2) en model, hvor der kan være behov for budgetudvidelse.

  Indeværende sag med beslutninger sendes i høring og kommer tilbage til BFKU på juni mødet.

  For stemte:

  5 A+C+O+V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  T fremførte en protokol.


  T finder det beklageligt, at flertallet ønsker at holde fast i den nuværende uklare skolestruktur. T fastholder ønsket om tre selvstændige skoler, som vi mener giver bedst kvalitet i læring og ledelse.

 • 8
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/1

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 2. januar 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ” C gruppen foreslår, at udvalget drøfter om dialogmøderne kan styrkes ved at ændre på indhold, form og rammer.”

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  Et enigt udvalg vedtog, at forvaltningen udarbejder et idekatalog.

 • 9
  Meddelelse - Flemming Brylles kunstsamling
  Sagsid.: 14/657

  SAGSFREMSTILLING:

  Flemming Brylle har tilbagetrukket sin forespørgsel om muligheden for et samarbejde om overdragelsen af hans værker til kommunen, se vedlagte bilag. Tilbagetrækningen sker efter, at Flemming Brylle har undersøgt mulighederne for dette nærmere og konkluderet at den mulige konstruktion for et sådant samarbejde ikke er formålstjenstligt for hverken ham eller kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  Ebbe Kyrø (T) påpeger, at Sansehusets legeplads trænger til fornyelse.

  Forvaltningen orienterede om en ny legepladsrapport, som viser, at der er flere institutioner, der trænger til fornyelse. Der er givet en pulje på 0,5 mio.kr. til tiltag i 2015, som vil blive fremlagt på et ledermøde i februar. Frigivelsessag fremlægges efterfølgende politisk.

  Forvaltningen orienterede om skolernes IT proces. Enhederne er ved at blive installeret, og efter testen kan man afgive den endelige bestilling. Projektet forventes klart midt i marts med forbehold for kvalitetskontrol.

  Den 26. januar 2015 vil skolerne få besøg af undervisningsministeren fra morgenstunden af.

  Forvaltningen orienterede.

  Skoleforvaltningen orienterede om, at det reviderede årshjul udsendes til orientering.

  Det blev oplyst, at BFKU får en orientering om byggesagen på Dragør Skole Nord.

  Forvaltningen orienterede om afslutningsmøde vedr. forskningsprojekt på institutionsområdet den 4. marts 2015.