Skip navigationen

Referat

Onsdag den 07. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Fritidsanalyse - IDAN
  Sagsid.: 15/1005

  ANBEFALING:

  Udvalget drøfter den videre proces i forhold til IDANs analyse, på baggrund af dialogmødet med Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter fra brugerbestyrelsen fra Hollænderhallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møderne i BFKU den 4.

  marts 2015 og den 3. juni 2015, at forvaltningen undersøger udviklingsplanen for Hollænderhallen. Der blev efterfølgende indhentet tilbud fra Idrættens Analyseinstitut IDAN. På mødet den 12. august 2015 besluttede udvalget at drøfte analysen efter et dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og Hollænderhallens bestyrelse.

  Efter dialogmødet med Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter fra Hollænderhallens bestyrelse, opfordres udvalget til at drøfte og tage stilling til hvorvidt:

  1.

  fritidsundersøgelsen har det relevante indhold og form, og i givet fald iværksætter fritidsanalysen.

  2.

  finansieringen på 238.920 kr. afholdes inden for egne rammer med 119.460 kr. i 2015 og 119.460 kr. i 2016.

  I Dragør kommune er der et politisk ønske om at drøfte, hvordan Hollænderhallen og området omkring hallen kan udvikles i en ny forståelse.

  Foreningerne har svært ved at tiltrække nye medlemmer, men det betyder ikke nødvendigvis, at borgerne i Dragør ikke er aktive. På landsplan

  tegner der sig et billede af en højere grad af individualitet i forhold til at

  være motions- og bevægelsesaktiv, således er spørgsmålet: Hvilket billede tegner sig i Dragør Kommune?

  Der ønskes en afdækning af borgernes ønsker og behov i forhold til forening- og fritidslivet i Dragør og dermed de fremtidige planer for udviklingen af de fysiske rammer til dette brug.

  Den samlede pris for fritidsanalysen er 238.920 kr., som betales med 2

  rater med 35 % ved aftaleindgåelse, 15 % i december, i alt 119.460 kr. i 2015 og restbeløbet i 2016 ved aflevering i marts/april.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede pris for fritidsanalysen er 238.920 kr., som betales med 2

  rater med 35 % ved aftaleindgåelse, 15 % i december, i alt 119.460 kr. i 2015 og restbeløbet i 2016 ved aflevering i marts/april.

  Forvaltningen foreslår at udgiften afholdes inden for egne rammer i kulturafdelingens puljer 2015 og 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Udvalget besluttede, at forvaltningen sammen med Hollænderhallens brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalget udarbejder en procesplan for, hvordan Dragør Kommune over de kommende år arbejder med udvikling af Hollænderhallens områder, idrætten og kommunens faciliteter.

  Bilag

 • 2
  Implementering af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget foretager en indledende drøftelse af status på området inden for udvalgets fagområde, samt drøfter mulige initiativer for øget medborgerskab.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2015 en ny politik for aktivt medborgerskab. Det blev endvidere besluttet, at der skulle igangsættes en videre proces, herunder en udarbejdelse af handleplaner på de enkelte områder.

  Forud for udarbejdelsen af handleplaner vil det være hensigtsmæssigt at få et billede af frivilligheden i Dragør. Der eksisterer ikke noget samlet overblik over frivillige aktiviteter i Dragør, og især når det drejer sig om de ikke-organiserede aktiviteter, er det svært at danne sig et overblik. Dragør Kommune har allerede ansøgt om støtte til en kortlægning på ældreområdet i regi af konsulentvirksomheden Marselisborg. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner på de enkelte fagområder vil det være af afgørende betydning at kende til de relevante personer og aktiviteter på området.

  På samme vis er der en begrænset kontakt mellem Dragør Kommune og de ikke-organiserede frivillige. Det kan være svært at gennemskue, hvad Dragør Kommune kan bidrage med som samarbejdspartner, og det kan udefra være vanskeligt at gennemskue, hvilke medarbejdere der er de relevante partnere. For den nye borger i Dragør kan det endvidere være svært at overskue, hvor man skal henvende sig for at involvere sig frivilligt i lokalsamfundet. Andre kommuner har med held brugt et overblik og en simpel indgang til kommunen til at lette dette, blandt andet via hjemmesider og sociale medier.

  Forvaltningen igangsætter således en screening af frivillige aktiviteter i Dragør Kommune. På baggrund af screeningen samt udvalgets indledende drøftelse fremlægges udkast til handleplan for styrket medborgerskab inden for udvalgets fagområde i 1. kvartal 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Sagen drøftet.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker et overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BEPU lægger vægt på at forvaltningen har en god dialog med borgere og foreninger, med henblik på at sikre et smidigt samarbejde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BFKU ønsker overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør, til brug for videre drøftelse af aktivt medborgerskab.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Sagen drøftet. ØU ønsker en screening af nuværende frivillige aktiviteter på ØU’s område.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 3
  Anvisningsregler for dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 15/1909

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at anvisningsreglerne godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 3. juni 2015 under punktet 16 ”Kapacitet på 0-6 års området” bedt om at visitationskriterierne drøftes til efteråret.

  Forvaltningen har i den forbindelse konsekvenstilrettet anvisningsreglerne for dagtilbudsområdet, og anbefaler at regelsættet godkendes.

  De nuværende ”Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/SFO og fritidsklubber” er senest ændret og opdateret den 29. november 2012.

  Forvaltningen har med den nuværende konsekvenstilretning af reglerne fjernet afsnit om anvisning af pladser til SFO og fritidshjem idet anvisningen af disse pladser varetages af skolen. Derudover er der mindre tilretninger.

  Forvaltningen kan oplyse, at anvisningsreglerne fungerer som et hensigtsmæssigt styringsredskab. De problematikker der opstår, er overvejende i forbindelse med forældres ønsker om specifikke institutionstilbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Dialogmøder
  Sagsid.: 15/1901

  ANBEFALING:

  Til drøftelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget skal have en første drøftelse af form og indhold for fremtidens dialogmøder på BFKU’s område. Det er helt centralt at dialogmøder planlægges og afvikles i samarbejde med inddragelse af relevante interessenter, dvs. fx i samarbejde med forældrebestyrelser, brugerbestyrelser samt kultur- og idrætsforeninger. Formålet er at skabe nye rammer for inddragelse af interessenter i de politiske processer. Desuden er det hensigten at drøfte aktuelle temaer med relevante interessenter fra daginstitutioner, folkeskoler, samt kultur- og fritidsområdet.

  Årlige dialogmøder

  Der kan eksempelvis afholdes et møde på hvert område, som har samme koncept. Det kan som udgangspunkt være et årligt møde. Møderne afholdes i kommunens relevante institutioner og er tematiseret. Der inviteres eventuelt eksterne oplægsholdere, der kan inspirere til dialog og debat, og der arbejdes med en mødefacilitering, som bidrager til at skabe engagement og energi i dialogmødet. Det er centralt, at der udarbejdes en opsamling på mødet, så der efterfølgende er mulighed for konkret at inddrage resultatet af dialogen i de politiske processer. Der kan fx være møder på flg. 3 områder: 1) 0– 6 årsområdet, 2) Skoler og SFO og 3)Kultur og fritid

  Dragør – Topmøde

  Der kan eksempelvis afholdes et årligt ”Topmøde” for 0 – 18 års området. Mødet kan have til formål at skabe fælles forståelser og retning på de fremtidige politiske drøftelser og beslutninger. Mødet planlægges og afvikles, så der skabes et fælles afsæt for konstruktiv dialog og udvikling. Der skal være mulighed for at hente fælles inspiration, plads til blandt andet workshops og videndeling. Der kan således både formidles gode eksempler både fra Dragør Kommune og fra andre kommuner og aktører. Det er hensigten at invitere bredt, så alle kommunens interessenter på området kan få mulighed for at deltage. Det er intensionen at tage afsæt i den virkelighed, der udspringer i Dragør.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har på nuværende tidspunkt ingen konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  Udvalget udtrykker sympati for sagsfremstillingen og vil drøfte dialogstruktur på december mødet, set i sammenhæng med Institutionssamrådet og § 17 stk. 4 udvalget på skoleområdet.

 • 5
  Forslag fra C
  Sagsid.: 15/2001

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C), har i mail af 27. september 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagsorden.

  ”Konservative foreslår, at der udarbejdes et brev fra byrådet til børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby med ansøgning om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

  Formålet er at afkorte de skoledage, der efter Det Konservative Folkepartis vurdering er blevet for lange.

  Motivation:

   Konsekvenserne af skolereformen begynder at vise sig. Ifølge en undersøgelse fra Gallup ved slutningen af sidste skoleår mener 44 % af forældre ikke, at den understøttende undervisning sikrer, at deres barn lærer mere.

  Den Konservative gruppe foreslår derfor, at der sendes et brev til ministeren som et led i at arbejde for dispensation for disse dele af skolereformen. Det vil give mere frihed til den enkelte skole/kommune  i forhold til at tilrettelægge skoledage, så Dragørs skoler  og kommune får mere frihed og selvbestemmelse.

  Den Konservative gruppe har tillid til, at skoleledere og lærere kan administrere mere frihed og selvbestemmelse til glæde for eget arbejdsmiljø og især børnenes faglighed og fritid. Den Konservative gruppe mener, at en dispensation til ovenstående vil gavne eleverne.

  Timerne kan erstattes af reel undervisning eller give eleverne kortere skoledage, men med mere faglighed. Det gør eleverne mere friske til indlæring i undervisningstimerne og giver mulighed for at bibeholde fritidsaktiviteter.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Ændringsforslag fra A-gruppen

  For at give skolerne mulighed for bl.a. at afkorte skoledagen og for at styrke eleverne fagligt foreslår A-gruppen:

  1) At timer til understøttende undervisning kan konverteres til to - lærertimer i ex dansk og matematik, ikke mindst set i lyset af høje klassekvotienter og styrkelse af inklusion.

  Formålet er endvidere, at kunne give eleverne en undervisning, der understøtter deres læringsmål og hermed en højere grad af undervisningsdifferentiering for at øge den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

  2) At dispensationer vedrørende konvertering af timer uddelegeres til skolechefen.

  Motivation:

  Ifølge folkeskolelovens paragraf 16 b har kommunalbestyrelsen mulighed for at give tilladelse til at timer til understøttende undervisning konverteres til to-lærertimer bl.a. for at afkorte skoledagen.

  Tilladelsen gives for et år ad gangen, men kan forlænges og gives generelt for indskolingen og for mellemtrin og udskoling for klasser med særlige behov.

  Hensigten med understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte fagligt svage elever, men også udfordre de elever, der er fagligt stærke.

  Som det mest vidtgående forslag blev Liste C’s forslag, jf. sagsfremstillingen, sat under afstemning først.

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Herefter blev ændringsforslag fra A–gruppen sat under afstemning.

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

 • 6
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/2003

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 28. september 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at BFK-udvalget får en skriftlig status på, hvordan Dragørs skoler underviser i dansk som andetsprog forud for en drøftelse af området.

  1. Hvor mange børn har i dag behovet, og hvordan fordeler de sig på klassetrin og matrikler?

  2. Skolerne underviser p.t. på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Hvordan er det organiseret?

  a. Hvor mange elever går på særlige hold?

  b. Hvor mange elever får enkeltmandsundervisning?

  c. Hvem varetager undervisningen i dansk som andetsprog på de særlige hold/enkeltmandsundervisningen?

  d. Er de uddannet til at varetage opgaven?

  e. Hvad koster ordningen kommunen sammenlignet med udgifterne til modtageklasser, som man havde sidste år?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

 • 7
  Forslag fra T
  Sagsid.: 15/2002

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 28. september 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagsorden.

  ”Liste T ønsker, at BFK-udvalget drøfter processen omkring udformningen af SFO"ernes nye indholdsplaner.

  SFO"erne har ikke lavet indholdsplaner siden 2012 - de var oprindeligt gældende 2012-2014. På Børne, Social og Sundhedsudvalget sidste møde 16. januar 2014 blev det besluttet at forlænge indholdsplanerne i et år.

  Ifølge kommunens hjemmeside vil den enkelte SFO "i grundindholdsplanen, der kommer på hjemmesiden i 2016, gøre nærmere rede for, på hvilken måde de arbejder med de mål, der følger af "Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger”.

  Liste T ønsker, at udvalget drøfter forældreinddragelsen i udformningen af SFO-indholdsplanerne - set i lyset af, at SFO-forældrerådene er nedlagt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Sagen blev drøftet.

 • 8
  Meddelelse - Pædagogiske læreplaner
  Sagsid.: 15/2004

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget 11 pædagogiske læreplaner med nye delmål, hvilket svarer til det samlede antal institutioner, som Dragør Kommune har tilsynsforpligtelse med.

  Flere institutioner har siden sidste delmål blev godkendt i 2013 en helt eller delvis ny ledelse.

  Læringsmålene er overvejende kompetencemål enkelte har forsøgt sig med færdighedsmål. Der med årets delmål lagt op til pædagogiske refleksioner over, hvilke læringsmuligheder børnene har med den pædagogik, som de voksne praktiserer.

  Der kan læses stor nysgerrighed i de pædagogiske læreplaner. En nysgerrighed for hvordan den praktiserede pædagogik giver børnene muligheder for at tilegne sig kompetencer og færdigheder som grundlag for livsduelighed.

  I 2015 er der flere institutioner, der har enten har mål indenfor temaet kultur- og kulturfænomener eller har temaet som afsæt for at fokusere på et delmål indenfor et ad de andre temaer.

  For alle gælder det at der er fin overensstemmelse mellem delmål, det de vil se tegn på i den pædagogiske praksis og de tegn de forventer, at børnene viser efter et par år med et specifikt fokus.

  Ledelsesopmærksomheden på dokumentation og opfølgning som ledelsesredskab er tydelig. Flere har faste intervaller for opfølgning og dokumentation af delmål enten i et årshjul eller i deres beskrivelser.

  Forvaltningen arbejder fortsat med fælles refleksionsrum i ledergruppen med afsæt i de pædagogiske læreplaner.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 7. maj 2014 at delegere godkendelsen af de pædagogiske læreplaner til forvaltningen, og at udvalget får bilagene til orientering 1 gang om året.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Røgfri arbejdstid på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 15/1908

  SAGSFREMSTILLING:

  Til orientering er der pr. 1. august 2015 indført røgfri arbejdstid på dagtilbudsområdet og i klubben.

  Alle medarbejdere, der ønsker det, har mulighed for at få hjælp til rygestop frem til og med oktober 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Taget til efterretning.

 • 10
  Meddelelse - To-sprogundervisning
  Sagsid.: 15/1902

  SAGSFREMSTILLING:

  Som varslet på sidste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremlægges hermed orienteringssag om to-sprogsundervisning.

  To-sprogundervisning

  Af bekendtgørelsen om "folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog" fremgår det under:

  §4. Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

  Stk. 2. Basisundervisningen gives i en af følgende former:

  1.

  Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.

  2.

  På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

  3.

  Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

  Der er ikke krav om at etablere modtageklasser. Vi anvender pt:
  2) På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning og forsøger i videst muligt omfang at tilknytte børnene til klasser, SFO eller klub, så hurtigt som muligt, så de kan indgå i et naturligt fællesskab.

  Modersmålsundervisning

  Der er pligt til at tilbyde modersmålsundervisning til børn af forældre fra EU-lande og fra Island, Norge, Liechtenstein, Færøerne og Grønland. Dog kan vi beslutte slet ikke at oprette dette, medmindre der er 12 elever til et hold og/eller det er muligt at skaffe en kvalificeret lærer.

  I øjeblikket har vi ikke noget modersmålsundervisning kørende. Vi har heller ikke fået henvendelser om ønsker til dette.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Taget til efterretning.

 • 11
  Meddelelse - Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  SAGSFREMSTILLING:

  Annegrete Langkilde er tiltrådt som leder i Høgevænget 1. september 2015. Forvaltningen og ledelsen har løbende møder om udviklingen i Høgevænget.

  Der følges løbende op på sygefravær, antallet af indmeldte børn samt klager fra forældre.

  Status sygefravær:

  April 2014

  8,6

  %

  April 2015

  2,7

  %

  Maj 2014

  15,7

  %

  Maj 2015

  5,9

  %

  Juni 2014

  21,8

  %

  Juni 2015

  7,1

  %

  Juli 2014

  7,6

  %

  Juli 2015

  10,4

  %

  Fremadrettet er status seneste måneds fravær sammenholdt med samme måned foregående år.

  Status indmeldte børn

  0-3 årige: 27

  3-6 årige: 42

  Der er ikke udmeldt børn grundet klager i perioden.

  Forvaltningen har ikke modtaget klager i perioden.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Taget til efterretning.

 • 12
  Meddelelse - revideret procesplan for skolepolitik
  Sagsid.: 15/1423

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har revideret tidsperspektivet i procesplanen for skolepolitik.

  Se Procesplan for skolepolitik i vedhæftede bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Skoleindskrivning
  Sagsid.: 15/1858

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen har udarbejdet et forslag til en procesplan for skoleindskrivning, som fremadrettet skal følges. I forbindelse med den kommende skoleindskrivning, præsenteres her en prognose for årgang 0 fordelt på de nye skoledistrikter.

  Prognose for årgang 0 til skoleåret 2016/2017 fordeler sig således:

  Dragør Skole

  St. Magleby Skole

  Antal børn

  Gennemsnitlig klassekvotient

  Antal Børn

  Gennemsnitlig klassekvotient

  121

  24,2

  67

  22,3

  Ud fra overstående tabel ses det, at de nuværende to skoledistrikter giver en jævn kapacitetsfordeling.

  Procesplanen er vedlagt sagen som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Anette Nyvang (T) stillede spørgsmål til:

  Læringsmål og Min Uddannelse

  Status på inklusion

  Oplæg til IT strategi

  Børnemiljøvurderinger på 0-6 års området

  Status på den nye ledelsesstruktur

  En orientering om Dragørs resultater/status skolereformen nationalt

  Forvaltningen fremsender svar.