Skip navigationen

Referat

Onsdag den 08. april 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.

 • 1
  Tilskud til Dragør Biografforening
  Sagsid.: 15/125

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager en kulturpolitisk diskussion om den fremtidige støtte til Dragør Biografforening, herunder

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at støtte Dragør Biografforening med årligt kr. 300.000.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at yde et ekstraordinært tilskud i 2015 på 75.000 kr. til opstart af foreningen.

  3.

  at

  tilskuddet på i alt kr. 375.000 i 2015 bevilges via de afsatte midler i budget 2015 til Dragør Biografforening på i alt kr. 150.189, og at restfinansieringen sker ved en tillægsbevilling på i alt kr. 224.811.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biograf skal ses som en del af det samlede kulturelle udbud i Dragør Kommune, og biografen har tidligere samarbejdet med både biblioteket, skolerne og forskellige andre foreninger i forbindelse med forskellige filmarrangementer. Dertil kommer, at Dragør Biograf adskiller sig fra de mere almindelige biografer i Danmark, da den er indrettet i en af byens gamle og bevaringsværdige bygninger.

  Dragør Biograf er tidligere blevet drevet af ejer Inge Poulsen, der imidlertid valgte at gå på pension i slutningen af 2014.

  Grundet et ønske om at beholde en biograf i Dragør blev Dragør Biografforening stiftet den 28. oktober 2014, hvor foreningen afholdte sin første generalforsamling.

  I den forbindelse blev der også nedsat en bestyrelse og en række udvalg. Kopi af vedtægterne vedlægges som bilag 2.

  Foreningen ansøger nu kommunen om et årligt driftstilskud på kr. 300.000 og et engangstilskud på kr. 75.000. Kopi af ansøgningen vedlægges som bilag 1.

  Driftstilskuddet på kr. 300.000 skal dække udgifter til leje af lokaler, der anslås at koste ca. kr. 180.000 og en lønudgift til en deltidsansat daglig leder, hvor udgiften anslås at ville udgøre ca. kr. 220.000.

  De resterende ca. kr. 100.000 til den daglige drift forventer Dragør Biografforening at kunne tjene ind via billet- og kiosksalg.

  Derudover søger Dragør Biografforening også kommunen om et engangstilskud på kr. 75.000, der skal dække en udgift på ca. kr. 25.000 til advokatbistand i forbindelse med forhandling om huslejefastsættelse samt en række startomkostninger, der er beregnet til yderligere ca. kr. 50.000. For et mere detaljeret budget, se bilag 3.

  I 2011 ydede Dragør Kommune tilskud med kr. 93.000.

  I 2012 blev der fra kommunens side ydet et tilskud på ca. kr. 194.000 til digitalisering. Dette beløb er delvist tilbagebetalt med kr. 48.500 samme år og kr. 48.500 året efter i form af modregning i tilskuddet på kr. 95.200, der således i 2012 0g 2013 alene blev udbetalt til biografen med ca. kr. 46.700.

  I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at eftergive tilbagebetalingen af resten af tilskuddet fra 2012 med ca. kr. 97.000. Således er der fra og med år 2014 igen udbetalt fuld støtte med kr. 90.000.

  Sagen vil blive ført videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vælger at meddele en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Der er faste regler for, hvor meget kommuner maksimalt må yde i direkte støtte til biografer, som ikke kan betegnes som kunstbiografer. Dragør Biograf/Biografforening er ikke en kunstbiograf i denne sammenhæng.

  Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed og i EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

  Der er sat loft over de direkte tilskud, som kommuner må yde til biografvirksomhed, og dette loft er, i henhold til den såkaldte ”de minimisregel”, fastsat således, at der maksimalt over 3 regnskabsår må gives direkte tilskud, der samlet set ikke overstiger et beløb på 200.000 euro, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr.

  Reglen hindrer ikke, at kommunalbestyrelsen vil kunne imødekomme den konkrete ansøgning, da tilskuddet for de tre forudgående år ikke – sammen med en eventuel øget støtte i 2015 som ansøgt – bringer støtten over den fastsatte grænse.

  Reglen vil ej heller være en hindring for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at Dragør Biografforening også fremadrettet kan få et årligt tilskud på kr. 300.000, da den samlede støtte over tre regnskabsår stadig vil være under det fastsatte loft i henhold til de minimisreglen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Biografforening har ansøgt kommunen om et tilskud på i alt kr. 375.000.

  På kommunens budget er der afsat midler til tilskud til biografen på i alt kr. 150.189.

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at meddele en tillægsbevilling på det resterende ansøgte beløb, vil der skulle findes finansiering for yderligere kr. 224.811. Beløbet tages i givet fald af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Der blev foreslået 4 ændringsforslag:

  1. Ændringsforslag fra C+V.

  Sagen udsættes en måned med henblik på at afklare de juridiske spørgsmål.

  Herudover inviteres formanden for biografforeningen til mødet for nærmere uddybning af eventuelle spørgsmål.

  2. Ændringsforslag fra A.

  Ad 1.
  Socialdemokraterne forslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  Subsidiært

  Ad 2.
  At Dragør kommune er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  3. Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningens anbefaling følges, men foreløbigt for 2015. Udbetaling af beløbet kan først påbegyndes, når yderligere informationer om lejekontrakt, overdragelsesvilkår m.m. er bragt til veje fra Biografforeningen.

  Som det mest vidtgående blev Liste T’s ændringsforslag 3 sat under afstemning:

  For stemte:

  3 (T+O)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Herefter blev Socialdemokraternes ændringsforslag 2-1 sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (T+O)

  Faldet

  Socialdemokraternes subsidiære ændringsforslag 2-2 blev sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+O)

  Faldet

  Endelig blev C+V’s ændringsforslag 1 sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt

  Spørgsmål til sagen fremsendes til Sekretariatet v/Benny Brandt-Jensen pr. mail senest den 12. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Biografforeningens formand Mette Jansen deltog i punktet for besvarelse af de fremførte politiske spørgsmål. Herefter forlod Mette Jansen mødet.

  A,C,O,V foreslår, at biografforeningen modtager det årlige tilskud der tidligere er ydet til biografen og som fremgår af budget 2015-2018 (90.000 kr.).

  At der ydes et engangstilskud på 25.000 kr. til etablering og kommunen indgår i bankgaranti på 25.000 kr. Forvaltningen fordeler tilskuddet for 2015 mellem oprindelig tilskudsmodtager og biografforeningen efter drøftelse med parterne.

  Liste T genfremsatte Socialdemokraternes ændringsforslag fra mødet den 4. marts, som lyder:

  Dragør Kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet og er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  Som det mest vidtgående blev Liste T ændringsforslag sat under afstemning først.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Derefter stemte udvalget om A,C,O,V´s forslag

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for Økonomiudvalget

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (I+L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder det uforståeligt, at flertallet ikke ønsker at bevilge de ansøgte penge, så Dragør kan få en seriøs foreningsdrevet biograf - især fordi forslagene er finansieret.

  Bilag

 • 2
  Jul i Dragør 2015
  Sagsid.: 15/673

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler en tillægsbevilling på 80.000 kr. til jul i Dragør 2015 over for ØU og KB, der skal dække de udgifter, der er forbundet med infrastrukturelle tiltag i forbindelse med arrangementet.

  SAGSFREMSTILLING:

  I marts tilkendegav Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt By-, Erhvervs- og planudvalget, at de fortsat ville støtte projektet jul i Dragør økonomisk, og at forvaltningen kunne mødes med interessenter for at drøfte det fremadrettede arbejde.

  Organisering af jul i Dragør 2015

  Forvaltningen har afholdt møde med nogle af drivkræfterne bag julemarkederne 2013 og 2014, og det er aftalt, at der vil blive dannet en julemarkedsforening. Foreningen vil stå for alt det praktiske i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af julemarkedet, herunder at videreudvikle julemarkedet, annoncere efter og udvælge bodlejere, pyntning af boderne og pladsen mv.

  Forvaltningen vil understøtte, at der nedsættes yderligere tre arbejdsgrupper, der skal tage sig af de resterende opgaver, der relaterer sig til jul i Dragør:

  Aktivitetsgruppe: Skal stå for planlægning og gennemførsel af alle andre julerelaterede aktiviteter.

  Fundraising gruppe: Hvis der er behov for finansiering, ud over det kommunen vælger at finansiere, skal fundraising gruppen stå for at skaffe dette.

  Markedsføringsgruppe: Skal stå for at markedsføre jul i Dragør både i og udenfor Dragør.

  Forvaltningen vil i løbet af april mødes med de resterende interessenter med det formål at få nedsat ovenstående grupper.

  Infrastruktur

  Hvis jul i Dragør skal kunne gennemføres, skal infrastrukturen være i orden, og forvaltningen anbefaler derfor, at det er kommunen, der står for dette. Der vil dog ikke være behov for samme niveau som i 2014, da besøgstallet i 2015 sandsynligvis vil være en del lavere end i 2014, da Dragør ikke vil blive eksponeret gennem julekalenderen. Der vil således ikke være behov for ekstra parkeringsfaciliteter eller shuttlebusser. Til gengæld vil der stadig være behov for ekstra toiletfaciliteter, ekstra renovation, ekstra strøm på Badstuevælen og evt. informationsskilte.

  De samlede udgifter til de infrastrukturelle tiltag er beregnet til 80.000 kr., se nedenstående tabel:

  Produkt

  Toiletfaciliteter

  30.000

  Renovation

  20.000

  Ekstra strømudtag

  25.000

  Skiltning

  5.000

  I alt

  80.000

  Markedsføring af jul i Dragør 2015

  Forvaltningen anbefaler, at lade den foreslåede markedsføringsgruppe stå for markedsføringen af jul i Dragør. Markedsføringsgruppen kan evt. søge kommunens markedsføringspulje om midler til produktion af flyer, annoncering og andre markedsføringstiltag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen anbefaler, at tilskuddet gives som en tillægsbevilling. Hvis tilskuddet skal afholdes indenfor rammen, kan det ske via den afsatte pulje på 100.000 kr. til udvikling af turisme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 8. april 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2015

  Ændringsforslag fra A

  A foreslår at de infrastrukturelle tiltag etableres. Finansiering drøftes i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Udvalget tog BEPU´s beslutning til efterretning.

 • 3
  Dagsorden til dialogmøde m. folkeskolerne
  Sagsid.: 15/670

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  udvalget drøfter behovet for et yderligere dialogmøde med skolerne,

  at

  hvis udvalget ønsker et dialogmøde, besluttes en dagsorden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har fastsat et dialogmøde med folkeskolerne den 6. maj kl. 16.00 – 17.15.

  Der har været afholdt relativt mange dialogmøder med skolerne, dels i § 17 stk. 4 udvalget, dels på økonomimødet med KB og dels på forårets planlagte dialogmøde mellem KB og bestyrelserne.

  Forvaltningen lægger derfor op til en drøftelse af, hvilke behov der er for yderligere dialogmøde med skolerne og hvilken viden/input, der vil være behov for i forhold til det videre politiske arbejde omkring skolerne.

  Som forberedelse til dialogmøderne skal udvalget beslutte, hvilke emner der eventuelt skal drøftes med folkeskolerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Udvalget vedtog at flytte dialogmødet til efteråret 2015. Dette med baggrund i at borgmesteren inviterer til dialogmøde med folkeskolerne i foråret 2015.

 • 4
  Status på pc'ere og active boards
  Sagsid.: 15/654

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. marts 2015 ønskede Liste T en status over skolernes pc’ere, ipads samt active board.

  Nedenstående oversigt medtager kun de pc’ere og ipads, der anvendes af lærere/pædagoger og af eleverne. Pc’ere og ipads, der anvendes af ledere og administrationen er således ikke medtaget.

  Bærbare under 5 år

  Bærbare over 5 år

  Stationære computere under 5 år

  Stationære computere over 5 år

  Ipads

  Active boards

  Dragør Skole Nord

  111

  59

  0

  12

  33

  31

  Dragør Skole Syd

  24

  35

  7

  77

  32

  22

  St. Magleby Skole, Kirkevej

  70

  25

  0

  65

  64

  36

  St. Magleby skole, Vierdiget

  16

  30

  0

  91

  0

  12

  Ialt

  221

  149

  7

  245

  129

  101

  St.Magleby Skole, Vierdigets active boards bliver installeret i klasselokaler og i det nye biologilokale på St. Magleby skole, Kirkevej. To active boards følger med klasserne til Dragør Skole Nord.

  Ca. halvdelen af den samlede bestand af active board er over 5 år gamle. Alle klasselokaler har active board undtagen 6 lokaler på Dragør skole Syd. Det er dog planen, at de skal installeres. Levetiden på det enkelte active board er svært at vurdere, men de afskrives efter 4-5 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Til efterretning.

 • 5
  Forslag til ny ledelsesstruktur
  Sagsid.: 14/3702

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  Børne-, Fritids– og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde videre med, og

  at

  de udvalgte scenarier sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Genoptagelse af sagen fra mødet den 4. marts.

  Skoleafdelingen har fået til opgave at komme med oplæg til en ny ledelsesstruktur. Derfor har skoleafdelingen været igennem en bred inddragelsesproces, hvor følgende parter er blevet bedt om at komme med deres input: lærere, skoleledere, det centrale Med-udvalg, skolebestyrelserne samt det politiske udvalg. Med disse input som inspiration opstilles fire forskellige scenarier for, hvordan ledelse fremadrettet kan struktureres.

  Med folkeskolereformens ambition om, at alle børn uanset baggrund skal blive så dygtige som de kan og trives bedst muligt, er det nødvendigt at være i tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere. Det kræver også en sammenhængende ledelseskæde, som også rækker til det politiske niveau.

  Reformen flytter fokus til elevernes læringsmæssige progression. Skolelederne har en afgørende betydning i udviklingen af dette, og derfor er det vigtigt, at vi skaber gode rammer for ledelsen af skolen.

  Det kræver, at vi udvikler skolens professionsviden, skaber fælles fagligt sprog og binder skolens aktiviteter sammen i et meningsfuldt og sammenhængende børne-/skoleliv.

  Uanset ledelsesstrukturer er det væsentligt at definere god ledelse.

  Det er en forudsætning for god skoleledelse, at der skabes rum og tid til at kunne prioritere i skolens opgaver, således at de understøtter udviklingen af skolens faglige kvalitet – bedre opgaveløsning gennem nærhed til kerneopgaven.

  Med god ledelse mener vi og de adspurgte interessenter, at følgende punkter er afgørende for et godt fundament:

  • Nærhedsledelse
  • Kommunikation
  • Prioritering og uddelegering af opgaver
  • Samarbejde
  • Pædagogik og sparring
  • Opgavedefinerede ledelsesroller
  • Evne til at lede i en politisk styret organisation
  • Administrative og økonomiske evner

  Det er vigtigt, at ledelsen er kvalificeret med lederuddannelse. Det kan drøftes, hvilken baggrund der vil være relevant, men uanset baggrund, skal et ledelsesteam kunne komplimentere hinanden på kvalifikationer og kompetencer, og vi ser det som nødvendigt, at der er pædagogisk faglighed til stede i ledelsesteamet.

  Der er behov for en tydelighed om ansvarsfordelingen, og hvordan der uddelegeres, derfor har vi peget på, at man fx kan ansætte ledere med mere præcise funktioner som fx læringsledere, inklusionsledere, indskolingsleder eller lignende.

  Således at den enkelte leder har et afgrænset ledelsesansvar med personaleansvar og samtidig indgår i ledelsesteamet.

  Vi ser, uanset den overordnede ledelsesstruktur en nødvendighed i, at skolens øvrige organisering desuden vil bestå af mindre ledelsesopgaver delegeret ud i fx vejledere og årgangsteamene, så vi opnår ledelse tæt på.

  Det er tydeligt udtrykt fra alle interessenter, at det er nødvendigt at forstærke vores ledelser med administrativ assistance. Det kan være i form af, at der etableres en stabsfunktion bestående af sekretær svarende til en fuldtidsstilling og derudover en person med en økonomiske kompetence profil, der kan varetage den daglige drift fx omkring økonomi, HR og øvrige administrationsopgaver.

  Nedenfor præsenteres fire senarier, som udover ledelse også inddrager selve skolestrukturen, da strukturen har betydning for, hvordan vi skruer ledelse sammen. Derfor disse fire scenarier:

  Scenarie 1

  Dette scenarie bibeholder skolestrukturen med to skoler på tre matrikler. Antallet af ledere opgraderes og den enkelte leder får et fast defineret arbejdsområde. Det ønskes også, at alle ledere har personaleansvar for en afgrænset gruppe medarbejdere.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overordnet skoleleder pr. skole, der har det overordnede ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  3.

  En inklusionsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer- og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Det tilstræbes, at alle ledere har personaleansvar i forhold til deres ledelsesområde.

  Fordele:

  Uddelegering af opgaver medfører også uddelegering af ansvar til den enkelte leder og ikke udelukkende den overordnede leder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret

  Lederen med det enkelte ansvarsområde får nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i henhold til ansvarsområde.

  Gennemsigtighed i ansvarsfordeling samt hvor det er muligt for medarbejderne at hente sparing.

  Fordeling af personaleansvar, således at alle ledere får et personale ansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Én skoleleder der skal dække to matrikler kan være en udfordring i forhold til medarbejdernes oplevelse af en nærværende leder.

  En leder der skal fungere på to matrikler kan medføre manglende kommunikation internt i organisationen.

  Kan være vanskeligt at skabe fælles retning for hele organisationen.

  Der vil blive en del fjernstyring.

  Medarbejderne oplever ikke sig selv som del af én skole.

  Scenarie 2

  Dette scenarie placerer en skoleleder på hver matrikel så vi i praksis vender tilbage til de tre skoler. Derudover er der to pædagogiske ledere, der har ansvar for henholdsvis grundskolen og udskolingen. SFO lederen kan eksempelvis få tildelt ansvaret for inklusion.

  Der etableres et ledelsesteam pr. skole bestående af;

  1.

  En overodnet skoleleder på hver matrikel, der har ledelsesansvar for skole og SFO.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  2.

  En pædagogisk leder for grundskolen (0-5 årgang) pr. matrikel.

  3.

  En pædagogisk leder for udskolingen (6-9/10 årgang) pr. matrikel.

  4.

  En leder for SFO + inklusion.

  Fordele:

  En leder på alle tre matrikler giver mere nærhed i ledelsen og bedre overblik over organisationens og skolens retning.

  Afdelingsledere, der kan skabe sammenhæng i skolens kvalitet og elevernes forløb i henholdsvis grundskole og udskoling.

  Uddelegering af opgaver medfører at den enkelte leder har et større ansvar og ikke udelukkende er placeret ved den øverste leder.

  Gør det muligt at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar, således at medarbejderne får mulighed for at henvende sig til den leder, der har ansvaret for den konkrete problemstilling.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  Ulemper:

  Ændring af strukturen – tilbage til tre matrikler, kan skabe uro i forhold til den strukturændring, der er politisk besluttet, og som er i gang med at blive implementeret.

  I dette scenarie arbejdes der med mere afdelingsopdelt ledelse. Det kan betyde mindre ledelses fokus på fx den pædagogiske ledelse.

  Udgifter til mere ledelse svarende til 2 ledere på hver skole.

  Udgifter til en SFO leder.

  Tilretning af skoledistrikter og struktur for SFO, hvilket kan skabe forvirring hos borgerne.

  Scenarie 3

  Dette scenarie samler den overordnede ledelse hos én person, så der i praksis kun er en skole i Dragør fordelt på tre matrikler.

  1.

  Én overordnet leder for alle tre matrikler

  2.

  En læringsleder pr matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering

  3.

  En inklusions og trivselsleder pr matrikel (evt. viceskoleleder)

  4.

  En SFO og indskolingsleder, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Fordele

  Ét skolevæsen.

  Besparelse af udgifter til én overordnet skoleleder.

  Ledelsen bliver opgavedefineret.

  Ved at enkelte ledere får konkrete ansvars og opgave områder får denne leder nemmere ved at strukturere lærernes opgaver i skolen.

  Gennemsigtighed i ansvar i en skolelederes opgave portefølje.

  Fordeling af personaleansvar.

  Relevant ledelsessparring.

  SFO ledelse i tættere ledelsesteam med skolen.

  Ulemper

  Den øverste leder skal dække tre matrikler og derved bliver ønsket om nærhed vanskeligt at opfylde.

  Skoleafdelingen på rådhusets opgave kan kollidere med en overordnet ledelse.

  Udfordringer med ledelse på afstand gennem mange mellemledere – stiller store krav til kommunikationen.

  Udfordrer medarbejdernes oplevelse af sig selv som del af én skole og organisation.

  Scenarie 4

  Dette scenarie er det mest vidtgående, idet det indebærer endnu en omstrukturering af skolevæsenet. Der er tale om tre skoler på tre matrikler, hvor St. Magleby skole og Dragør skole Nord hver har fire spor med klasserne 0. – 6. kl. Dragør Skole syd rummer udskolingen i alt 5 spor med 7. – 10. årg.

  St. Magleby skole og Dragør Skole Nord:

  0.- 6. årgang/SFO (4 spor fordelt over 7 årgange, i alt 28 klasser)

  Ledelsesteam:

  En overordnet skoleleder pr. matrikel, der har overordnet ledelsesansvar for skole og SFO.


  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  En læringsleder pr. matrikel, med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  En SFO og indskolingsleder pr. matrikel, med ansvar for lærer og pædagogsamarbejdet, skolens pædagogiske tilbud, SFO og Understøttende undervisning.

  Dragør Skole Syd:

  7.-10./Ungdomsskolen (5 spor fordelt over 4 årgange, i alt 20 klasser).

  Ledelsesteam:

  2.

  En overordnet skoleleder, der har overordnet ledelsesansvar for skole og Ungdomsskole.

  Herunder ansvar for:

  Økonomi

  Strategi

  Planlægning

  Kommunikation

  3.


  En læringsleder,
  med ansvar for ledelsen af den fagdelte og den understøttende undervisning, samt læringsmål og evaluering.

  4.

  En Ungdomsskoleleder, med ansvar for den understøttende undervisning samt for samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Fordele:

  En leder på alle matrikler.

  Kan blive et politisk flagskib.

  Et samlet skolevæsen – samarbejde mellem skoler er nødvendigt, da eleverne efter 6. årgang skal skifte skole

  SFO’erne har mulighed for at rykke fysisk sammen tæt på skolerne

  Mulighed for at skabe forskellige talentlinjer i udskolingen fx science, maritim linje, håndværk eller lign. Bedre mulighed for talentpleje.

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Mulighed for at skabe nye klasser efter 6. årgang, når elever flytter

  Alderstilpassede læringsmiljøer

  Endnu tættere samarbejde med Ungdomsskolen

  Besparelse på en leder

  Ulemper:

  Timing – en stor strukturel mundfuld i en turbulent tid, men ny arbejdstidsregler for lærerne, ny folkeskolereform og struktur ændring.

  Medarbejderne skal evt. skifte arbejdsplads og kollegaer.

  Omstilling til en ny måde at indrette skolens organisering, som ikke tidligere har været set i kommunens skolevæsen.

  Lærere og ledere peger ikke umiddelbart på denne model.

  Svært at ændre eksisterende identitet og kultur omkring det at gå på en bestemt skole gennem hele barnets skoletid.

  Det vil kræve ændring af de fysiske rammer.

  Ændringer af skoledistrikter kan skabe forvirring.

  Når der foreligger en endelig politisk beslutning om hvilket scenarie, der indføres udarbejder forvaltningen en endelig struktur- og organisationsplan til politisk godkendelse.

  Der er vedhæftet et notat vedrørende regler og procedurer i relation til forslag om ændret skolestruktur på skoleområdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der må forventes ekstra lønudgift i forbindelse med etablering af stabsfunktion bestående af en fuldtidsansat sekretær, samt en profil med økonomiske kompetencer må der forventes en ekstra lønudgift alt efter disse personers kvalifikationer.

  Mulighed for ekstra lønudgifter til ledelse hos vejledere og årgangskoordinatorer.

  Nuværende lønniveau for lærer og ledere:

  Lærer 4 års erfaring: 29.500 kr. + pension 17,9 %

  Lærer 8 års erfaring: 32.700 kr. + pension 17,9 %

  Leder max anciennitet 50.000 kr. + pension 17,9 %

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skolebestyrelserne er høringsberettiget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  A, C, O, V foreslår, at sagen udsættes til endelig beslutning på udvalgsmøde i marts måned. Udvalget drøfter sagen på ny i udvalgsmødet i februar måned og får hurtigst muligt og inden sagens behandling i marts belyst:

  1) den økonomiske konsekvens ved scenarie 1-3,
  2) skolebestyrelsens vilkår i scenarie 1-3,
  3) hvordan de administrative opgaver på skolerne forankres og ledes i scenarie 1-3.

  Et enigt udvalg godkendte ændringsforslaget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 19-02-2015

  Udvalget besluttede at udsætte punktet til marts mødet med henblik på endelig beslutning og høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Udvalget udsatte sagen til april, idet der ønskes yderligere politiske drøftelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  A, C, O, V foreslår, at den nuværende skolestruktur fastholdes, samt at ledelsesstrukturen tilpasses således at det sikres, at der er nærværende, tydelig og rammesættende ledelse i forhold til 1)faglig/læringsmæssig ledelse af personalet, 2)personaleledelse, 3)at SFO lederne indgår som en del af skolens ledelsesgruppe.

  Forvaltningen fremlægger en sag med modeller for kommende ledelsesstruktur med udgangspunkt i:

  1) en model inden for den nuværende økonomiske ramme der er afsat

  til ledelse.

  2) en model, hvor der kan være behov for budgetudvidelse.

  Indeværende sag med beslutninger sendes i høring og kommer tilbage til BFKU på juni mødet.

  For stemte:

  5 A+C+O+V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  T fremførte en protokol.


  T finder det beklageligt, at flertallet ønsker at holde fast i den nuværende uklare skolestruktur. T fastholder ønsket om tre selvstændige skoler, som vi mener giver bedst kvalitet i læring og ledelse.

  Bilag

 • 6
  Ungdomsråd
  Sagsid.: 14/468

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler,

  at

  oplægget til etablering af et Ungdomsråd godkendes

  at

  BFKU udpeger 2 repræsentanter til at deltage i seminaret med

  observatørstatus

  at

  det anbefales overfor KB at udpege to politiske repræsentanter til Ungdomsrådet, jf. sagsfremstillingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev ved seneste budgetforlig afsat 25.000 kr. årligt til etablering af et Ungdomsråd. Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning den 3. december 2014 arbejdet videre med oprettelsen af et Ungdomsråd.

  Ungdomsråd betyder ungdomsdemokrati. Et velfungerende ungdomsråd kan løse konflikter, som kommunen i forvejen kæmper med – ballade hver aften på det lokale torv fordi de unge keder sig, bandedannelser i byen, dårlige skoleforhold o.l. Et ungdomsråd kan samle de unges holdninger og sammen finde løsninger, som de kan give videre til kommunalpolitikerne. Yderligere kan de kommunale politikere høre de unge om spørgsmål, som direkte vil vedrøre deres liv. Således kan ungdomsrådet fungere som høringsorgan.

  Det er et politisk ønske, at etablering af et ungdomsråd i Dragør Kommune skal have medlemskab af Netværket af ungdomsråd (NAU).

  NAU er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende. NAUs primære formål er at servicere medlemmer ved blandt andet at arrangere opkvalificerende kurser, styrke erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne og støtte medlemmerne i deres arbejde.

  Målet er desuden at udbrede kendskabet til ungdomsrådsidéen nationalt. Endelig søger Netværket af Ungdomsråd at være platform for det internationale ungdomsrådsarbejde. I dag har Netværket af Ungdomsråd registreret ca. 30 ungdomsråd i Danmark og NAU organiserer 24 af disse.

  Et medlemskab af NAU koster 750 kr. om året for et ungdomsråd. Se mere på www.nau.dk

  Opstart af Ungdomsrådet

  Der er foreløbig 4 unge, der ønsker at være medlem af Ungdomsrådet og være med til at starte Ungdomsrådet op.

  Forvaltningen foreslår, at der foruden de unge sidder to politiske repræsentanter i Ungdomsrådet samt en kommunal repræsentant.

  NAU har sendt invitationer ud til kommunerne, der skal hjælpe kommuner med at starte et Ungdomsråd. NAU fortæller, at kommunerne bare skal stå for at samle et hold af nogle unge, som har lyst til at være en del af et ungdomsråd, to byrådspolitikere og en kommunalt ansat, der sammen kan tage af sted for at ideudvikle på, hvad et ungdomsråd kan bruges til i netop deres kommune. NAU foreslår, at disse repræsentanter deltager på et opstartsseminar til etablering af Ungdomsråd, som afholdes i NAUs regi torsdag den 16. april. Seminaret er gratis.

  Der skal således på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2015 vælges to politiske repræsentanter til Ungdomsrådet. Da dette ligger efter opstartsseminaret, vælges der på BFKU mødet to politiske repræsentanter, som kan deltage i opstartsseminaret den 16. april med observatørstatus.

  Omkring Kommunalbestyrelsens valg af 2 repræsentanter kan det oplyses, at de vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+C+O+V) udpeger det første medlem. Herefter skal der trækkes lod mellem valggruppe 1 og valggruppe 2 (I+L+T) om, hvem der skal udpege det andet medlem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 25.000 kr. om året til formålet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Ad ”første at”.

  Godkendt

  Ad ”andet at”.

  Det blev aftalt, at hver valggruppe snarest melder tilbage om, hvem der deltager i seminaret

  Ad ”tredje at”

  Det anbefales, at KB udpeger de to politiske repræsentanter til Ungdomsrådet. Forvaltningen undersøger inden KB mødet om de to politiske repræsentanter skal udpeges blandt KB’s medlemmer eller kan udpeges udenfor kredsen af KB medlemmer.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Ad 3:

  Kommunalbestyrelsen udpegede for valggruppe 1, Allan Holst og for valggruppe 2, Peter Læssøe.

 • 7
  Dagplejen: Undervisning i inklusion
  Sagsid.: 15/681

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler, at dagplejen lukker en fredag i september for at afholde kursusdag i inklusion. Der tilbydes nødpasning på øvrige institutioner.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er gennemført kurser i inklusion på hovedparten af institutionsområdet, herunder for alle pædagoger og pædagogmedhjælpere på 3-6 års området (dog ikke nyansatte). De fleste pædagoger og pædagogmedhjælpere på 0-3 års området har desuden deltaget i inklusionskurser, men dagplejen har pt. ikke modtaget undervisning i inklusion.

  Forvaltningen anbefaler at gennemføre et heldagskursus (kl. 8-16) for alle dagplejere. Grundet organisationsformen er det ikke muligt at gennemføre kurset uden at lukke dagplejen. Alternativt skal kurset afvikles over tre aftener eller en lørdag. Dette er en forholdsvis dyr løsning i afspadsering og tillæg for 5. barns pasning.

  Forvaltningen anbefaler derfor at gennemføre kurset en fredag, hvor dagplejen lukkes, og forældrene derfor opfordres til at holde en fridag med deres børn. En fredag er valgt, da det kan være lettere for forældrene at holde fri op til weekenden, og institutionerne lukker tidligt om fredagen.

  Ligesom under påskepasningen kan der ved særlige arbejdsmæssige behov for pasning etableres nødpasning i kommunens øvrige 0-3 års institutioner, men det vil naturligvis ikke være med kendt personale, da de er på kursus.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen. Såfremt kurset afholdes en lørdag er der ekstraudgifter i form af afspadsering og 5. barns pasning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne,- Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Godkendt.

 • 8
  Meddelelse - Status på inklusion marts 2015
  Sagsid.: 13/2226

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af Dragør Kommunes Inklusionsstrategi i 2012, blev en afrapportering om inklusion efterspurgt af det politiske udvalg. Forvaltningen har udviklet en rapporteringsform, som vil blive fremlagt kvartalsvis på møderne i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Bilaget ”Status på inklusion, marts 2015” er vedlagt.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes inklusionsstrategi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Eventuelt

  Ingen bemærkninger.

  Mødet sluttede kl. 18:40.