Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. februar 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ekstraordinært møde.
Godkendt.
 • 1
  Ændringsforslag til Folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/387

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler A-C-O-V’s beslutning fra mødet den 14. januar 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2015.

  A, C, O, V genfremlagde forslag til beslutning fra mødet den 14. januar

  2015 som følger:

  1.

  Ændre fordelingen på 65%/35 % mellem SFO pædagoger og lærere i skolen til at fordelingen mellem lærere og pædagoger sker ud fra skoleledelsens prioritering af ressourcerne.

  2.

  Der ikke fastsættes en konkret timetal, som SFO pædagogerne skal lægge i skolen

  3.

  Musikskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet.

  4.

  Det nuværende pausemønster fastholdes, dog med den tilføjelse at der er 60 minutters pause hver dag og det sikres, at pauserne afholdes på samme tid for alle klasser.

  5.

  Ungdomsskolen varetager en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  6.

  Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan udvalget, med udgangspunkt i de nuværende skolepolitiske mål, kan skærpe de fremtidige skolepolitiske mål.

  7.

  Forvaltningen sender forslaget i høring, således at sagen kan behandles på ekstraordinært udvalgsmøde forud for Økonomiudvalgsmødet i februar 2015(19/2)

  A, C, O, V præciserer over for skolevæsenet i Dragør kommune,

  At udvalget ønsker høj kvalitet i den understøttende undervisning og det forventes at de valgte modeller i den understøttende undervisning netop er understøttende i den fag-faglige undervisning.

  At det forventes, at der er et ensartet serviceniveau i udmøntningen af den faglige kvalitet i folkeskolereformen.

  At det forventes at der mellem skolerne er en fælles forståelse og tilstræbes ensartethed i anvendelsen af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning.

  At det forventes, at skolerne sikrer, under hensyntagen til den aktuelle normering, at der fortsat er tilstrækkeligt uddannet personale tilstede i fritidsdelen og der fortsat er det tilstrækkelige antal fuldtidsstillinger på området.

  At det forventes, at det pædagogiske personale der varetager den understøttende undervisning er uddannet.

  At udvalget ønsker en løbende tilbagemelding på implementeringen af ovenstående.

  Liste T fremsatte følgende ændringsforslag til A, C, O, V’s ændringsforslag:

  ”Punkt 4 – Liste T foreslår, at skolelederne selv beslutter, hvordan pausemønsteret udmøntes – og at de opstiller mål for brugen af pauser.

  Liste T foreslår, at forvaltningens punkt 6 om, at klubpædagogerne skal varetage UU i 4.-6. klasse vedtages.

  Under præciseringerne:

  at udvalget forventer, at skoleledere, lærere og pædagoger i samarbejde sætter mål for indholdet af UU – herunder også bevægelse.”

  Efter en drøftelse af afstemningsproceduren stillede formanden forslag om, at A, C, O, V’s ændringsforslag sættes under afstemning under et.

  For stemte:

  5 (A,C,O,V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  A-C-O-V’s ændringsforslag blev herefter som det mest vidtgående sat under afstemning først.

  For stemte:

  5 (A,C,O,V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Herefter bortfalder Liste T’s ændringsforslag.

  Protokol: Liste T kan stemme for punkt 1-3 og 5-7 samt præciseringerne, men ønsker at skolelederne selv beslutter, hvordan pausemønstret udmøntes – og at de opstiller mål for brugen af pauser. Samt at forvaltningens punkt 6 om, at klubpædagogerne skal varetage UU i 4-6 klasse fastholdes. Desuden ønsker vi at præcisere, at vi ønsker, at skolelederne, lærere og pædagoger i samarbejde sætter mål for indholdet af UU – Herunder også bevægelse.

  På BFKU mødet 14. januar 2015 fremlagde skoleafdelingen ændringsforslag til folkeskolereformen.

  Efterfølgende blev udvalgets beslutninger sendt i høring hos relevante parter.

  Der er kommet høringssvar fra følgende:

  SFO Blushøj lokalt MED

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole

  BUPL

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Bestyrelsen på Dragør Ungdomsskole

  Skolebestyrelsen på Dragør skole

  Forældregruppen på St. Magleby SFO

  Forældrerådet Dragør Skole SFO

  Klub Dragør

  Jægervejens SFO

  Skolereformen har betydet store forandringer for den måde det nu er muligt at organisere skoledagen samt skolens læringsaktiviteter.

  Det er et halvt år siden, at reformen for alvor er trådt i kraft og i den forbindelse har skoleafdelingen foretaget en evaluering af reformen på skolerne i Dragør kommune. Denne evaluering er udformet som en række fokusgruppe interview, hvor Skoleafdelingen har interviewet elever, lærere, pædagoger og forældre, der har kunnet bidrage med deres erfaringer og oplevelser med reformen. Sideløbende har Skoleafdelingen det seneste halve år haft en kontinuerlig drøftelse med skole og SFO lederne i arbejdet med skolereformen vs. 2. I det følgende beskrives de ændringsforslag, som skoleafdelingen anbefaler på baggrund af evalueringen af folkeskolereformen i Dragør kommune.

  Skoleafdelingen ønsker at give skoleledelserne de bedste muligheder for at organisere skolens hverdag. Herunder hvorledes den fagdelte undervisning samt bevægelse understøttes bedst muligt med henblik på at optimere rammerne for elevernes faglige progression og trivsel i skolen.

  Efter evalueringen af folkeskolereformen kan der konstateres et ønske om, at den understøttende undervisning i højere grad understøtter den fagopdelte undervisning samt muligheden for at lave længere forløb, der understøtter fagligheden og ikke udelukkende anvendes til bevægelse eller timer, der ikke ses i sammenhæng med den øvrige fagopdelte undervisning.

  Fordelingen af lærere og pædagoger i understøttende undervisning

  På kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014 blev det vedtaget, at forholdet mellem lærere og pædagoger i skolen fordeles med 35% /65%.

  Denne fordeling, samt time tallet på 603 timer og 400 timer i den understøttende undervisning og de 203 timer i den fagopdelte undervisning, har medført en del organisatoriske og planlægningsmæssige udfordringer for skole- og SFO lederne på skolerne i forhold til struktureringen af skoledagen. Fordelingen blev i interviewene fremhævet som en barriere. Det har været vanskeligt at skabe sammenhæng mellem elevernes skema og medarbejdernes arbejdsdag. Derfor anbefaler skoleafdelingen, at fordelingen ændres til en tilstræbt ligelig fordeling mellem lærer og pædagoger i den understøttende undervisning. Fordelingen sker indenfor skolernes eksisterende økonomiske ramme. Derudover anbefaler skoleafdelingen at timetallet for pædagogerne i skolen i henholdsvis den understøttende undervisning og den fagopdelte undervisning ikke er politisk styret, men forvaltes af skoleledelsen.

  Forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere fra SFO i samarbejdet mellem

  Skoleafdelingen anbefaler, at forholdet mellem ikke-uddannede og uddannede pædagoger ændres fra 40%/60% til en tilstræbt 100% andel af uddannede pædagogerne i skolen. Dette begrundes i, at pædagogernes faglighed er en nødvendighed for det tværfaglige samarbejde i skolerne.

  Fordelingen af lærere og pædagoger i indskolingen

  På baggrund af evalueringen af folkeskolereformen som skoleafdelingen netop har foretaget, kan det konstateres, at der blandt alle interessenter er et ønske om, at pædagoger får en endnu større rolle fra 0. – 3. klasse. Skoleafdelingen anbefaler, at den understøttende undervisning fremadrettet varetages af SFO pædagoger fra 0. – 3. klasse.

  Minimumstimetallet for 0.- 3. klasse

  Klassetrin

  Bh. Kl.

  1. kl.
  1. kl.
  1. kl.

  Det årlige minimumstimetal pr. klassetrin i den fagopdelte undervisning

  600 t.

  750 t.

  750 t.

  780 t.

  Tid til understøttende undervisning, pauser, faglig fordybelse og lektiehjælp

  600 t.

  450 t.

  450 t.

  420 t.

  I alt inkl. lektiehjælp/ faglig fordybelse

  1200 t.

  1200 t.

  1200 t.

  1200 t.

  Da der er 8 spor på de to skoler i Dragør kommune udgør den understøttende undervisning fra 0 - 3 klasse årligt 15.392 klokketimer årligt.

  Fordelingen af lærere og pædagoger på mellemtrinnet

  Der arbejdes på, at klubpædagogerne kommer til at varetage en del af den understøttende undervisning på mellemtrinnet i skolen. Dette vil følge af en sag i februar mødet, der omhandler klubområdets samlede opgaveløsning. Den samlede andel af understøttende undervisning udgør fra 4.- 6. klasse 9.600 timer årligt.

  Fordeling af lærere og pædagoger i udskolingen

  Den samlede understøttende undervisning udgør i udskolingen (7.-9. klasse) 10.800 klokketimer årligt. Det er skoleafdelingens ønske, at arbejde hen imod at ungdomsskolen kan komme til at varetage en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  Overordnet arbejdes der i skoleledergruppen og skoleafdelingen med den fremadrettede udmøntning af den understøttende undervisning i skolen således, at denne ikke udelukkende anvendes til bevægelsesbånd, men også kommer til at understøtte den fagdelte undervisning.

  Pausemønster

  Skoleafdelingen anbefaler ikke at ændre på pausemønstret for det kommende skoleår, men er bevidste om, at der har været udfordringer omkring at få etableret nye strukturer, hvor et ændret pausemønster kan komme i spil, men vurderer, at det er nødvendigt at give det tid på skolerne. Der arbejdes på at ændre hele organiseringen på skolerne og dermed skabe muligheder for nye strukturer for en varieret skoledag.

  Musik- og Kulturskolen

  På bagrund af evalueringen af folkeskolereformen som skoleafdelingen netop har foretaget, beskrives det af alle parter, at der ikke har været kendskab til musikskolens aktiviteter i forbindelse med folkeskolereformen. Det anbefales derfor, at de midler der er tildelt til Musikskolen fremadrettet tildeles skolelederne således, at det er skolelederne, der har forpligtigelsen til at indgå samarbejde med Musikskolen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2014 har der været en samlet normering på SFO området på 57,8 pædagogiske medarbejdere (ekskl. ledelse).

  Fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, sker indenfor skolens eksisterende ramme.

  I forhold til anbefalingen om 100% uddannende pædagoger i skolen skal det oplyses:

  at en uddannet pædagog som gennemsnitsløn på løntrin 29 koster: 362.110,- kr. årligt.

  at en uuddannet medhjælper som gennemsnitsløn på trin 14 koster:

  229.286,- kr. årligt.

  Ovennævnte giver en difference på 132.824,- kr. pr. medarbejder. Det betyder, at skolens ledelse skal foretage en prioritering af medarbejderressourcen i forhold til den understøttende undervisning og kvaliteten i SFOen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  A, C, O, V genfremsatte forslag til beslutning fra mødet den 14. januar 2015 som følger:

  1.

  Ændre fordelingen på 65%/35 % mellem SFO pædagoger og lærere i skolen til at fordelingen mellem lærere og pædagoger sker ud fra skoleledelsens prioritering af ressourcerne.

  2.

  Der ikke fastsættes en konkret timetal, som SFO pædagogerne skal lægge i skolen.

  3.

  Musikskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet.

  4.

  Det nuværende pausemønster fastholdes, dog med den tilføjelse at der er 60 minutters pause hver dag og det sikres, at pauserne afholdes på samme tid for alle klasser.

  5.

  Ungdomsskolen varetager en del af den understøttende undervisning i udskolingen.

  6.

  Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan udvalget, med udgangspunkt i de nuværende skolepolitiske mål, kan skærpe de fremtidige skolepolitiske mål.

  7.

  Forvaltningen sender forslaget i høring, således at sagen kan behandles på ekstraordinært udvalgsmøde forud for Økonomiudvalgsmødet i februar 2015(19/2)

  A, C, O, V præciserer over for skolevæsenet i Dragør kommune,

  At udvalget ønsker høj kvalitet i den understøttende undervisning og det forventes at de valgte modeller i den understøttende undervisning netop er understøttende i den fag-faglige undervisning.

  At det forventes, at der er et ensartet serviceniveau i udmøntningen af den faglige kvalitet i folkeskolereformen.

  At det forventes at der mellem skolerne er en fælles forståelse og tilstræbes ensartethed i anvendelsen af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning.

  At det forventes, at skolerne sikrer, under hensyntagen til den aktuelle normering, at der fortsat er tilstrækkeligt uddannet personale tilstede i fritidsdelen og der fortsat er det tilstrækkelige antal fuldtidsstillinger på området.

  At det forventes, at det pædagogiske personale der varetager den understøttende undervisning er uddannet.

  At udvalget ønsker en løbende tilbagemelding på implementeringen af ovenstående.

  Liste T fremsatte følgende ændringsforslag:

  Helt grundlæggende gives skoleforvaltning og skoleledelse kompetence til at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at implementere forslagene. Det kan gøres gradvist i indeværende skoleår eller i løbet af næste skoleår.

  At skoleledelserne skal forpligtes på at organisere arbejdstiden således, at lærere og pædagoger har øget tid til at mødes for at planlægge og evaluere undervisningen.

  At SFO-pædagoger skal have timer i den fagdelte undervisning i samarbejde med læreren og at de samme pædagoger – så vidt muligt – skal indgå i fritidstilbuddet.

  At klubpædagoger skal indgå i skolen på mellemtrinet.

  At begrebet ”pause” defineres, og der sættes mål for pauserne.

  At elevernes pauser bliver en harmonisk blanding af skemafastlagte pauser, der ligger på samme tidspunkt for alle elever på skolematriklen – og fleksible pauser, som den enkelte lærer råder over.

  At Musikskolens reformmidler udmøntes af skoleledelsen, men at de øremærkes til musik, drama og billedkunst.

  At der etableres formelle forpligtende aftaler mellem skolen og musikskolen; skolen og ungdomsskolen – og fremtidige samabejdspartnere – eksempelvis foreninger, virksomheder m.fl.

  At skoleledelse, lærere og pædagoger i samarbejde definerer, hvad vi mener med understøttende undervisning.

  At kommunalbestyrelsen får en konkret økonomisk vurdering af A,C,O,V´s samlede forslag.

  At kommunalbestyrelsen får konsekvensen af A,C,O,V´s forslag beskrevet i skemaeksempler for 0., 1., 5. og 8. klasse.

  Efter en drøftelse af afstemningsproceduren stillede formanden forslag om, at A,C,O,V´s forslag sættes under afstemning først.

  For stemte:

  5 A, C, O, V

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 T

  Godkendt.

  Herefter blev A,C,O,V´s forslag sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, O, V

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 T

  I konsekvens af beslutningen bortfalder liste T´s forslag.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU

  Borgmesteren stillede forslag om, at anbefalingen fra BFKU sættes under afstemning først:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  Helt grundlæggende gives skoleforvaltning og skoleledelse kompetence til at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at implementere forslagene. Det kan gøres gradvist i indeværende skoleår eller i løbet af næste skoleår.

  At skoleledelserne skal forpligtes på at organisere arbejdstiden således, at lærere og pædagoger har øget tid til at mødes for at planlægge og evaluere undervisningen.

  At SFO-pædagoger skal have timer i den fagdelte undervisning i samarbejde med læreren og at de samme pædagoger – så vidt muligt – skal indgå i fritidstilbuddet.

  At klubpædagoger skal indgå i skolen på mellemtrinet.

  At begrebet ”pause” defineres, og der sættes mål for pauserne.

  At elevernes pauser bliver en harmonisk blanding af skemafastlagte pauser, der ligger på samme tidspunkt for alle elever på skolematriklen – og fleksible pauser, som den enkelte lærer råder over.

  At Musikskolens reformmidler udmøntes af skoleledelsen, men at de øremærkes til musik, drama og billedkunst.

  At der etableres formelle forpligtende aftaler mellem skolen og musikskolen; skolen og ungdomsskolen – og fremtidige samabejdspartnere – eksempelvis foreninger, virksomheder m.fl.

  At skoleledelse, lærere og pædagoger i samarbejde definerer, hvad vi mener med understøttende undervisning.

  At kommunalbestyrelsen får en konkret økonomisk vurdering af A,C,O,V´s samlede forslag.

  At kommunalbestyrelsen får konsekvensen af A,C,O,V´s forslag beskrevet i skemaeksempler for 0., 1., 5. og 8. klasse.

  Borgmesteren stillede forslag om, at forslagene fra ACOV sættes til afstemning under et.

  For stemte 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme 4 (L+T)

  Godkendt

  Afstemning om forslag fra ACOV:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 1:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 2:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 3:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 4:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 5:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 6:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 7:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 8:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 9:

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om forslag fra Liste T ad pkt 10:

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Bilag

 • 2
  Styrelsesvedtægt for skole og SFO i Dragør kommune - høringssvar
  Sagsid.: 14/2086

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen indstiller, at Børne-, Fritids- og kulturudvalget anbefaler styrelsesvedtægten overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Høringssvar til Styrelsesvedtægt for Skole og SFO i Dragør kommune.

  Udkast til ny styrelsesvedtægt for skole og SFO i Dragør kommune har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Fristen udløb den 5. januar 2015. Der er indkommet i alt fem høringssvar til styrelsesvedtægten for skole og SFO i Dragør kommune. Høringssvarene vedhæftes i deres fulde længde som bilag. Derudover er der udarbejdet en opsummering af høringssvarene, som er vedhæftet som bilag. Høringssvarerne er efterfulgt af skoleafdelingens kommentarer til disse. Skoleafdelingen har ikke kommenteret på forældrenævnets høringssvar, da det ankom efter høringsfristens udløb.

  En del af de høringssvar, der er kommet til styrelsesvedtægten, retter sig mod de politiske beslutninger vedr. folkeskolereformen, der blev besluttet på BFKU den 27. marts 2014.

  Skoleafdelingen havde på BFKU den 14. januar 2015 en sag til drøftelse i udvalget omhandlende ændringsforslag til disse politiske beslutninger. BFKU sendte den 14. januar deres ændringsforslag til folkeskolereformen i høring med frist den 6. februar.

  Styrelsesvedtægten, der er vedhæftet som bilag til denne sag, er dermed konsekvensrettet dels i forhold til høringssvarene til ny styrelsesvedtægt på skole og SFO i Dragør kommune samt indarbejdet de politiske ændringsforslag, der besluttes i forlængelse af afsluttet høring vedr. folkeskolereformen.

  Hvis der træffes andre beslutninger i sagen vedr. ”Ændringsforslag til folkeskolereformen” vil disse blive indarbejdet i vedtægten.

  De rettelser der er foretaget i styrelsesvedtægten fremgår i bilaget markeret med rødt, så det er overskueligt at orientere sig i, hvilke ændringer der er lavet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19. februar 2015.

  Økonomiudvalget den 19. februar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Liste T fremsatte ændringsforslag.

  T-gruppen foreslår:

  At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012).

  At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012).

  At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet.

  At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014.  A, C, O, V foreslår, at styrelsesvedtægten anbefales, og forvaltningen sikrer konsekvensrettelser jf. beslutninger i pkt. 1.

  Styrelsesvedtægten konsekvens rettes ift. at SFO lederen indgår i skolebestyrelsen og bh klasse ændres til 0. Klasse.

  Som det mest vidtgående forslag sættes liste T´s forslag til afstemning:


  1. At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  2. At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:


  Forslaget faldet.

  3. At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:


  Forslaget faldet.

  4. At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  5. At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  6. At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet. Det betyder endvidere at bullit 4 og 5 skal konsekvensrettes.

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  7. At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014

  For stemte:

  2 T

  Imod stemte:

  5 A, C, O, V

  Undlod at stemme:

  Forslaget faldet.

  Herefter blev A, C, O, V´s forslag sat til afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, O, V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Annette Nyvang liste T. fremsatte en protokol.

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at den nye styrelsesvedtægt ikke har et defineret mål, ikke indeholder SFO-skoleråd, ikke giver mulighed for Fælles Skoleråd og at 3/4 del repræsentationen i skolebestyrelserne ikke står beskrevet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet. Det betyder endvidere at bullit 4 og 5 skal konsekvensrettes.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)


  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  Liste T genfremsatte protokol:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at den nye styrelsesvedtægt ikke har et defineret mål, ikke indeholder SFO-skoleråd, ikke giver mulighed for Fælles Skoleråd og at 3/4 del repræsentationen i skolebestyrelserne ikke står beskrevet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU/ØU:

  At forvaltningen på baggrund af diskussionen på BFKU grundigt gennemskriver vedtægten og sender denne ud i høring igen.

  At skolepolitiske mål defineres før en vedtægt defineres.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:


  Faldet  At introduktionen af vedtægten uddybes med: ”Herværende styrelsesvedtægt skal understøtte, at Dragør Kommunes skoler hører til de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit. Den skal understøtte, at Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn og unge skal opleve en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, kreative, og innovative kompetencer. Sluttelig skal vedtægten understøtte, at Dragør Kommunes skoler er blandt de bedste i landet til at inkludere alle børn i fællesskabet”.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:


  Faldet

  At SFO-forældreråd fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  At Fælles skoleråd (FSR) fastholdes (fint formuleret i vedtægt af november 2012)

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  At ”klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart maksimalt må være 24 elever” erstatter eksisterende tekst på side 10 i udkastet. Det betyder endvidere at bullit 4 og 5 skal konsekvensrettes.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  At 3/4-repræsentationen i skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler fastholdes – jf. KB-mødet d. 27.2.2014

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:


  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at ØUs anbefaling godkendes med den tilføjelse, at kommunalbestyrelsen beder det Rådgivende skoleudvalg og forvaltning, når den nye ledelsesstruktur er vedtaget, at fremkomme med en vurdering af, hvordan demokratiske fora kan etableres fremadrettet.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T genfremsatte protokol:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at den nye styrelsesvedtægt ikke har et defineret mål, ikke indeholder SFO-skoleråd, ikke giver mulighed for Fælles Skoleråd og at 3/4 del repræsentationen i skolebestyrelserne ikke står beskrevet.

  Bilag

 • 3
  Forslag til ny ledelsesstruktur
  Sagsid.: 14/3702

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  Børne, Fritids – og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde videre med, og

  at

  de udvalgte scenarier sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen har fået til opgave at komme med oplæg til en ny ledelsesstruktur. Derfor har skoleafdelingen været igennem en bred inddragelsesproces, hvor følgende parter er blevet bedt om at komme med deres input: lærere, skoleledere, det centrale Med-udvalg, skolebestyrelserne samt det politiske udvalg. Med disse input som inspiration opstilles fire forskellige scenarier for, hvordan ledelse fremadrettet kan struktureres.

  Med folkeskolereformens ambition om, at alle børn uanset baggrund skal blive så dygtige som de kan og trives bedst muligt, er det nødvendigt at være i tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere. Det kræver også en sammenhængende ledelseskæde, som også rækker til det politiske niveau.

  Reformen flytter fokus til elevernes læringsmæssige progression. Skolelederne har en afgørende betydning i udviklingen af dette, og derfor er det vigtigt, at vi skaber gode rammer for ledelsen af skolen.

  Det kræver, at vi udvikler skolens professionsviden, skaber fælles fagligt sprog og binder skolens aktiviteter sammen i et meningsfuldt og sammenhængende børne-/skoleliv.

  Uanset ledelsesstrukturer er det væsentligt at definere god ledelse.

  Det er en forudsætning for god skoleledelse, at der skabes rum og tid til at kunne prioritere i skolens opgaver, således at de understøtter udviklingen af skolens faglige kvalitet – bedre opgaveløsning gennem nærhed til kerneopgaven.

  Med god ledelse mener vi og de adspurgte interessenter, at følgende punkter er afgørende for et godt fundament:

  • Nærhedsledelse
  • Kommunikation
  • Prioritering og uddelegering af opgaver
  • Samarbejde
  • Pædagogik og sparring
  • Opgavedefinerede ledelsesroller
  • Evne til at lede i en politisk styret organisation
  • Administrative og økonomiske evner

  Det er vigtigt, at ledelsen er kvalificeret med lederuddannelse. Det kan drøftes, hvilken baggrund der vil være relevant, men uanset baggrund, skal et ledelsesteam kunne komplimentere hinanden på kvalifikationer og kompetencer, og vi ser det som nødvendigt, at der er pædagogisk faglighed til stede i ledelsesteamet.

  Der er behov for en tydelighed om ansvarsfordelingen, og hvordan der uddelegeres, derfor har vi peget på, at man fx kan ansætte ledere med mere præcise funktioner som fx læringsledere, inklusionsledere, indskolingsleder eller lignende.

  Således at den enkelte leder har et afgrænset ledelsesansvar med personaleansvar og samtidig indgår i ledelsesteamet.

  Vi ser, uanset den overordnede ledelsesstruktur en nødvendighed i, at skolens øvrige organisering desuden vil bestå af mindre ledelsesopgaver delegeret ud i fx vejledere og årgangsteamene, så vi opnår ledelse tæt på.

  Det er tydeligt udtrykt fra alle interessenter, at det er nødvendigt at forstærke vores ledelser med administrativ assistance. Det kan være i form af, at der etableres en stabsfunktion bestående af sekretær svarende til en fuldtidsstilling og derudover en person med en økonomiske kompetence profil, der kan varetage den daglige drift fx omkring økonomi, HR og øvrige administrationsopgaver.

  Nedenfor præsenteres fire senarier, som udover ledelse også inddrager selve skolestrukturen, da strukturen har betydning for, hvordan vi skruer ledelse sammen. Derfor disse fire scenarier:

  Scenarie 1

  Dette scenarie bibeholder skolestrukturen med to skoler på tre matrikler. Antallet af ledere opgraderes og den enkelte leder får et fast defineret arbejdsområde. Det ønskes også, at alle ledere har personaleansvar for en afgrænset gruppe medarbejdere.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overordnet skoleleder pr. skole, der har det overordnede ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  3.

  En inklusionsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer- og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Det tilstræbes, at alle ledere har personaleansvar i forhold til deres ledelsesområde.

  Fordele:

  Uddelegering af opgaver medfører også uddelegering af ansvar til den enkelte leder og ikke udelukkende den overordnede leder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret

  Lederen med det enkelte ansvarsområde får nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i henhold til ansvarsområde.

  Gennemsigtighed i ansvarsfordeling samt hvor det er muligt for medarbejderne at hente sparing.

  Fordeling af personaleansvar, således at alle ledere får et personale ansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Én skoleleder der skal dække to matrikler kan være en udfordring i forhold til medarbejdernes oplevelse af en nærværende leder.

  En leder der skal fungere på to matrikler kan medføre manglende kommunikation internt i organisationen.

  Kan være vanskeligt at skabe fælles retning for hele organisationen.

  Der vil blive en del fjernstyring.

  Medarbejderne oplever ikke sig selv som del af én skole.

  Scenarie 2

  Dette scenarie placerer en skoleleder på hver matrikel så vi i praksis vender tilbage til de tre skoler. Derudover er der to pædagogiske ledere, der har ansvar for henholdsvis grundskolen og udskolingen. SFO lederen kan eksempelvis få tildelt ansvaret for inklusion.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overodnet skoleleder på hver matrikel, der har ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En pædagogisk leder for grundskolen (0-5 årgang) pr. matrikel.

  3.

  En pædagogisk leder for udskolingen (6-9/10 årgang) pr. matrikel.

  4.

  En leder for SFO + inklusion.

  Fordele:

  En leder på alle tre matrikler giver mere nærhed i ledelsen og bedre overblik over organisationens og skolens retning.

  Afdelingsledere, der kan skabe sammenhæng i skolens kvalitet og elevernes forløb i henholdsvis grundskole og udskoling.

  Uddelegering af opgaver medfører at den enkelte leder har et større ansvar og ikke udelukkende er placeret ved den øverste leder.

  Gør det muligt at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar, således at medarbejderne får mulighed for at henvende sig til den leder, der har ansvaret for den konkrete problemstilling.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Ændring af strukturen – tilbage til tre matrikler, kan skabe uro i forhold til den strukturændring, der er politisk besluttet, og som er i gang med at blive implementeret.

  I dette scenarie arbejdes der med mere afdelingsopdelt ledelse. Det kan betyde mindre ledelses fokus på fx den pædagogiske ledelse.

  Udgifter til mere ledelse svarende til 2 ledere på hver skole.

  Udgifter til en SFO leder.

  Tilretning af skoledistrikter og struktur for SFO, hvilket kan skabe forvirring hos borgerne.

  Scenarie 3

  Dette scenarie samler den overordnede ledelse hos én person, så der i praksis kun er en skole i Dragør fordelt på tre matrikler.

  1.

  Én overordnet leder for alle tre matrikler

  2.

  En læringsleder pr matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering

  3.

  En inklusions og trivselsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Fordele

  Ét skolevæsen.

  Besparelse af udgifter til én overordnet skoleleder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret.

  Ved at enkelte ledere får konkrete ansvars og opgave områder får denne leder nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar i en skolelederes opgave portefølje.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  SFO ledelse i tættere ledelsesteam med skolen.

  Ulemper

  Den øverste leder skal dække tre matrikler og derved bliver ønsket om nærhed vanskeligt at opfylde.

  Skoleafdelingen på rådhusets opgave kan kollidere med en overordnet ledelse.

  Udfordringer med ledelse på afstand gennem mange mellemledere – stiller store krav til kommunikationen.

  Udfordrer medarbejdernes oplevelse af sig selv som del af én skole og organisation.

  Scenarie 4

  Dette scenarie er det mest vidtgående, idet det indebærer endnu en omstrukturering af skolevæsenet. Der er tale om tre skoler på tre matrikler, hvor St. Magleby skole og Dragør skole Nord hver har fire spor med klasserne 0. – 6. kl. Dragør Skole syd rummer udskolingen i alt 5 spor med 7. – 10. årg.

  St. Magleby skole og Dragør Skole Nord:

  0.- 6. årgang/SFO (4 spor fordelt over 7 årgange, i alt 28 klasser)

  Ledelsesteam:

  En overordnet skoleleder pr. matrikel, der har overordnet ledelsesansvar for skole og SFO.


  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  En SFO og indskolingsleder pr. matrikel, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Dragør Skole Syd:

  7.-10./Ungdomsskolen (5 spor fordelt over 4 årgange, i alt 20 klasser).

  Ledelsesteam:

  2.

  En overordnet skoleleder, der har overordnet ledelsesansvar for skole og Ungdomsskole.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  3.


  En læringsleder,
  med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  4.

  En Ungdomsskoleleder, med ansvar for den understøttende undervisning samt for samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Fordele:

  En leder på alle matrikler.

  Kan blive et politisk flagskib.

  Et samlet skolevæsen – samarbejde mellem skoler er nødvendigt, da eleverne efter 6. årgang skal skifte skole

  SFO’erne har mulighed for at rykke fysisk sammen tæt på skolerne

  Mulighed for at skabe forskellige talentlinjer i udskolingen fx science, maritim linje, håndværk eller lign. Bedre mulighed for talentpleje.

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Mulighed for at skabe nye klasser efter 6. årgang, når elever flytter

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Endnu tættere samarbejde med Ungdomsskolen

  Besparelse på en leder

  Ulemper:

  Timing – en stor strukturel mundfuld i en turbulent tid, men ny arbejdstidsregler for lærerne, ny folkeskolereform og struktur ændring.

  Medarbejderne skal evt. skifte arbejdsplads og kollegaer.

  Omstilling til en ny måde at indrette skolens organisering, som ikke tidligere har været set i kommunens skolevæsen.

  Lærere og ledere peger ikke umiddelbart på denne model.

  Svært at ændre eksisterende identitet og kultur omkring det at gå på en bestemt skole gennem hele barnets skoletid.

  Det vil kræve ændring af de fysiske rammer.

  Ændringer af skoledistrikter kan skabe forvirring.

  Når der foreligger en endelig politisk beslutning om hvilket scenarie, der indføres udarbejder forvaltningen en endelig struktur- og organisationsplan til politisk godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der må forventes ekstra lønudgift i forbindelse med etablering af stabsfunktion bestående af en fuldtidsansat sekretær, samt en profil med økonomiske kompetencer må der forventes en ekstra lønudgift alt efter disse personers kvalifikationer.

  Mulighed for ekstra lønudgifter til ledelse hos vejledere og årgangskoordinatorer.

  Nuværende lønniveau for lærer og ledere:

  Lærer 4 års erfaring: 29.500 kr. + pension 17,9 %

  Lærer 8 års erfaring: 32.700 kr. + pension 17,9 %

  Leder max anciennitet 50.000 kr. + pension 17,9 %

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skolebestyrelserne er høringsberettiget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  A, C, O, V foreslår, at sagen udsættes til endelig beslutning på udvalgsmøde i marts måned. Udvalget drøfter sagen på ny i udvalgsmødet i februar måned og får hurtigst muligt og inden sagens behandling i marts belyst:

  1) den økonomiske konsekvens ved scenarie 1-3,
  2) skolebestyrelsens vilkår i scenarie 1-3,
  3) hvordan de administrative opgaver på skolerne forankres og ledes i scenarie 1-3.

  Et enigt udvalg godkendte ændringsforslaget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Udvalget besluttede at udsætte punktet til marts mødet med henblik på endelig beslutning og høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget udsatte sagen til april, idet der ønskes yderligere politiske drøftelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  A, C, O, V foreslår, at den nuværende skolestruktur fastholdes, samt at ledelsesstrukturen tilpasses således at det sikres, at der er nærværende, tydelig og rammesættende ledelse i forhold til 1)faglig/læringsmæssig ledelse af personalet, 2)personaleledelse, 3)at SFO lederne indgår som en del af skolens ledelsesgruppe.

  Forvaltningen fremlægger en sag med modeller for kommende ledelsesstruktur med udgangspunkt i:

  1) en model inden for den nuværende økonomiske ramme der er afsat

  til ledelse.

  2) en model, hvor der kan være behov for budgetudvidelse.

  Indeværende sag med beslutninger sendes i høring og kommer tilbage til BFKU på juni mødet.

  For stemte:

  5 A+C+O+V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  T fremførte en protokol.


  T finder det beklageligt, at flertallet ønsker at holde fast i den nuværende uklare skolestruktur. T fastholder ønsket om tre selvstændige skoler, som vi mener giver bedst kvalitet i læring og ledelse.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Formanden orienterede om uddeling af Sports og Kulturprisen til
  historiker, forfatter og foredragsholder Dines Bogø.