Skip navigationen

Referat

Onsdag den 02. december 2015 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
I fravær af formanden blev mødet ledet af næstformand Allan Holst (A)
Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Status på læringsmål og MinUddannelse
  Sagsid.: 15/2555

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen om læringsmål og MinUddannelse til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er en orientering omkring arbejdet med læringsmål og MinUddannelse, som er indhentet fra skoleledernes, samt en præsentation af læringsplatformen MinUddannelse.

  På begge skoler eksperimenteres der med den didaktiske metode, hvor MinUddannelse er et værktøj til god læringsmålstyret undervisning. Der arbejdes fortsat på kompetenceudvikling og dygtiggørelse i at bruge målstyret undervisning og benytte faciliteterne til selvevaluering og feedback processer. For en nærmere beskrivelse se bilag.

  En af skolernes IT vejledere deltager i mødet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen (A), Ole Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 2
  3. Budgetopfølgning BFKU 2015
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.414.130 kr., som tilføres kassen og

  2.

  at

  der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BFKUs område på i alt 264.803 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2015 samlet set vil have en mindreudgift på 1.149.327 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  172.320 kr. skal fordeles til institutioner på sektor 3 fra lokallønspuljen, som ligger på sektor 9. Beløbet er en bevillingsomplacering til BFKUs område fra ØUs område

  +172.320

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  0

  Sektor 5

  Børn og

  Pædagogik

  92.483 kr. skal fordeles til institutioner på sektor 5 fra lokallønspuljen, som ligger på sektor 9. Beløbet er en bevillingsomplacering til BFKUs område fra ØUs område

  +92.483

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Generelt mindreforbrug som følge af færre anbringelser – dels på kostskoler (-1,0 mio.kr.), dels anbragte i plejefamilier i andre kommuner (-0,4 mio.kr.)

  -1.414.130

  Afvigelse i alt

  -1.149.327

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.414.130 kr., som tilføres kassen, og at der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BFKUs område på i alt 264.803 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Udmøntning af budget 2016 - 2019
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2016 – 2019 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 budget 2016 – 2019. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2016 hurtigst muligt, forventelig i december 2015, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Som de foregående år udarbejder administrationen en budgetavis, der formidler budget 2016 – 2019 til borgerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Godkendt

  Bilag

 • 4
  Temadrøftelse - Opstart af fritidspas for sårbare børn og unge
  Sagsid.: 15/2543

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter oprettelse af fritidspas-ordning for sårbare børn og unge i form af økonomisk støtte til kontingent eller udstyr, transport, lejrture m.v.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Administrationen foreslår at afsætte kommunale midler til iværksættelse af en fritidspas ordning, så sårbare børn og unge, der ikke allerede deltager i en fritidsaktivitet pga. økonomiske udfordringer, får mulighed for at deltage på lige fod med andre jævnaldrende i kommunen.

  Undersøgelser, foretaget af bl.a. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd og Statens Institut for Folkesundhed peger på, at udsatte børn og unge ikke deltager i fritidsaktiviteter i samme udstrækning som børn og unge fra ressourcestærke familier.

  Samtidig peger undersøgelserne også på, at der er mange fordele for børn og unge ved at deltage i fritidsaktiviteter; de styrker deres sociale kompetencer, de får adgang til et socialt netværk udenfor hjemmet, de øger deres trivsel, sundhed og livskvalitet, de danner venskaber samt møder voksne rollemodeller.

  Socialstyrelsen gennemførte et fritidspas-projekt i 10 kommuner i perioden 2006-2009. Derudover har Socialstyrelsen igangsat endnu et projekt om fritidspas, hvor 9 kommuner deltager og får støtte til at implementere ordningen. Socialstyrelsen ønsker at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Nuværende fritidspas-projekt hører under styrelsens tiltag ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Administrationen vil trække på erfaringer fra styrelsens satspuljeprojekter i den videre proces.

  Målgruppe

  Målgruppen er sårbare børn og unge i alderen 6-18 år.

  Definitionen af sårbare børn/unge er, at de på grund af manglende økonomiske ressourcer ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet. I dette tilfælde skyldes manglende økonomiske ressourcer, at forældre står uden for arbejdsmarkedet og indtægtsgrundlaget er kontanthjælp eller lavere sats end kr. 172.992 pr. år.

  Det samlede antal børn og unge i alderen 6-18 år, der går i skole i Dragør Kommune er cirka 1874.

  Aktuelt er der 19 personer på kontanthjælp med børn mellem 8-18 år.

  Social sammenhæng og inklusion

  Sårbare børn og unge er i risikogruppen for at blive ekskluderet fra et aktivt og socialt fællesskab. Administrationen vurderer derfor, at oprettelse af en fritidspas ordning for sårbare børn og unge sikrer en social sammenhæng og inklusion med øvrige børn/unge i Dragør Kommune. Mulighed for deltagelse i fritidslivet understøtter kommunens inklusions-strategi, hvor børn og unge skal kunne føle ”at de hører til i et fællesskab” og har mulighed for ”at indgå aktivt i sociale fællesskaber.”

  Ifølge Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik skal alle børn og unge have et godt liv, og have muligheden for at ”kunne udfolde sig kreativt og rekreativt.”

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at omfanget vil være på ca. 50.000 kr., som afholdes indenfor egne rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Udvalget tilkendegiver at der arbejdes videre med fritidspas ordning og sagen genoptages på næste møde.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

 • 5
  Elevernes ferieplan 16/17
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender udkastet til elevernes ferieplan for skoleåret 2016/2017.

  2.

  at

  ferieplanen sendes i høring i Skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger udkastet til elevenes ferieplan til godkendelse i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Ferieplanen vedlægges som bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Skolebestyrelserne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1 + 2

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 6
  Dialogmødestruktur for 0-18 års området
  Sagsid.: 15/1901

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  dialogmødestrukturen godkendes, hvilket indebærer

  a) At der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området

  b) At der afholdes et årligt dialogmøde med henholdsvis,

  Dagtilbudsområdet, Folkeskoleområdet og Kultur- og fri-

  tidsområdet.

  2.

  at

  Institutionssamrådet nedlægges.

  3.

  at

  sagen sendes i høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 7. oktober 2015 udtrykte udvalget sympati for sagsfremstillingen om dialogmøder, og vedtog at drøfte dialogstrukturen igen på december mødet set i sammenhæng med Institutionssamrådet og §17 stk. 4 udvalget på skoleområdet.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 4. november 2015 vedtog udvalget i forbindelse med sagen om fremtidige samarbejdsformer for Institutionssamrådet, at det er vigtigt med dialog mellem forældrenævn og udvalg, men at dette kan ske i en ændret dialogmødestruktur.

  Sagen består derfor af to dele, først oplæg til en fast dialogmødestruktur, dernæst forslag om nedlæggelse af Institutionssamrådet, hvis virke kan ses erstattet igennem dialogmødestrukturen.

  Dialogmødestruktur

  Dialogstrukturen skal ses som en forpligtende model for dialog på 0-18 års området. Derudover vil det fortsat være muligt at arrangere yderligere dialogmøder, skulle parterne finde aktuelt behov for dette. Ligeledes vil formelle høringsprocedurer fortsat iværksættes, hvor det er nødvendigt, eksempelvis i forbindelse med kommunens årlige budgetlægning.

  Det er helt centralt at dialogmøder planlægges og afvikles i samarbejde med inddragelse af relevante interessenter, dvs. f.eks. i samarbejde med forældrebestyrelser, brugerbestyrelser samt kultur- og idrætsforeninger. Formålet er at skabe nye rammer for inddragelse af interessenter i de politiske processer. Desuden er det hensigten at drøfte aktuelle temaer med relevante interessenter fra daginstitutioner, folkeskoler, samt kultur- og fritidsområdet.

  Årlige dialogmøder

  Der kan eksempelvis afholdes et møde på hvert område, som har samme koncept. Det kan som udgangspunkt være et årligt møde. Møderne afholdes i kommunens relevante institutioner og er tematiseret. Der inviteres eventuelt eksterne oplægsholdere, der kan inspirere til dialog og debat, og der arbejdes med en mødefacilitering, som bidrager til at skabe engagement og energi i dialogmødet. Det er centralt, at der udarbejdes en opsamling på mødet, så der efterfølgende er mulighed for konkret at inddrage resultatet af dialogen i de politiske processer.

  Der kan f.eks. være møder på følgende 3 områder:

  1) 0–6 årsområdet,

  2) Skoler og SFO

  3) Kultur og fritid

  Dragør – Topmøde

  Der kan eksempelvis afholdes et årligt ”Topmøde” for 0 – 18 års området.

  Mødet kan have til formål at skabe fælles forståelser og retning på de fremtidige politiske drøftelser og beslutninger. Mødet planlægges og afvikles, så der skabes et fælles afsæt for konstruktiv dialog og udvikling.

  Der skal være mulighed for at hente fælles inspiration, plads til blandt andet workshops og videndeling. Der kan således både formidles gode eksempler både fra Dragør Kommune og fra andre kommuner og aktører. Det er hensigten at invitere bredt, så alle kommunens interessenter på området kan få mulighed for at deltage. Det er intensionen at tage afsæt i den virkelighed, der udspringer i Dragør.

  Institutionssamrådet

  Institutionssamrådet drøftede på sit møde den 22. september 2015 fremtidige samarbejdsformer. Forvaltningen og Forældrenævnet fremlagde oplæg med gennemgang af Institutionssamrådet, formål og opgaver og Forældrenævnet fremlagde deres forslag til en mere åben og temaorienteret dialog:

  Temamøder:

  Dagsordenen kan bestå, dels af et emne defineret af de politiske deltagere i forhold til hvad der rør sig politisk og dermed hvad der er relevant at få input fra Forældrenævnet omkring og dels af punkterne meldt ind fra Forældrenævnet.

  0-18 år:

  Lægge vægt på overgange på hele børne- og ungeområdet 0-18 år. Der bør deltage personer fra forvaltningen både fra daginstitution og skoleområdet, dette i form af daginstitutionschef og skolechef.

  Der var et ønske fra alle parter på mødet om en ny mødestruktur for Institutionssamrådet. Det blev drøftet om større og mere åbne møder og temaaftener kan bidrage til større borgerinddragelse.

  Efter den nye skolereform trådte i kraft, er SFO-området ikke længere en del af institutionssamrådet. Forældrenævnet har ønske om et forum på tværs af institutioner.

  Da ovenstående ønsker falder godt i tråd med forslaget til en ny dialogmødestruktur lægger der op til en nedlæggelse af Institutionssamrådet, og erstattet af årlige dialogmøder og topmøde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der foretages høring af relevante høringsparter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1 a

  Godkendt.

  Ad 1 b

  Godkendt med tilføjelse af, at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder.

  Ad. 2

  At udvalget får et oplæg til en revitalisering af IS mht. form og indhold, som bl.a. tager udgangspunkt i Forældrenævnets skrivelse til udvalget.

  Ad. 3

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 7
  Skolepolitik - ramme for inddragelsesproces
  Sagsid.: 15/1907

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender rammen for den videre inddragelsesproces i forbindelse med udviklingen af en ny skolepolitik.

  2.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager den reviderede procesplan til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 4. november 2015 drøftede udvalget gennem en politisk workshop rammer for inddragelsesprocessen i forbindelse med udvikling af en ny skolepolitik og udskød endelig godkendelse til december mødet, hvor § 17 stk. 4 udvalget (Det rådgivende Skoleudvalg) har fremlagt sine anbefalinger.

  Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på de gode input, og forsøgt at uddrage essensen af dem ned til en ramme der kan sendes ud til aktørerne i inddragelsesprocessen. Vedlægges som bilag.

  Procesplanen for udviklingen af den nye skolepolitik er desuden revideret på baggrund af drøftelsen den 4. november.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1+2

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 8
  Kvalitetsrapport 2015
  Sagsid.: 15/536

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  Kvalitetsrapporten 2015 tages til efterretning.

  2.

  at

  Kvalitetsrapporten 2015 sendes i høring i Dragør Skoles og St. Magleby Skoles skolebestyrelse med henblik på behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er intentionen med folkeskolereformen, at fokus skal flyttes væk fra processer og timetælleri og hen mod elevernes læring. Formålet med reformen er, at alle elever skal lære mere end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Kvalitetsrapporten understøtter denne intention ved at fokus er rettet mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel, hvor rapporten kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen.

  Det er vigtigt at bemærke, at de nyeste tal for socioøkonomisk reference endnu ikke er kommet. Forvaltningen har dog en forventning om, at de nye tal vil være lig tallene fra sidste år. Dermed er disse på nuværende tidspunkt indsat i rapporten. Såfremt de nye tal kommer inden den 2. december, vil disse blive præsenteret på mødet.

  Kvalitetsrapporten 2015 er vedlagt som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Skole skolebestyrelse.

  St. Magleby Skoles skolebestyrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales, og sendes i høring.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 9
  Elevvenlig kommune
  Sagsid.: 15/2564

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  Dragør Kommune indgår partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig kommune.

  2.

  at

  beslutningen sendes i høring hos skolernes elevråd og skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af Det Rådgivende Skoleudvalgs anbefalinger ønsker forvaltningen at drøfte muligheden for at Dragør bliver Elevvenlig kommune.

  Elevvenlig Kommune er for de kommuner, der gerne vil gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet, og er kort fortalt et partnerskab mellem en kommune og Danske Skoleelever (DSE) om at sikre og optimere elevdemokratiet i kommunen. Formålet med Elevvenlig kommune er at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden blive aktive og engagerede samfundsborgere, og det er dermed nødvendigt at inddrage eleverne og give dem indflydelse. Centralt i partnerskabet er derfor også, at kommunens elever skal inddrages i det lokale demokrati. Herved opnås ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men samtidigt også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfund. Aktive og engagerede elever er derfor en stor ressource for den enkelte skole og for kommunen. De bidrager til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement og er med til at styrke elevernes indlæringsmuligheder. En vigtig del af Elevvenlig Kommune er oprettelsen af et fælleselevråd; en sammenslutning af elevråd i kommunen. Dette fælleselevråd skal inddrages i kommunens arbejde, når det gælder spørgsmål, der har indflydelse på elevernes hverdag.

  Gennem partnerskabet hjælpes og serviceres fælleselevrådet. Med hver sine styrker kan DSE og kommunen løfte denne opgave. Hvor kommunen kan levere den nødvendige demokratiske inddragelse i skolepolitikken og de strukturelle rammer for elevrådsarbejdet, kan DSE med sin enorme erfaring med konkret elevrådsarbejde støtte, hjælpe og rådgive fælleselevrådet i dets arbejde.

  DSEs ydelser til Elevvenlige Kommuners fælleselevråd:

  • Personlig elevrådssupporter fra DSEs sekretariat
  • Årligt opstartskursus
  • Aktivitetspakker med "færdigproducerede" aktiviteter, som fælleselevrådet kan afholde i kommunen
  • Gratis deltagelse på en årlig Netværksdag
  • Mulighed for ekstra lokale kurser
  • Hjælp til at afholde lokale arrangementer
  • Gratis hjemmeside
  • Hjælp til design og tryk af fx kampagne- og informationsmaterialer
  • Fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer
  • 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen
  • Kåring af Årets Elevvenlige Kommune

  Kommunens indsatsområder og forpligtigelser:

  • Reel høringsret på beslutninger på skoleområdet
  • Stille en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet
  • Orientering om punkter på skoleudvalgsmøder
  • Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde
  • Lokaler til mødeafholdelse for fælleselevrådet
  • Økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde
  • Afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der indgås partnerskab for tre år ad gangen, hvor kommunen skal betale en årlig partnerskabsafgift til DSE.

  Partnerskabsafgiften består af:

  • Et grundbeløb til opstart i 2016: 10.000 kr.
  • Årlig skolebetaling fra 2016: 10.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anbefalingen sendes i høring hos skolernes elevråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1 + 2

  Godkendt med bemærkning om, at udgiften afholdes indenfor rammen.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

 • 10
  Status på Det Rådgivende Skoleudvalg
  Sagsid.: 15/1007

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager det rådgivende skoleudvalgs anbefalinger til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I efteråret 2015 har der været afholdt to temamøder i Det Rådgivende Skoleudvalg, som begge er blevet indledt med oplæg fra relevante oplægsholdere, med det formål at inspirere til aftenens respektive tema. Til møderne har deltaget de faste medlemmer, samt inviterede gæster. Alle temaaftener har sluttet af med en workshop, hvor deltagerne har haft mulighed for at debattere det pågældende tema. På baggrund af disse temamøder har Det Rådgivende Skoleudvalg afholdt et opsamlende møde den 11. november 2015 i hollænderhallen, hvor inputs og anbefalinger fra alle møder er blevet nedskrevet.

  Det rådgivende skoleudvalg anbefaler:

  At den kommende IT-strategi understøtter det øgede behov for tilstrækkelig hardware og software. Politisk bør der tages stilling til, om man skal arbejde hen imod bring your own device eller andre løsninger. Derudover er det vigtigt, at de rette kompetencer er tilgængelige blandt skolernes medarbejdere, hvor elevernes egen viden om IT, samt eksempelvis byens bibliotekarer og forældre kan tænkes ind som ressourcer.

  At der arbejdes videre med følgende tiltag;

  • Elevvenlig kommune, herunder oprettelse af fælles elevråd og sikring af, at elever får reel høringsret på lige fod med skolebestyrelse og andre aktører på skoleområdet.
  • Tildeling af en årlig ”pengepulje” til elevrådene, som eksempelvis kan bruges til faglige og sociale arrangementer, enten på den enkelte skole, eller på tværs, så man lære hinanden at kende. Formålet er at sikre at elevernes ideer kan gennemføres, fordi de bliver mere realistiske, hvis de kender den økonomiske ramme.
  • At skolerne arbejder med at gøre elevrådsarbejdet mere synligt, blandt andet gennem fællessamlinger, plakater, opslagstavle, skoleintra og de sociale medier eleverne bruger.
  • Elevinddragelse i planlægning af flex- og idrætsdage, så flere elever finder dem engagerende.
  • At fortsætte med oprettelsen af ungdomsrådet, og blandt andet arbejde på, at det bliver kendt af flere ved brug af de medier unge bruger, at rådet tager socialt ansvar og sørge for, at ikke kun de unge som sidder i rådet bliver hørt, og at rådet oplever reelt at blive lyttet til fra politisk hold.

  Det opsamlende dokument fra Det Rådgivende Skoleudvalg for hele år 2015 vedlægges som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Udvalget anbefaler over for KB at sagen tages til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Klub Dragørs ressourcer
  Sagsid.: 15/2548

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  klubbernes ressource fra den nedsatte åbningstid anvendes i den understøttede undervisning i skolens mellemtrin (4. – 6. kl.)

  2.

  at

  beslutningen sendes i høring hos Klub Dragørs bestyrelse, skolebestyrelserne og relevante lokale MED udvalg.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. november 2014, at forvaltningen skal fremlægge beskrivelse af:

  • Styrker/udfordringer ved at Klub Dragør deltager i den understøt-tende undervisning.
  • Hvordan ressourcerne vil blive udmøntet, hvis disse forbliver i Klub Dragør.
  • Konsekvenser såfremt Klub Dragør skal spare beløbet.

  Efter skolereformen kommer børnene i fritidsklub 1 time senere, og åbningstiden for fritidsklubben er derfor reduceret med en time om dagen mellem kl. 12.30 og kl. 13.30. Den time kan således benyttes til, at pædagogerne deltager i den understøttende undervisning, hvor pædagogerne bliver tilknyttet årgangsteamene på mellemtrinnet (4. – 6. kl.) på alle tre matrikler. Dermed har pædagogerne muligheden for at opbygge gode og sammenhængende relationer til børnene.

  Ved at tilknytte klubberne skolernes mellemtrin og deltage i den understøttende undervisning opnås en mere sammenhængende og varierende skoledag med mulighed for at samarbejde på tværs af skolen og klubben. Pædagogerne i skolen vil give mere tid til den enkelte elev, kunne hjælpe med arbejdet omkring klassens trivsel og skabe flere deltagelsesmuligheder, så flere børn imødekommes individuelt med deres forskellige behov, mens de er en del af fællesskabet.

  Pædagogerne får nogle nye relationer til børnene, samt får et større indblik og en helhedsforståelse for det enkelte barn. Ligeledes giver det en mulighed for, at vi på lidt længere sigt forholder os til en nytænkning af fritidsområdet efter den nye skolereform og kan tænke fritid på nogle nye måder.

  Udfordringen ved at tilknytte klubberne mellemtrinet er at skabe det tværfaglige samarbejde på tværs af professioner. Det vil være nødvendigt at have en øget opmærksomhed på, hvordan pædagogernes arbejde organiseres med skolen og de delte opgaver. Det kræver kompetenceløft af pædagogerne at kunne indgå i en ny skole.

  Ligeledes vil det være nødvendigt at kigge på den fremtidige form og indhold af fritidsområdet efter den nye skolereform.

  Hvis ressourcerne forbliver i Klub Dragør, vil de blive anvendt på ekstra arrangementer om aftenen og weekender.

  Konsekvensen for Klub Dragør hvis ressourcen fjernes, vil betyde, at der ikke vil være tid til udvikling og arrangementer og at samarbejdet med skolen om den nye reform, vil være mindre forpligtende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vælger at følge forvaltningens anbefaling vil dette betyde, at ressourcerne forbliver i Klubberne og klubmedarbejderne skal varsles om ændring af arbejdsopgaver.

  Såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vælger at spare pengene jf. nedenstående tabel, skal medarbejderne varsles om afskedigelser.

  Netto budgetreduktion (angives med minus):

  Teknisk budget på området 2016

  2016

  2017

  2018

  2019

  Driftsreduktion

  Forældrebetaling

  I alt

  -276.00

  +55.200

  -220.800

  -552.000

  +110.400

  -441.600

  -552.000

  +110.400

  -441.600

  -552.000

  +110.400

  -441.600

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anbefalingen sendes i høring hos Klub Dragørs bestyrelse, skolebestyrelserne og relevante lokale MED udvalg.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Sagen udsættes med henblik på, at forvaltningen til næste møde udarbejder et konkret oplæg til anvendelse af klubbernes ressource i skolens mellemtrin.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

 • 12
  Dragør vandaktivitet
  Sagsid.: 15/1539

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvorledes videre dialog med Dragør Vandaktivitet kan finde sted.

  SAGSFREMSTILLING:

  På udvalgsmødet den 12. august 2015 blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne for etablering af et ’vandråd’ for klubber, som roklub, kajakklub, sejlklub m.fl. Motivationen var blandt andet at lette dialogen mellem klubberne og kommunen.

  Det er ikke umiddelbart muligt at finde eksempler på lignende samarbejder med fokus på vandaktivitet i andre kommuner. Det er til gengæld en almindelig konstellation, at foreninger samler sig i ”idrætssamvirker”, ”børn- og ungdomsorganisationssamråd” el.lign. ud fra ensartede

  interesser, og at disse bruges til generelt samarbejde og fælles kommunikation med kommunen.

  I Dragør kommune findes to fora, hhv. Havnens brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalget, hvor ”vandklubberne” har mulighed for, direkte eller gennem repræsentanter, at føre dialog med kommunen. Pt. er klubberne repræsenteret i Havnens brugerbestyrelse, men gør ikke brug af den plads i Folkeoplysningsudvalget, som ifølge Dragør kommunes folkeoplysningspolitik fra 2011 er tiltænkt ”En repræsentant fra foreningerne på havnen” eller nogle af de tre pladser til ”repræsentanter fra det øvrige sportsliv”.

  Imidlertid har forvaltningen efterfølgende modtaget henvendelsen: ”Opfordring til Dragør Kommune om fremtidigt samarbejde fra ’Dragør Vandaktivitet’”.

  ’Dragør Vandaktivitet’ består af Dragør Kajakklub, Kajakklubben Pilen, Dragør Roklub, Dragør Sejlklub, Dragør Bådelaug, Dragør Strandjagtforening, Dragør Motorbådsklub og Dragør Dykkerklub.

  Forvaltningen opfordrer udvalget til at drøfte den videre dialog med udgangspunkt i denne henvendelse, der er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Udvalget anerkender Dragør Vandaktivitet som et dialogforum. Konkrete forslag vedr. havnens indretning skal forelægges for Havnens brugerbestyrelse.

  Udvalget opfordrer Dragør Vandaktivitet til at søge indflydelse i Folkeoplysningsudvalget.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 13
  Udbud af ny kommunal Svømmehal - frigivelse af anlægsbevilling
  Sagsid.: 15/2513

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på anlæg af ny kommunal svømmehal.

  2.

  at

  tids- og aktivitetsplanen for anlæg af ny svømmehal tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016 – 2019 er der afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen og et driftsbudget på 2.8 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. fra 2019.

  Projektet omhandler anlæg af:

  Funktion

  Areal m2 (ca.)

  • Svømmebassin (15x25 m) med 1- og 3-meters vippe
  • Varmtvandsbassin – på mindst 5x10 m og en dybde på ca. 1,4 m
  • Øvebassin – på mindst 8x12 m med varierende dybde på 0,0 – 0,9 m (strandbred)

  1.250

  • Wellnessområde med dampbad og plads til koldvandskar mv.

  150

  • Omklædningsrum med sauna (herre og damer)
  • Teknikområde
  • Depotområde

  750

  • Foyer med reception, bademesterkontor og mødepunkt

  150

  I alt

  2.300

  Den tidligere svømmehal var på i alt ca. 1.675 m2. Svømmehal udgjorde med bassiner på 950 m2, omklædningsrum, teknik og depot på 675 m2 og depot og kontor på 50m2. Der planlægges således med en svømmehal der er ca. 30% større end den tidligere svømmehal.

  Projektets omfang, indhold og økonomi er nærmere beskrevet i notatet om Dragør svømmehal af 18. august 2015 – se bilag 1. Notatet lå til grund for budget 2016.

  Proces

  Svømmehallen udbydes i totalentreprise med forudgående prækvalifikation og udbydes efter princippet ”det økonomisk mest fordelagtige” projekt.

  Processen betyder, at der udvælges 5 entreprenører til at give tilbud på den nye svømmehal. Entreprenøren er eneansvarlig for hele bygge- og anlægsarbejdet. De 5 entreprenører udvælges efter en prækvalifikation, hvor entreprenørfirmaer ansøger om at komme i betragtning til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker på baggrund af erfaring mv med at bygge svømmehaller.

  Kommunen udarbejder et byggeprogram, som vil ligge til grund for udbuddet. I materialet beskrives de funktioner, krav og ønsker som kommunen har til den kommende svømmehal. Hver entreprenør udarbejder herefter et konkret projekt med økonomi, som deres tilbud på opgaven. De 5 projekter vil herefter blive vurderet og der vil blive gennemført forhandling før kommunen udpeger den entreprenør som vinder kontrakten på den nye svømmehal.

  Der er udarbejdet en revideret tidsplan for projektet, idet der er ny udbudslov på vej igennem folketinget. Tidligere var det muligt at skrive udbudsmaterialet samtidigt med at der blev annonceret efter entreprenører til at give tilbud. Dette er ikke mere muligt. Nu skal materialet være færdigt før annoncering og godkendelse af entreprenører. Ændringen betyder at en længere udbudsproces end tidligere.

  Den nye lov giver mulighed for at udbyder (Kommunen) kan indgå forhandling med entreprenørerne før der indgås kontrakt. Det har ikke tidligere været muligt. Forhandling før kontrakt giver mulighed for et bedre og mere præcist kontraktgrundlag.

  Den nye udbudslov betyder samlet set at udbudsprocessen bliver længere end tidligere.

  Revideret tids- og aktivitetsplan fremgår af bilag 2

  Brugerinddragelse

  Der planlægges med en fælles besigtigelse af Stevnsbadet med dialog om byggeprogrammet for Kommunalbestyrelsen, Bestyrelsen for Hollænderhallen, svømmeklub, ældrerådet, handicaprådet og medarbejdere i Hollænderhallen. Afsættet for byggeprogrammet er materialet, som blev udarbejdet i forbindelse med overvejelserne om at opføre og drive svømmehallen i OPP (Offentlig-privat-samarbejde). Inddragelsen påtænkes afslutte med en høringsrunde hos brugerkredsen før udkast til udbudsmateriale forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  Aktiviteten fremgår af notatet Dragør Svømmehal den revideret tids- og aktivitetsplan i bilag 2.

  Politisk behandling

  Projektet forventes behandlet 6 gange før svømmehallen kan indvies til maj 2019:

  - Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)

  - Godkendelse og udbudsmateriale (marts 2016)

  - Godkendelse af tilbudsgivere - prækvalifikation (maj-juni)

  - Godkendelse af vinder at udbudsrunden og frigivelse af anlægs    bevilling for 2017 (januar 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (januar 2018)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (januar 2018)

  Anlægsbevilling

  Budgetoverslag for udbudsprocessen er på i alt 1.3 mio. kr. Udbudsprocessen løber fra december 2015 til februar 2017, hvor der forventes indgået kontrakt med vindende entreprenør. Budgettet omfatter aktiviteterne:

  - Byggeprogram

  - Udbudsrådgivning (udbudsproces, udbudsmateriale, forhandling)

  - Vederlag til tilbudsgivere

  - Granskning ifm tilbud (specifik faglig rådgivning til gennemgang

  at tilbud for at minimere risiko)

  - Møder mv.

  Budgettet er en del af den samlede anlægsøkonomi på 65 mio. kr.

  Nedrivning af tidligere svømmehal

  En nedrivning af den tidligere svømmehal koster i størrelsesordenen 2.5 – 3 mio. kr. Der er ikke afsat midler til nedrivning af den tidligere svømmehal i anlægsbudgettet på 65 mio. kr. til ny svømmehal. Der er i budget 2016 i øvrigt ikke afsat midler til nedrivning.

  Der er i forudsætningerne for projektet forudsat at den tidligere svømmehal nedrives og at området indgår som en mulig lokalitet for en ny svømmehal. Det er forvaltningens vurdering at den bedste placering er i området, hvor den tidligere svømmehal ligger. Placeringen vil give den bedste sammenhæng med Hollænderhallen og det øvrige område. I bilag 3 er vedlagt placeringsanalyse for ny svømmehal.

  Forvaltningen har senest i 2012 vurderet, at det vil koste i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. at genanvende svømmehallen som almindehal til fx bordtennis, karate, foredrag, film og musik. Forslaget omhandler etablering af nye gulve, ventilation og strøm. Hallen vil have en størrelse på 950 m2 og dens anvendelse vil være begrænset, idet der er begrænset lofthøjde. Såfremt det overvejes at genanvende hallen bør der udarbejdes et konkret projekt og en ny gennemgang af bygningens stand.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budget 2016 – 2019 afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af ny kommunal svømmehal. Beløbene fordeler sig i budgettet med:

  2 mio. kr. i 2016

  8 mio. kr. i 2017

  40 mio. kr. i 2018

  15 mio. kr. i 2019

  Anlægsbevillingen på 1.3 mio. kr. er inkluderet i den samlede anlægsbevilling på 65 mio. kr.

  Der er intet at bemærke mht. personaleforhold

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges med brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet for ny kommunale svømmehal jf. Udkast til revideret tids- og aktivitetsplan – bilag 2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra udvalget:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på anlæg af ny kommunal svømmehal, og at nedrivning af den gamle svømmehal medtages i udbudsprocessen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad.2

  Taget til efterretning.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Tilføjelse af Ad.3

  Høring af Ungdomsskolen, Ungdomsrådet og Dragør Vandaktivitet.

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At ”og indgå kontrakt” tages ud af anbefalingen fra BFKU den 2. december 2015

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Til efterretning med bemærkning om, at der også afholdes borgermøde

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  Til efterretning med tilføjelse af, at der planlægges en mere åben høring

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Anbefaling fra ØU:

  Ad 1:

  For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt

  Ad 3:

  For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Revideret årshjul
  Sagsid.: 15/1057

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen har som nævnt i de tidligere årshjul ønsket at udarbejde en kvalitativ evaluering af reformen to gange om året. Således var det hensigten, at udarbejde en evalueringsrunde i december i år, men grundet den nye ledelsesstruktur med ansættelsesproces og nye ledelsesteam, har vi valgt at denne evaluering først udarbejdes igen til juni. Fremover er det hensigten at udarbejde evalueringen to gange årligt i december og juni.

  Rammenotatet vil blive revideret på baggrund af de nye ledelsers vurderinger, de aktuelle nøgletal fra kvalitetsrapporten og vores mål for forandringsprocessen. Rammenotatet bliver forelagt udvalget i februar i en version 3,0.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Følgende yderligere emner blev nævnt:

  Inklusion, indholdsplaner SFO og valg til skolebestyrelser.

  Taget til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevænget, jf. BFKU’s beslutning herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015

  Taget til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 2. december 2015.

  Administrationen oplyste at der er ansat en ny biblioteksleder samt 7 nye skoleledere. Der mangler endnu ansættelse af ny skoleleder til Dragør Skole. Konstituering er foretaget indtil videre.

  Annette Nyvang (T) spurgte til Skoleøkonomien.

  Administrationen orienterede.

  Annete Nyvang (T) spurgte til supplerende undervisning.

  Administrationen orienterede.

  Ebbe Kyrø (T) oplyste om Havnedagen d. 5. juni 2016.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.