Skip navigationen

Referat

Onsdag den 04. februar 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Museum Amager
  Sagsid.: 14/2935

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  udvalget tager Museum Amagers tilbagemelding/oplistning om hvilke tiltag bestyrelsen agter at iværksætte for at leve op til vejledningen ”God ledelse i selvejende institutioner”, til efterretning.

  2.

  at

  der planlægges et nyt dialogmøde med Museum Amager til efteråret 2015 med fokus på forandringsprocessen og den fortsatte gode dialog.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU har på mødet den 3. december 2014 besluttet at tilskrive bestyrelsen for Museum Amager, at de diskuterer anbefalingerne i vejledningen ”god ledelse i selvejende kulturinstitutioner” fra Kulturstyrelsen, og at bestyrelsen melder tilbage til Dragør Kommune om, hvilke tiltag bestyrelsen agter at tage for at leve op til vejledningens anbefalinger til bl.a. professionalisering af bestyrelsen.

  Bestyrelsen har afholdt møde den 20. januar og har fremsendt vedlagte tilbagemelding til Dragør Kommune, se bilag 1.

  I skrivelsen oplyses bl.a.:

  at bestyrelsen har diskuteret anbefalingerne og grundlæggende tilslutter sig principper og intentioner, der formuleres i vejledningen.

  at bestyrelsen erkender, at den nuværende ledelsesstruktur på Museum Amager på en række punkter ikke lever op til vejledningens anbefalinger, herunder tiltag som at styrke bestyrelsen med professionelle kompetencer.

  at bestyrelsen ligeledes erkender, at det er nødvendigt at iværksætte en proces for at styrke ledelsen af museet.

  Det oplyses videre at bestyrelsen agter at tage følgende initiativer:

  at der iværksættes en proces der sigter mod at imødekomme anbefalingerne i vejledningen

  redefinere mission, vision og strategi for udvikling af Museum

  Amager.

  at processen igangsættes med afholdelse af en visionsdag til marts, når ny daglig leder er på plads.

  at der udarbejdes en proces- og tidsplan med hovedmål, ny forretningsplan og politikker og mål for museet indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

  ny styreform med professionelt baseret bestyrelse.

  at fokusere på at etablere flere samarbejdsrelationer med beslægtede museer, udvikle skoletjenesten og markedsføre museet bredere.

  at bestyrelsen er indstillet på at stille deres mandat til rådighed i bestræbelserne på at etablere en optimal struktur for et fremtidigt Museum Amager.

  Forvaltningen foreslår, at Forvaltningen i samarbejde med Museum Amager planlægger et nyt dialogmøde mellem bestyrelsen for Museum Amager og BFKU, som opfølgning på den gode dialog om forandring af Museet, der er igangsat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Ad 1.

  Taget til efterretning.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Ad nyt punkt 3.

  Udvalget præciserer over for bestyrelsen, at det forventes, at Museum Amager har tilendebragt deres proces med et samlet resultat, der kan forelægges udvalget i august måned 2015 og dialogmødet afholdes umiddelbart efter mellem udvalget og bestyrelsen.


  Forinden inviteres museumslederen og to repræsentanter for bestyrelsen til foretræde for udvalget i juni mødet 2015 for at give en status på arbejdet.

  Bilag

 • 2
  Genopretning af skoler 2015
  Sagsid.: 15/124

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til udarbejdelse af en samlet helhedsplan for skolernes udearealer.

  2.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 522.700 kr. til genopretning af skolernes bygninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Anlægsbudget 2015 er der afsat 1.722.700 kr. til genopretning af 3 skoler.

  I anlægsbudget 2014 var der afsat 1.004.800 kr. til genopretning af skoler og 1.200.000 kr. til skolernes udearealer. Ved en fejl blev de 2 beløb slået sammen og anvendt til genopretning af skolerne. Det foreslås derfor, at der afsættes 1,2 mio. kr. fra genopretningspuljen 2015 til udearealer.

  Skoleforvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for skolernes udearealer. Fokus er på en plan og budget for indretning af skolernes udearealer til læringsrum med plads til undervisning og bevægelse. Planen udarbejdes i skoleforvaltningen i samarbejde med brugere og tilknyttet konsulent.

  Skolernes udearealer er nedslidte og utidssvarende, og forvaltningen ser derfor en mulighed for at indrette mere tidssvarende rammer, der udfordrer og understøtter læring. Herved opnås en bedre udnyttelse af de fysiske rammer, og skolerne får gode muligheder for at leve op til kravene om mere bevægelse i undervisningen.

  Restbeløb til genopretning af skolernes bygninger 2015 udgør 522.700 kr. og beløbet disponeres således.

  Dragør Skole Syd:

  Udskiftning af vandskadet gulv i tumlesal, kr. 225.000

  Udskiftning af automatik til drænpumpebrønde, kr. 75.000

  St. Magleby Skole:

  Tilskud til udvidelse af ventilation i faglokaler, kr. 200.000

  Uforudsete udgifter, 22.700 kr.

  Arbejderne på Dragør Skole Syd er igangsat, da opgaverne er akutte. Kommunens forsikringsselskab har afvist at dække udgiften, men forvaltningen følger sideløbende op på dette.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov til skolernes bygninger ligger i størrelsesordenen 15 mio. kr. inden for de næste 8 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget i 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Ad 1. + Ad 2.


  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

 • 3
  Dragør Skole Nord, princip for udvidelse fra 7,5 til 8 spor
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at principperne for udbygning af Dragør Skole Nord fra 7½ spor til 8 spor godkendes og danner grundlag for udbuddet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 22. maj 2014 besluttet at udbygge kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor på Dragør Skole Nord, inden for en samlet ramme på 18,6 mio. kr. inklusiv midlertidig genhusning i byggeperioden.

  En byggegruppe på Dragør Skole Nord, bestående af to repræsentanter fra skoleledelsen, en lederrepræsentant fra SFO, en lærer, en repræsentant fra forældrebestyrelsen, en serviceleder og to repræsentanter fra Plan og Teknik samt rådgiver, som stiller med arkitekter og ingeniør, har udarbejdet et program for udbygningen og et udbudsmateriale, som skal danne grundlag for tilbuddene.

  Principperne i byggeprogrammet fremgår af bilag 1 og kan opsummeres

  til følgende:

  Der etableres 6 nye hjemklasser på ca. 64 m².

  Der etableres 2 grupperum, teknik- og depotrum.

  Fællesområder, med garderober og opholdsareal.

  Der arbejdes med mulighed for at slå 2 x 2 lokaler sammen via

  foldevægge og der arbejdes med etablering af kablet IT forbindelse i disse lokaler således at prøver, eksamener mv. kan afvikles sikkert og uden større omflytninger.

  Der etableres 4 toiletter heraf et HC-toilet.

  Der etableres lærer forberedelsesrum i den eksisterende skole hvor den nye forbindelsesgang tilkobles.

  Byggeriet skal stå færdig til juli 2016.

  Fra august 2015 etableres 3 hjemklasser i pavilloner til byggeriet er afsluttet, jf. beslutning af 22. maj 2014 i Kommunalbestyrelsen, bilag 1 (2795/14).

  Byggeopgaven udbydes som ”begrænset udbud i totalentreprise” med en prækvalifikationsrunde, hvor et begrænset antal bydende bliver udvalgt til at give tilbud.

  Når tilbuddene er indkommet i marts måned, vil de blive vurderet og efterfølgende indstillet til godkendelse politisk samt frigivelse af anlægsbevilling. Det forventes at ske i april måned.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udbygning af Dragør Skole Nord indgår i anlægsbudget 2015 og 2016.

  Den økonomiske ramme er 18,6 mio. kr. og projektets endelige pris kendes først, når tilbuddene er modtaget fra entreprenørerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-02-2015

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Anvendelse af "Tårnbypengene"
  Sagsid.: 15/113

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler brug af midlerne, som følger:

  1.

  1.500.000 kr. til fordeling på skolerne efter elevtal

  2.

  900.000 kr. til ansættelse af to inklusionsvejledere

  3.

  428.136 kr. til uforudsete behov.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Folketingets kommunalreform indgik Dragør Kommune delaftale 2 vedr. specialundervisning med Tårnby Kommune med virkning fra 1. januar 2007.

  I delaftalen indgik blandt andet undervisning af 30 specialklasseelever.

  I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte antallet til 25 elever.

  Med virkning fra den 1. august 2014 blev aftalen ændret således, at antallet af specialklasseelever blev fastsat til 7 elever. Dette skete med baggrund i, at antallet af specialklasseelever de senere år er faldet væsentligt, og at der i fremtiden ikke forventes benyttelse af tilbuddet i et omfang som tidligere. Herudover er der igangsat iværksættelse af målrettede inklusionstiltag.

  Besparelsen ved nedsættelsen er opgjort til at være 2.828.136 kr. i 2015 og fremefter.

  Penge til inklusion består af forskellige puljer.

  Inkluderet i skolernes budget er der givet penge til at løse opgaver med fagligt og socialt udfordrende elever. (Det der tidligere var skolernes specialundervisning og enkelt integration af elever med særlige udfordringer.)

  Skolerne har således fået penge til inklusionsopgaverne fordelt fra skoleårets begyndelse.

  Dragør Skole har fået det, der svarer til 147 timer ugentlig i 40 uger til en gennemsnits timeløn på 238,- kr. i alt = 1.399.440,- kr.

  St. Magleby Skole har fået det, der svarer til 130 timer ugentlig i 40 uger til en gennemsnits Timeløn på 238,- kr. i alt = 1.237.600,- kr.

  Der har de sidste par år været afsat en fælles kommunal pulje til inklusion. Disse midler er på skoleområdet anvendt til elever med særlige handicap.

  I 2015 er der afsat 407.200,- kr. til daginstitutionsområdet og 838.600,- kr. til skoleområdet. Der vil fortsat være behov for at have pengene til daginstitutionsområdet i den fælles pulje, da de enkelte institutioner kan være for små til at rumme inklusionsopgaver indenfor deres egen økonomi, og det kan derfor blive nødvendigt at tilføre ressourcer i form af støttepædagoger, penge eller lignende til særlige opgaver.

  Det vil være vigtigt, at medarbejderne rundt om i vores institutioner og skoler kan få den fornødne hjælp, vejledning og sparring for at løse deres inklusionsopgaver så kvalificeret som muligt.

  Det er derfor et ønske fra forvaltningens side at understøtte inklusionen både i daginstitutionerne og for skole/SFO, hvorfor vi for den fælleskommunale pulje (836.600 kr.) vælger at prioritere ansættelse af kvalificerede inklusionsvejledere.

  Disse har til formål at skabe en ensartet inklusionsindsats i hele kommunen, være tovholdere i det vigtige samarbejde mellem familier, institutioner, PPR og Socialforvaltningen i hele Dragør.

  Forvaltningen ønsker organisatorisk at have et ressourcecenter, der varetager opgaverne for alle kommunens daginstitutioner, derudover etableres et ressourcecenter for hver skolematrikel.

  Disse ressourcecentre har en PPR psykolog, en socialrådgiver og en inklusionsvejleder, der har til opgave at tage hånd om inklusionsopgaver, visitere videre i systemet eller sætte indsatser i værk.

  Der vil være behov for at ansætte i alt fire inklusionsvejledere, der er uddannet til opgaven, kender praksisfeltet og kan påtage sig ledelse. De tre skal have deres virke i skole/SFO, og den sidste skal være i ressourcecentret for daginstitutionerne.

  Puljen til inklusion på skoleområdet kan dække ansættelse af to inklusionsvejledere.

  Forvaltningen anbefaler, at de såkaldte ”Tårnbypenge” dækker de to øvrige ansættelser, svarende til 900.000 kr., at 1.500.000 kr. fordeles til skolerne efter elevtal og at der fortsat vil være behov for at have en mindre del af midlerne i en fælleskommunal pulje til uforudsete udgifter typisk i forbindelse med børn, der falder ud af systemet og har en ”mellemtid” inden der etableres et passende tilbud, svarende til 428.136 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Inklusion

  2013

  2014

  2015

  Sektor 03 Folkeskole:

  Budget

  812.000

  821.700

  836.573

  Budgetopfølgning 2

  188.000

  KB. Budgetopfølgning 3 - ekstra

  1.500.000

  Dec.overførsel 2013 til 2014

  538.275

  "Tårnbypengene"

  911.744

  2.828.136

  I alt budget

  2.500.000

  2.271.719

  3.664.709

  Pulje inklusion, inventar

  100.000

  0

  Sektor 05

  Børn og Pædagogik:

  Budget

  400.000

  407.240

  Pulje inklusion, inventar

  100.000

  0

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Ad 1.


  Godkendt.


  Ad 2.+3.

  Udsættes til marts.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefaling Ad 2 + Ad 3 blev sat under afstemning.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Herefter hævede liste T sagen til KB jvf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ændringsforslag ad 2 fra Liste T

  Liste T forslår, at midlerne til inklusionsvejlederen på 0-6 års området findes i sektor 5s eget budget eller at der tages stilling til en budgetudvidelse til august.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling Ad 2

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling Ad 3.

  Godkendt.

 • 5
  Kvalitetsrapport for skoleåret 12/13
  Sagsid.: 14/726

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager kvalitetsrapporten 2012/13 til efterretning, idet forvaltningen har inddraget erfaringerne med rapporten i kvalitetsrapporten 2013/14.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. maj 2014 vedtaget at tilbagesende sagen til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at kvalitetsrapporten 2012/13 ikke er blevet behandlet i BFKU, jf. beslutningen i KB, hvorfor sagen lægges frem.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Ifølge § 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er, gennem en tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage dens ansvar for folkeskolen. Dokumentationen skal både omhandle oplysningerne om den enkelte folkeskole og det samlede kommunale skolevæsen.

  Kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne for de to skoler samt Fælles skoleråd. Der er indkommet høringssvar fra Dragør Skoles Skolebestyrelse, der er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/13 har været sendt til høring hos de to skolebestyrelser og Fælles Skoleråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At kvalitetsrapporten luges for fejl, retter op på mangler samt opgraderes med historik og resultater fra de nationale tests på skoleniveau samt at karakterne i dansk og matematik på landsniveau og Dragørniveau inkluderes, og derefter sendes til godkendelse igen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A, C, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra C

  At rapporten godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at rette diverse årstal mv.

  For stemte:

  5 (A, C, V, Annette Nyvang (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Ebbe Kyrø (T)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At kvalitetsrapporten luges for fejl, retter op på mangler samt opgraderes med historik og resultater fra de nationale tests på skoleniveau samt at karakterne i dansk og matematik på landsniveau og Dragørniveau inkluderes, og derefter sendes til godkendelse igen.

  For stemte:

  4 (L, T)

  Imod stemte:

  11 (A, C, O, V, Asger Larsen, løsgænger)

  Faldet

  Liste C foreslog sagen sendt tilbage i udvalget:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Godkendt med redaktionelle rettelser jvf. Liste T´s fremsendte mail som følger:

  ”Side 2: det er ikke skoleåret 11/12 - men 12/13

  Side 3: det er ikke skoleåret 11/12 - men 12/13

  Side 6: På denne side (Børn indskrevet i SFO) havde man året før også antallet af specialelever med. Dette tal medtages også for 12/13

  Side 10: antal elever pr. Nyere computer - der står 12/13 to gange - den ene gang skal der stå 11/12.

  Side 12: OBS-punktet - det må være en fejl. Stod formuleret sådan året før - men i år (tallene på næste side for 12) er begge skoler med.

  Side 13: Folkeskolens prøver: Det er ikke prøveresultaterne for 12 og 11, men for 13 og 12 - og så er tallene fra 12 (der hvor de skriver 11) ikke identiske med tallene fra 12 på sidste års kvalitetsrapport - og nogle mangler. Gælder også for 10. Klasse. Fx: læsning i 2012 ifølge 11/12-rapporten: 6,9 på begge skoler - i 12/13 er læsning blevet til 6,8 i skemaet.

  Side 18: Dragør syd - det kan vist ikke passe, at 0. klasse kun har 360 timer, når alle andre har 660. Dansktimerne er ikke talt med.

  Side 25: det er ikke skoleåret 2010/11 – må man gå ud fra? – men skoleåret 12/13.

  Side 26: ditto

  Side 27: ditto

  Side 28: ditto

  Side 30: Det må være udgifter pr. elev i skoleåret 12/13 og ikke 11/12 (i header)”.

  Bilag

 • 6
  Dialogmøder
  Sagsid.: 15/153

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den samlede dialogmødeplan og de foreslåede mødetidspunkter godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets godkendelse af mødeplanen for 2015 den 5. november 2014 er der i 2015 planlagt følgende dialogmøder i forbindelse med ordinære BFKU møder:

  Onsdag den 8. april:

  Musik- og Kulturskole og Ungdomsskole.

  Onsdag den 6. maj:

  Skoler.

  Den samlede tidsplan foreslås herefter at være:

  BFKU den 4. marts:

  Godkendelse af dagsordner til dialogmøder.

  BFKU den 8. april:

  Dialogmøde med Musik- og Kulturskolen kl. 17.00-17.45 og Ungdomsskolen kl. 18.00-18.45.

  BFKU den 6. maj:

  Endelig godkendelse af resultataftalerne.

  BFKU den 8. april

  Godkendelse af dagsorden til dialogmøde.

  BFKU den 6. maj:

  Dialogmøde med skolerne kl. 17.00-18.15.

  BFKU den 3. juni:

  Godkendelse af referat fra dialogmøde med skolerne.

  Forvaltningen vender tilbage i maj mødet med idekatalog til evt. ændringer i indhold, form og rammer for dialogmøder fremadrettet, jf. beslutning herom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Godkendt.

 • 7
  Forslag fra V
  Sagsid.: 15/151

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af den 6. januar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”På vegne af Venstre stilles forslag om udsmykning på Enggården især på de to afdelinger revalideringen og den afskærmede enhed, som begge har mange tomme hvide vægge uden kunst eller billeder. Da Kommunen har en hel del kunst stående foruden al den kunst, der pt. er på St.Magleby Skole, Vierdiget, bør en del af alt dette udstilles/hænges op på de to afdelinger til glæde for beboere, personale og besøgende. Venstre stiller forslag om, at der snarest sker en udsmykning på Enggården.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Udvalget ønsker et overblik over, hvilken kunst vi har til rådighed i kommunen og at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om mulighederne.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  I samarbejde med BFKU blev det besluttet, at forvaltningen kommer med en liste over, hvilken kunst der er til rådighed.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 8
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/181

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 26. januar anmodet om at følgende forslag sættes på dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at udvalget besigtiger Store Magleby Skole på Kirkevej, når udbygningen meldes afsluttet fra bygherre, med særligt fokus på eventuelle behov for nyt inventar og forbedringer af udearealer”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Godkendt at besigtige Store Magleby Skole på Kirkevej, når udbygningen meldes afsluttet fra bygherre, med særligt fokus på eventuelle behov for nyt inventar og forbedringer af udearealer. Kommunalbestyrelsen inviteres.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015

  Forvaltningen orienterede:

  Indskrivningen har foregået i uge 5, hvor 167 elever er indskrevet.

  Der er indkaldt til møde i §17,4 rådgivende skoleudvalg.

  Der blev uddelt bilag om ledelsesstruktur til drøftelse på det ekstraordinære møde den 19. februar 2015 kl. 16.00 og på mødet i marts.

  På finansloven er afsat 250 mio. kr. til pædagogiske tiltag og forvaltningen ansøger om bevilling. Ansættelsesfristen er 18/2-15. Dragør Kommunes andel af puljen er ca. 600.000 kr.

  Annette Nyvang (T) spurgte til politiske sager.

  Forvaltningen orienterede.

  Annette Nyvang (T) spurgte til sygefraværsstatistikker.

  Formanden bad Annette om at fremsende forespørgsel til KB postkasse.

  Annette Nyvang (T) spurgte til ministerbesøg på badeanstalten.

  Forvaltningen orienterede.

  Mødet sluttede kl.18.00.