Skip navigationen

Referat

Onsdag den 02. september 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af rammeaftale – udviklingsstrategi og styringsaftale 2016
  Sagsid.: 15/1702

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og godkender Rammeaftale 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede

  social- og specialundervisningsområde samt udarbejdelse af den årlige rammeaftale.

  Den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomidel), der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2016.

  KKR Hovedstaden har den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016 inden den 1. oktober 2015, således at rammeaftalen 2016 kan fastsættes senest den 15. oktober 2015. Rammeaftalen indeholder tilbud både inden for børne- og ungeområdet og voksenområdet.

  I nedenstående sammenlægges væsentlige fokusområder.

  Udviklingsstrategien 2016

  På baggrund af kommunernes indberetninger har KKR konkluderet, at kommunerne overordnet set ikke oplever akutte problemstillinger i sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vurderer KKR også, at der i 2016 ikke er behov for at indgå tværkommunale aftaler om reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2016. Men selvom kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, så er der alligevel tendenser, der peger på, at kommunerne kan have vanskeligheder med at finde egnede og mest fordelagtige tilbud til visse målgrupper. På baggrund af disse udviklingstendenser er der udvalgt fire fokusområder, der danner grundlag for den tværkommunale koordination og samarbejde i KKR-regi i 2016:

  Fokusområder

  Når borgerne med svære og komplekse handicap bliver ældre.

  Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autisme spektrum forstyrrelser og ADHD.

  Behov for omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene.

  Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.


  Fokusområderne 1 og 2 bliver genstand for vidensdelingsaktiviteter blandt kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Der udarbejdes kommissorium for proceduren.

  Fokusområde 3 og 4 kommer til at indgå i KKR´s selvvalgte særlige tema for 2016: "Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området."

  Formålet med Udviklingsstrategien er at udvikle og understøtte det tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen inden for det specialiserede socialområde.

  Dragør kommune mærker en øget fokusering på inklusion og som også i stigende grad varetages, som hovedregel i lokalt regi. Dragør kommune kan nikke genkendende til disse 4 tendenser, som ses på landsplan.

  Styringsaftale 2016

  Styringsaftalen består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

  Styringsaftalen i 2016 indeholder følgende nye elementer:

  Takstudvikling

  Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

  Aftalen om takstudvikling indbefatter:

  Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

  Der skal arbejdes på, at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

  Dragør Kommune har ikke specialiserede tilbud, hvoraf der skal

  reguleres på taksten samt financieringen af institutionen.

  Dermed har styringsaftalen alene relevans, når kommunen køber sig til eksterne tilbud, hvilket vi aktuelt har 12 af på børneområdet og 11 på voksenområdet. Dragør ser positivt på en nedsættelse af overheads-prisen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Orientering om status for Museum Amager
  Sagsid.: 15/1723

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen om status på Museum Amager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amagers bestyrelse har i begyndelsen af året nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at leve op til vejledningen ”god ledelse i selvejende institutioner”, hvilket Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tog til efterretning den 4. februar 2015.

  I marts tiltrådte Søren Mentz som museumsleder, og har blandt andet arbejdet med Kulturstyrelsens værdivurdering, som afsluttes ultimo august. 

  Søren Mentz vil på mødet præsentere en status for Museum Amagers generelle virke og planer. Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og drøftelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Forslag til dagsorden til møde med Folkeoplysningsudvalget
  Sagsid.: 15/1614

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til dagsorden til mødet med Folkeoplysningsudvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møderne i BFKU den 4. marts 2015 og 3. juni 2015, at forvaltningen undersøger udviklingsplanen for Hollænderhallen. Derfor blev der indhentet tilbud fra Idrættens Analyseinstitut IDAN, som blev behandlet på BFKU den 12. august 2015.

  BFKU ønskede på baggrund af dette et dialogmøde med folkeoplysningsudvalget om udviklingsmuligheder på idrætsområdet.

  Folkeoplysningsudvalget har sagt ja tak til invitationen om at mødes med BFKU og drøfte dette 7. oktober 2015.

  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden:

  Drøftelse af hvordan vi bedst afdækker motion- og bevægelsesmønstrene i kommunen, samt behov og vilkår for disse.

  Drøftelse af hvordan FOU ser udviklingsmulighederne.

  Hvordan sikrer vi, at de ikke klub- eller foreningsaktive bliver tilgodeset?

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Godkendt.

  Formand og næstformand for Hollænderhallens bestyrelse samt halinspektør inviteres til mødet.

 • 4
  Pædagogisk tilsyn institutionsområdet
  Sagsid.: 15/1717

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler

  at der udarbejdes en ny kvalitetsstandard for Dragør Kommunes tilsyn.

  at den ny kvalitetsstandard for Dragør Kommunes tilsyn er klar til politisk behandling i første kvartal 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 2009 gennemført pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet. På baggrund af flere års erfaring, kan det konstateres at dele af tilsynet virker efter hensigten, andet skal tilpasses virkeligheden. Konkrete tilsyn afdækker ikke i særlig grad problematiske forhold i et dagtilbud. Problematiske forhold afdækkes af flere faktorer. Faktorerne kan være forældreklager, et højt sygefravær, hyppig personaleudskiftning, forældreønsker om institutionsskift og mange forældre, der takker nej til en plads i en institution.

  På 0-18 årsområdet er der siden 2009 sket en del ændringer. Det samlede institutionsområde 2015 er ikke identisk med området i 2009. Dragør Kommune har SFO’ere, og der er kommet en skolereform.

  IT er en mere integreret del af administrationen og kommunikationen i dagtilbuddene. Investeringen i IT platformen, Hjernen og Hjertet, er også en del af fremtidens tilsyn.

  Forvaltningen anbefaler, at erfaringerne fra de tidligere tilsyn sammen med IT tiltag og den samlede ændring på 0-18 årsområdet medtages i en ny kvalitetsstandard for tilsyn i Dragør Kommune.

  Forvaltningen anbefaler, at afvente den ny kvalitetsstandard for Dragør Kommune til første kvartal 2016. Dette giver mulighed for at undersøge tilsynspotentialet i Hjernen og Hjertet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Ad 1. + Ad 2.

  Godkendt.

 • 5
  Orientering om Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det er følgende tre indikatorer, der følges op på månedligt:

  • Status på sygefravær.
  • Status på antallet af indmeldte børn.
  • Status på klager fra forældre til forvaltningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Månedlig opfølgning på Høgevænget.

  BFKU har bedt om en månedlig opfølgning på ledelsessituationen i Høgevænget, herunder hvordan det går mere generelt.

  Derudover har forvaltningen møder med lederen og ledelsesteamet, både som opfølgning på ansættelsen af leder, men også for status på strategier for udviklingsprocessen i personalegruppen.

  Den pædagogiske kompetence vil bl.a. blive fulgt op som en del af disse samtaler. Det er fx pædagogernes overordnede kompetence til at handle og reflektere på forskellige niveauer i forskellige praksiskontekster.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Taget til efterretning med tilføjelse af at udvalget vedtog at få status på sygefravær og indmeldelse af børn samt øvrige forhold af relevans.

 • 6
  Meddelelse - Orientering om evidens på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 15/1610

  SAGSFREMSTILLING:

  Socialministeriet iværksatte med sprogpakken i perioden medio 2011 til medio 2012 en landsdækkende efteruddannelsesindsats på 3-6 års

  området. Sprogpakkens undervisning tog afsæt i evidens, hvorfor de metoder, der er undervist i og som søges implementeret på dagtilbudsområdet, er evidensbaserede. Dragør Kommune valgte at opkvalificere samtlige pædagoger i børnehaverne, og pædagogerne på 0-3 års området havde desuden også mulighed for at deltage i efteruddannelsen.

  Efterfølgende er Dragør Kommune deltager i sprogforskningsprojektet for de 3-10 årige. Senest er Dragør Kommune bevilget puljemidler fra ministeriet til TOPS (Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk praksis i forhold til Sprogudvikling). Projektet skal udvikle ny viden om sproglige indsatser for de yngste børn.

  Fra sprogpakken er det pædagogiske strategier som femturstagning, dialogisk læsning, understøttende sprogstrategier, der er evidens for virker i forhold til børnehavebørns sproglige udvikling. Dette er strategier samtlige børnehaver benytter.

  Derudover er der viden om, at børn lærer fra det tidspunkt, de bliver født, og jo tidligere vi stimulerer dem, jo bedre er det. Det er derfor besluttet at, sprogvejlederne fra årsskiftet flytter deres tilbud fra børnehaverne til vuggestuen og dagplejen for at understøtte den tidlige indsats.

  Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning dokumenterer i forskningsrapporten fra 2013, at det er karakteren af relationen, der afgør, om der kan påvises en forskel på børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer på kort og langt sigt. Det er ikke én bestemt pædagogisk praksis, der gør forskellen, men den enkelte pædagogs relations kompetence og måde at møde børnene på, fx med respekt, empati, interesse og lydhørhed. Alle dagtilbud i Dragør Kommune arbejder fokuseret med relationerne mellem pædagoger og børn samt mellem børnene. Relationen mellem pædagog og barn er en vigtig forudsætning for kvalitet i dagtilbud. Ledelsen i dagtilbuddene har fokus på fastholdelse af medarbejdere, og der er løbende drøftelser af organisering af arbejdet så relations arbejdet understøttes.

  Forskningsprojektet ”Det gode Børneliv” som vuggestuen og dagplejen deltog, havde ligeledes fokus på relationerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Til efterretning.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  .

  BFKU den 2.september 2015

  Annette Nyvang (T) efterspurgte sager på årshjulet, herunder orientering om arbejdet med ny ledelsesstruktur.

  Forvaltningen svarede.

  Annette Nyvang (T) efterspurgte status på inklusion samt ønsker sag om læringssystemer på skoleområdet.

  Årshjulet gennemgås på næste møde.

  Annette Nyvang (T) spurgte til krav til folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, herunder modtagerklasser.

  Forvaltningen svarede, at udvalget får forelagt en sag om dette emne.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til status på en ny dagsinstitutionschef.

  Forvaltningen svarede, at der forventes ny leder 1. december.

  Forvaltningen orienterede om, at der er ved at blive ansat en ny musik- og kulturskoleleder.