Skip navigationen

Referat

Onsdag den 13. januar 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  UNESCO-arbejdsgruppens arbejde - status
  Sagsid.: 16/44

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden har inviteret repræsentanter fra UNESCO-arbejdsgruppen til at orientere om det arbejde der foregår for at få Dragør Gamle By på UNESCO verdenskulturarvliste.

  Axel Bendtsen, Niels-Knud Liebgott og Jan Engell deltager fra arbejdsgruppen kl. 16.00 – 16.20.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse - Opstart af fritidspas for sårbare børn og unge
  Sagsid.: 15/2543

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter

  oprettelse af fritidspas-ordning for sårbare børn og unge i form af økonomisk støtte til kontingent eller udstyr, transport, lejrture m.v.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015 blev sagen omhandlende ”Temadrøftelse - Opstart af fritidspas for sårbare børn og unge” forelagt politisk behandling, og det blev besluttet, at der arbejdes videre med fritidspas-ordningen, og at sagen genoptages på næste møde.

  Baggrund

  Administrationen foreslår at afsætte kommunale midler til iværksættelse af en fritidspas-ordning, så sårbare børn og unge, der ikke allerede deltager i en fritidsaktivitet pga. økonomiske udfordringer, får mulighed for at deltage på lige fod med andre jævnaldrende i kommunen.

  Undersøgelser, foretaget af bl.a. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd og Statens Institut for Folkesundhed peger på, at udsatte børn og unge ikke deltager i fritidsaktiviteter i samme udstrækning som børn og unge fra ressourcestærke familier.

  Samtidig peger undersøgelserne også på, at der er mange fordele for børn og unge ved at deltage i fritidsaktiviteter; de styrker deres sociale kompetencer, de får adgang til et socialt netværk udenfor hjemmet, de øger deres trivsel, sundhed og livskvalitet, de danner venskaber samt møder voksne rollemodeller.

  Socialstyrelsen gennemførte et fritidspas-projekt i 10 kommuner i perioden 2006-2009. Derudover har Socialstyrelsen igangsat endnu et projekt om fritidspas, hvor 9 kommuner deltager og får støtte til at implementere ordningen. Socialstyrelsen ønsker at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Nuværende fritidspas-projekt hører under styrelsens tiltag ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Administrationen vil trække på erfaringer fra styrelsens satspuljeprojekter i den videre proces.

  Målgruppe

  Målgruppen er sårbare børn og unge i alderen 6-18 år.

  Definitionen af sårbare børn/unge er, at de på grund af manglende økonomiske ressourcer ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet. I dette tilfælde skyldes manglende økonomiske ressourcer, at forældre står uden for arbejdsmarkedet og indtægtsgrundlaget er kontanthjælp eller lavere sats end kr. 172.992 pr. år.

  Det samlede antal børn og unge i alderen 6-18 år, der går i skole i Dragør Kommune er cirka 1874.

  Aktuelt er der 19 personer på kontanthjælp med børn mellem 8-18 år.

  Social sammenhæng og inklusion

  Sårbare børn og unge er i risikogruppen for at blive ekskluderet fra et aktivt og socialt fællesskab. Administrationen vurderer derfor, at oprettelse af en fritidspas-ordning for sårbare børn og unge sikrer en social sammenhæng og inklusion med øvrige børn/unge i Dragør Kommune. Mulighed for deltagelse i fritidslivet understøtter kommunens inklusions-strategi, hvor børn og unge skal kunne føle ”at de hører til i et fællesskab” og har mulighed for ”at indgå aktivt i sociale fællesskaber.”

  Ifølge Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik skal alle børn og unge have et godt liv, og have muligheden for at ”kunne udfolde sig kreativt og rekreativt.”

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at omfanget vil være på ca. 50.000 kr., som afholdes indenfor egne rammer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Der forelå 2 forslag:

  Forslag fra Liste T:

  At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Køge modellen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra ACOV:

  At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Høje Tåstrup modellen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T hævede herefter sagen til Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens §23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Køge modellen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Høje Tåstrup modellen.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Bilag

 • 3
  Klub Dragørs ressourcer
  Sagsid.: 15/2548

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  klubbens ressourcer anvendes i den understøttende undervisning i skolens mellemtrin (4. – 6. klasse).

  Og hvis anbefalingen følges:

  2.

  at

  beslutningen sendes i høring i skolebestyrelserne og relevante lokale MED udvalg

  3.

  at

  som konsekvens af at klubbens ressourcer anvendes i den understøttende undervisning ændres åbningstiden til kl. 13.30 frem for kl. 12.30

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 2. december, at administrationen skulle udarbejde et konkret oplæg til anvendelsen af klubbens ressourcer i skolens mellemtrin.

  Efter skolereformen er trådt i kraft kommer børnene i fritidsklub en time senere end tidligere, nemlig kl. 13.30 frem for 12.30.

  Med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt er der lavet en foreløbig beregning for, hvor mange timer klubben kan lægge i skolens mellemtrin (se bilag). Ud fra bilaget ses det, at dette tal vil gennemsnitlig være på 73,8 timer, som skal fordeles på de tre matrikler.

  Disse timer foreslås anvendt i skolernes mellemtrin, således at klubpædagogerne bliver en del af årgangsteamene for henholdsvis 4., 5., og 6. årgange på alle tre matrikler. Pædagogerne indgår i teamårgangene med lærerne på lige fod som SFO pædagogerne gør i indskolingen. Det kunne dreje sig om at underbygge målstyret undervisning og trivsel.

  Klubleder Vibeke Pedersen er inviteret til at deltage under punktets behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår;

  At forvaltningens punkt 1 godkendes med tilføjelse af;

  1) at der kun anvendes pædagogisk uddannet arbejdskraft/eller andre kvalificerede kvalifikationer.

  2) at eventuel efteruddannelse finansieres inden for ramme

  3) sagen forelægges med evaluering i december 2016

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår;

  At forvaltningens punkt 1 godkendes med tilføjelse af;

  1) at der kun anvendes pædagogisk uddannet arbejdskraft

  2) at eventuel efteruddannelse finansieres inden for ramme

  3) sagen forelægges med evaluering i december 2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad. 2 + 3

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet
  Sagsid.: 16/4

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børn og Pædagogik har med ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016”udarbejdet nye kvalitetsstandarder for tilsyn.

  Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet har tidligere som udgangspunkt været tredelt. Først en samtale med lederen/ledelsen, derefter et eller flere tilsyn i den pædagogiske praksis og afsluttende en tilbagemelding og drøftelse af mødet i praksis på et personalemøde.

  Evalueringsinstituttet udkom i 2015 med ”Pædagogisk tilsyn, -evaluering af kommunernes tilsyn med daginstitutioner”. Rapporten har særligt fokus på kommunernes systematik, indhold, uvildighed og udvikling i tilsynet.

  I ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016” er der lagt en kadence ind på 1½-2 år, det er for at skabe tydelighed omkring intervallet for pædagogisk tilsyn.

  Den digitale platform ”Hjernen og Hjertet”, har et tilsynsmodul i forhold til fx pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger. Den digitale platform giver mulighed for at trække rapporter på de udvalgte områder. Dette sikrer uvildighed og ensartethed i den del af tilsynet.

  Med ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016” er der både et uvildigt tilsyn og et subjektivt tilsyn, ligesom der er et formelt tilsyn og et uformelt tilsyn. Det subjektive tilsyn er der, hvor tilsynet er i den pædagogiske praksis. Det er et øjebliksbillede, men det kan anvendes til at perspektivere den pædagogiske praksis og tænkning. Det er erfaringen, at det er et godt supplement til den formidlede praksis.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Udvalget besluttede. at udsætte sagen til næste møde, hvor forvaltningen forud for mødet har fremsendt notat om, hvordan ressourcerne fra den ledige pædagogiske konsulent stilling skal anvendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Ændringsforslag fra Kenneth Gøtterup(C):

  Tilsynet med private institutioner foretages af dagtilbudschefen.

  Godkendt.

  Kvalitetsstandarden incl. ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 • 5
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- og KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

  Forslag fra I:

  Sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fagudvalgsbehandling

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 1 (Eik Bidstrup (V))

  Undlader: 2 (Helle Barth (V)+ og Jan Baeré (V))

  SAGSFREMSTILLING:

  Delegationsplanen blev taget af dagsordenen i kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 og sendt tilbage til fagudvalgsbehandling.

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015

  Økonomiudvalget den 20. august 2015

  Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at SSU gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar d. 22. februar 2016.

  For stemte:

  4 (I+L+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens forslag blev herefter sat til afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Ebbe Kyrø (T):

  T-gruppen foreslår, at følgende ting afklares i forhold til den endelige udformning af delegationsplanen – inden at planen besluttes:

  1. Høringsberettigede bør fremgå. Planen kan netop løse den udfordring, som SSU/Borgmesteren har med Ældrerådet, hvor man endnu ikke er nået frem til en liste over emner/sager, hvor Ældrerådet gerne vil høres. Planen bør indeholde oversigt, der for hver sagstype beskriver hvem, der skal/kan høres

  2. Samtlige punkter i planen bør entydigt nummereres, så opdatering og operationel brug af plan smidiggøres

  3. Planen vil tillige kunne indeholde markering, som kan bruges til at danne et årshjul for både udvalg og roller i forvaltningen

  4. Planen bør indeholde markering af, hvem der skal informeres om beslutningen. Dette kunne indarbejdes ved at tilføje en overbliksside i planen, hvor alle potentielle aktører er listet og med reference til samtlige de punkter, hvor den enkelte aktør skal informeres

  5. Hvordan får vi indarbejdet borgernes (m.fl.) klageadgang i plan? (plan bør vise hvem der er klageinstans og konkret link til indsendelse af klage)

  6. Vi bør forholde os til de steder, hvor der ikke er klageadgang; skal borgeren i nogle situationer have adgang til at mødes med rette udvalg?

  7. Helt særligt bør kommunen forholde sig borgernes klageadgang i relation til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dragør Kommune bør facilitere borgerens dialog med Tårnby Kommune, når der opstår tvivl hos den enkelte borger

  8. Borgeres klagebehandling over forvaltningen bør også fremgå af delegationsplanen og kommunens hjemmeside bør indeholde link og oversigt over behandlingen

  9. Ad. side 4 – ØU ”har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges KB til beslutning” – forvaltningen bør beskrive afgrænsning af hvad ”økonomiske og almindelige administrative forhold” er og hvad det ikke er

  10. Ad. side 4 – indgåelse af leasingaftaler – bør godkendes af ØU

  11. Ad. side 5 – hvilken bemyndigelse har kommdir. i dag fsva. ”administrative udgifter på ØU’s budgetområde”?

  12. Ad. side 5 – ”konvertering af lån, hvor restløbetid ikke forlænges” – dette bør besluttes af ØU

  13. Ad. side 5 – ”Oprettelse og nedlæggelse af stillinger” – adm. indstiller og ØU beslutter – fsva. niveauet afdelingschef/souschef og opefter. Dette bør også gælde organisatoriske omstruktureringer

  14.

  Ad. side 5 – nyt vedrørende økonomi og bevillinger

  Jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

  § 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

  Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

  Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

  Kommunen bør fastlægge præcise regler, der understøtter ”foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet, må ikke iværksættes, før KB har meddelt den fornødne bevilling.” Det er uacceptabelt med den nuværende praksis, der blot specificerer, at bevillinger sker ”indenfor rammen”. Forvaltning og stående udvalg kan ikke ud fra nogle totale sumposter bevilge penge til nye foranstaltninger/aktiviteter, som ikke er eksplicit nævnt i årsbudgettet.

  KB bør beslutte nogle bagatelgrænser for at skabe en operationel og fornuftig praksis på dette område.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Annette Nyvang (T):

  1. Side 48: BFKU godkender igen fremover de pædagogiske handleplaner samt beslutter, om der skal yderligere handlinger til.

  2. side 49, 50 og 53: At BFKU beslutter lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, både i daginstitutioner og fritidstilbud (SFO?) samt i klubtilbud. SBKU besluttede en forlængelse af lukning 3. februar 2011, punkt 2.

  3. Side 51: At punktet ’Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, fx fastlæggelse af ferieplan’ tages ud, idet fastlæggelse af ferieplan netop er et KB-anliggende ifølge den nye folkeskolelov.

  4. Side 51: Udarbejdelse af kvalitetsrapport (forvaltningsbeslutning) bør tages ud. Det er et lovkrav, at den skal udarbejdes og ikke noget, forvaltningen kan beslutte, om den vil.

  5. Side 52: Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. Dette besluttes ikke af forvaltningen, men af BFKU jf. paragraf 42, stk. 10 i folkeskoleloven

  Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Ole Svendsen (A):

  Delegationsplanen anbefales overfor ØU/KB

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Peter Læssøe (T) begærede separat afstemning om punkterne 1-14 fra BFKU.

  Borgmesteren foreslog en samlet afstemning om punkterne 1-14:

  For stemte                        5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Godkendt

  Herefter samlet afstemning af punkterne 1-14 fra BFKU:

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  T genfremsatte ændringsforslagene fra BFKU den 13. januar 2016 (spørgsmål 1-14 fra ændringsforslag 1 og spørgsmål 1-5 fra ændringsforslag 2). Forslagene blev sat til afstemning samlet.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 9 (Helle Barth (V), Eik Dahl Bidstrup (V)+A+C+O)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (V)+I)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at delegationsplanen godkendes i sin helhed, dog med den præcisering, at større organisatoriske omlægninger, eller ændringer i ledelsesstruktur altid skal godkendes politisk i ØU efter eventuel indstilling fra fagudvalg. SSU bemyndiges til på deres temamøde at godkende delegationsplanen alene med det fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning forelægges KB til orientering.

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (L+T)

  Godkendt

  T-gruppen finder ACOV’s modvilje mod at forbedre delegationsplanen uforståelig. Det virker eksempelvis ulogisk, at ACOV ikke ønsker indarbejdelse af høringsberettigede

  Bilag

 • 6
  Elevernes ferieplan 2016-17
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget godkender ferieplanen 16/17.

  SAGSFREMSTILLING:

  Elevernes ferieplan 2016/17 har nu været i høring hos skolebestyrelserne, som ikke har nogen bemærkninger til denne.

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender udkastet og anbefaler den overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  Kommunalbestyrelse den 28. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Anbefales overfor ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Skolernes økonomi 2016
  Sagsid.: 16/24

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleårets planlægning.

  Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2015 godkendt budgettet for 2016-19.

  Administrationens hensigt er fortsat at vurdere, hvorledes budgetudmeldingen og styringen af økonomien kan gøres lettere og at Opus økonomisystemet kan udnyttes optimalt.

  Skoleafdelingen arbejder fortsat på at lægge en række mindre budgetposter ud på skolerne, herudover at se på om der er puljer, der kan lægges ud på skolerne fremfor, at der skal søges til diverse formål, f.eks. skoleafdelingens støttepulje. Hensigten er at skoleledelserne fra dag et i budgetåret skal kende deres budgetter og undgå konstante ansøgninger og drøftelser om puljemidler. Dette arbejde fortsætter i 2016.

  De største poster på skolernes budgetter er:

  1. Løn – personale

  2. Undervisningsmidler(rammebeløb)

  3. Indkøb og anskaffelser

  4. Indvendig vedligeholdelse

  Det samlede lærerlønsbudget er i 2016 85.395.572 kr. fordelt på de 2 skoledistrikter efter elevtal på 1173 på Dragør Skole og 728 på St.Mag-leby Skole, i alt 1901 elever. De seneste elevtal er dog 1164 og 751, i alt 1915 elever, hvorfor der snarest foretages en budgetomplacering med virkning fra 1/1-16. Der kan ske yderligere omplaceringer, når det nye skoleår starter i august.

  Det samlede SFO lønbudget er i 2016 27.016.447 kr. fordelt på SFO Nord med 15.716.157 kr. og SFO St.Magleby med 11.300.290 kr., efter elevtallene 468 og 305, i alt 773 SFO elever. De seneste elevtal er dog 466 og 316, i alt 782 SFO elever, hvorfor der også her foretages en budgetomplacering.

  De netop vedtagne budgetter for 2016 på de 2 skoler samt for SFO’erne er vedlagt som bilag.

  Støttepulje i folkeskoleregi.

  Puljen på 584.931 kr. er nu lagt ud i skolernes lærerlønsbudgetter efter elevtalsfordeling. Puljen har tidligere primært været brugt til ”synseleverne” og en fleksjobber.

  Reformpuljen

  Puljen er fordelt på lærerlønsbudgettet med 1.850.000 kr. årligt, 500.000 kr. er overført til Ungdomsskolen til en stilling som naturvejleder og 200.000 kr. til grejbank. Musik- og Kulturskolen har fået overført 250.000 kr. til en halv stilling til en række faste forløb i folkeskolen, er dog senest ændret af BFKU den 14. januar 2015, således at Musik- og Kulturskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet. Ialt er 2.800.000 kr. budgetomplaceret fra reformpuljen.

  Reformpuljens restbeløb er herefter 781.210 kr., til disposition for skoleafdelingens videre arbejde.

  Skoler, ledelsesudvikling.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat 230.000 kr. i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og fremefter til ledelsesudvikling på skolerne. Budgettet i 2016 er 571.399 kr.

  Bevilling til ledelsesteams på skolerne.

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 budgettet og fremefter afsat 2,6 mio. kr. til de nye ledelsesteam. Beløbene er tilført skolerne.

  Kompetencebeløb.

  Dragør Kommune modtager i 2016 419.146 kr. i statslige kompetenceudviklingsmidler. Tilskuddet vil blive overført til kommunen.

  ”Tårnbypengene”

  Delaftale 2-1 vedrører betaling for specialklasser til Tårnby Kommune har nået et leje, hvor der kun er ganske få specialklasseelever tilbage, og aftalen indeholder fra 1. august 2015 økonomi til 7 elever.

  De frigivne midler er efter Kommunalbestyrelsens beslutning fordelt i 2016 med 1.526.850 kr. til skolerne efter elevtalsfordeling, 915.840 kr. til ansættelse af 2 inklusionsvejledere og en restpulje i forvaltningen på 435.800 kr. til akutte formål.

  Inklusionsøkonomi.

  Børn og Pædagogik har fortsat en pulje, som i 2016 er på 413.837 kr. til diverse formål.

  Skoleområdets pulje er sammen med dele af ”Tårnbypengene” blevet til 4 inklusionsvejledere, 1 på hver af skolernes matrikler og 1 i Børn og Pædagogik.

  Herudover er der i Sektor 03, Folkeskole afsat 205.910 kr. til efteruddannelse i forbindelse med inklusion.

  Skolerne er lønsumsstyret og decentraliseret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  ACOV forslår at redegørelsen tages til efterretning.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  ”Liste T ønsker et opdateret og retvisende økonomisk grundlag for at kunne stemme for punktet.”

  Bilag

 • 8
  Forslag fra formanden - Opfølgning på inklusionsindsatsen
  Sagsid.: 16/7

  ANBEFALING:

  Sagens fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 2. januar 2016 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Formanden foreslår, at udvalget drøfter, hvordan udvalget ønsker opfølgning på inklusionsindsatsen og hvordan udvalget kan kvalificere sine drøftelser af dette område.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  På baggrund af udvalgets drøftelser fremkommer forvaltningen med nyt oplæg til, hvordan udvalget fremadrettet kan få opfølgning på inklusionsindsatsen”

 • 9
  Forslag fra A - Skoleledelsessituationen i Dragør
  Sagsid.: 16/11

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af den 21. december 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”"Henset til seneste melding om skoleledelsessituationen i Dragør, skal jeg anmode om, at BFKU tilstilles en redegørelse snarest og i sit møde drøfter den aktuelle situation, hvorfor den er opstået, og forventning til hvorledes ledelsessituationen håndteres frem til at to nye skoleledere er ansat og påbegyndt. Dette andragende handler altså om ledelsessituationen på begge skoler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Sagen drøftet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Sagen drøftet.

 • 10
  Forslag fra Liste T - drøftelse af skoledagens længde
  Sagsid.: 16/9

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 4. januar på vegne af Liste T anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Liste T ønsker, at udvalget drøfter, om skoledagen i Dragør er for lang, og om pausemønstret skal ændres.

  Baggrund:

  7. oktober var der en afstemning i udvalget om muligheden for kortere skoledag i Dragør enten ved at søge dispensation til nedlægning af Lektiecafe og UU eller ved indførelse af 2-lærerordning. Det er Liste T"s vurdering, at afstemningen havde karakter mere af landspolitiske markeringer snarere end et reelt ønske om at gøre skoledagen kortere.

  Derfor ønsker Liste T, at udvalget tager en drøftelse om skoledagens længde i Dragør og samtidig drøfter, om pausemønstret - hvor eleverne holder i alt 1 times pause midt på dagen - er den rigtige måde at organisere dagen på. Det er Liste Ts opfattelse, at diskussionen skal tages nu, hvis der skal ske ændringer til skoleåret 2016/2017.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Annette Nyvang (T) fremsatte følgende forslag:

  Liste T foreslår, at udvalget beder skolebestyrelserne, elevrådene og MED om deres vurdering af skoledagens længde i Dragør og eventuelle ønsker til ændringer af skoledagen (det være sig afskaffelse af lektiecafe, understøttende undervisning, to-lærerordning eller andre ideer) samt en vurdering af den nuværende organisering af pauser.

  For stemte:

  3 (T+O)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACV:

  ACV foreslår med udgangspunkt i, at der efter det oplyste er tilfredshed hos ledelse, medarbejdere og skolebestyrelser med rammerne for udførelsen af den understøttende undervisning, at skolerne sikres arbejdsro og evt. drøftelser om ændret rammer for dette genoptages såfremt der kommer anmodninger fra skolerne

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T+O)

  Godkendt.

 • 11
  Meddelelse - Børnemiljøvurderinger 0-6 årsområdet
  Sagsid.: 15/2835

  SAGSFREMSTILLING:

  Institutionerne på 0-6 årsområdet har udarbejdet Børnemiljøvurderinger i 2015.

  For at sikre inddragelse af børnehavebørnenes oplevelse, har forældrene fået login til DCUMs (Dansk Center for Undervisnings Miljø) Børnemiljøtermometer. Det har været en succes de tidligere år, men svarprocenten er lav flere steder i 2015. I Hollænderhuset var svarprocenten så lav, at forældrene har fået et nyt login og en opfordring til at tage samtalen om børnemiljøet med deres børn i begyndelsen af 2016.

  Flere institutioner har i handleplanerne på Børnemiljøvurderingerne fokus på børnenes manglende mulighed for private toiletbesøg, og der er lidt udfordringer med børn, der oplever larm og børn der mangler plads til vilde lege,

  Der er børn, der oplever, at de bliver drillet, men de fleste af børnene oplever også, at de hurtigt bliver gode venner igen.

  Af handleplanerne fremgår det, at pædagogerne vil være nysgerrige på, i hvilke situationer børnene fx oplever, at der mangler plads til vilde lege. Pædagogerne vil være nysgerrige for at de kan tage dialogen med børnene om på den ene side hensynet til de, der oplever, at der er larm i børnehaven og på den anden side hensynet til dem, der gerne vil lege mere vilde lege.

  Forvaltningen træffer sammen med lederne af 0-6 årsområdet beslutning om, hvordan børnemiljøet fremadrettet skal undersøges. Hjernen og Hjertet er den digitale platform, hvorpå institutionerne fremover skriver de pædagogiske læreplaner og Børnemiljøvurderinger.

  Institutionernes Børnemiljøvurderinger er vedlagt som bilag til sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevænget, jf. BFKU’s beslutning herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Taget til efterretning.

 • 13
  Meddelelse - Projekt 'Styrkede overgange fra dagtilbud til skole'
  Sagsid.: 15/2822

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har ansøgt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om et tilskud til projekt ’Styrkede overgange fra dagtilbud til skole’. Ansøgningen er blevet imødekommet med et tilskud på 494.925 kr. Dragør Kommune har selv en egenbetaling på 168.485 kr., som finansieres af puljen til ”Bedre kvalitet i dagtilbud”.

  Projektet forløber fra 15. januar 2016 til den 30. oktober 2016 og evalueres løbende med henblik på at opsamle erfaringer og udvikle en drejebog for overgangsårene fremover.

  I ansøgningen er der blevet lagt vægt på, at der skal skabes en rød tråd for børnene i det år, hvor de går fra børnehave til fritidsordning og til skole, så det enkelte barn ikke oplever unødig brud i deres trivsel og læring. Med dette projekt ønsker Dragør Kommune at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger og udvikle en fælles grundfaglighed, med henblik på at udvikle et bæredygtigt fundament for praksisudvikling på tværs af organisationer og professioner.

  Med en fælles grundfaglighed får pædagoger og lærere et fælles fundament, som kan fremme børnenes udvikling af robusthed (resiliens). Opgaven er derfor at udvikle en fælles faglighed ”den røde tråd” i det praktiske, pædagogiske og tværprofessionelle arbejde med børn, imens de bevæger sig fra børnehave til fritidstilbud og til skole. Alle parter omkring børnene inddrages, herunder også forældrene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune egenbetaling på 168.485 kr. findes i puljen til ’bedre kvalitet i dagtilbud’.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Taget til efterretning.

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 13. januar 2016

  Karina Møller er inviteret til møde hos AP Møller i forhold til økonomisk støtte til læringscentrerede undervisning.