Skip navigationen

Referat

Onsdag den 04. marts 2015 kl. 16:00

Mødested: havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Udviklingsplan for Hollænderhallen - valg af temaer
  Sagsid.: 15/401

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der udarbejdes en udviklingsplan for Hollænderhallen med følgende fire temaer:

  · renovering af hallen

  · optimering af brugen af hallen

  · nye aktivitetstilbud

  · revideret vedtægter for brugerbestyrelser

  2.

  at

  Udviklingsplanen udarbejdes som en revideret resultataftale.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU har anmodet om, at der udarbejdes en udviklingsplan for Hollænderhalsområdet. En udviklingsplan for området kunne omhandle følgende fire temaer:

  1.

  Renovering af Hollænderhallen

  2.

  Optimering af brugen i hallen

  3.

  Nye aktivitetstilbud i Hollænderhallen.

  4.

  Revidering af vedtægter for Hollænderhallens brugerbestyrelse

  Det foreslås, at der udarbejdes en revideret renoveringsplan for Hollænderhallen, da hallen som helhed står overfor et behov for en større renovering og modernisering. Der har de seneste år været gennemført mindre renoveringer senest af forsyningsledninger og baderum, men facade og øvrige overflader kræver også en renovering. Det forslås, at der udarbejdes en samlet renoverings- og moderniseringsplan for Hollænderhallen og at planen etape deles. Det er målet, at planen kan ligge til grund for budgetlægning 2016.

  Der er gennem de seneste år en oplevelse af, at alt for mange brugere af de faste tider ikke har fremmøde. Det betyder, at hallen er booket, men at tiderne ikke benyttes i praksis. De nyeste statistikker for 2014 giver da også et billede af et dalende fremmøde og dermed en aftagende belægningsprocent. Det forslås, at dette tema indgår i udviklingsplanen.

  Der er i øjeblikket tendenser, som går i retning af et øget tilbud af aktiviteter uden for det etablerede foreningsmiljø. Flere enkeltmands- eller uorganiserede gruppeaktiviteter og gerne udendørs i det fri vinder mere og mere frem. Nogle af de nyeste og største grupper findes indenfor løb, cykling og styrketræning. Disse målgrupper kunne bl.a. indgå i udviklingsplanen ved at afsøge muligheden for, at kunne tilbyde disse brugere at benytte faciliteterne i og omkring Hollænderhalsområdet. Det kunne f.eks være omklædning, sauna, løberute og uformelt mødested for ligesindede sportsudøvere, kurser mv.

  I Hollænderhallen er der, på lige fod med øvrige decentrale enheder, nedsat en brugerbestyrelse og der er vedtaget et sæt vedtægter. Det foreslås at vedtægterne revideres og moderniseres så det tydeligere fremgår, hvilke rolle bestyrelsen har i forhold til kommunalbestyrelsen og den daglige ledelse af området.

  Det foreslås endvidere at udviklingsplanen udformes som en revideret resultataftale, hvor der i øvrigt vil ske en årlig tilbagemelding til udvalget om status på realisering af udviklingsplanen og hvor nye tiltag kan aftales.

  Det vurderes at udkast til revideret resultataftale med udviklingsmål og aktiviteter kan udarbejdes inden sommerferien 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Godkendt.

  Revurderet resultataftale fremlægges i juni mødet.

 • 2
  Tilskud til Dragør Biografforening
  Sagsid.: 15/125

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager en kulturpolitisk diskussion om den fremtidige støtte til Dragør Biografforening, herunder

  1.

  at udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at støtte Dragør Biografforening med årligt kr. 300.000.

  2.

  at udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at yde et ekstraordinært tilskud i 2015 på 75.000 kr. til opstart af foreningen.

  3.

  at tilskuddet på i alt kr. 375.000 i 2015 bevilges via de afsatte midler i budget 2015 til Dragør Biografforening på i alt kr. 150.189, og at restfinansieringen sker ved en tillægsbevilling på i alt kr. 224.811.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biograf skal ses som en del af det samlede kulturelle udbud i Dragør Kommune, og biografen har tidligere samarbejdet med både biblioteket, skolerne og forskellige andre foreninger i forbindelse med forskellige filmarrangementer. Dertil kommer, at Dragør Biograf adskiller sig fra de mere almindelige biografer i Danmark, da den er indrettet i en af byens gamle og bevaringsværdige bygninger.

  Dragør Biograf er tidligere blevet drevet af ejer Inge Poulsen, der imidlertid valgte at gå på pension i slutningen af 2014.

  Grundet et ønske om at beholde en biograf i Dragør blev Dragør Biografforening stiftet den 28. oktober 2014, hvor foreningen afholdte sin første generalforsamling.

  I den forbindelse blev der også nedsat en bestyrelse og en række udvalg. Kopi af vedtægterne vedlægges som bilag 2.

  Foreningen ansøger nu kommunen om et årligt driftstilskud på kr. 300.000 og et engangstilskud på kr. 75.000. Kopi af ansøgningen vedlægges som bilag 1.

  Driftstilskuddet på kr. 300.000 skal dække udgifter til leje af lokaler, der anslås at koste ca. kr. 180.000 og en lønudgift til en deltidsansat daglig leder, hvor udgiften anslås at ville udgøre ca. kr. 220.000.

  De resterende ca. kr. 100.000 til den daglige drift forventer Dragør Biografforening at kunne tjene ind via billet- og kiosksalg.

  Derudover søger Dragør Biografforening også kommunen om et engangstilskud på kr. 75.000, der skal dække en udgift på ca. kr. 25.000 til advokatbistand i forbindelse med forhandling om huslejefastsættelse samt en række startomkostninger, der er beregnet til yderligere ca. kr. 50.000. For et mere detaljeret budget, se bilag 3.

  I 2011 ydede Dragør Kommune tilskud med kr. 93.000.

  I 2012 blev der fra kommunens side ydet et tilskud på ca. kr. 194.000 til digitalisering. Dette beløb er delvist tilbagebetalt med kr. 48.500 samme år og kr. 48.500 året efter i form af modregning i tilskuddet på kr. 95.200, der således i 2012 0g 2013 alene blev udbetalt til biografen med ca. kr. 46.700.

  I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at eftergive tilbagebetalingen af resten af tilskuddet fra 2012 med ca. kr. 97.000. Således er der fra og med år 2014 igen udbetalt fuld støtte med kr. 90.000.

  Sagen vil blive ført videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vælger at meddele en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Der er faste regler for, hvor meget kommuner maksimalt må yde i direkte støtte til biografer, som ikke kan betegnes som kunstbiografer. Dragør Biograf/Biografforening er ikke en kunstbiograf i denne sammenhæng.

  Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed og i EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

  Der er sat loft over de direkte tilskud, som kommuner må yde til biografvirksomhed, og dette loft er, i henhold til den såkaldte ”de minimisregel”, fastsat således, at der maksimalt over 3 regnskabsår må gives direkte tilskud, der samlet set ikke overstiger et beløb på 200.000 euro, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr.

  Reglen hindrer ikke, at kommunalbestyrelsen vil kunne imødekomme den konkrete ansøgning, da tilskuddet for de tre forudgående år ikke – sammen med en eventuel øget støtte i 2015 som ansøgt – bringer støtten over den fastsatte grænse.

  Reglen vil ej heller være en hindring for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at Dragør Biografforening også fremadrettet kan få et årligt tilskud på kr. 300.000, da den samlede støtte over tre regnskabsår stadig vil være under det fastsatte loft i henhold til de minimisreglen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Biografforening har ansøgt kommunen om et tilskud på i alt kr. 375.000.

  På kommunens budget er der afsat midler til tilskud til biografen på i alt kr. 150.189.

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at meddele en tillægsbevilling på det resterende ansøgte beløb, vil der skulle findes finansiering for yderligere kr. 224.811. Beløbet tages i givet fald af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Der blev foreslået 4 ændringsforslag:

  1. Ændringsforslag fra C+V.

  Sagen udsættes en måned med henblik på at afklare de juridiske spørgsmål.

  Herudover inviteres formanden for biografforeningen til mødet for nærmere uddybning af eventuelle spørgsmål.

  2. Ændringsforslag fra A.

  Ad 1.
  Socialdemokraterne forslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  Subsidiært

  Ad 2.
  At Dragør kommune er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  3. Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningens anbefaling følges, men foreløbigt for 2015. Udbetaling af beløbet kan først påbegyndes, når yderligere informationer om lejekontrakt, overdragelsesvilkår m.m. er bragt til veje fra Biografforeningen.

  Som det mest vidtgående blev Liste T’s ændringsforslag 3 sat under afstemning:

  For stemte:

  3 (T+O)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Herefter blev Socialdemokraternes ændringsforslag 2-1 sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (T+O)

  Faldet

  Socialdemokraternes subsidiære ændringsforslag 2-2 blev sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+O)

  Faldet

  Endelig blev C+V’s ændringsforslag 1 sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt

  Spørgsmål til sagen fremsendes til Sekretariatet v/Benny Brandt-Jensen pr. mail senest den 12. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Biografforeningens formand Mette Jansen deltog i punktet for besvarelse af de fremførte politiske spørgsmål. Herefter forlod Mette Jansen mødet.

  A,C,O,V foreslår, at biografforeningen modtager det årlige tilskud der tidligere er ydet til biografen og som fremgår af budget 2015-2018 (90.000 kr.).

  At der ydes et engangstilskud på 25.000 kr. til etablering og kommunen indgår i bankgaranti på 25.000 kr. Forvaltningen fordeler tilskuddet for 2015 mellem oprindelig tilskudsmodtager og biografforeningen efter drøftelse med parterne.

  Liste T genfremsatte Socialdemokraternes ændringsforslag fra mødet den 4. marts, som lyder:

  Dragør Kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet og er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  Som det mest vidtgående blev Liste T ændringsforslag sat under afstemning først.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Derefter stemte udvalget om A,C,O,V´s forslag

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for Økonomiudvalget

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (I+L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder det uforståeligt, at flertallet ikke ønsker at bevilge de ansøgte penge, så Dragør kan få en seriøs foreningsdrevet biograf - især fordi forslagene er finansieret.

  Bilag

 • 3
  Evaluering af Jul i Dragør
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget indledende drøfter, hvilket engagementsniveau Dragør Kommune skal have i relation til Jul i Dragør i 2015 med baggrund i rapportens anbefalinger.

  3.

  at

  udvalgene godkender, at forvaltningen, på baggrund af de politiske tilkendegivelser i udvalget, drøfter planlægningen af Jul i Dragør 2015 med de relevante aktører i byen, med henblik på en endelig politisk behandling i april.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en evaluering af julemarkedet i 2014. Samlet set blev Jul i Dragør en succes, som både gæster og lokale har været glade for. Julekalenderen medførte, at Dragør kom på Danmarkskortet, hvorfor mange børnefamilier valgte at komme til byen på et tidspunkt af året, der ikke normalt ville tiltrække mange turister hertil.

  Det er indtrykket, at de mange gæster fik en god oplevelse i Dragør på trods af, at vejret ikke altid viste sig fra sin bedste side. Der er derfor grobund for, at en del af disse besøgende vil huske Dragør og vende tilbage igen på et andet tidspunkt. Samtidigt meldte en stor del af byens forretningsdrivende om et bedre salg i juleweekenderne som følge af de mange ekstra gæster. Herudover har alle involverede gjort sig en masse erfaringer, der kan bygges videre på både i 2015, og når Tidsrejsen engang vil blive genudsendt.

  Endelig er det tanken, at jule-app’en skal videreudvikles til en generel turist-app for Dragør, og de producerede skilte kan genbruges til andre arrangementer.

  For kommunen har Jul i Dragør dog også været en bekostelig affære, hvor det samlede omkostningsniveau endte på ca. 390.000 kr.

  For at arrangementet Jul i Dragør skal fungere også fremadrettet, vil der sandsynligvis stadig være behov for et kommunalt engagement, men det foreslås, at kommunen har en mere tilbagetrukket rolle, og at størstedelen af opgaverne i stedet løses af en koordineringsgruppe, hvor kommunen kan påtage sig sekretariatsrollen, hvis koordinationsgruppen ønsker det.

  Forvaltningen foreslår samtidig, at kommunen stadig påtager sig opgaver, der relaterer sig til infrastrukturen. Hvis kommunens opgaver fremadrettet udelukkende relaterer sig til infrastrukturen, forventes det at medføre årlige udgifter på ca. 80.000 kr. Hertil kommer personaletimer fra hhv. administrationen og Vej og Gartner.

  Koordinationsgruppen for Jul i Dragør 2014 ønsker dog et større engagement fra Dragør Kommunes side, end det niveau forvaltningen foreslår. Koordinationsgruppen ønsker blandt andet, at kommunen finansierer en del af markedsføringen af Jul i Dragør, og at kommunens kommende erhvervs- og turismekonsulent får en større rolle i planlægningen og gennemførelsen af Jul i Dragør 2015.

  På baggrund af tilkendegivelser fra udvalgene vil forvaltningen drøfte sagen med de relevante parter i byen. På baggrund heraf fremlægges en sag til møderne i april med endelig stillingtagen til kommunens engagement, herunder økonomi.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Evalueringen har været fremsendt til kommentering hos koordinationsgruppen og aktivitetsgruppen for Jul i Dragør 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 4. marts 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2015

  Ad. 1

  Taget til efterretning.

  Ad. 2+3

  Udvalget finder, at det er en god ide, at der skal arbejdes videre med Jul 2015 og at udvalget er sindet at give en økonomisk opbakning, men at niveauet vil blive drøftet nærmere og at den videre fremdrift vil ske i samarbejde mellem kommune, erhvervslivet, lokale aktører og turistrådet.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte at følge BEPU’s beslutning.

  Bilag

 • 4
  Kulturmetropol Copenhagen
  Sagsid.: 15/415

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget giver mandat til, at udvalgsformanden deltager i den politiske styregruppe i KulturMetropolØresund, hvor der pt. pågår drøftelser om en ny kulturaftale mellem Øresundsregionens kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet og mandat til, at forvaltningen ligeledes indgår i disse drøftelser i den administrative følgegruppe.

  at

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget tager endelig stilling til den nye kulturaftale, når et endeligt aftaleudkast ligger klar.

  SAGSFREMSTILLING:

  KulturMetropolØresund (Forkortes KMØ) er en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, der havde opstart i 2012. Tanken bag aftalen er, at der i løbet af en ti-års periode skal skabes en ny samarbejdsstruktur på kulturområdet i Øresundsregionen, der går fra by-netværk til en sammenhængende kulturel metropol. Samtidig er ønsket, at kulturen skal spille en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber i regionen.

  Mission er at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af Øresund. Dette skal ske ved at styrke de overordnede koblinger mellem regionens kulturelle aktører, samt det praktiske samarbejde mellem forvaltninger, institutioner og foreninger.

  KMØs mission er i god tråd med Dragør Kommunes nuværende kultur og fritidspolitik, hvor det er en prioriteret indsats at indgå i tværregionale og tværkommunale kultur- og fritidsprojekter i Øresundsregionen.

  KulturMetropolØresund – aftaleperiode 2012 - 2015

  KMØ har i første aftaleperiode arbejdet målrettet med en række specifikke tematikker, der går på tværs af kommunegrænser, som eksempelvis børns kreative kompetencer, unges kulturelle entreprenørskab og tiltrækning og afholdelse af store idrætsevents. Derudover arbejder projektet på at etablere et tættere samarbejde med svenske kommuner og region Skåne, så viden og erfaringer kan deles og områdets samlede ressourcer, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder aktiveres.

  Konkret sker dette ved, at Regionen og de involverede kommuner gennemfører en række projekter i løbet af aftaleperioden 2012 - 2015, hvor basisfinansieringen til gennemførelse af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio. kr. fra Kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Kommunernes bidrag er opdelt i en fast årlig ydelse og et bidrag til de projekter, den enkelte kommune vælger at deltage i. KMØ har udregnet, at der for hver kommunal krone i de forskellige projekter genereres cirka tre kroner yderligere.

  Aftalekonstruktionen er fleksibel, så kommunerne er involveret i de projekter, der giver lokal mening samtidig med, at der sikres en regional effekt. Nogle kommuner har således været med i to projekter, andre i fem.

  En ny aftale - Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019

  Den politiske styregruppe for KMØ er nu i gang med at undersøge, hvordan samarbejdet skal videreudvikles, når aftalen om KMØ udløber ved udgangen af 2015. Det er fortsat planen at arbejde hen imod kulturaftalens 10-årige vision, og den administrative gruppe af kulturchefer foreslår, at næste skridt i udviklingen mod den sammenhængende kulturmetropol er en ny kulturaftale fra 2016 til 2019: Kulturmetropol Copenhagen.

  Kulturmetropol Copenhagen skal bygge videre på de resultater, der er nået i KMØ, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropol Copenhagen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

  Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal, som i KMØ, ske gennem en række tværkommunale projekter. Projekterne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidigt forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i de muligheder, der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til andre områder, som eksempelvis folkesundhed og byudvikling.

  Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019.

  KMØ har inviteret Dragør Kommune til at deltage i drøftelserne om den nye kulturaftale, og i den forbindelse er alle udvalgets medlemmer inviteret til en kulturkonference den 26. marts, jf. bilag 4. Desværre er invitationen til konferencen den 26. marts ved en fejl ikke blevet rundsendt til udvalgets medlemmer, men KMØs sekretariat har udskudt deadline for tilmelding til 12. marts, så udvalgets medlemmer kan stadig nå at tilmelde sig.

  Derudover har udvalgsformanden mulighed for at indtræde i den politiske styregruppe for KMØ, der mødes næste gang den 1. juni, mens kommunens kulturchef kan indtræde i den administrative følgegruppe, der mødes næste gang den 11. marts. Dragør Kommune vil kunne indgå i drøftelserne om en ny kulturaftale på lige fod med de andre kommuner, mens kommunen vil få observatørstatus når det gælder erfaringsudveksling om projekterne indenfor den nuværende projektaftale.

  Administrationens vurdering

  Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune vil kunne få flere fordele ud af at være en del af den kommende kulturaftale. Forvaltningen vurderer, at både administrationen og de kulturelle institutioner i Dragør vil kunne få gavn af, at kunne indgå i den kulturelle infrastruktur, der allerede er blevet dannet med den første kulturaftale, da det vil give både forvaltningen og de forskellige kulturelle institutioner, skolerne, de frivillige foreninger adgang til ny inspiration, ny viden samt mange nye sparringspartnere.

  Dertil kommer, at Dragør Kommune for forholdsvis beskedne midler kan blive en del af større, nyskabende kulturprojekter af høj kvalitet, som Kommunen ikke vil kunne finansiere alene. Dette vil være til gavn for kommunens lokale borgere, ligesom nogle af projekterne sandsynligvis også vil kunne generere mere turisme til byen alt efter hvilke projekter, kommunen vælger at deltage i.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunernes bidrag har i aftaleperioden 2012 – 2015 været opdelt i en fast årlig ydelse og et bidrag til de projekter, den enkelte kommune har valgt at deltage i. Det faste bidrag har ligget på 30.000 årligt i perioden 2012 – 2015, mens kommunernes bidrag til de enkelte projekter har ligget på 25.000 kr. – 40.000 kr., hvor enkelte kommuner dog har valgt at investere ekstra. Således er gennemsnitsbetalingen pr. projekt pr. kommune ca. 30.000 kr. – 35.000 kr. I bilag 5 ses de enkelte kommuners bidrag i 2014.

  Hvorvidt denne finansieringsmodel vil blive videreført til næste aftaleperiode vil afhænge af, hvad aftalepartnerne enes om. Den administrative følgegruppe drøfter i øjeblikket den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i første halvår af 2015. Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt. Hvis Dragør Kommune vælger at indgå i forhandlingerne om en ny aftale, vil Kommunen kunne indgå i både den politiske styregruppe og den administrative følgegruppe og derigennem få indflydelse på aftalens finansieringsmodel.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) blev valgt som suppleant for udvalgsformanden.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Legepladser på 0-6 års området
  Sagsid.: 15/403

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af legepladser, og at beløbet frigives som følger:

  a.

  Sansehuset 200.000 kr.

  b.

  Dragør Menighed 200.000 kr.

  c.

  Nordstrandens vuggestue 100.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 500.000 kr. til renovering af legepladser på 0-6 års området.

  Institutionsområdet gennemførte i efteråret 2014 et legepladstilsyn på samtlige legepladser, og der blev udarbejdet legepladsrapporter over samtlige legepladsers tilstand.

  Generelt viser legeplads rapporterne et meget grundigt tilsyn, og alle har renoveringer at foretage. Enkelte legepladser har enkelte områder der skal renoveres, og enten lukkes/fjernes fra legepladsen, eller renoveres for egne midler i størrelsesordenen 25-50.000 kr.

  Andre institutioner står det værre til på; f.eks. har Sansehuset modtaget tilbud på renovering/udskiftning af de lukkede dele af legepladsen på op mod 1.000.000 kr. Dette kræver en langsigtet planlægning og prioritering af ressourcer, evt. sponsorerede legeredskaber eller leasingløsninger. Dette vurderes af Økonomiafdelingen samt kommunens jurist.

  Legepladsrapporterne har givet anledning til at flere legeredskaber skal lukkes/fjernes, hvilket der allerede er taget hånd om. Det betyder for enkelte legepladser, at der ikke er mange aktivitetsmuligheder pt.

  Det er gårdmændene, der gennemfører legepladstilsynene og i samarbejde med lederne tager de sikkerhedsmæssige hensyn, som legepladstilsynet finder. Dog er det lederen, der har det endelige ansvar for legepladsens sikkerhed.

  Et overslag på renovering af de mest trængte legepladser er:

  1.

  Nordstrandens vuggestue: Gyngestativ pilles ned, nyt faldunderlag, i alt ca. 100.000 kr.

  2.

  Kornblomsten: Etablering af vandsystem, gyngestativ holder ikke længe. Har ikke fået tilbud på renovering endnu.

  3.

  Høgevænget: Klatreborgen skal fjernes og nyt klatreredskab etableres. Har ikke modtaget tilbud endnu.

  4.

  Sansehuset: Rutsjebanen er allerede afmonteret og det meste af legepladsen er pilrådden. Har modtaget tilbud på etablering af ny legeplads på 1.000.000 kr.

  5.

  Harevænget: rutsjebane samt gynger og småting skal genetableres. Har ikke modtaget tilbud endnu.

  6.

  Dragør Menighed: Har fået påbud om etablering af faldunderlag under næsten alt. Har modtaget tilbud på 252.000 kr.

  Herudover bør det nævnes, at på Sølyst klub skal boldbanen reparereres og vandrutsjebanen udskiftes, men de er ikke medtaget i prioriteringen af puljen, da de ikke er 0-6 års institutioner.

  På baggrund af legepladsrapporterne har institutionsområdet foretaget en prioritering af indsatser for legepladspuljen på 500.000 kr. Vi er langt fra i mål med renoveringen, men det har været et godt sted at starte.

  Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelser med lederne af området, at puljen på 500.000 kr. fordeles som følger:

  Sansehuset 200.000 kr.

  Dragør Menighed: 200.000 kr.

  Nordstrandens vuggestue 100.000 kr.

  Derudover igangsættes småreparationer for institutionernes egne rammebeløb. Der bør på et senere tidspunkt tages stilling til en renovering og opgradering af kommunens øvrige legepladser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen 2015-18 afsat et anlægsbeløb på 500.000 kr. i 2015 til renovering af legepladser på 0-6 års området.

  Puljen skal frigives, så renoveringen kan starte.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB

  Suppleringsforslag fra Liste T

  Liste T foreslår, at forvaltningen inden sommerferien udarbejder et overblik over investeringsbehov for samtlige legepladser i kommunens regi. Forvaltningens forslag til investeringsbehov skal suppleres med de enkelte institutioners bemærkninger til forslaget.

  For stemte 2 (L+T)

  Undlod at stemme 5 (A+C+O+V)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Anbefaling fra ØU, inkl. suppleringsforslag fra Liste T

  Godkendt.

 • 6
  Brugerstyring i X2791
  Sagsid.: 15/397

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at udvalget tager sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragør indledte i efteråret 2014 en forandringsproces med det formål at udvikle brugerstyring som pædagogisk praksis. Brugerstyring er en del af visionen for ungestedet X2791, som september 2014 afløste Ungdomsklubben i Klub Dragør.

  Forandringsprocessen er organiseret via et aktionslæringsforløb, hvor klubben ved at afprøve nye handlinger (eller aktioner), har gjort sig erfaringer omkring det at arbejde brugerstyret og via erfaringerne skabt forandring i praksis. Aktionslæring er en proces, der aldrig ender, da det lægger op til en konstant innovativ tilgang til ens praksis.

  Der vedlægges rapport over organisering af selve forløbet samt beskrivelse af de nuværende resultater af processen til udvalgets orientering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- & Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra V - Åbningstider i SFO og 0-6 års institutioner
  Sagsid.: 15/402

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af den 28. januar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”På Venstres vegne ønskes dette forslag på BFKU´s dagsorden.

  Venstres foreslår, at forvaltningen undersøger, om der er et behov for en udvidelse af åbningstiderne i SFO og eventuelt også de andre kommunale børne-pasningstilbud, så åbningstiderne er i overensstemmelse med familiernes ønsker/behov for pasning. Fx så lukker SFO"erne kl. 16 om fredagen, og det kan være en større udfordring for forældrene.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte, at forvaltningen undersøger, om der er et behov for en udvidelse af åbningstiderne i SFO, f.eks. fredage til kl. 17.00 og økonomien forbundet hermed, og eventuelt også de andre kommunale børnepasningstilbud.

 • 8
  Anvendelse af "Tårnbypengene"
  Sagsid.: 15/113

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler brug af midlerne, som følger:

  1.

  1.500.000 kr. til fordeling på skolerne efter elevtal

  2.

  900.000 kr. til ansættelse af to inklusionsvejledere

  3.

  428.136 kr. til uforudsete behov.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsat behandling af sagen(anbefaling 2 og 3) fra mødet den 4. februar 2015, hvor BFKU godkendte anbefaling 1 til fordeling på skolerne efter elevtal.

  Tidligere sagsfremstilling:

  I forbindelse med Folketingets kommunalreform indgik Dragør Kommune delaftale 2 vedr. specialundervisning med Tårnby Kommune med virkning fra 1. januar 2007.

  I delaftalen indgik blandt andet undervisning af 30 specialklasseelever.

  I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte antallet til 25 elever.

  Med virkning fra den 1. august 2014 blev aftalen ændret således, at antallet af specialklasseelever blev fastsat til 7 elever. Dette skete med baggrund i, at antallet af specialklasseelever de senere år er faldet væsentligt, og at der i fremtiden ikke forventes benyttelse af tilbuddet i et omfang som tidligere. Herudover er der igangsat iværksættelse af målrettede inklusionstiltag.

  Besparelsen ved nedsættelsen er opgjort til at være 2.828.136 kr. i 2015 og fremefter.

  Penge til inklusion består af forskellige puljer.

  Inkluderet i skolernes budget er der givet penge til at løse opgaver med fagligt og socialt udfordrende elever. (Det der tidligere var skolernes specialundervisning og enkelt integration af elever med særlige udfordringer.)

  Skolerne har således fået penge til inklusionsopgaverne fordelt fra skoleårets begyndelse.

  Dragør Skole har fået det, der svarer til 147 timer ugentlig i 40 uger til en gennemsnits timeløn på 238,- kr. i alt = 1.399.440,- kr.

  St. Magleby Skole har fået det, der svarer til 130 timer ugentlig i 40 uger til en gennemsnits Timeløn på 238,- kr. i alt = 1.237.600,- kr.

  Der har de sidste par år været afsat en fælles kommunal pulje til inklusion. Disse midler er på skoleområdet anvendt til elever med særlige handicap.

  I 2015 er der afsat 407.200,- kr. til daginstitutionsområdet og 838.600,- kr. til skoleområdet. Der vil fortsat være behov for at have pengene til daginstitutionsområdet i den fælles pulje, da de enkelte institutioner kan være for små til at rumme inklusionsopgaver indenfor deres egen økonomi, og det kan derfor blive nødvendigt at tilføre ressourcer i form af støttepædagoger, penge eller lignende til særlige opgaver.

  Det vil være vigtigt, at medarbejderne rundt om i vores institutioner og skoler kan få den fornødne hjælp, vejledning og sparring for at løse deres inklusionsopgaver så kvalificeret som muligt.

  Det er derfor et ønske fra forvaltningens side at understøtte inklusionen både i daginstitutionerne og for skole/SFO, hvorfor vi for den fælleskommunale pulje (836.600 kr.) vælger at prioritere ansættelse af kvalificerede inklusionsvejledere.

  Disse har til formål at skabe en ensartet inklusionsindsats i hele kommunen, være tovholdere i det vigtige samarbejde mellem familier, institutioner, PPR og Socialforvaltningen i hele Dragør.

  Forvaltningen ønsker organisatorisk at have et ressourcecenter, der varetager opgaverne for alle kommunens daginstitutioner, derudover etableres et ressourcecenter for hver skolematrikel.

  Disse ressourcecentre har en PPR psykolog, en socialrådgiver og en inklusionsvejleder, der har til opgave at tage hånd om inklusionsopgaver, visitere videre i systemet eller sætte indsatser i værk.

  Der vil være behov for at ansætte i alt fire inklusionsvejledere, der er uddannet til opgaven, kender praksisfeltet og kan påtage sig ledelse. De tre skal have deres virke i skole/SFO, og den sidste skal være i ressourcecentret for daginstitutionerne.

  Puljen til inklusion på skoleområdet kan dække ansættelse af to inklusionsvejledere.

  Forvaltningen anbefaler, at de såkaldte ”Tårnbypenge” dækker de to øvrige ansættelser, svarende til 900.000 kr., at 1.500.000 kr. fordeles til skolerne efter elevtal og at der fortsat vil være behov for at have en mindre del af midlerne i en fælleskommunal pulje til uforudsete udgifter typisk i forbindelse med børn, der falder ud af systemet og har en ”mellemtid” inden der etableres et passende tilbud, svarende til 428.136 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Inklusion

  2013

  2014

  2015

  Sektor 03 Folkeskole:

  Budget

  812.000

  821.700

  836.573

  Budgetopfølgning 2

  188.000

  KB. Budgetopfølgning 3 - ekstra

  1.500.000

  Dec.overførsel 2013 til 2014

  538.275

  "Tårnbypengene"

  911.744

  2.828.136

  I alt budget

  2.500.000

  2.271.719

  3.664.709

  Pulje inklusion, inventar

  100.000

  0

  Sektor 05

  Børn og Pædagogik:

  Budget

  400.000

  407.240

  Pulje inklusion, inventar

  100.000

  0

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Ad 1.


  Godkendt.


  Ad 2.+3.

  Udsættes til marts.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefaling Ad 2 + Ad 3 blev sat under afstemning.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Herefter hævede liste T sagen til KB jvf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ændringsforslag ad 2 fra Liste T

  Liste T forslår, at midlerne til inklusionsvejlederen på 0-6 års området findes i sektor 5s eget budget eller at der tages stilling til en budgetudvidelse til august.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling Ad 2

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling Ad 3.

  Godkendt.

 • 9
  Forslag til ny ledelsesstruktur
  Sagsid.: 14/3702

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  Børne-, Fritids– og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde videre med, og

  at

  de udvalgte scenarier sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget udsatte sagen til april, idet der ønskes yderligere politiske drøftelser.

  Fortsat behandling af sagen, hvor BFKU på mødet den 14. januar 2015 vedtog følgende:

  ”A, C, O, V foreslår, at sagen udsættes til endelig beslutning på udvalgsmøde i marts måned. Udvalget drøfter sagen på ny i udvalgsmødet i februar måned og får hurtigst muligt og inden sagens behandling i marts belyst:

  1) den økonomiske konsekvens ved scenarie 1-3,
  2) skolebestyrelsens vilkår i scenarie 1-3,
  3) hvordan de administrative opgaver på skolerne forankres og ledes i scenarie 1-3.

  Et enigt udvalg godkendte ændringsforslaget”.

  På det ekstraordinære BFKU møde den 19. februar 2015 vedtog BFKU følgende:

  ”Udvalget besluttede at udsætte punktet til marts mødet med henblik på endelig beslutning og høring”.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Skoleafdelingen har fået til opgave at komme med oplæg til en ny ledelsesstruktur. Derfor har skoleafdelingen været igennem en bred inddragelsesproces, hvor følgende parter er blevet bedt om at komme med deres input: lærere, skoleledere, det centrale Med-udvalg, skolebestyrelserne samt det politiske udvalg. Med disse input som inspiration opstilles fire forskellige scenarier for, hvordan ledelse fremadrettet kan struktureres.

  Med folkeskolereformens ambition om, at alle børn uanset baggrund skal blive så dygtige som de kan og trives bedst muligt, er det nødvendigt at være i tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere. Det kræver også en sammenhængende ledelseskæde, som også rækker til det politiske niveau.

  Reformen flytter fokus til elevernes læringsmæssige progression. Skolelederne har en afgørende betydning i udviklingen af dette, og derfor er det vigtigt, at vi skaber gode rammer for ledelsen af skolen.

  Det kræver, at vi udvikler skolens professionsviden, skaber fælles fagligt sprog og binder skolens aktiviteter sammen i et meningsfuldt og sammenhængende børne-/skoleliv.

  Uanset ledelsesstrukturer er det væsentligt at definere god ledelse.

  Det er en forudsætning for god skoleledelse, at der skabes rum og tid til at kunne prioritere i skolens opgaver, således at de understøtter udviklingen af skolens faglige kvalitet – bedre opgaveløsning gennem nærhed til kerneopgaven.

  Med god ledelse mener vi og de adspurgte interessenter, at følgende punkter er afgørende for et godt fundament:

  • Nærhedsledelse
  • Kommunikation
  • Prioritering og uddelegering af opgaver
  • Samarbejde
  • Pædagogik og sparring
  • Opgavedefinerede ledelsesroller
  • Evne til at lede i en politisk styret organisation
  • Administrative og økonomiske evner

  Det er vigtigt, at ledelsen er kvalificeret med lederuddannelse. Det kan drøftes, hvilken baggrund der vil være relevant, men uanset baggrund, skal et ledelsesteam kunne komplimentere hinanden på kvalifikationer og kompetencer, og vi ser det som nødvendigt, at der er pædagogisk faglighed til stede i ledelsesteamet.

  Der er behov for en tydelighed om ansvarsfordelingen, og hvordan der uddelegeres, derfor har vi peget på, at man fx kan ansætte ledere med mere præcise funktioner som fx læringsledere, inklusionsledere, indskolingsleder eller lignende.

  Således at den enkelte leder har et afgrænset ledelsesansvar med personaleansvar og samtidig indgår i ledelsesteamet.

  Vi ser, uanset den overordnede ledelsesstruktur en nødvendighed i, at skolens øvrige organisering desuden vil bestå af mindre ledelsesopgaver delegeret ud i fx vejledere og årgangsteamene, så vi opnår ledelse tæt på.

  Det er tydeligt udtrykt fra alle interessenter, at det er nødvendigt at forstærke vores ledelser med administrativ assistance. Det kan være i form af, at der etableres en stabsfunktion bestående af sekretær svarende til en fuldtidsstilling og derudover en person med en økonomiske kompetence profil, der kan varetage den daglige drift fx omkring økonomi, HR og øvrige administrationsopgaver.

  Nedenfor præsenteres fire senarier, som udover ledelse også inddrager selve skolestrukturen, da strukturen har betydning for, hvordan vi skruer ledelse sammen. Derfor disse fire scenarier:

  Scenarie 1

  Dette scenarie bibeholder skolestrukturen med to skoler på tre matrikler. Antallet af ledere opgraderes og den enkelte leder får et fast defineret arbejdsområde. Det ønskes også, at alle ledere har personaleansvar for en afgrænset gruppe medarbejdere.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overordnet skoleleder pr. skole, der har det overordnede ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  3.

  En inklusionsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer- og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Det tilstræbes, at alle ledere har personaleansvar i forhold til deres ledelsesområde.

  Fordele:

  Uddelegering af opgaver medfører også uddelegering af ansvar til den enkelte leder og ikke udelukkende den overordnede leder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret

  Lederen med det enkelte ansvarsområde får nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i henhold til ansvarsområde.

  Gennemsigtighed i ansvarsfordeling samt hvor det er muligt for medarbejderne at hente sparing.

  Fordeling af personaleansvar, således at alle ledere får et personale ansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Én skoleleder der skal dække to matrikler kan være en udfordring i forhold til medarbejdernes oplevelse af en nærværende leder.

  En leder der skal fungere på to matrikler kan medføre manglende kommunikation internt i organisationen.

  Kan være vanskeligt at skabe fælles retning for hele organisationen.

  Der vil blive en del fjernstyring.

  Medarbejderne oplever ikke sig selv som del af én skole.

  Scenarie 2

  Dette scenarie placerer en skoleleder på hver matrikel så vi i praksis vender tilbage til de tre skoler. Derudover er der to pædagogiske ledere, der har ansvar for henholdsvis grundskolen og udskolingen. SFO lederen kan eksempelvis få tildelt ansvaret for inklusion.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overodnet skoleleder på hver matrikel, der har ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En pædagogisk leder for grundskolen (0-5 årgang) pr. matrikel.

  3.

  En pædagogisk leder for udskolingen (6-9/10 årgang) pr. matrikel.

  4.

  En leder for SFO + inklusion.

  Fordele:

  En leder på alle tre matrikler giver mere nærhed i ledelsen og bedre overblik over organisationens og skolens retning.

  Afdelingsledere, der kan skabe sammenhæng i skolens kvalitet og elevernes forløb i henholdsvis grundskole og udskoling.

  Uddelegering af opgaver medfører at den enkelte leder har et større ansvar og ikke udelukkende er placeret ved den øverste leder.

  Gør det muligt at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar, således at medarbejderne får mulighed for at henvende sig til den leder, der har ansvaret for den konkrete problemstilling.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Ændring af strukturen – tilbage til tre matrikler, kan skabe uro i forhold til den strukturændring, der er politisk besluttet, og som er i gang med at blive implementeret.

  I dette scenarie arbejdes der med mere afdelingsopdelt ledelse. Det kan betyde mindre ledelses fokus på fx den pædagogiske ledelse.

  Udgifter til mere ledelse svarende til 2 ledere på hver skole.

  Udgifter til en SFO leder.

  Tilretning af skoledistrikter og struktur for SFO, hvilket kan skabe forvirring hos borgerne.

  Scenarie 3

  Dette scenarie samler den overordnede ledelse hos én person, så der i praksis kun er en skole i Dragør fordelt på tre matrikler.

  1.

  Én overordnet leder for alle tre matrikler

  2.

  En læringsleder pr matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering

  3.

  En inklusions og trivselsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Fordele

  Ét skolevæsen.

  Besparelse af udgifter til én overordnet skoleleder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret.

  Ved at enkelte ledere får konkrete ansvars og opgave områder får denne leder nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar i en skolelederes opgave portefølje.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  SFO ledelse i tættere ledelsesteam med skolen.

  Ulemper

  Den øverste leder skal dække tre matrikler og derved bliver ønsket om nærhed vanskeligt at opfylde.

  Skoleafdelingen på rådhusets opgave kan kollidere med en overordnet ledelse.

  Udfordringer med ledelse på afstand gennem mange mellemledere – stiller store krav til kommunikationen.

  Udfordrer medarbejdernes oplevelse af sig selv som del af én skole og organisation.

  Scenarie 4

  Dette scenarie er det mest vidtgående, idet det indebærer endnu en omstrukturering af skolevæsenet. Der er tale om tre skoler på tre matrikler, hvor St. Magleby skole og Dragør skole Nord hver har fire spor med klasserne 0. – 6. kl. Dragør Skole syd rummer udskolingen i alt 5 spor med 7. – 10. årg.

  St. Magleby skole og Dragør Skole Nord:

  0.- 6. årgang/SFO (4 spor fordelt over 7 årgange, i alt 28 klasser)

  Ledelsesteam:

  En overordnet skoleleder pr. matrikel, der har overordnet ledelsesansvar for skole og SFO.


  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  En SFO og indskolingsleder pr. matrikel, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Dragør Skole Syd:

  7.-10./Ungdomsskolen (5 spor fordelt over 4 årgange, i alt 20 klasser).

  Ledelsesteam:

  2.

  En overordnet skoleleder, der har overordnet ledelsesansvar for skole og Ungdomsskole.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  3.


  En læringsleder,
  med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  4.

  En Ungdomsskoleleder, med ansvar for den understøttende undervisning samt for samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Fordele:

  En leder på alle matrikler.

  Kan blive et politisk flagskib.

  Et samlet skolevæsen – samarbejde mellem skoler er nødvendigt, da eleverne efter 6. årgang skal skifte skole

  SFO’erne har mulighed for at rykke fysisk sammen tæt på skolerne

  Mulighed for at skabe forskellige talentlinjer i udskolingen fx science, maritim linje, håndværk eller lign. Bedre mulighed for talentpleje.

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Mulighed for at skabe nye klasser efter 6. årgang, når elever flytter

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Endnu tættere samarbejde med Ungdomsskolen

  Besparelse på en leder

  Ulemper:

  Timing – en stor strukturel mundfuld i en turbulent tid, men ny arbejdstidsregler for lærerne, ny folkeskolereform og struktur ændring.

  Medarbejderne skal evt. skifte arbejdsplads og kollegaer.

  Omstilling til en ny måde at indrette skolens organisering, som ikke tidligere har været set i kommunens skolevæsen.

  Lærere og ledere peger ikke umiddelbart på denne model.

  Svært at ændre eksisterende identitet og kultur omkring det at gå på en bestemt skole gennem hele barnets skoletid.

  Det vil kræve ændring af de fysiske rammer.

  Ændringer af skoledistrikter kan skabe forvirring.

  Når der foreligger en endelig politisk beslutning om hvilket scenarie, der indføres udarbejder forvaltningen en endelig struktur- og organisationsplan til politisk godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der må forventes ekstra lønudgift i forbindelse med etablering af stabsfunktion bestående af en fuldtidsansat sekretær, samt en profil med økonomiske kompetencer må der forventes en ekstra lønudgift alt efter disse personers kvalifikationer.

  Mulighed for ekstra lønudgifter til ledelse hos vejledere og årgangskoordinatorer.

  Nuværende lønniveau for lærer og ledere:

  Lærer 4 års erfaring: 29.500 kr. + pension 17,9 %

  Lærer 8 års erfaring: 32.700 kr. + pension 17,9 %

  Leder max anciennitet 50.000 kr. + pension 17,9 %

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skolebestyrelserne er høringsberettiget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  A, C, O, V foreslår, at sagen udsættes til endelig beslutning på udvalgsmøde i marts måned. Udvalget drøfter sagen på ny i udvalgsmødet i februar måned og får hurtigst muligt og inden sagens behandling i marts belyst:

  1) den økonomiske konsekvens ved scenarie 1-3,
  2) skolebestyrelsens vilkår i scenarie 1-3,
  3) hvordan de administrative opgaver på skolerne forankres og ledes i scenarie 1-3.

  Et enigt udvalg godkendte ændringsforslaget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Udvalget besluttede at udsætte punktet til marts mødet med henblik på endelig beslutning og høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget udsatte sagen til april, idet der ønskes yderligere politiske drøftelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  A, C, O, V foreslår, at den nuværende skolestruktur fastholdes, samt at ledelsesstrukturen tilpasses således at det sikres, at der er nærværende, tydelig og rammesættende ledelse i forhold til 1)faglig/læringsmæssig ledelse af personalet, 2)personaleledelse, 3)at SFO lederne indgår som en del af skolens ledelsesgruppe.

  Forvaltningen fremlægger en sag med modeller for kommende ledelsesstruktur med udgangspunkt i:

  1) en model inden for den nuværende økonomiske ramme der er afsat

  til ledelse.

  2) en model, hvor der kan være behov for budgetudvidelse.

  Indeværende sag med beslutninger sendes i høring og kommer tilbage til BFKU på juni mødet.

  For stemte:

  5 A+C+O+V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  T fremførte en protokol.


  T finder det beklageligt, at flertallet ønsker at holde fast i den nuværende uklare skolestruktur. T fastholder ønsket om tre selvstændige skoler, som vi mener giver bedst kvalitet i læring og ledelse.

  Bilag

 • 10
  Resultatsstyringsaftale - Musik- og Kulturskolen
  Sagsid.: 15/388

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Musik- og Kulturskolens resultataftale drøftes med henblik på at udfærdige dagsorden til dialogmødet den 8. april 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har fastsat et dialogmøde med Musik- og Kulturskolen den 8. april 2015 kl. 16.00-16.45.

  Musik- og Kulturskolen har fremsendt deres afrapportering af resultataftalerne for 2013 – 2015, som vedlægges.

  Som forberedelse til dialogmøderne skal udvalget beslutte, hvilke emner der skal drøftes med Musik- og Kulturskolen.

  Skoleafdelingen anbefaler, at følgende tema indgår i dialogmødet med Musik- og Kulturskolen:

  Samarbejdet med folkeskolerne

  Samarbejdet mellem Musik- og Kulturskolen og de øvrige kulturinstitutioner i Dragør

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Dagsorden til dialogmødet blev godkendt med supplerende punkt om venteliste/belægning.

  Bilag

 • 11
  Resultatsstyringsaftale for Dragør Ungdomsskole 2015
  Sagsid.: 15/424

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Ungdomsskolens resultataftale drøftes med henblik på at udfærdige dagsorden til dialogmødet med Ungdomsskolen den 8. april 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har fastsat et dialogmøde med Ungdomsskolen den 8. april 2015 kl. 17.00-17.45.

  Ungdomsskolen har fremsendt deres afrapportering af resultataftalerne for 2013 – 2015, som vedlægges.

  Som forberedelse til dialogmøderne skal udvalget beslutte, hvilke emner der skal drøftes med Musik- og Kulturskolen.

  Skoleafdelingen anbefaler, at følgende temaer indgår i dialogmødet med Ungdomsskolen:

  Samarbejdet med folkeskolerne

  Udvikling af arealerne ved Kongelundsfortet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Dagsorden til dialogmødet blev godkendt.

  Bilag

 • 12
  EUD 10
  Sagsid.: 15/384

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler:

  At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at indgå en overenskomst med Tårnby Kommunes 10. klassecenter om at varetage kommunens udbud og tilsyn af den erhvervsrettede 10. klasse (EUD 10).

  SAGSFREMSTILLING:

  Pr. 1. august 2015 bliver det obligatorisk for kommunerne at udbyde en erhvervsrettet 10. klasses uddannelse udover den almindelige 10. klasse. Målgruppen er de elever, der ønsker at søge en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne herfor eller elever, der er usikre på om en erhvervsuddannelse er den rette vej at gå.

  Som minimum skal der samarbejdes med en uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 % af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer. Kommunalbestyrelser og erhvervsuddannelsesinstitutioner er gensidigt forpligtiget til at indgå overenskomst om samarbejdet, jf. 10. klassebekendtgørelsen BEK nr. 1251, kap. 2.

  Skoleafdelingen estimerer, at det i Dragør Kommune vil dreje sig om mellem 0 til 3 elever om året, der vil søge EUD 10. På den baggrund foreslås det, at indgå et samarbejde med Tårnby Kommune om tilbuddet. Dragør køber så pladser hos Tårnby Kommune, når behovet opstår.

  Tårnby Kommune har indgået overenskomst med Københavns Tekniske Skole (KTS) og TEC Teknisk Erhvervsskole Center ligeledes i København. Kommunalbestyrelsen i Dragør har pligt til at holde opsyn med uddannelsestilbuddet. Men denne pligt overdrages med indgåelsen af overenskomst med Tårnby Kommune til Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Se vedhæftede bekendtgørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være en udgift afhængig af antal, og

  Forvaltningen vil indtil videre afholde en evt. udgift indenfor egne rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  SFO Økonomi
  Sagsid.: 15/385

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  SFO området bevilges 970.000 kr. og

  at

  forvaltningen i forbindelse med kommende budgetopfølgninger finansierer beløbet inden for egne rammer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henvisning til notat af 3. juni 2014 ”Politisk besluttede rammer for realiseringen af folkeskolereformen i Dragør Kommune”, kan det konstateres, at det i notatet forudsættes, at reformen er udgiftsneutral for SFO’erne, idet de indtægter, der forventes at være på SFO ved at børnene kommer senere, er lagt ind som en udgift (og dermed forudsættes at være den sum, som SFO´erne skal levere timer for i skolen). Det fremgår ikke tydeligt, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for dette ræsonnement.

  Skoleafdelingen medgiver, at SFO’erne kan medfinansiere reformen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede 27. marts 2014, at hver fuldtidsansat pædagog skal lægge 603 timer i skolen i et skoleår. Disse er ikke fuldt finansierede. Pædagogerne kan ”gratis” lægge 2 timer om dagen i skolen (i tidsrummet fra kl. 11-13, hvor SFO’en er lukket) i 40 uger. Det giver følgende:

  2*5*40=400 timer.

  Derved er de første 400 timer en fuldtidspædagog skal lægge i skolen finansierede. Det giver så en rest på 203 timer pr. fuldtidspædagog pr. skoleår, hvor der mangler finansiering.

  Ifølge SFO lederne bør den samlede pædagog stand lægge 25.980 timer i 40 uger i skolen (beregnet ud fra hvilket timetal de enkelte pædagoger er ansat på). Det svarer til ca. 17,5 fuldtidsstillinger. Heraf er de 5,8 stilling ikke finansierede.

  En pædagog har en gennemsnitlig årsløn på ca. 350.000 kr.

  En pædagogmedhjælper har en gennemsnitlig årsløn på ca. 200.000 kr.

  På nuværende tidspunkt er der en politisk beslutning om et forhold på 60 %/40 % af fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede-pædagoger.

  Derved mangler der en samlet finansiering på 1,66 mio. kr. om året, hvis kravet om at pædagogerne skal lægge 603 timer pr. fuldtidsstilling pr. skoleår fastholdes. Det giver en 7 måneders (forårshalvåret) effekt på 0,97 mio. kr.

  På ekstraordinært BFKU møde den 19. februar 2015 besluttedes det, at ændre beslutningerne til følgende:

  1.

  Ændre fordelingen på 65%/35 % mellem SFO pædagoger og lærere i skolen til at fordelingen mellem lærere og pædagoger sker ud fra skoleledelsens prioritering af ressourcerne.

  2.

  Der ikke fastsættes en konkret timetal, som SFO pædagogerne

  skal lægge i skolen.

  Disse punkter blev godkendt i ØU den 19. februar 2015 og sendes i KB den 26. februar 2015.

  Det skal dog understreges, at disse ændringer først er gældende fra skoleåret 2015/16. Derved vil der være et underskud på SFO’erne de første 7 måneder af 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har godkendt, at hver fuldtidsansat pædagog skal lægge 603 timer i skolen pr. skoleår.

  Der er kun finansiering til 400 timer, hvorfor der mangler 970.000 kr. jf. sagsfremstillingen for resten af skoleåret 2014/15.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Administrationens anbefaling blev sat under afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Herefter hævede Annette Nyvang (T) sagen til KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

 • 14
  Kvalitetsrapport med høringssvar
  Sagsid.: 15/248

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  udvalget anbefaler Kvalitetsrapporten 2014 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

  at

  udvalget tager stilling til, hvilke målsætninger etc., der ønskes inddraget i kommende kvalitetsrapporter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapport 2014 blev efter BFKU møde 14. januar 2015 sendt i høring i de to skolebestyrelser.

  Skoleafdelingen har modtaget høringssvar fra Skolebestyrelsen på St. Magleby skole, Skolebestyrelsen på Dragør Skole samt MED udvalget på Dragør skole.

  Høringssvarene er vedhæftet i deres helhed.

  Med kvalitetsrapport 2014 er der etableret en ny form for arbejdet med rapporten fremover. I Dragør kommune er den i 2014 – udover skolernes egne trivselsmålinger – udelukkende baseret på de data, der stilles til rådighed i Undervisningsministeriets nye Ledelsesinformationssystem (LIS).

  Hensigten er, at kommende kvalitetsrapporter skal inddrage lokalt fastsatte mål som Kommunalbestyrelsen godkender.

  Skoleafdelingen udarbejder en tidsplan for arbejdet med de kommende kvalitetsrapporter.

  Høringssvar fra St. Magleby skole

  1.

  Punkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12: omhandler forslag til sproglige og opsætningsmæssige ændringer.

  2.

  Punkt: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28 og 29: omhandler ønsker til analyser og forklaringer af resultater, skolepolitiske målsætninger, visioner og handleplaner.

  3.

  Punkt 23: der undres over, at man i Dragør Kommune forventer, at kun mellem 83,7 % og 84 % har fuldført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse, når målsætningen 95 %.

  4.

  Punkt: 21, 22, 25, 26: der undres over, at visse årstal ikke figurerer i alle tabeller.

  5.

  Punkt 24: påpeger en regnefejl.

  6.

  Punkt 27, 28: der undres over, at flere tabeller ikke giver samme gennemsnit på kompetencedækning. Stiller endvidere spørgsmålet om udregningen er baseret på minimumstimetallet eller det vejledende timetal.

  7.

  Skolebestyrelsen anfører, at der er langt fra målsætningen om

  100 % kompetencedækning.

  Skoleafdelingens bemærkninger

  Ad.1.

  Skoleafdelingen tager ændringsforslagene til efterretning.

  Vedr. punkt 9: St. Magleby Skoles skolebestyrelse foreslår en overskriftsændring til ”Sammenfattende helhedsvurdering for året 2013/14”. Dette er dog ikke korrekt. Kvalitetsrapporten ser på skolernes resultater over en tre årig periode, og er derved ikke en rapport, der konkluderer på et enkelt skoleår.

  Ad.2.

  Det er hensigten, at de kommende Kvalitetsrapporter fremover netop skal indeholde politiske målsætninger, analyser samt handleplaner jf. sagsfremstillingens 2. anbefaling.

  Ad.3.

  Det er anført i noten under figuren, at tallene er behæftede med usikkerhed. I særdeleshed i små kommuner.

  Ad.4.

  Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem, hvorfra alle tabeller stammer, er et dynamisk redskab, der løbende opdateres. Samtlige tabeler er trukket 18. december 2014 og indeholder alle tilgængelige oplysninger på daværende tidspunkt.

  Ad.5.

  Når en kategori indeholder færre end 5 personer anonymiseres den automatisk og vises som 0 %.

  Ad.6.

  Udregningen er baseret på det vejledende timetal, som der står anført i noten under figuren. Årsagen til forskellene i gennemsnit skyldes afrundinger.

  Ad.7.

  Der er ikke en målsætning om 100 % kompetencedækning i folkeskolen. Undervisningsministeriets målsætning er 85 % i 2016 og 90 % i 2018. Fuld kompetencedækning er målsætningen i 2020, svarende til 95 %. Derved opfylder Dragør på nuværende tidspunkt Undervisningsministeriets målsætning for 2016.

  Skoleafdelingen deler St. Maglebys skolebestyrelses ønske om, at Kvalitetsrapporten kan være et brugbart redskab for både skoler, politikere og andre relevante parter.

  Høringssvar fra Dragør skoles skolebestyrelse

  1.

  De gode resultater samt udviklingen af nye læringsmiljøer bemærkes.

  2.

  Skolebestyrelsen ønsker, at driftsudgifterne pr. elev skal hæves markant. Endvidere vil bestyrelsen følge med i effekten af de senere års besparelser på området.

  3.

  Trivselsmålingen tages til efterretning og det konstateres, at eleverne generelt trives på Dragør skole. Skolebestyrelsen bemærker dog, at der er mere end 70 % af eleverne, der er utilfredse med toiletforholdene.

  4.

  Skolebestyrelsen konstaterer, at Dragør Kommune scorer under det ønskede niveau på antallet af de allerdygtigste elever.

  Skoleafdelingens bemærkninger

  Ad.2.

  Kvalitetsrapporten berører ikke økonomiske forhold.

  Ad.4.

  På andelen af elever, der er allerdygtigst til matematik ligger Dragør under landsgennemsnittet, men over landsgennemsnittet, hvad angår de allerdygtigste elever til dansk.

  Høringssvar fra MED udvalg for Dragør Skole

  1.

  MED udvalget hæfter sig ved et velfungerende skolevæsen, der leverer flotte resultater.

  2.

  Ønsker fokus på at hæve niveauet indenfor matematik til over landsgennemsnittet.

  3.

  Eleverne trives på Dragør skole. Dog er der ikke tilfredshed med toiletforholdene.

  Skoleafdelingens bemærkninger

  Skoleafdelingen har ingen bemærkninger til MED udvalgets høringssvar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Et enigt udvalg anbefaler kvalitetsrapporten over for ØU og KB, og at der efterfølgende tages stilling til fremtidige målsætninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over KB

  Suppleringsforslag fra Liste T:

  1. Liste T foreslår på kort sigt, at skolerne har fokus på matematik, hvor udviklingen på udvalgte steder er meget negativ. Liste T ønsker, at målsætningen skal være, at man når over den nationale målsætning på alle årgange og at eleverne skal blive dygtigere år for år

  2. Liste T foreslår, at forvaltningen - inden igangsætning af næste skoleår – udarbejder plan for, hvorledes Dragør Kommune opfylder målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang fuldfører en ungdomsuddannelse

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 4 (A+C+V)

  Undlod at stemme 1 (O)

  Faldet

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Suppleringsforslag fra Liste T:

  1. Liste T foreslår på kort sigt, at skolerne har fokus på matematik, hvor udviklingen på udvalgte steder er meget negativ. Liste T ønsker, at målsætningen skal være, at man når over den nationale målsætning på alle årgange og at eleverne skal blive dygtigere år for år

  2. Liste T foreslår, at forvaltningen - inden igangsætning af næste skoleår – udarbejder plan for, hvorledes Dragør Kommune opfylder målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang fuldfører en ungdomsuddannelse

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme

  Faldet

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C - metodeudvikling på 0-6 års området
  Sagsid.: 15/410

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 21. februar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  Formanden foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at forvaltningen kommer med et oplæg om, hvordan der på 0-6 års området kan arbejdes strategisk med metodeudvikling.

  Dragør har gode daginstitutioner med dygtigt personale. Derfor har vi alle muligheder for at sætte et politisk fokus på udvikling af pædagogiske metoder og mulighed for at indgå i såvel tværsektorielle, faglige eller forskningsmæssige projekter. Et stærkt politisk fokus på udvikling af den faglige kvalitet på 0-6 års området vil være til gavn for såvel børn, forældre og personale.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte, at forvaltningen kommer med et oplæg om, hvordan der på 0-6 års området kan arbejdes strategisk med metodeudvikling.

 • 16
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/410

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 21. februar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”Formanden foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at kommunens børnepolitik revurderes.


  Kommunens børnepolitik er fra 2005 og vores politik for børn med særlige behov er fra 2007. En politik bør løbende revurderes, så det sikres, at den dels er opdateret i forhold til seneste udvikling på området, samt at det sikres, at politikken reelt anvendes som styringsredskab i såvel den faglige som politiske planlægning. Derfor bør udvalget revurdere denne og sikre, at der fremadrettet er løbende fokus på udvikling af politikken.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte, at kommunens børnepolitik revurderes.

 • 17
  Forslag fra T - Status på skolens computere
  Sagsid.: 15/412

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 22. februar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”At udvalget får en aktuel status på skolernes computere: Man kan se af kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/2013, at maskinparken (heraf yngre end 5 år) er ældgammel - men der er sket en markant foryngelse siden, og derfor vil en aktuel status være tjenlig. Både på computere og ipads.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte at forvaltningen fremsender en aktuel status på skolernes computere.

 • 18
  Forslag fra T - Status på Actice Boards
  Sagsid.: 15/412

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 22. februar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”At udvalget får en aktuel status på active boards. Har alle hjemklasser active boards? Hvad med de active boards, man har på Vierdiget, vil de blive overflyttet til de to andre matrikler? Hvor lang er levetiden på de active boards, man har?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget godkendte at forvaltningen fremsender en aktuel status på active boards.

  Udvalget ønsker at de to sager(punkt 17 og 18) skrives sammen til en sag.

 • 19
  Endelig driftsoverførsel fra 2014 til 2015 - BFKU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 1.335.460 kr. til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BFKU’s område, som anbefales finansieret ved tillægsbevilling til kassen.

  2.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 230.000 kr. til 2015 på BFKU’s område vedr. kompetenceudvikling på skoleområdet, som anbefales finansieret ved tillægsbevilling fra kassen. Kompetenceudviklingsbeløbet er ikke omfattet af reglerne for overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2014.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Musikskolen har ikke haft mulighed for, at nedbringe underskuddet for decentraliseringen for 2013-2014. Dog er den blevet nedskrevet med 8.000 kr. i indeværende år.

  Der er et mindreforbrug på bibliotekets løn på grund af en periode med vakant stilling samt refusion som følge af barsel og langtidssygdom. Mindreforbruget på drift tænkes anvendt til indvendig bygningsvedligeholdelse – bl.a. maling af vinduer, storskærme i begge afdelinger og omindretning /inventar.

  Dagplejen er flyttet fra Rådhuset til Nordstrandens vuggestue, derved er der følgende omkostninger forbundet herved.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Grundet den nye skolereform har skoleforvaltningen ikke haft mulighed for at planlægge kompetenceudvikling. Derfor overføres beløbet 230.000 kr. til 2015.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 18. december 2014 at overføre et overskud på 2.946.233 kr. på BFKU’s område.

  Den endelige opgørelse viser et underskud på i alt 1.105.460 kr.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 1.105.460 kr. i 2015 på BFKU’s område, som tillægges kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Ad 1 + Ad 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:
  Liste T mener at økonomistyringen på skoleområdet er mangelfuld og utilfredsstillende. Indenfor BFKU er der indenfor kort tid ramt ca. 1,1 mio.kr. forkert i forbrug. D. 18.12.2014 forventes et samlet overskud på BFKU på ca. 3 mio.kr. – samtidig med at skolerne får en engangstillægsbevilling på ca. 5 mio.kr. En måneds tid senere viser det sig, at BFKU samlet kun får 1.9 mio.kr.. Hovedårsagen er skoler og SFO. Liste T vil gerne have en forklaring fra både udvalgsformand og forvaltning.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse: Ansøgninger om puljemidler 0-6 år
  Sagsid.: 15/422

  SAGSFREMSTILLING:

  Til udvalgets orientering ansøger forvaltningen to puljer i ministeriet.

  Mere pædagogisk personale

  Forvaltningen har ansøgt ministeriets pulje til mere pædagogisk personale i institutionerne.

  Puljens formål er mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogiske personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring.

  Puljens målgruppe er børn og pædagogisk personale i dagpleje og i daginstitutioner. Kommunerne kan vælge at målrette det øgede pædagogiske personale til enten dagpleje eller daginstitutioner eller at målrette det øgede pædagogiske personale i både dagpleje og daginstitutioner

  Dragør Kommunes har ansøgt om at øge normeringen generelt på institutionerne, og kommunens andel af puljemidlerne udgør 618.000 kr., svarende til ca 1,4 pædagog fordelt på 9 institutioner.

  Kommunens modtager besked om 1-2 måneder.

  Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet

  Børneministeriet har en udviklingspulje. Den er på 1.150.000 kr. i 2015 - men mere end det dobbelte i 2016 og 2017.

  Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner samt kommunale og private dagplejere kan ansøge om midler fra puljen. Pædagogisk personale, ledelse og forvaltningen opfordres til at gå sammen om projekter, der skaber gode resultater med at udvikle praksis på tværs af dagtilbuddene.

  Det overordnede formål for puljen er at:

  1.

  Alle 0-5 årige børn trives og lærer, så meget de kan.

  2.

  Betydning af negativ social arv mindskes i forhold til børns trivsel og læring.

  3.

  Styrket sprogudvikling blandt de deltagende børn.

  Udviklingspuljen skal sikre et udbygget samarbejde mellem dagtilbuddene, hvor der især ønskes udveksling af god pædagogisk praksis mellem dagtilbuddene. Hvor kan dagpleje og daginstitution lære af hinanden? Dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter opfordres til at gå sammen om projekter, der udbreder kendskabet til gode resultater med at udvikle praksis i de to dagtilbud.

  Det er oplagt for Dragør Kommune at ansøge puljen i samarbejde med Center for Social Bæredygtighed, som står for hele kommunens sprogforskningsprojekt, og lave ansøgningen på baggrund af dette sprogforskningsarbejde.

  Ansøgningsfristen er 16. marts 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Til efterretning.

 • 21
  Meddelelse- Klagesager2014
  Sagsid.: 13/1064

  SAGSFREMSTILLING:

  Borger og Social orienterer om sager behandlet i det sociale nævn og beskæftigelses ankenævnet.

  Borger og Social har i perioden fra den 1. januar til 31. december 2014 haft 5 sager i den Sociale Ankestyrelse og 8 sager i Beskæftigelses Ankenævnet.

  Sags type

  stadfæstet

  Hjemvist til fornyet behandling

  omgjort

  Mellem kommunal klage på hvem der er handle og betalingskommune

  1

  Tvangsanbringelser

  0

  Afslag på enkeltydelse §81

  2

  Afslag på tabt arbejdsfortjeneste

  1

  Afslag på enkeltydelse § 41

  1

  Sager på kontanthjælpsområdet

  Har efter flere rykkere til Tårnby ikke modtaget statistik oversigt. Beskæftigelses Ankenævnet har oplyst, at der har været i alt 8 Dragør sager behandlet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 22
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNINGSPROCES:

  Jesper Horn orienterede om museumslederens dialogmøde, og det blev foreslået at museet først deltager i august.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Allan Holst (A) spurgte til sagen om ungdomsrådet.

  Forvaltningen orienterede om, at sagen kommer på i april.

  Forvaltningen oplyste, at den nye museumsleder præsenteres på august mødet.