Skip navigationen

Referat

Onsdag den 12. august 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
Annette Nyvang (T) deltog fra kl. 16:15 og Birger Larsen (O) fra kl. 16.30.
 • 1
  Temadrøftelse - Børneområdet
  Sagsid.: 15/1467

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter indsatser på området for udsatte børn og unge efter oplæg fra forvaltningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket en temadrøftelse om udsatte børn og unge.

  Udvalget præsenteres for børneområdet med et PowerPoint-oplæg.

  LOVE/REGLER:

  Kapitel 11 i Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Sagen blev drøftet og taget til efterretning.

 • 2
  Orientering om anvisningsreglerne
  Sagsid.: 15/1605

  ANBEFALING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bad på udvalgsmødet i juni om en orientering om anvisningsreglerne.

  Anvisningsreglerne trænger generelt til en opdatering.

  Anvisningsreglerne samt pixiudgaven af anvisningsreglerne vedlægges derfor til udvalgets orientering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Sagen blev drøftet.

  Genoptages på næste møde.

  Bilag

 • 3
  Renoveringsbehov på legepladser, dagtilbud
  Sagsid.: 15/1607

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler, at oversigten over renoveringsbehov for legepladser på 0-6 års området samt klub tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med fremlæggelsen af legepladsrapporterne, der blev fremlagt for udvalget i marts 2015, udbad Liste T sig i foråret 2015 en oversigt over renoveringsbehovet af legepladser på dagtilbud.

  Forvaltningen har derfor bedt lederne af institutionerne om at redegøre for deres renoveringsbehov med udgangspunkt i de af legepladsinspektørerne udarbejdede legepladsrapporter.

  Renoveringsbehovet fremgår af bilaget ”Renoveringsbehov af legepladser, dagtilbud”.

  Samlet set er der et renoveringsbehov på mellem 1 mill. kr. og

  1,9 mill. kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen skal ses i sammenhæng med det A-skema om renovering af legepladser på dagtilbud, som er fremlagt til budgettet for 2016-19.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker at aflægge besøg på 0-6 års institutionernes legepladser inden budget forhandlingerne.

  Bilag

 • 4
  Procesplan for skolepolitik
  Sagsid.: 15/1423

  ANBEFALING:

  Skole- og kulturafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutter procesplanen for en skolepolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  I skoleåret 2015/2016 skal vedtages en skolepolitik for det samlede skolevæsen i Dragør Kommune. I udarbejdelsen skal inddrages de relevante samarbejdspartnere, herunder skolebestyrelser, medarbejdere og det rådgivende skoleudvalg af §17 stk. 4. Skoleafdelingen har udarbejdet et forslag til en procesplan for dette arbejde.

  Procesplanen er vedlagt sagen som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Årshjul
  Sagsid.: 15/1417

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager Årshjulet til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skole- og kulturafdelingen har siden august 2014 udarbejdet et Årshjul til at danne et overblik over kommende sager til politisk behandling i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Punkterne for Årshjulet er vejledende og ændringer kan forekomme.

  Årshjulet for 2015/2016 er vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Fritidsanalyse - IDAN
  Sagsid.: 15/1005

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at udvalget tager stilling til, om fritidsundersøgelsen har det relevante indhold og form, og i givet fald iværksætter fritidsanalysen.

  at finansieringen på 238.920 kr. afholdes inden for egne rammer med 119.460 kr. i 2015 og 119.460 kr. i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møderne i BFKU den 4. marts 2015 og den 3. juni 2015, at forvaltningen undersøger udviklingsplanen for Hollænderhallen. Derfor er der indhentet tilbud fra Idrættens Analyseinstitut IDAN.

  I Dragør kommune er der et politisk ønske om at drøfte, hvordan Hollænderhallen og området omkring hallen kan udvikles i en ny forståelse. Foreningerne har svært ved at tiltrække nye medlemmer, men det betyder ikke nødvendigvis, at borgerne i Dragør ikke er aktive. På landsplan tegner der sig et billede af en højere grad af individualitet i forhold til at være motions- og bevægelsesaktiv, således er spørgsmålet: Hvilket billede tegner sig i Dragør Kommune?

  Der ønskes en afdækning af borgernes ønsker og behov i forhold til forening- og fritidslivet i Dragør og dermed de fremtidige planer for udviklingen af de fysiske rammer til dette brug.

  Den samlede pris for fritidsanalysen er 238.920 kr., som betales med 2 rater med 35% ved aftaleindgåelse, 15% i december, i alt 119.460 kr. i 2015 og restbeløbet i 2016 ved aflevering i marts/april.

  Bilag

  Tilbud fra Idrættens Analyseinstitut IDAN.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på 238.920 kr. foreslås afholdt inden for egne rammer med 119.460 kr. i 2015 og 119.460 kr. i 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Punktet blev drøftet.

  Udvalget vedtog at afholde et dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget på oktober mødet om udviklingsmuligheder på idrætsområdet.

  Forslag til dagsorden til dialogmødet forelægges udvalget på september mødet.

  Bilag

 • 7
  Deltagelse i Kultur Metropol
  Sagsid.: 15/1422

  ANBEFALING:

  Kulturafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til deltagelse i Kulturmetropol København.

  1. Udvalget træffer beslutning om, at Dragør Kommune indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019.

  2. Udvalget træffer beslutning om at afsætte midler til Kulturmetropol Copenhagen i budgettet for 2016 og overslagsårene.

  3. Udvalget bemyndiger Formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Dragør Kommune har tidligere overfor de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen (behandlet på udvalgets dagorden den 12. august 2015), og Dragør Kommune har deltaget i udformningen af aftalens indhold. Aftalen Kulturmetropol Copenhagen forelægges nu til politisk beslutning i Børne, Fritids og Kulturudvalget.

  I perioden 2012-15 deltager Dragør Kommune i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater.

  Med den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Dragør Kommune er repræsenteret ved formanden for Børne-, fritids- og Kulturudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØs 10-årige vision, og der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte parterne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

  Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er

  Festivaler og events 2.0

  Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

  Musikmetropolen

  Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

  Unge i samskabelse med kulturlivet

  Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

  Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

  Bilag 1 – Kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

  Bilag 2 – Publikationen ”KulturMetropolØresund – Kulturaftalens betyd

               ning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aftalens Finansiering

  På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

  Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen

  Indbyggere

  0-20.000

  20.000 - 40.000

  40.000 - 60.000

  60.000 - 100.000

  100.000-200.000

  200.000+

  Finansiering

  kr. 60.000

  kr. 80.000

  kr. 120.000

  kr. 180.000

  kr. 200.000

  kr. 300.000

  Dragør Kommune deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at Dragør Kommune forpligter sig til at bidrage med 60.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Et enigt udvalg ønsker ikke at indgå i Kulturmetropol Copenhagen, da udvalget prioriterer udvikling af turisme og kultur i Dragør.

  Bilag

 • 8
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU, når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  Økonomiudvalget den 20. august 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  Bilag

 • 9
  2. Budgetopfølgning BFKU 2015
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 42.997 kr. fra kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2015 samlet set vil have en merudgift på 42.997 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  Det forventede netto mindre forbrug skyldes en række modsatrettede justeringer, som fremgår af bilag 2, herunder at forvaltningen har opfyldt KB’s beslutning fra 26. marts 2015 om finansiering af 970.000 kr. til SFO.

  -19.503

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  0

  Sektor 5

  Børn og Pædagogik

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Det indskrevne beløb på 62.500 kr. er i princippet en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område vedrørende en manglende lønrefusion, men teknisk set er det en tillægsbevilling til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område.

  62.500

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Der foretages udelukkende omplaceringer indenfor denne sektor.

  0

  Afvigelse i alt

  42.997

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 42.997 kr.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 12. august 2015.

  Økonomiudvalget den 20. august 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen har fået oplyst, at 2. budgetopfølgning ligger til grund for det kommende tekniske budget for kalenderåret 2016. Da 2. budgetopfølgning ikke i tilstrækkelig grad afdækker økonomisk status for kommunen, så kan vi ikke stemme for 2. budgetopfølgning.

  Bilag

 • 10
  Budgetlægningen 2016-2019 - BFKU
  Sagsid.: 15/919

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter budgetforslagene 2016-19, herunder eventuelle prioriteringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter den seneste budgetbehandling i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har der været afholdt budgetseminar den 22. juni 2015, hvor Kommunalbestyrelsen fik en gennemgang af forvaltningens udarbejdede materiale.

  På Udvalgets møde den 3. juni 2015 drøftedes forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt driftsudvidelser og nye anlægsarbejder.

  Ifølge tidsplanen for budgetlægningen beslutter Udvalget eventuelle justeringer i prioriteringer, som følge af juni seminaret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Sagen drøftet.

  Oversendes til den kommende budgetlægning 16-19.

 • 11
  Forslag fra C - Fest til de unge
  Sagsid.: 15/1540

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i en mail af den 21. juli 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”Formanden stiller forslag om, at Klub Dragør, SSP, Ungdomsskolen og forvaltningen drøfter med de unge i Dragør, om der er et behov og ønske for, at der med mellemrum arrangeres fester for unge og i så fald fremlægger et oplæg til, hvordan disse kan afholdes i Dragør.

  Motivation:

  I 2011 foreslog Konservative at kommunens tilbud der arbejder med unge arrangerede fest for unge, i et samspil med de unge selv og forældre. Forslaget blev stemt ned. I flere omgange efterspørges fra unge i Dragør om der kan afholdes fest for de unge. Sagen har tidligere været drøftet vedr. kommunens lokaler, såfremt der var tale om fester uden deltagelse af kommunen og her var der bred politisk enighed om at lokaler ikke kunne lånes ud til fester, hvor der blev serveret alkohol til unge under 18 år. Kommunen bør i dialog med de unge drøfte, hvor stort ønsket er for fester, der er arrangeret i et fællesskab mellem de unge, medarbejdere og evt. forældre, og hvordan dette i givet fald kan arrangeres.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Et enigt udvalg besluttede, at Klub Dragør, SSP, Ungdomsskolen og forvaltningen drøfter med de unge i Dragør, om der er et behov og ønske for, at der med mellemrum arrangeres fester for unge og i så fald fremlægger et oplæg til, hvordan disse kan afholdes i Dragør.

  Herudover sikres det, at Ungdomsrådet inddrages.

 • 12
  Forslag fra A - Dragør vandråd
  Sagsid.: 15/1539

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i en mail af den 21. juli 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden.

  ”A-gruppen foreslår, at der etableret et Dragør Vandråd med deltagelse af ’vandklubber’ i Dragør som f.eks. roklub, kajakklub, sejlklub m.fl.

  Motivation:

  At ’vandklubberne’ får et talerør og et kommunikationsforum for dels at koordinere aktiviteter klubberne imellem, og dels lette dialogen mellem klubberne og kommunen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Punktet blev drøftet.

  Forvaltningen fremlægger sag om, hvorledes Vandrådet kan etableres.

 • 13
  Meddelelse - Indsatsområder, dagtilbud
  Sagsid.: 15/1603

  SAGSFREMSTILLING:

  Dagtilbudsområdet har i den kommende periode særligt fokus på:

  1. Inklusion

  a)

  Fortsat implementering af inklusion, såvel i konkrete projekter, som i uddannelse. Pt. er det dagplejen, som står for uddannelsestur.

  b)

  Institutionerne har udarbejdet strategiplaner for indsatsområdet: Forældre, som skal implementeres.

  c)

  Der igangsættes evaluering af inklusion blandt børn via spørgeskema.

  d)

  Fortsat implementering af inklusionsstrategien i forhold til strukturelle ændringer: Ansættelse af inklusionsvejledere og implementering af ressourceteams, herunder fortsat kulturændring fra fokus på barnets problemer til at se på den samlede børnegruppes ressourcer samt pædagogens muligheder.

  e)

  Der henvises i øvrigt til den kvartalsvise status på inklusion.

  2. Sprogudviklingsprojekt blandt 0-3 års institutionerne.

  Børn & Pædagogik har fået bevilliget knap 200.000 kr. fra Ministeriet til videreudvikling af vores flerårige sprogprojekt, som nu sammen med forskere, skal igangsættes med særligt fokus på 0-3 års området. Projektet har til formål at styrke og kvalificere opmærksomheden på og samarbejdet i om 0- til 3-årige børns kommunikative og relationelle udvikling i Dragør kommunes dagtilbud. Det er et mål, at alle børn i 0- til 3-årsalderen gives positive og varierede erfaringer med at bruge sproget som kommunikationsmiddel og udtryk for egne tanker, følelser og meninger. Den pædagogiske didaktik skal støtte op om børns sprogtilegnelse, og sprogstimulering skal være en central del af den pædagogiske hverdag. Der lægges særlig vægt på, at kommunikativ og meningsfuld interaktion og bæredygtige relationer børn og børn imellem og mellem børn og voksne understøttes gennem en reflekterende og systematisk pædagogisk praksis i dagtilbuddene.

  3. Tidlig indsats, herunder understøttelse af sprogudvikling.

  Forskning viser, at en god vuggestue kan kompensere for en dårlig skolegang, hvorimod en god skole aldrig kan kompensere for en dårlig vuggestue. Det er derfor essentielt, at vuggestuerne udvikles med dette fokus for øje. Dette er også et af fokusområderne i den afgående regerings Børnepakke. Et af tiltagene bliver også, når den kommende runde af sproggrupper er gennemført, at flytte disse fra 3-5 års grupperne til 0-3 års grupperne, så indsatsen kan ske så tidligt som muligt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Til efterretning.

 • 14
  Meddelelse - Ledelsessituationen Høgevænget
  Sagsid.: 15/1059

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget orienteres om ledelsessituationen på udvalgets fagområder.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder i maj og juni blev det besluttet at få en status på ledelsessituationen på børneområdet.

  Det blev besluttet, at udvalget ønskede lederstillingen på Høgevænget opslået straks til besættelse. Lederstillingen på Høgevænget er derfor opslået til besættelse med henblik på tiltrædelse senest pr. 1. september 2015.


  Anbefalingen vedrørende genbesættelsen af lederstillingen blev også anbefalet overfor ØU.

  Det blev ligeledes besluttet, at forvaltningen skal fremkomme med en sag til august, om der skal justeres i normeringstallet for institutionen.

  og at Udvalget orienteres månedligt om udviklingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Forvaltningen oplyste, at der er ansat ny leder i Høgevængets integrerede institution.

  Til efterretning.

 • 15
  Meddelelse - Orientering om proces vedr. skoleledelse
  Sagsid.: 15/1611

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen fremlægger mundtligt den videre proces omkring den fremtidige skoleledelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  BFKU DEN 12. AUGUST 2015

  Skoleforvaltningen orienterede om,

  at der er indgået aftale med TR fra Musik- og Kulturskolen om at varetage de administrative koordinerende opgaver. Vedkommende er på fuld tid til 1. december. Det forventes, at stillingen er besat pr. 1. oktober,

  at Bibliotekschefen fratræder 1. oktober 2015. Souschefen konstitueres.

  at der har været afholdt læringsdage for lærere i uge 32, og for pædagoger afholdes kurser i uge 33.

  at der som aftalt afholdes dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelserne den 18. august om inklusion.

  Forvaltningen orienterede om proces for ansættelse af dagtilbudschef. Stillingen forventes besat senest 1. december.

  Helle Barth (V) orienterede om en kommende landsdækkende kampagne for kondomer.