Skip navigationen

Referat

Onsdag den 06. maj 2015 kl. 16:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Budgetlægningen 2016-19 - BFKU
  Sagsid.: 15/919

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at orientering om muligheder og udfordringer på Børne-, Fritids- og Kulturområdet drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der har været afholdt budgetseminar den 27. marts, hvor muligheder og udfordringer for det samlede kommunale område blev præsenteret, drøftet og hvor Kommunalbestyrelsen afgav en række konkrete bestillinger til den videre budgetproces. Der har efterfølgende den 14. april 2015 været afholdt et dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra foreninger og bestyrelser i kommunen, hvor muligheder, udfordringer og forslag blev drøftet.

  Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om muligheder og udfordringer med fokus på BFKU området.

  På BFKU-mødet i juni præsenteres forslag til driftsudvidelser og besparelser/effektiviseringer med henblik på at skabe et økonomisk råderum.

  Der vedlægges referat fra dialogmødet i BFKU regi til evt. videre drøftelse.

  LOVE/REGLER:

  Tids- og procedureplanen for budgetlægningen 2016-19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet pt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er yderligere høringsproces i perioden 17. august til og med 3. september, samt borgerrettet høringsmøde den 25. august 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Redegørelsen taget til efterretning.

  Bilag

 • 2
  Status på området for børn- og unge med særlige behov
  Sagsid.: 15/676

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I nedenstående beskrives ændringer, der er foretaget i Børneteamet det seneste år. Sagen forholder sig alene til børne- og ungeområdet, da øvrige dele af Borger og Social fordeler sig på Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget.

  Organisationstilpasning

  Som led i at styrke og udvikle arbejdet med børn og unge og for at optimere den samlede indsats, både i Børneteamet som i resten af Borger og Social, har der været igangsat en proces med henblik på at rette opmærksomheden mod kerneopgaven samt afklaring af den. Derudover var hensigten med processen også at understøtte medarbejderne i fortsat at kunne være på forkant i udviklingen samt at sikre sammenhængskraften afdelingerne imellem.

  Undervejs i processen blev det tydeligt, at der både var behov for større og mindre justeringer i afdelingen som for eksempel organisationstilpasning, justeringer af prioriteringsrækken for opgaver samt et ønske om en mere synlig ledelse.

  På baggrund af ovenstående, blev Borger og Social opdelt i to teams med tilhørende teamleder på hvert område. Borgercenteret og Voksenydelsesområdet hører under en teamleder og Børne- og Familieteamet under en anden. Teamlederne har både fagligt ansvar og personaleansvar og afholder hver deres personale- og gruppemøde, hvor der gives faglig sparring til arbejdet.

  Tidligere havde afdelingschefen ansvaret for personaleledelse af hele Borger og Social, samt at der var en souschef, der havde den faglige viden i Borgercenteret.

  Tilsynsenheden

  Som led i regeringens tilsynsreform, der blev vedtaget i Folketinget den 6. juni 2013, flyttede tilsynsenheden fra den enkelte kommune ud til 5 enheder fordelt på 5 kommuner. Frederiksberg Kommune er tilsynskommune for Region Hovedstaden – som Dragør hører under - og foretager tilsyn med plejefamilier, institutioner, opholdssteder, efterskoler m.m. jf. Lov om socialtilsyn.

  På grund af den etablerede tilsynsenhed er stillingen som familieplejekonsulent i Dragør Kommune nednormeret til en halvtidsstilling. Familieplejekonsulentfunktionen varetages nu af en børnefamiliesagsbehandler, således at ansættelsesforholdet er på 37 timer pr. uge fordelt på de to stillinger.

  Børnehuset

  Fra den 1. oktober 2013 var alle landets kommuner forpligtede til at benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb, og hvis sagen involverer samarbejde med politi og sundhedsvæsen.

  Det betyder, at sagsbehandlingen, i særlig komplekse sager, sker i samarbejde med børnehusets medarbejdere, og derfor er dele af sagsbehandleropgaven ikke længere placeret i de enkelte kommuner.

  Børnefamiliesagsbehandlerne er af den årsag timetalsmæssigt tilpassede, hvilket betyder, at medarbejderantallet er uforandret, idet tidligere familieplejekonsulentfunktion nu varetages af en børnefamiliesagsbehandler.

  Familievejlederne

  Familievejlederne adskiller sig fra børnefamiliesagsbehandlerne, således at familievejledning tilbydes og iværksættes som en foranstaltning efter servicelovens paragraffer. Familievejlederne udfører familiebehandling, pædagogisk støtte samt forældresamtaler m.m.

  Familievejlederne modtager, fremfor tidligere, monofaglig supervision, og der er en skarp skillelinje mellem bestiller og udfører.

  På baggrund af en løbende sagsgennemgang og drøftelse af gensidige forventninger mellem sagsbehandler og familievejleder, er familievejledergruppen nednormeret fra 3 til 2 familievejledere.

  Synlig ledelse

  Som led i realiseringen af en synlig ledelse, kan det orienteres, at Børneteamet aktuelt har haft 2. sagsgennemgang af alle foranstaltninger og sager på børne- og ungeområdet. På nuværende tidspunkt udføres sagsgennemgang 2 gang årligt, men fremadrettet er der et ønske om, at det udføres 1 gang årligt. Sagsgennemgang bruges som et redskab, der sikrer; overensstemmelse med lovgivningen, overblik over foranstaltninger, høj faglighed samt budgetopfølgning.

  Oversigt over sidste sagsgennemgang er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kapitel 11 i Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Forslag fra T - Inklusionsstrategi
  Sagsid.: 15/928

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 26. april 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen:

  ” Liste T foreslår, at udvalget får en status på de punkter, der blev protokolleret på mødet i november i forbindelse med status på inklusion. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Udvalget godkendte, at punkt 6, 9 og 10 fra "Evaluering af inklusionsstrategiens fem punkter" fra november 2014, fremover indarbejdes i den kvartalsvise opfølgning.

 • 4
  Forslag fra T - It strategi
  Sagsid.: 15/929

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 26. april 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en it-politik på skoleområdet.

  Begrundelse:

  I den status på pc’ere, som BFKU fik i april, fremgik det, at antallet af nye bærbare pc’ere (under fem år gamle) og Ipads fordeler sig ulige mellem de tre skolematrikler.

  Liste T mener, at en fælles it-politik på skoleområdet er nødvendig for at sikre alle børn i Dragørs skoler lige adgang til IT.

  Derudover mener vi, at fremtidige indkøb af IT bør hvile på en fælles strategi og målsætning for brug af Ipads og pc’ere. En politik bør indeholde en ambition for fremtidens brug – både for læringen (hvad er det, vi vil opnå læringsmæssigt med brug af IT), valget af pc/Ipads/andet (hvorfor vælger vi den ene platform frem for den anden, eller hvorfor skal vi have flere i spil) og for antallet af pc’ere/ Ipads/andet, der er nødvendigt for at komme i mål med læringen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Udvalget godkendte, at forvaltningen kommer med et oplæg på hvilke elementer, der kan indgå i en it-politik.

 • 5
  Dragør skole nord - tildeling af opgaven og frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  entreprenør Skou Gruppen A/S tildeles opgaven, idet de har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

  2.

  at

  option på udvidelse af bygningen med 76m², godkendes.

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 16.6 mio. kr. og at rådighedsbeløbet på 10.8 mio. kr. i 2015 frigives til udbygning af Dragør Skole Nord.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. februar 2015 godkendt udbygning af Dragør Skole Nord i totalentreprise, herunder at der indhentes supplerende tilbud (option) på udvidelse af tilbygningen, i alt 76 m².

  Der har været afholdt en prækvalifikationsrunde, hvor 15 firmaer har søgt om at komme i betragtning til at afgive tilbud.

  5 blev udvalgt til at afgive tilbud på en totalentreprise, hvor tilbuddene vurderes efter princippet økonomisk mest fordelagtigt.

  Tilbuddene skulle bl.a. overholde en økonomisk ramme på 18.1 mio. kr. inkl. optioner for at være konditionsmæssige. Herudover konkurreres på kvalitet.

  Der er modtaget 5 tilbud.

  Vurdering af tilbud, pris og konkurrencen i øvrigt fremgår af vedlagte

  notat udarbejdet af White arkitekterne.

  Der er i notatet også opstillet et revideret anlægsbudget, hvor udbudsresultatet indgår.

  Det fremgår, at det er muligt at udbygge Dragør Skole Nord efter principperne som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar, samt at tilkøbe optionen på udvidelse af bygningen inden for anlægsbudgettet på i alt 18.1 mio. kr.

  Der er tilbudt et byggeri med muret facader og materialer i øvrigt som udbudt.

  Byggesummen andrager 16.6 mio. kr. fordeles på følende poster:

  Entreprenørens tilbudssum er på ca. 12.0 mio. kr.

  Optionen på udvidelsen har entreprenøren tilbudt til ca. 1.0 mio. kr.

  Grundudgifter til miljø, byggesags gebyr, forsikring m.m. 0.8 mio. kr.

  Entrepriseudgifter til vinterforanstaltninger m.m. 1.0 mio. kr.

  Tilpasningsudgifter til IT, tilpasninger, uforudsete udgifter 1.8 mio. kr.

  Herudover er der afholdt 0.5 mio. kr. til projekt og udbud.

  Det forventes at kontrakten kan indgås med entreprenøren i juni måned 2015, anlægsarbejderne forventes op startet primo juli 2015 og udbygningen forventes afsluttet med udgangen af juli 2016.

  Revideret tidsplan vil blive udarbejdet endeligt i samarbejde med entreprenøren i forbindelse med opstarten af byggeprocessen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. maj 2014 frigivet en

  anlægsbevilling på 500.000 kr. til brug for rådgivning i forbindelse med udbuddet.

  Der restere således en samlet anlægsudgift på 16.6 mio. kr. det giver en samlet anlægspris på 17.1 mio. kr.

  I anlægsbudgettet 2015 – 17 er der afsat 18.6 mio. kr. til projektet, disponeret med et forbrug på 0.5 mio. kr. i 2014, 12.0 mio. kr. i 2015, 5.0 mio. kr. i 2016 og 1.1 mio. i 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Udvalget følger BEPU´s anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - Status på inklusion - fortsat
  Sagsid.: 13/2226

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsat sagsbehandling fra Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 8. april, hvor udvalget også udbad sig en status på evaluering af indsatser i forhold til Dragør Kommunes inklusionsstrategi.

  I forhold til status på evalueringen kan det oplyses at:

  Måling med børnetermometret – er foretaget i december og resultaterne fremgår af skolernes kvalitetsrapport godkendt i KB marts 2015. 0-6 års området udarbejder Børnemiljøvurderinger hvert andet år og afleverer næste gang 1. september 2015.

  Der er planlagt uddannelsesdag i inklusion for dagplejen i efter sommerferien 2015. Klubmedarbejderne har kørt eget aktionslæringsforløb.

  Det har vist sig ikke at være relevant at tilbyde medarbejdere på skoleområdet diplommoduler i inklusion, men i stedet sætte flere aktionslærings forløb i værk, hvor lærer/pædagogteamet får hjælp direkte i og omkring klasserne. Vi har indgået aftale med firmaet ”How to include”, som henover det næste år skal rådgive og vejlede i praksisnære forløb. Dette vil primært foregå som ”Projekt Praktisk Vejledning”. Der er pt. flere fra institutionsområdets støttekorps, der er i gang med en diplomuddannelse i Social Inklusion.

  Forvaltningen afprøver løbende forskellige tiltag til understøttelse af inklusion. Pt. er det besluttet at ændre strukturen for konsulentmøderne, så inklusionsvejlederen får en aktiv rolle i afprøvning og evaluering af tiltag og metoder. Strukturen omkring Videncenter vedhæftes som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes inklusionsstrategi.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - 60/40 forholdet mellem pædagoger og medhjælpere
  Sagsid.: 15/907

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter skift af økonomistyringssystem kan 60/40 forholdet mellem pædagoger og medhjælpere opgøres som en status pr. 1. marts og ikke længere som et gennemsnit over året. Det er således ikke muligt at lave sammenligning med tidligere udarbejdede tal, der viste et gennemsnit over året.

  Nedenstående viser således forholdet opgjort pr. 1. marts 2015:

  2015

  Pædagoer

  Medhjælper

  Vuggestuer

  57 %

  43 %

  Børnehaver

  58 %

  42 %

  Integrerede

  56 %

  44 %

  Samlet gennemsnit

  57 %

  43 %

  Forvaltningens vurdering

  Det har generelt været sådan over årene, at jo ældre børnene i institutionen er, jo højere er andelen af pædagoger.

  På 0-6 års området er andelen af pædagoger stabil, dog er andelen af pædagoger især i de integrerede institutioners vuggestueafdeling for lav. Dette er et udtryk for, at der fortsat er vanskeligheder ved rekruttering af uddannet arbejdskraft til de mindste børn generelt i alle kommuner.

  Der arbejdes fortsat på, at faste stillinger besættes med pædagoger i det omfang, at 60/40 forholdet ikke er opfyldt i institutionen og det ledige timeantal giver mulighed for rekruttering af kvalificerede pædagoger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommune har en politisk målsætning om, at der skal være 60% pædagoger og 40% medhjælpere ansat i de pædagogiske institutioner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Til efterretning.

 • 8
  Meddelelse - Referat fra møde om mountainbikebane
  Sagsid.: 15/858

  SAGSFREMSTILLING:

  Referat af møde den 10. april 2015, vedhæftes til orientering.

  Det nævnte møde med kulturstyrelsen er berammet til den 7. maj 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 6. maj 2015

  Kenneth Gøtterup (C) orienterede om aftalt møde 8/5 med Museum Amager.

  Allan Holst (A) orienterede fra bestyrelsesmøde i Museum Amager.

  Annette Nyvang (T) efterlyste en dato for rundvisningen på Store Magleby skole.

  Forvaltningen vender tilbage.

  Mødet slut kl. 18.25.