Skip navigationen

Referat

Onsdag den 04. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Temadrøftelse - Skolepolitik
  Sagsid.: 15/1907

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter de overordnede linjer for den fremtidige skolepolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af følgende arbejdsspørgsmål vil forvaltningen facilitere en temadrøftelse.

  Formålet er at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får drøftet de overordnede linjer for en fremtidig skolepolitik i Dragør kommune, som skal danne ramme for den videre inddragelsesproces.

  Arbejdsspørgsmål:

  • Hvilken vision har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for skolevæsnet i Dragør kommune?
  • Hvilke værdielementer skal skabe fundamentet for visionen?
  • Hvad vil Børne-, Fritids- og Kulturudvalget gerne opnå i forhold til de nationale mål for folkeskolen?

  Til inspiration er vedlagt eksempler på skolepolitikker fra andre kommuner, samt de nationale mål for folkeskolen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Udvalget havde en god politisk workshop. Sagen genoptages når § 17 stk. 4 udvalget(Det rådgivende skoleudvalg) har tilendebragt sit arbejde.

  Materialet fra Workshop tilsendes udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 2
  Fremtidige samarbejdsformer - Institutionssamrådet
  Sagsid.: 15/2320

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Institutionssamrådet drøftede på sit møde den 22. september 2015 fremtidige samarbejdsformer.

  Forvaltningen og Forældrenævnet fremlagde oplæg med gennemgang af Institutionssamrådet, formål og opgaver og Forældrenævnet fremlagde deres forslag til en mere åben og temaorienteret dialog:

  Temamøder

  Dagsordenen kan bestå, dels af et emne defineret af de politiske deltagere i forhold til hvad der rør sig politisk og dermed hvad der er relevant at få input fra Forældrenævnet omkring og dels af punkterne meldt ind fra Forældrenævnet.

  0-18 års møder

  Lægge vægt på overgange på hele børne- og ungeområdet 0-18 år. Der bør deltage personer fra forvaltningen både fra daginstitution og skoleområdet, dette i form af daginstitutionschef og skolechef.

  Der var et ønske fra alle parter på mødet om en ny mødestruktur for Institutionssamrådet. Det blev drøftet om større og mere åbne møder og temaaftener kan bidrage til større borgerinddragelse.

  Efter den nye skolereform trådte i kraft, er SFO-området ikke længere en del af Institutionssamrådet. Forældrenævnet har ønske om et forum på tværs af institutioner og skoler, for at få en sammenhæng på 0-18 års området.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Udvalget finder, at det er vigtigt med dialog mellem forældrenævn og udvalg, men at dette kan ske i en ændret dialogmødestruktur.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

 • 3
  Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse
  Sagsid.: 15/2315

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Amagerland Provsti v/provst Poul Bo Sørensen fremsender i skrivelse af 21. oktober 2015, på vegne af præsterne ved Dragørs kirker, indstilling om at Dragør Kommune søger deltagelse i et rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning.

  Det er provstens opfattelse, at rammeforsøget vil give skolerne lidt luft i forhold til at opfylde timetallet på 8. klassetrin, og at der med forsøget vil blive givet plads til at lovens bestemmelse om, at undervisningen skal ligge inden for skoletiden kan opfyldes samtidig med at skolernes timenormeringer også kan opfyldes.

  Provsten anbefaler Kommunen om at søge dispensation til deltagelse i rammeforsøget.

  Den fremsendte sag skal ses i sammenhæng med skrivelse af 11. september 2015 fra Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud om ”Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning”. Ministeren har her på baggrund af henvendelser fra en række kommuner besluttet, ”at der skal åbnes op for gennemførelse af rammeforsøg med muligheden for at afkorte undervisningstiden for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin.”

  Ansøgningsfristen er forlænget til den 1. december 2015.  

  Sagen fremsendes til politisk drøftelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Udvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå dialog med skolerne om der er behov for at søge om denne dispensation og såfremt dette er tilfældet, er de bemyndiget til at søge.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 4
  Mødeplan 2016
  Sagsid.: 15/2023

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at mødeplanen for 2016 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2016. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for Kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 21. juni er en tirsdag.

  Mødet den 6. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden Kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er som i 2015 indlagt 2 budgethøringsmøder. Datoerne for disse er den 19. april og den 23. august 2016. Høringsmøderne er for borgere og foreninger. Disse møder afhænger dog af økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproces 2016, hvilket forventes behandlet i december 2015.

  Miniseminarer:

  Det kan konstateres, at der jævnligt opstår behov for en grundigere drøftelser af større emner som eksempelvis planstrategi.

  Det har vist sig vanskeligt at placere disse møder i kalenderen med kort varsel. Derfor foreslås det, at der i 2016-kalenderen reserveres tid til 3 miniseminarer fra kl. 17-20. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne, så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 12. april og den 14. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der møder på mandage den 11. januar, 9. maj og 3. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 18. marts og den 29. august 2016. Dette afhænger dog af beslutning i Økonomiudvalget om budgetproces 2016.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts 2016.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde tirsdag den 19. januar og onsdag den 20. januar 2016.

  Social- og Sundheds politisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Forum torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016.

  Plan og Tekniks politisk Forum:

  KL afholder Plan og Tekniks politisk Forum torsdag den 14. april og fredag den 15. april 2016.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. januar og fredag den 15. januar 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Ole Svendsen (A) forslår at møderne henlægges til kl. 8.00.

  For stemte:

  2 (Ole Svendsen (A) + C)

  Imod stemte:

  4 (O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Annette Nyvang (T) forslår at møderne henlægges til kl. 17.00

  For stemte:

  3 (O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Helle Barth (V) forslår at møderne forbliver som nu.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Godkendt.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Anbefales over KB for så vidt angår egne møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 5
  Forslag fra ACOV - Råderumsskema R-13
  Sagsid.: 15/2261

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 14. oktober 2015, på vegne af ACOV, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagsorden:

  ”ACOV foreslår, at udvalget drøfter og tager stilling til det i budgetmappen råderumsskema R-13 vedr. klub Dragørs ressource drøftes.

  Motivation:

  Ved budgetvedtagelsen valgte ACOV i budgetforliget ikke at tage stilling til dette råderumsskema. Baggrunden var, at forligspartierne var af den opfattelse, at konsekvensen ved en eventuel beslutning af skemaet bør gennemgå ordinær udvalgsbehandling.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  ACOV foreslår, at forvaltningen til møde i december måned fremlægger beskrivelse af:

  1) Styrker/udfordringer ved at klub Dragør deltager i den understøttende undervisning.

  2) Hvordan ressourcerne vil blive udmøntet, hvis disse forbliver i Klub Dragør.

  3) Konsekvenser såfremt Klub Dragør skal spare beløbet.

  Godkendt.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - Fest til de unge
  Sagsid.: 15/1540

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU-mødet den 12. august 2015 blev det besluttet at Klub Dragør, SSP, Ungdomsskolen og forvaltningen skulle drøfte med de unge i Dragør, om der er behov og ønske for, at der med mellemrum arrangeres fest for unge og i så fald fremlægger et oplæg til, hvordan disse afholdes i Dragør. Herudover skulle det sikres at Ungdomsrådet inddrages.

  Forvaltningen har holdt et fælles møde med Ungdomsskolen, Klub Dragør og SSP, hvor der gensidigt blev delt viden, om ønsker og behov hos de unge, i forhold til fester.

  For at sikre en kvalificeret – og repræsentativ inddragelsesproces af byens unge, er emnet ”fester” derfor på dagsordenen for det fremtidige arbejde i Ungdomsrådet. Her vil der blive lagt vægt på at sikre input fra en bredere skare af unge end medlemmerne selv.

  Til orientering er Ungdomsrådet stadig under etablering, og følger et udviklingsforløb hos Netværket af Ungdomsråd, støttet af Kulturstyrelsen. Det forventes, at det første regulære ungdomsrådsmøde afholdes primo 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Sagen blev taget til efterretning.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

 • 7
  Meddelelse - Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevænget, jf. BFKU’s beslutning herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Et enigt udvalg besluttede, at Kenneth Gøtterup (C) ikke er inhabil selvom hans kone er ansat i Høgevænget.

  Sagen blev taget til efterretning.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

 • 8
  Meddelelse - IT strategi på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1052

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på mødet i BFKU den 3. juni 2015 7 fokusområder til en ny IT strategi på skoleområdet. IT afdelingen arbejder på nuværende tidspunkt på en samlet IT strategi for hele Dragør Kommune.

   ”Digitaliseringsstrategien for Dragør Kommune 2016-2020” skal behandles i Økonomi- og Planudvalget den 18. november. For at sikre at en ny IT strategi på skoleområdet hænger sammen med Dragør Kommunes IT strategi, kan udvalget forvente, at forvaltningen har et forslag klar til præsentation i februar.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Sagen blev taget til efterretning.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

 • 9
  Meddelelse - Skoleresultater 2015
  Sagsid.: 15/2266

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen giver her et kort sammendrag for de, på nuværende tidspunkt, indkomne data for indikatorerne; ’Den nationale test’, ’Fokuspunkter og indikatorer’ samt ’Trivsel’. Sammendraget er lavet på baggrund af data fra Styrelse for It og Læring, og udgør et vigtigt element i arbejdet med at udvikle kvaliteten af Dragør kommunes skolevæsen. Samme data vil blive anvendt i den komne kvalitetsrapport for skoleområdet.

  De Nationale test:

  Overordnet tegner der sig et billede af Dragør, hvor vi lever op til de nationale mål omkring mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne. Der er dog plads til forbedringer i forhold til, at de allerdygtigste elever bør stige år for år og antallet af elever med dårlige resultater bør reduceres år for år. Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at andelen af de allerdygtigste elever i Dragør ligger over landsgennemsnittet, samt at andelen af elever med dårlige resultater i Dragør ligger væsentligt under landsgennemsnittet.

  Fokuspunkter og indikatorer:

  Undervisningsministeriet har fastsat to fokuspunkter, kompetencedækning og inklusion, som følges de kommende år. Formålet med disse er at opnå fuld kompetencedækning samt at andelen af elever i den almindelige folkeskole øges til 96 % af eleverne.

  I Dragør opnås der samlet en kompetencedækning på 91,6 %, som ligger er over landsgennemsnittet. Det er således også kun faget, billedkunst, som har en kompetencedækning, der ligger under landsgennemsnittet. Ligeledes har Dragør en inklusionsgrad på 98,4 %, hvilket er højere end den nationale målsætning.

  Trivsel:

  De nationale mål foreskriver at tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Dette måles via fire indikatorer, hvor 1 repræsenterer den ringest mulig trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Indikatoren ’Social trivsel’ ligger i Dragør på 4,1, hvilket er tæt på den bedst mulige trivsel. Herefter ligger indikatorerne ’Faglig trivsel’ og ’Ro og orden’ på 3,8, som ligeledes ligger højt på skalaen. Alle tre indikatorer er lig landsgennemsnittet. Indikatoren ’Støtte og inspiration’ ligger på 3,3, som er noget lavere end de andre indikatorer og denne ligger også ca. 0,1 under landsgennemsnittet. Overordnet kan det konkluderes, at eleverne trives godt i Dragør Kommune, men det vil være relevant at øge fokus i forhold til ’Støtte og inspiration’.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Sagen blev taget til efterretning.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

 • 10
  Meddelelse - Status på inklusion
  Sagsid.: 14/3204

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende status er udarbejdet på baggrund af udvalgets beslutning 5. nov. 2014, hvor der blev opstillet seks punkter med indsatser. Der er her redegjort for arbejdet med hver indsats.

  1) Børn og forældre på udvalgte årgange inviteres i første halvdel af 2015 til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, baseret på DCUMs børnetermometer. Børn & Pædagogik og skoleforvaltningen er ansvarlig for evalueringen.

  Dagtilbudsområdet har bortset fra to institutioner udarbejdet Børnemiljøvurderinger. De to institutioner der ikke har afleveret har igangsat undersøgelsen. Børn og Pædagogik udarbejder en samlet vurdering, på baggrund af institutionernes indsatsområder til kommende status til SBKU i januar måned 2016.

  Børn og Pædagogik inviterer desuden forældrebestyrelserne til en temaaften om ”Indikatorer for inklusion” set fra børnenes perspektiv. Forældrene kan på dette møde give udtryk for, om vi skal lave en undersøgelse, der er målrettet to bestemte årgange og deres forældre til en uddybende undersøgelse af status på inklusion.

  2) Klub- samt 0-3 årsområdets pædagoger får uddannelsestilbud på linje med øvrige frontmedarbejdere.

  Alle dagplejere har deltaget i kurset ”Inklusion” fredag d. 2. okt. 2015, hvor formålet var, at skabe samme forståelse omkring inklusion, som der i øvrigt arbejdes med både i daginstitutioner og skoler. Derudover indeholdt dagen en hands-on del, hvor der blev arbejdet med de redskaber, som er fælles besluttet at anvende.

  3) AKT- og SSP-lærere er de to specifikke lærergrupper, der oprindeligt er tiltænkt et diplommodul i inklusion i inklusionsstrategien. Skolerne afdækker hvilke lærergrupper, det er relevant at tilbyde moduler i inklusion, således at uddannelserne er påbegyndt inden for den toårige periode.

  Skoleafdelingen har i august afholdt tre dage, primært for udskolingens matematik- og sciencelærere, i relationskompetence. Der arbejdes fortsat i skolerne gennem inklusionsvejlederne på at skabe fælles forståelser om de udfordringer, der er, for dermed også at kunne handle efter samme dagsorden, når indsatser skal iværksættes.

  Det skønnes ikke lige nu at være relevant at tilbyde diplommoduler i inklusion til nogle lærergrupper. Med den nye reform og måden at arbejde efter mål på, vil det lige nu være mere relevant at kompetenceløfte på dette felt og dermed også skabe større differentiering i den enkelte klasse. Undervisningsdifferentiering er blandt andet med til at fremme inklusionen.

  I stedet for uddannelse af enkelte medarbejdere, har skoleafdelingen valgt at have uddannelse med i egen praksis. Det skal forstås på den måde, at firmaet ”How to include” igennem hele dette skoleår har forløb af seks uger med et til to årgangsteam, hvor der stilles skarpt på egen praksis og hjælpes med de udfordringer som lærere og pædagoger står midt i. Det er vældigt populært blandt medarbejderne og virksomt i forhold til udfordringer, man tidligere havde givet op på.

  4) Der etableres en struktur, der understøtter et tættere samarbejde mellem familievejlederne og skoler/institutioner.

  Styregruppen præsenterede på sidste møde den nye struktur for arbejdet omkring inklusion. Blandt andet fremlages det nye organisationsdiagram for de nye ressourceteam. Vi har vægtet at skabe gode vilkår for det tværfaglige samarbejde – herunder også den indsats, som familievejlederne kan tilbyde. Ressourceteamene har følgende pejlemærker for deres arbejde:

  -

  Flere børn inkluderes ud fra hensyn til deres behov

  -

  Det vægtes fortsat at sætte den nødvendige kompetenceudvikling i værk med opmærksomhed på at løfte både det samlede børneområde, eksperterne på feltet og ledelsesniveauet.

  -

  Skabe fælles sprog og forståelser omkring børn med særlige udfordringer.

  -

  Skabe nye fleksible indretninger af de eksisterende læringsmiljøer såvel ude som inde.

  -

  At børn så vidt muligt bliver i kommunen.

  -

  At opkvalificere en systematisk dokumentation omkring det arbejde, der foregår hvor særlige indsatser sættes i værk.

  5) Styregruppen arbejder med en synliggørelse af de redskaber, muligheder og procedurer der er gældende for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune. Dette arbejde forventes færdiggjort i første halvdel af 2015.

  Styregruppen (afdelingsledere fra de involverede afdelinger) har udarbejdet procedure og forretningsgange for arbejdet omkring udsatte børn og familier. Der er i øjeblikket ved at blive lagt sidste hånd på en ny forretningsgang for ekstern visitation. Ekstern visitation er for de børn, der tilbydes en skole eller institution, som ikke er indenfor Dragørs egne institutioner og skoler.

  6) Der skal fortsat arbejdes med inklusionsstrategiens mål.

  Der er fortsat stor opmærksomhed på at udvikle inklusionen i Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Sagen blev taget til efterretning.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 4. november 2015

  Allan Holst (A): Orientering om, at processen med museerne er i en positiv proces, der er et offentligt møde den 18. november 2015.

  Annette Nyvang (T) spurgte til følgende:

  Rådgivende skoleudvalg § 17 stk. 4. Kører det videre?

  Kenneth Gøtterup (C) oplyste at udvalget er nedsat for 2 år og udløber til december 2015.

  Hvornår kommer sagen omkring de økonomiske beslutninger?

  Kenneth Gøtterup (C) oplyste at sagen kommer på december mødet.

  D- Skemaet på ”Min uddannelse” hvor bliver den finansieret fra?

  Forvaltningen orienterede.

  Der er på nuværende tidspunkt 3 platforme, hvor der skal logges på forskellige koder, NEM-ID, unilogin mm. på skoleområdet. Arbejder forvaltningen på at samle disse?

  Forvaltningen orienterede.

  Børnefilmdag: Hvem var involveret og hvad kostede det?

  Forvaltningen oplyste at vi deltog og at dagen kostede 35.000 kr.

  Status på Kuglen ved Prins Knuds Dæmning

  Allan Holst (A) oplyste, at Fredningsnævnet ikke har forlænget tilladelse så Kuglen skal fjernes.

  Jesper Tangbæk orienterede:

  Janne Gundersen er ansat som ny Dagtilbudschef.

  Ansættelsesudvalget på skoleområdet er i en god proces og der er mange kompetente kandidater.

  Peter Læssøe (T): Hvorfor er ØU ikke orienteret om økonomien i forhold til forbruget på rekrutteringsbureauret på skoleområdet?

  Forvaltningen orienterede

  Peter Læssøe (T): Hvordan er vi i dialog med ikke dansksproget forældre.

  Forvaltningen oplyste, at der bruges tolke.

  Formanden Kenneth Gøtterup (C) henstiller til at Liste T løbende fremsender sine spørgsmål til forvaltningen.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.