Skip navigationen

Referat

Onsdag den 03. juni 2015 kl. 16:00

Mødested: St. Magleby Stuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Mødet holdes på Store Magleby Skole.
Dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Annette Nyvang og Ole K. Svendsen. Ole Hansen (A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Budget 2016-2019 - forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder på BFKUs område.
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer på budgetseminaret i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 27. januar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) præsenteres på udvalgsmøderne i juni. Kommunalbestyrelsens har på sit seminar i marts bedt om råderumsforslag på i alt 15-20 mio. kr. I hvilket omfang, der bliver brug for at realisere disse forslag, vil naturligvis først og fremmest afhænge af de politiske prioriteringer desuden vil det bl.a. afhænge af situationen, når Dragør Kommune i august kender de endelige forudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

  I april blev der afholdt et budgetdialogmøde mellem udvalget og interessenter på området, hvor kommunens politikere og chefer fik synspunkter fra interessenterne til prioriteringer i budgetprocessen.

  Forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område er opsummeret i oversigten nedenfor og vedlagt som bilag.

  BFKU

  2016

  2017

  2018

  2019

  R-skemaer i alt

  -9.320.364

  -10.495.164

  -10.495.164

  -10.495.164

  D-skemaer i alt

  1.285.942

  1.355.346

  1.059.059

  1.062.882

  A-skemaer i alt

  18.775.000

  4.775.000

  5.750.000

  2.500.000

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer og indstillinger på budgetseminaret i juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Udvalget drøftede forvaltningens forslag.

  Sagen oversendes til den videre budgetproces 16-19.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/993

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har i en mail af den 12. Maj 2015 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ” C gruppen foreslår, at udvalget får en drøftelse med forvaltningen om, hvordan der sikres og følges op på kvalitets og serviceniveauet for borgere der ansøger om diverse merudgifter til egne kronisk syge eller handicappede børn.”

  Baggrund

  ”I en konkret sag har en familie ansøgt om støtte i oktober 2014. Sagen er først afsluttet medio maj måned, uagtet at der ikke umiddelbart er forhold der godt gør den lange sagsbehandling. Som kommune bør vi udvise tilstrækkelig omhu for, at de kvalitetsstandarder der er vedtaget følges og at sagsbehandling kun bør trækkes ud, såfremt der foreligger faglige forhold for dette.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Udvalget orienteres årligt om antal ansøgninger og sagsbehandlingstider.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 3
  Undersøgelse af behov for øget åbningstid, SFO og institutioner
  Sagsid.: 15/1034

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at undersøgelsens resultater tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget igangsatte i foråret 2015 en undersøgelse af forældrenes behov for øget åbningstid i institutioner og på SFO.

  Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt via ForældreIntra (SFO) og Børneintra (institutionerne). Forældrene er blevet gjort opmærksomme på undersøgelsen via SMS, e-mail, opslag på ForældreIntra samt huskesedler i SFO’erne.

  Forældrene er blevet spurgt om følgende to spørgsmål:

  1.

  Har du på grund af arbejdsmæssige forhold behov for, at institutioner/SFOer holder åbent til kl. 17 om fredagen, hvis økonomien til dette tilføres institutionen/SFOen?

  2.

  Har du på grund af arbejdsmæssige forhold behov for, at institutioner/SFOer holder åbent til kl. 17 om fredagen, hvis økonomien til dette ikke tilføres institutionen/SFOen, men skal findes indenfor institutionens/SFOens samlede lønramme?

  Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med Forældrenævnet på et Institutionssamrådsmøde.

  SFOerne har modtaget 424 besvarelser i alt og svarene fordeler sig således:

  Spørgsmål 1:

  Ja: 145 (34%)

  Nej: 259 (62%)

  Ved ikke: 18 (4%)

  Spørgsmål 2:

  Ja: 77 (18%)

  Nej: 306 (73%)

  Ved ikke: 35 (9%)

  En tredjedel af de SFO forældre, der har svaret, har således på grund af arbejdsmæssige forhold behov for længere åbningstid om fredagen, men tallet falder til 18%, hvis det får den konsekvens, at institutionerne ikke tilføres økonomi til den længere åbningstid.

  På institutionsområdet har 147 forældre ud af 923 besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 16. Svarene fordeler sig således:

  Spørgsmål 1:

  Ja: 47 (32%)

  Nej: 90 (61%)

  Ved ikke: 9 (6%)

  Spørgsmål 2:

  Ja: 21 (14%)

  Nej: 106 (72%)

  Ved ikke: 18 (12%)

  Resultaterne fra SFO området gør sig også gældende på institutionsområdet: En tredjedel af de 0-6 års forældre, der har svaret, har således på grund af arbejdsmæssige forhold behov for længere åbningstid om fredagen, men tallet falder til 14%, hvis det får den konsekvens, at institutionerne ikke tilføres økonomi til den længere åbningstid.

  Forvaltningen vurderer derfor, at der på baggrund af undersøgelsen om behov for øget åbningstid samt den lave svarprocent af forældre, der har haft lyst til/behov for at besvare undersøgelsen, at der pt. ikke er et behov for at holde længere åbent om fredagen i institutioner og SFOer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Undersøgelsen har været gennemført blandt forældrene på Forældreintra og Børneintra.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 4
  Museum Amager - nedsættelse af arbejdsgruppe.
  Sagsid.: 14/2935

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. At udvalget tager til efterretning at Museum Amager - inden for rammerne af nuværende bestyrelse - nedsætter en arbejdsgruppe med selvstændigt mandat til at udarbejde en endelig udformning af Museum Amagers fremtidige bestyrelsesformat, som det fremgår af bestyrelsesreferat af 20. maj 2015 samt en justering af Museum Amagers vedtægter.
  1. At det godkendes at arbejdsgruppen kan supplere sig med en ekstern ressourceperson med betydelig erfaring fra arbejde med kulturinstitutioner med henblik på at styrke og styre processen i den nedsatte arbejdsgruppe.
  1. At Dragør Kommune som hovedbidragyder til Museum Amager betinger sig at arbejdsgruppen ledes af et af de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 4. februar 2015 at tage tilbagemeldingen fra Museum Amagers bestyrelse til efterretning vedrørende de tiltag bestyrelsen agter at iværksætte med henblik på at leve op til vejledningen ”god ledelse i selvejende institutioner”.

  Det blev samtidigt besluttet at der planlægges et nyt dialogmøde med Museum Amager i efteråret 2015 med fokus på forandringsprocessen og den fortsatte gode dialog.

  Museets bestyrelse har påbegyndt arbejdet, og har i den forbindelse afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. maj 2015 hvor bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe (i referatet betegnet som ”interim-bestyrelse”) som ønskes at kunne supplere sig med en ekstern ressourceperson med betydelig erfaring fra arbejdet med kulturinstitutioner for at styrke arbejdsgruppens videre arbejde.

  Da det ikke i henhold til gældende vedtægter er muligt at supplere bestyrelsen/arbejdsgruppen med en ekstern ressourceperson, forudsætter denne disposition hovedbidragyders – altså kommunalbestyrelsens – godkendelse. Administrationen anbefaler at denne godkendelse gives, da dispositionen vurderer at ville være til betydelig gavn for Museum Amagers videre arbejde med at kunne leve op til vejledningen ”God ledelse i selvejende institutioner”.

  Arbejdsgruppen udpeges inden for rammerne af den siddende bestyrelse og får fra bestyrelsen selvstændigt mandat til at udarbejde en endelig udformning af Museum Amagers fremtidige bestyrelsesformat, som det fremgår af bestyrelsesreferat af 20. maj 2015 samt en justering af Museum Amagers vedtægter.

  Indtil en vedtægtsændring er på plads og godkendt af hovedbidragyder, vil den siddende bestyrelse være uændret, fordi en ændring af bestyrelsens sammensætning forudsætter en vedtægtsændring. Så længe en kommende vedtægtsændring alene vedrører bestyrelsessammensætningen, men ikke omlægning af ansvarsområder, kan vedtægtsændringen ske alene med hovedbidragyders godkendelse. Hvis en kommende vedtægtsændring også måtte berøre ansvarsområder, skal Kulturstyrelsen også godkende vedtægtsændringen.

  Kulturstyrelsen har drøftet sagen med Dragør Kommunes administration og Kulturstyrelsen har ikke bemærkninger til oprettelsen af en arbejdsgruppe som beskrevet med henblik på udarbejdelse af forslag til ændring af bl.a. vedtægter og bestyrelsessammensætning.

  Kulturstyrelsen og kommunens administration drøftede det anbefalelsesværdige i, at arbejdsgruppen ledes af et af de bestyrelsesmedlemmer som i dag er udpeget til Museum Amagers bestyrelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Holdningen fra styrelsens side er dels begrundet i hensynet til, at kommunalbestyrelsen er hovedbidragyder til museet og dels hensynet til at bevare den lokale forankring i bestyrelsesarbejdet fordi den eksterne ressourcepersons deltagelse i arbejdet må forventes at være tidsbegrænset.

  Administrationen i Dragør Kommune anbefaler derfor, at hovedbidragyder betinger sig at lede arbejdet i arbejdsgruppen.

  Administrationen vurderer samlet at dette første tiltag fra bestyrelsens side må betegnes som et godt, første skridt på vejen med det forudsatte arbejde og anbefaler derfor en godkendelse.

  Der vil fortsat blive planlagt et dialogmøde med Museum Amager til efteråret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den konkrete sag har isoleret set ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Ad 1.

  Til efterretning.

  Ad 2.

  Godkendt med anbefaling af at Jens Thorhauge udpeges.

  Ad 3.

  Udgår.

  Nyt punkt 4.

  Arbejdsgruppen ledes af Jens Thorhauge og består herudover af de 3 nuværende udpegede KB repræsentanter, 3 repræsentanter fra museumsforeningerne (1 fra hver) samt 1 medarbejderrepræsentant der vælges mellem de museumsfaglige medarbejdere.

  Arbejdsgruppen forventes at starte sit arbejde umiddelbart efter bestyrelsesmøde den 16. juni.

  Arbejdsgruppen arbejder bl.a. efter Kulturstyrelses anbefalinger fra juni 2015.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Kunstværket Kuglen
  Sagsid.: 15/994

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til at indlede en dialog med Refleksioner om det at erhverve kunstværket Kuglen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragørs samtidskunstforening REFLEKSIONER ønsker at indlede en dialog med Dragør Kommune om muligheden for, at kommunen erhverver værket Kuglen. Værket er opført på Prins Knuds Dæmning mellem Dragør Badehotel og Dragør Fort og blev opført til samtidskunstudstillingen REFLEX på havnen, fortet og stranden i sommeren 2014.

  Erhvervelse af Kuglen vil understøtte kommunens politikker på Kultur- Fritids- og Turismeområdet og det er foreningens opfattelse, at Kuglen har potentiale til at blive Dragørs nye kulturelle vartegn, som både kan bruges i turismeindsatsen og til at skabe merværdi for borgere.

  Til orientering udstilles Kuglen frem til 18. oktober 2015 jf. Fredningsnævnets tilladelse.

  Det er oplyst, at prisen for erhvervelse af kunstværket Kuglen vil være 175.000 kr. og der vil være mulighed for at søge fonde.

  REFLEKSIONER stiller gerne op til uddybende dialog med udvalget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen pt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Ebbe Kyrø (T) foreslog, at Kommunen udstiller kunstværket i 5 år under forudsætning af, at kunstværket udstilles omkostningsfrit, og at samtidskunstforeningen Refleksioner ansøger fonde til udgifter, der vedrører kunstværket. Det forudsættes, at Samtidskunstforeningen Refleksioner er ansvarlig for at fjerne installationen efter 5 år.

  Godkendelsen forudsætter fredningsnævnets godkendelse.

  For stemte:

  3 (T+V+A (Allan Holst))

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (C+A (Ole Hansen))

  Godkendt.

 • 6
  Udviklingsplan for Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/1005

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender procesplanen for udviklingsplanen af Hollænderhallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsættelse af sagsbehandlingen fra BFKU mødet den 4. marts 2015.

  Det kan oplyses, at Hollænderhallens Bestyrelse siden behandlingen af sagen den 4. marts 2015 har fremsendt ”Udviklingsplan for Hollænderhallen”, af maj 2015.

  I Dragør kommune er der et politisk ønske om at drøfte, hvordan Hollænderhallen og området omkring hallen kan udvikles i en ny forståelse. Foreningerne har svært ved at tiltrække nye medlemmer, men det betyder ikke nødvendigvis, at borgerne i Dragør ikke er aktive. På landsplan tegner der sig et billede af en højere grad af individualitet i forhold til at være motions- og bevægelsesaktiv, således er spørgsmålet: Hvilket billede tegner sig i Dragør Kommune?

  Der ønskes en afdækning af borgernes ønsker og behov i forhold til forening- og fritidslivet i Dragør og dermed de fremtidige planer for udviklingen af de fysiske rammer til dette brug.

  Et andet vigtigt aspekt for politikerne er, at der er en stor grad af involvering af de berørte parter, hvorfor skole- og kulturforvaltningen har udarbejdet en procesplan, der tilgodeser dette. Procesplanen er vedlagt sagen som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Navn til ny SFO
  Sagsid.: 15/975

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at BFKU beslutter et navn til den ny SFO på St. Magleby skole.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rødtjørnens SFO er her i foråret flyttet til St.Magleby Skole, hvorfor der er behov for at finde et nyt navn til Institutionen. Der er tradition for at det er Kommunalbestyrelsen der beslutter hvilket navn institutioner skal have, hvorfor sagen fremsendes til politisk behandling.

  St. Magleby Skole har fremsendt følgende bud på et navn, der relaterer til Hollænderbyen (St. Magleby).


  Forslag:

  1.

  St. Magleby skole SFO.

  Tulipanen.

  2.

  St. Magleby skole SFO.

  Blomstermarken.

  3.

  St. Magleby skole SFO.

  Vindmøllen.

  4.

  St. Magleby skole SFO.

  Tulipanhuset.

  5.

  St. Magleby skole SFO.

  Hollænderbo.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Udvalget godkendte navnet Tulipanen.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

 • 8
  Helhedsplan for udearealer
  Sagsid.: 15/1006

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager helhedsplanen for udearealer til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 afsat 450.000 kr. i 2015 til at etablere en multibane ved Hollænderhallen. Ønsket er at skabe et område i Dragør kommune, der er attraktivt at besøge og udfolde sig aktivt i for børn i alderen 8 – 14 år og deres familier.

  Sideløbende med dette har Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015 bevilget 150.000 kr. til at udarbejde en samlet helhedsplan for skolernes udearealer, da der i forbindelse med Folkeskolereformen er et særligt behov for at udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer.

  Dette skal ses i sammenhæng med Folkeskolereformens fokus på den ”åbne skole” samt ønsket om at skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen. Det er desuden et ønske at inddrage de brugere, der dagligt gør brug af skolernes udearealer i processen.

  I løbet af foråret er afholdt inddragelsesmøder på kommunens folkeskoler. Her har arkitekter og skoleafdelingen deltaget i dialog med ledelser, lærere, pædagoger, elever og teknisk personale. Derudover har et møde været afholdt med fritidsbrugere, hvor repræsentanter for Hollænderhallen ligeledes deltog. Alle inputs og ønsker er blevet behandlet og indarbejdet i helhedsplanen.

  Procesplan, idekatalog og helhedsplan vedlægges som bilag.

  Ark.firmaet Sweco vil være til stede og orientere om helhedsplanen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overslag til økonomiske forhold er vedlagt som bilag.

  Det kan oplyses, at der til budgetlægningen 2016-19 ligger et A-skema

  A-02 til behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 9
  Status på Det Rådgivende Skoleudvalg
  Sagsid.: 15/1007

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  at

  udvalget tager det rådgivende skoleudvalgs anbefalinger til efterretning.

  at

  udvalget godkender den videre proces for det rådgivende skoleudvalg.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til det rådgivende skoleudvalgs kommissorium, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. november 2014, har der i foråret 2015 været afholdt tre møder ligeligt fordelt på kommunens folkeskolematrikler. Møderne er alle blevet indledt med et inspirationsoplæg fra en relevant oplægsholder, med det formål at inspirere til aftenens respektive tema, der på forhånd er blevet besluttet af det rådgivende skoleudvalg. Til møderne har deltaget de faste medlemmer, samt inviterede gæster. På alle møderne har dette været efterfulgt af en proces, hvor deltagerne inddeles i mindre grupper, og der har været mulighed for at debattere, vidensdele på tværs og skabe nye kontakter for at arbejde konstruktivt med den ny skolereform. Disse workshops har været designet forskelligt i forhold til det enkelte tema.

  På baggrund af disse møder har det rådgivende skoleudvalg afholdt et opsamlende møde den 13. maj på rådhuset, hvor inputs og anbefalinger fra alle møder er blevet sammenskrevet. Hertil har det rådgivende skoleudvalg udarbejdet en procesplan for efteråret 2015 med forslag til tre nye møder med relevante temaer. Dette er vedlagt som bilag.

  Det rådgivende skoleudvalgs anbefalinger er således:

  at

  følge anbefalingerne i forhold til den varierede skoledag der kom til udtryk i det udarbejdede rammenotat ”Folkeskolereformen version 2.0”, der blev politisk besluttet i foråret 2015. Der bør foreligge en politik for, hvad kommunen vil med skolernes profil, herunder en målrettet strategi for udskoling. Det er vigtigt, at skolepolitikken understøtter en faglig dagsorden, og at skolens medarbejdere har mulighed for at udvikle på folkeskolen.

  at

  Der er politisk opmærksomhed på skolernes fysiske indretninger såvel ude som inde i forhold til at skabe muligheder for at udøve bevægelse som en naturlig del af børnenes skoledag. Det anbefales at bruge ressourcepersoner som inspiratorer. Det anbefales endvidere, at der også er politisk opmærksomhed på sammenhængen mellem viden om bevægelse i folkeskolen og arbejdet med at skabe en fælles forståelse og retning for motion og bevægelse i kommunen.

  at

  der fortsat arbejdes på at etablere flere lokale netværk og alle lokale borgere tager ansvar for at få skabt den nødvendige sammenhængskraft blandt kommunens frivillige, foreninger og borgere med ressourcer. Dette kan gøres gennem ”Kick-off” dage for foreninger og erhvervsliv.

  Det anbefales at undersøge muligheden for at tilføre foreninger økonomisk hjælp til i højere grad at kunne indgå i samarbejdet med skolerne som primært er i dagtimerne. Derudover anbefales det at ’Skolen i Virkeligheden’ bør være fast integreret i skolernes Intra-system.

  Det rådgivende skoleudvalg anbefaler disse temaer til efterårets møder:

  IT og digital læring.

  Udskoling og overgang til ungdomsuddannelser.

  Det rådgivende skoleudvalg beslutter det sidste tema i det nye skoleår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Ad 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) deltog i stedet for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at rammenotatet ”Folkeskolereform version 2.0” fremsendes til politisk beslutning i KB.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1 + 2:

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Forslag til ny IT strategi på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1052

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager stilling til indholdet af en ny IT strategi på skoleområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids og Kulturudvalgets møde 6. maj 2015 besluttede udvalget, at skoleafdelingen skulle komme med et forslag til, hvad en IT strategi på skoleområdet kan indeholde.

  Skoleafdelingen anbefaler nedenstående 7 fokusområder:

  Kompetencer, som sætter fokus på personale og ledelsens kompetenceudvikling og vidensdeling indenfor it, samt kendskab til den sociale netværksverden som børnene befinder sig i.

  Teknik og drift, som har fundamental betydning for anvendelse af it i undervisningen. Fokusområdet skal sikre, at it infrastrukturen er fleksibel og tilgængelig, at driften er stabil og velfungerende samt at den nødvendige service stilles til rådighed.

  Digitale læremidler, som sætter fokus på at sikre, at de fornødne digitale læremidler er tilgængelige.

  ·

  Kultur, som skal sætte gang i en forandring af den måde, vi arbejder med skole it på.

  Ledelse og styring, hvor fokus er på at sikre, at vi har den nødvendige styring til at skabe succes med it, så den fælles offentlige digitaliseringsstrategi kan realiseres.

  Kommunikation, som har fokus på, at vi anvender de digitale medier til skriftlig kommunikation.

  Bring your own device, hvor der arbejdes hen i mod ”Bring your own devise”. Dette betyder,at eleverne selv står for at medbringe en tablet eller pc. Bring your own devise betyder også, at de kan medbringe ”any devise”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids– og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Godkendt, jf. sagsfremstillingen.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 11
  Revideret årshjul
  Sagsid.: 15/1057

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager det reviderede årshjul til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen har revideret årshjulet på skoleområdet med de på nuværende tidspunkt kendte sager.

  Det skal bemærkes, at årshjulet er vejledende og at der kan ske ændringer undervejs.

  Årshjulet er vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  Bilag

 • 12
  Ny ledelsesstruktur på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1003

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen indstiller, at BFKU

  1.

  Anbefaler den fremtidige ledelsesstruktur på skoleområdet som beskrevet i sagsfremstillingen indenfor den økonomiske ramme over for ØU og KB.

  2.

  Herudover tager stilling til en udvidelse af den eksisterende ramme, som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder om udvidelsen skal oversendes til budgetproceduren 2016-19, og om forvaltningen skal udarbejde et D-skema til formålet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet 8. april 2015 besluttede udvalget at sende sagen om ny ledelsesstruktur i høring. Derudover fik Skoleafdelingen til opgave at beskrive to forskellige scenarier – et scenarie der holder sig indenfor den nuværende økonomiske ramme og et der indebærer en udvidelse af den økonomiske ramme.

  Forvaltningen har udarbejdet følgende 2 scenarier som ønsket:

  1. Indenfor den eksisterende budgetramme

  Èn skoleleder pr. skole.

  Administrationen består af de eksisterende sekretærer og tekniske servicemedarbejdere. Disse refererer til skolelederen.

  SFO lederen bliver afdelingsleder af grundskolen 0. – 5. årg. Udover fortsat at være leder af SFO’en. På Dragør Skole syd vil en pædagogisk leder varetage ledelsen af grundskolen 0. – 5. årg.

  Derudover vil der være en didaktisk leder og en pædagogisk leder af udskolingen 6. – 9./10. årg. på hver matrikel.

  2. En udvidelse af den eksisterende budgetramme

  Som ovenstående med tilførelse af:

  En administrativ leder pr. skole, der varetager ledelsesfunktionen af de tekniske og administrative områder. Tilførelse af en ekstra pædagogisk afdelingsleder pr. matrikel, så skolens afdelinger bliver delt op i mindre enheder 0. – 3. årg., 4.- 6. årg. og 7. – 9./10. årg.

  Blå kasser svarer til de nuværende, mens de grønne er med en udvidelse. Organisationsdiagrammerne er vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser ved udvidelse af rammen(2)

  Ansættelse af to administrative ledere pr. måned ca. 35.000 kr. plus pension. 2 X 35.000 kr.= 70.000 kr.pr. måned.

  I alt ca. 1 mio. kr. pr. år.

  Ansættelse af tre pædagogiske ledere pr. måned ca. 38.000 kr. plus pension. 3 X 38.000kr.= 114.000 kr. pr. måned.

  Ca. 1,6 mio. kr. pr. år

  Forvaltningen vedlægger bilag om lederrammen og forventninger til ledelseskompetence.

  Høring

  Skoleafdelingen har modtaget høringssvar fra:

  St. Magleby skoles skolebestyrelse

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Dragør skoles MED udvalg

  Dragør skoles skolebestyrelse

  Nedenfor et kort oprids.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag i deres helhed.

  St. Magleby skoles skolebestyrelse

  St. Magleby skoles skolebestyrelse kan ikke støtte nogen af de fire scenarier beskrevet i høringsmaterialet.

  Bestyrelsen ønsker tilførsel af en administrativ leder.

  St. Magleby skoles MED udvalg

  Det lokale Med-udvalg på Store Magleby Skole anbefaler scenarie 1 af de opstillede.

  Hvis der er tale om en udvidet ramme til skoleområdet anser L-MED det vigtigt at styrke vejledningen og ekstra lærerkræfter.

  Dragør skoles MED udvalg

  MED udvalget konstaterer,

  at

  fusionen mellem Dragør Nord og Syd har været kompliceret og tidskrævende og endnu ikke er kommet på plads.

  at

  den nuværende ledelsesstruktur er forældet.

  at

  det ikke er muligt at leve op til de nye krav folkeskolen stiller

  indenfor den eksisterende ramme.

  Dragør skoles skolebestyrelse

  Dragør Skoles skolebestyrelse kan ikke tilslutte sig de foreslåede modeller for ledelsesstrukturen på Dragør Skole, idet det er en fortsættelse af den eksisterende struktur, der ikke vurderes til at fungere optimalt.

  Skolebestyrelsen mener,

  at

  at den nuværende ledelsesstruktur er forældet i forhold til de krav, der er i folkeskolereformen.

  at

  at hvis ansvaret deles mellem lokalt placerede skoleledere, specialister og tovholdere på årgangsniveau giver det bedre mulighed for at få løst skolens kerneopgave.

  at

  at en daglig leder med endelig beslutningskompetence til 2 matrikler er en stor udfordring.

  Skolebestyrelsen peger på en løsning, hvor der eksisterer tre selvstændige skoler og en udbygning på scenarie 2 i høringsmaterialet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser ved udvidelse af rammen:

  Ansættelse af to administrative ledere pr. måned ca. 35.000 kr. plus pension. 2 X 35.000 kr.= 70.000 kr.pr. måned.

  I alt ca. 1 mio. kr. pr. år.

  Ansættelse af tre pædagogiske ledere pr. måned ca. 38.000 kr. plus pension. 3 X 38.000kr.= 114.000 kr. pr. måned.

  Ca. 1,6 mio. kr. pr. år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 22. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Punktet blev drøftet.

  Forslag fra Liste T:

  "På baggrund af høringssvarene blandt skolernes interessenter foreslår Liste T, at skolestrukturen tages op til fornyet diskussion."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  A,C,O,V foreslår, at ledelsesstrukturen tilpasses med en budgetudvidelse svarende til forvaltningens anbefaling 2 og iværksættes snarest. A,C,O,V præciserer over for forvaltningen, at der skal være opmærksomhed på, at skabe tydelig og synlig ledelse på alle matrikler indtil den nye ledelsesstruktur er implementeret.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T finder den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur med to skoler på tre matrikler for traditionel og uambitiøs til at understøtte folkeskolereformens intentioner, herunder kravet til forandringsledelse, nærledelse og forældreinvolvering.”​

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som suppleant for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU:

  "På baggrund af høringssvarene blandt skolernes interessenter foreslår Liste T, at skolestrukturen tages op til fornyet diskussion."

  For stemte

  2 (L+T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Protokol fra Liste T:

  Liste T finder den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur med to skoler på tre matrikler for traditionel og uambitiøs til at understøtte folkeskolereformens intentioner, herunder kravet til forandringsledelse, nærledelse og forældreinvolvering.”​

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU/ØU:

  På baggrund af høringssvarene blandt skolernes interessenter foreslår Liste T, at skolestrukturen tages op til fornyet diskussion.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T finder den foreslåede fremtidige ledelsesstruktur med to skoler på tre matrikler for traditionel og uambitiøs til at understøtte folkeskolereformens intentioner, herunder kravet til forandringsledelse, nærledelse og forældreinvolvering.”​

  Bilag

 • 13
  Kvalitetsrapport, skoleområdet
  Sagsid.: 15/536

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Undervisningsministeriets fastsatte fokuspunkter indgår i Kvalitetsrapporten for skoleområdet i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2015 kvalitetsrapporten for 2014. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der efterfølgende tages stilling til fremtidige målsætninger.

  Skoleafdelingen vurderer, at for at kvalitetsrapporten skal være så anvendelig som muligt, er det nødvendigt at begrænse dens parametre. For at kunne iagttage og vurdere progression er det vigtigt, at det er de samme ting, der måles på fra år til år. Fokusområder på folkeskoleområdet kan let skifte så det, der er interessant ét år ikke er det året efter. Skoleafdelingen mener ikke, at det er i kvalitetsrapporten de skiftende fokusområder skal fremgå og behandles. Disse kan med fordel adresseres andre steder.

  Derfor anbefaler Skoleafdelingen, at der ikke medtages yderligere målinger end Undervisningsministeriets fastsatte fokuspunkter (inklusion og kompetencedækning) samt inklusionsmålingen. På den måde bliver kvalitetsrapporten et fast redskab, der udelukkende koncentrerer sig om at måle faglig progression og trivsel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Forslag fra Liste T:

  "Forvaltningen udarbejder et nyt og mere uddybende forslag til fremtidige kvalitetsrapporter. Formålet er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for evaluering og beslutning i skoleledelsen og den politiske ledelse."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Herefter blev forvaltningens anbefaling sat under afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Protokol fra T: Kvalitetsrapporten er et styringsredskab for skolens ledelse og for den politiske ledelse. Det er ledelsernes formål at afstikke retningslinjerne og de fagprofessionelle skal udfylde dem. Liste T finder kvalitetsrapportens målsætning for snæver til at fungere som et styringsredskab.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som suppleant for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  "Forvaltningen udarbejder et nyt og mere uddybende forslag til fremtidige kvalitetsrapporter. Formålet er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for evaluering og beslutning i skoleledelsen og den politiske ledelse."

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  Faldet

  1 (L)

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Anbefales overfor KB

  Protokol fra T: Kvalitetsrapporten er et styringsredskab for skolens ledelse og for den politiske ledelse. Det er ledelsernes formål at afstikke retningslinjerne og de fagprofessionelle skal udfylde dem. Liste T finder kvalitetsrapportens målsætning for snæver til at fungere som et styringsredskab.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra Liste T:

  1. At kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan de nationale mål tilpasses vores forudsætninger, og at kvalitetsrapporten fremadrettet beskriver, hvor tæt på målet vi er.

  2. Forældrene spørges om deres tillid til folkeskolen via det fælleskommunale koncept ’Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser’, og der sættes mål for tilfredsheden.

  3. Opfølgning på mål og tiltag.

  Forvaltningen udarbejder en beskrivelse af, hvordan der følges op, så processen er gennemsigtig for skolelederne. Forvaltningen udarbejder en model, så man kan følge udviklingen på matrikelniveau i kvalitetsrapporten.

  4. Forvaltningen indarbejder antal klager til det centrale klagenævn for specialundervisning i kvalitetsrapporten.

  For stemte

  4 (L+T)

  Imod stemte

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  Faldet

  1 (I)

  Afstemning om anbefalingen:

  For stemte

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte

  3 (T)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T: Kvalitetsrapporten er et styringsredskab for skolens ledelse og for den politiske ledelse. Det er ledelsernes formål at afstikke retningslinjerne og de fagprofessionelle skal udfylde dem. Liste T finder kvalitetsrapportens målsætning for snæver til at fungere som et styringsredskab.

 • 14
  Meddelelse - Ledelsessituationen på BFKU' fagområde
  Sagsid.: 15/1059

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget orienteres om ledelsessituationen på udvalgets fagområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Punktet blev hævet til behandlingspunkt.

  Forvaltningen orienterede om ledelsessituationen i Høgevænget, Hollænderhus og skoleområdet.

  Lederstillingen på Høgevænget opslås straks til besættelse snarest.
  Anbefalingen vedrørende genbesættelsen af lederstillingen i Høgevænget anbefales overfor ØU.


  Forvaltningen fremkommer ligeledes med en sag til august, om der skal justeres i normeringstallet for institutionen.

  Udvalget orienteres månedligt om udviklingen.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som suppleant for Ole K. Svendsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Ændringsforslag fra L:

  Lederstillingen på Høgevænget opslås straks til besættelse snarest, med henblik på tiltrædelse senest pr. 1. september 2015

  Godkendt

 • 15
  Meddelelse: Orientering om Børnepakken
  Sagsid.: 15/1076

  SAGSFREMSTILLING:

  ”En god start på livet for alle børn” er overskriften på regerings nye børneudspil. Her foreslår regeringen bl.a. at indføre tre udviklingsmål på dagtilbudsområdet. De tre mål skal handle om en styrket sproglig udvikling, bedre trivsel for alle børn og større social mobilitet.

  Regeringens ambition er, at alle børn får den bedst mulige start på livet. Vores børn skal opleve omsorg og nærhed fra dygtige og engagerede voksne i vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Vores børn skal trives, lære og udvikle sig, når de er i dagtilbud – og samtidig udvikle forudsætningerne for den bedst mulige skolestart.

  Mange forhold har betydning for kvaliteten i vores dagtilbud. Det pædagogiske personale er vigtigt. Regeringen har derfor over de seneste år afsat i alt 750 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale og bedre kvalitet i dagtilbuddene. Samtidig ønsker regeringen at styrke mulighederne for et kompetenceløft i dagtilbuddene.

  Regeringen sætter med udspillet mere fokus på indsatsen for de helt små børn bl.a. med kompetenceudvikling af personalet i dagpleje og vuggestuer. Samtidig er det vigtigt med et fokus på en styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

  Et centralt element i udspillet er, at regeringen lægger op til at styrke dagtilbudsområdet økonomisk hen over de kommende år, og at der bl.a. afsættes midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne.

  Med udspillet vil regeringen prioritere yderligere 125 mio. kr. i 2016 stigende til 500 mio. kr. i 2019 og frem til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne i dagtilbuddene. Dette gøres, fordi vi ved, at et kvalificeret pædagogisk personale, som kan se det enkelte barns udfordringer og potentiale, er afgørende for at sikre dagtilbud af høj kvalitet.

  Men god kvalitet handler om mere end normeringer. Derfor retter regeringen med dette udspil samtidig fokus mod mange andre centrale elementer, der skal sikre et samlet kvalitetsløft af området. Med udspillet ønsker regeringen samlet at prioritere 2 ½ mia. kr. til et løft af dagtilbudsområdet i perioden 2016-19. Konkret vil regeringen prioritere 250 mio. kr. i 2016 stigende til 1 mia. kr. i 2019. Af de prioriterede midler i udspillet vil halvdelen blive målrettet mere og bedre kvalificeret personale. Disse midler kommer oveni de løft, som regeringen tidligere har givet til mere pædagogisk personale og kvalitet i dagtilbud.

  Børnepakken er på nuværende tidspunkt kun et forslag.

  Udover forvaltningens beskrivelse af forslaget, er regeringens Børnepakke ”En god start på livet for alle børn” vedlagt.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pt. ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse: Kapacitet på 0-6 års området
  Sagsid.: 15/1039

  SAGSFREMSTILLING:

  Den samlede kapacitet på 0-6 års området består i dag af ca. 285 0-3 års pladser og ca. 510 3-6 års pladser. Pladserne er fordelt på:

  1 dagpleje

  1 vuggestue

  4 børnehaver

  4 integrerede institutioner

  Hertil kommer, at en del af pasningsbehovet på 0-6 års området varetages af en privat institution; Eventyrhuset. Eventyrhuset har kapacitet til 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, men er ikke en del af den kommunale anvisning, idet det er en privat institution.

  Dragør Kommune er ikke distriktsinddelt, men Pladsanvisningen anviser tæt på bolig/ud fra forældreønsker i videst mulig udstrækning, at dette er muligt ud fra, hvor der er ledige pladser.

  Der er pt. åbent for pasning over kommunegrænsen, og Dragør Kommune passer i dag et dagplejebarn, fem vuggestuebørn og syv børnehavebørn, som bor i andre kommuner. Såfremt kommunen har problemer med overholdelse af pasningsgarantien, kan der lukkes for pasning af børn fra andre kommuner.

  Normering for 2015, antal indskrevne børn pt. samt forventning om gennemsnit for 2015 fremgår af nedenstående tabel. Tabellen er dog lidt misvisende for det gennemsnitlige antal, da vi er for tidligt på året til at kunne forudsige den endelige beregning:

  Normering 2015

  Forventet

  gennemsnit 2015

  vg

  bh

  vg

  bh

  Vuggestuer:

  Nordstranden

  46

  40

  Børnehaver:

  Sansehuset

  65

  63

  Dragør menigheds

  40

  41

  Børnehaven Sølyst

  44

  43

  Kornblomsten

  44

  44

  Integrerede institutioner:

  Køjevænget

  49

  100

  48

  104

  Høgevænget

  32

  60

  25

  43

  Harevænget

  34

  63

  34

  55

  Hollænderhuset

  21

  34

  20

  28

  182

  450

  167

  421

  Dagplejen

  60

  38

  Pasning af eget barn

  15

  15

  Eventyrhuset

  40

  60

  35

  59

  I alt pladser

  297

  510

  255

  480

  Der er således fortsat ledig kapacitet henover året i enkelte institutioner.

  Befolkningsprognosen viser, at behovet for pladser på 0-6 års området de næste 5 år er uændret for antallet af vuggestuepladser (ca. 300) og børnehavepladser (ca. 500).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2015

  Punktet blev hævet til behandlingspunkt.

  Visitationskriterierne ønskes drøftet til efteråret.

  Prognose for Vierdiget fremsendes i forbindelse med budgetprocessen 16-19.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 3. juni 2015.

  Intet.

  Annette Nyvang (T) og Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

  Mødet slut kl. 21:00.