Skip navigationen

Referat

Onsdag den 03. februar 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Afbud fra Birger Larsen(O), Morten Drejer(O)indkaldt som suppleant
 • 1
  NERF-drengene fra Klub Dragør på besøg
  Sagsid.: 16/201

  RESUMÉ:

  Udvalget takkede for et godt oplæg og støtter drengene i at få udbredt NERF til andre klubber udenfor Dragør.

  INDSTILLING:

  Intet at bemærke

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden har inviteret NERF-drengene Simon Suh Iversen, William Bornø-Aarseth og Emil Bryde Swatzh fra Klub Dragør på besøg, så udvalget kan blive orienteret om det arbejde drengene lægger i Klub Dragør. Der er afsat 20 minutter til orienteringen.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Udvalget takkede for et godt oplæg og støtter drengene i at få udbredt NERF til andre klubber udenfor Dragør.

  Morten Drejer (O) var ikke til stede.

 • 2
  Forslag til ny struktur for markedsførings- og kulturpulje
  Sagsid.: 16/169

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. august 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til en ny struktur for markedsførings- og kulturpuljen. Dette foreligger nu, og har til hensigt at sikre en mere sammenhængende sagsbehandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Markedsføringsgruppen nedlægges, og fremtidige bevillinger uddeles løbende af administrationen

  2.

  at

  den fremtidige markedsføringspulje udelukkende bruges til markedsføringsaktiviteter, mens aktiviteter samles under kulturpuljen, der omdøbes til kultur- og eventpuljen

  3.

  at

  der sker en omfordeling af midlerne, således at markedsføringspuljen fremover er på 70.000 kr., mens kultur- og eventpuljen er på 154.805 kr.

  4.

  at

  der gives en tillægsbevilling til Sektor 04 Kultur og Fritid på 43.269 kr. og ligeledes en tillægsbevilling til Sektor 09 Forvaltning på 43.269 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. august 2015 at der skulle udarbejdes et forslag til ny administrativ praksis i forbindelse med markedsførings- og kulturpuljen.

  Der har hidtil eksisteret henholdsvis en administrativt styret kulturpulje på ca. 110.000 kr./år og en markedsføringspulje på et tilsvarende niveau, som er blevet uddelt af en politisk nedsat markedsføringsgruppe via tre årlige uddelinger.

  De to puljer er blevet administreret vidt forskelligt. Således har kulturchefen i samarbejde med bibliotekets ledelse forestået en løbende uddeling af kulturpuljen, med udgangspunkt i den vedtagne kulturpolitik. Markedsføringspuljen har haft en særlig nedsat markedsføringsgruppe, som via tre årlige ansøgningsfrister og politisk udarbejdede dagsordner har tildelt midler til projekter, som synliggør Dragør.

  I budget 2016-19 er der i lighed med tidligere afsat en markedsføringspulje lydende på 113.269 kr. under sektor 09 Forvaltningen(ØU) og 111.536 kr. til en kulturpulje under sektor 04 Kultur og Fritid(BFKU).

  Det foreslås, at de to hidtidige puljer tænkes sammen i en ny struktur, og at der for begge puljer sker en løbende administrativ udmøntning.

  Der er i høj grad blevet givet tilskud til lignende projekter i de to puljer, og visse projekter har endda nydt støtte fra begge. Endvidere har markedsføringspuljens fokus været noget bredere end decideret markedsføring, og navnet har været delvis misvisende. Reelt har det vist sig, at behovet for støtte til aktiviteter har været større end behovet for markedsføring. En ny praksis kunne derfor med fordel se således ud:

  · Dragør Kommune offentliggør udmøntningen af en ny ”Kultur- og Event-pulje”, som tilsvarer den eksisterende, men kan bevilge bredere til eventprægede aktiviteter, og i det hele taget har fokus på aktiviteter.

  · Puljen uddeles af kulturchefen, og er på samlet 154.805 kr.

  · De resterende 70.000 kr. uddeles af erhvervschefen i dialog med kulturchefen, og går til ren markedsføring af Dragør – dvs. ikke til aktiviteter.

  · Kriterierne for tildeling er fokuseret på nye aktiviteter, som skaber liv i Dragør, kulturelle oplevelser for borgerne og synlighed i hovedstadsregionen.

  · Puljerne kan hermed understøtte de mange begivenheder og events, som Dragør skal være yderligere kendt for.

  · Begge puljer afrapporteres årligt til BEPU/BFKU

  Puljestruktur:

  Puljenavn

  Beløb i dag 2016

  Administration i dag

  Foreslået

  beløb

  Foreslået administration

  Markeds-føringspuljen

  113.269 kr.

  Markeds-

  Førings-

  gruppen

  70.000 kr.

  Erhvervschef/

  kulturchef

  Kulturpuljen

  111.536 kr.

  Bibliotekslederen

  154.805 kr.

  Kulturchef/

  biblioteksleder

  LOVE/REGLER:

  Ændringen betyder nedlæggelse af markedsføringsgruppen, som er et udvalg under § 17 stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye struktur forudsætter, at der flyttes 43.269 kr. fra Sektor 09 Forvaltning(ØU) til Sektor 04 Kultur og Fritid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ændringen understøtter erhvervs- og turismestrategien, idet der sikres en mere konsistent eventudvikling og markedsføring af Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at BFKU tildeler midler fra ”Kultur- og Event-puljen”, mens BEPU uddeler midler fra ”Markedsføringspuljen”, og ordningen evalueres efter 1 år.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Udvalget følger anbefalingen fra BEPU.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Drejer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefaling fra BEPU samt ad 2+3+4

  For stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme 1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt med en præcisering af, at markedsføringsgruppen nedlægges som et § 17, stk. 4 udvalg.

 • 3
  Kortlægning af frivillighed og udmøntning af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  RESUMÉ:

  Administrationen fremlægger kortlægning over aktivt medborgerskab samt udkast til indsatser i den handleplan, der udmønter politik for aktivt medborgerskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kortlægningen af aktivt medborgerskab og udkastet til indsatser i handleplan tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i Dragør Kommune besluttede alle på møder i november, at der i forbindelse med udmøntningen af politik for aktivt medborgerskab skulle iværksættes en kortlægning af aktiviteter på området.

  Administrationen har i den mellemliggende tid udarbejdet vedlagte overblik, der dog ikke kan siges at være udtømmende, fordi medborgerskab ud over organiseret frivillighed også kan bestå i, at naboer hjælper hinanden med f.eks. at klippe hæk, eller at der samles affald på stranden. Denne underskov af aktiviteter kan ikke kortlægges.

  Listen består derfor af eksempler på initiativer og foreninger, som berører et større antal borgere, og som i et eller andet omfang har haft dialoger med Dragør Kommune. Således er den samlede viden indhentet via interview med afdelingscheferne i Dragør Kommune og samtaler med frivillige i byen.

  Administrationen arbejder desuden på baggrund af disse interview og samtaler med følgende udkast til handleplan for udmøntning af politikken for Aktivt Medborgerskab:

  • Lette adgangen til udlån af kommunens lokaler
  • Oprette en fælles aktivitets- og eventkalender
  • Uddele og synliggøre initiativpris og fejre ”Frivillig Fredag”
  • Afsøge muligheden for at lave en on-line ”børs” for frivillighed
  • Synliggøre mulighederne for at involvere sig i lokalsamfundet på den nye www.dragoer.dk og skabe én indgang til dialog med kommunen
  • Kompetenceudviklingsforløb

  Desuden er der løbende dialog om mulighederne for at styrke samarbejdet mellem kommune og frivillige på de enkelte fagsektorområder, f.eks. ved samarbejde mellem Wiedergårdens frivilliggruppe og Enggården om liv på Enggården i eftermiddags- og aftentimerne, historieløbet, eller beskyttelse af planter som brændeskærmen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelse af udmøntningsplanen den 10. december 2015, at administrationen udmønter midlerne på baggrund af drøftelser af udkast til handleplaner i de enkelte fagudvalg primo 2016. Der er afsat kr. 200.000 til udmøntning af politik for aktivt medborgerskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke planlagt høringer, men forvaltningen er i dialog med grupper af frivillige, og vil fortsætte denne indsats for at sikre tilpasning af de beskrevne initiativer til de frivilliges ønsker.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen relaterer sig til Politik for Aktivt Medborgerskab, som er vedtaget 22. juni 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget 11. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Sagen tages til efterretning for så vidt angår eget udvalg.

  For stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  Liste T foreslår:

  At forvaltningen undersøger, hvad en halvtids Frivillighedskonsulent kan bidrage med til frivillighedspolitikken.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Formanden foreslår at sagen forelægges på ny med en mere deltaljeret udmøntningsplan.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU at sende sagen tilbage.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Sagen forelægges på ny med en mere deltaljeret og ambitiøs udmøntningsplan.

  For stemte:

  2 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2(I+O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+V)

  Faldet.

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  4 (I+ Svend Mathiasen (Løsgænger)+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Sagen sendes tilbage til administrationen og forelægges på ny for ØU med en mere deltaljeret udmøntningsplan.

  Bilag

 • 4
  Procesplan for udviklingsplan "Aktivt Dragør"
  Sagsid.: 15/1005

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at procesplanen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter et dialogmøde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Hollænderhallens brugerbestyrelse i oktober 2015, besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at Skole- og Kulturforvaltningen i samarbejde med ovenstående aktører skulle udarbejde en procesplan for hvordan Dragør kommune over de kommende år arbejder med udvikling af Hollænderhallens områder, idrætten og kommunens faciliteter.

  Procesplanen foreligger i sagens bilag, og bygger på to dele:

  1. En fritidsanalyse af borgernes behov i forbindelse med en aktiv fritid
  2. Et tværgående samarbejde mellem Plan og Teknik og Skole- og Kulturafdelingen omkring området der i planstrategien 2015 ”Fremtid med forankring”, er beskrevet som ”aktivt knudepunkt i Store Magleby”

  Resultatet af ovenstående forventes samlet beskrevet i en udviklingsplan for et ”Aktivt Dragør”.

  Denne tilgang sigter mod at imødekomme:

  -

  Det politiske ønske om at drøfte, hvordan Hollænderhallen og området omkring hallen kan udvikles i en ny forståelse.

  -

  Ønsket om en afdækning af borgernes behov i forhold til forenings- og fritidslivet i Dragør, med henblik på at denne kan give input til fremtidige planer for udviklingen af de fysiske rammer til forenings- og fritidsbrug.

  Baggrund:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møderne i BFKU den 4. marts 2015 og den 3. juni 2015, at forvaltningen undersøgte udviklingsplanen for Hollænderhallen.

  I august 2015 fremlagdes et analysetilbud fra Idrættens analyseinstitut for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, som udvalget ikke godkendte. I stedet blev Folkeoplysningsudvalget og Hollænderhallens brugerbestyrelse indkaldt til dialogmøde i oktober 2015.

  Dette har forskudt den oprindelige proces, således at andre tiltag i forbindelse med ny svømmehal, aktivt knudepunkt og facaderenovering af Hollænderhallen allerede er iværksat. Derfor er det afgørende at sikre samarbejde og koordinering mellem de involverede forvaltninger, så forskellige brugerinddragelsesprocesser bliver så meningsgivende som muligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været drøftet med Folkeoplysningsudvalget den 25. november 2015, og planen er drøftet af Hollænderhallens brugerbestyrelse i januar 2016.

  Brugerbestyrelsen tager procesplan for udviklingsplan ”Aktivt Dragør” til efterretning og ser frem til det videre arbejde.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Et enigt udvalg tager procesplanen til efterretning med den bemærkning af hallinspektøren også sidder med i koordinationsgruppen.

  Bilag

 • 5
  Ny organisering af Institutionssamrådets møder
  Sagsid.: 15/2320

  RESUMÉ:

  På bagrund af drøftelser på BFKUs møder den 7. oktober 2015 og den 2. december 2015 er forvaltningen på mødet den 2. december 2015 blevet bedt om et oplæg til en fremtidig struktur for Institutionssamrådet.

  Institutionssamrådet har ligeledes drøftet rådets mødestruktur og indhold den 22. september og den 17. november 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Institutionssamrådet fastholdes

  2.

  at

  der afholdes to årlige møder

  3.

  at

  at sagen sendes i høring

  SAGSFREMSTILLING:

  På bagrund af drøftelser på BFKUs møder den 7. oktober 2015 og den 2. december 2015 er forvaltningen på mødet den 2. december 2015 blevet bedt om et oplæg til en fremtidig struktur for Institutionssamrådet.

  Institutionssamrådet har ligeledes drøftet rådets mødestruktur og indhold den 22. september og den 17. november 2015.

  Forvaltningen anbefaler, at Institutionssamrådet fastholdes for at sikre en fortløbende dialog mellem forældre og politikere på dagtilbudsområdet.

  Til at supplere Institutionssamrådets møder er der forslag om et årligt Børn- og Ungetopmøde for det samlede 0-18 årsområde og et årligt dialogmøde for de enkelte områder. På den baggrund foreslår forvaltningen, at Institutionssamrådet afholder to årlige møder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget skal i høring i Institutionssamrådet, Forældrenævnet og forældrebestyrelser på 0-6 års området.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Ad.1

  Godkendt

  Ad.2

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At der afholdes 3 årlige møder

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  At der afholdes 2 årlige møder samt et topmøde.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad.3

  Godkendt.

 • 6
  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO 2016
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Folkeskoleloven tilsiger at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og godkende mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO tages til efterretning og sendes i høring i Skolebestyrelserne

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskolelovens § 40 stk. 4 tilsiger, at der skal udarbejdes en mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger. Administrationen har modtaget en mål- og indholdsbeskrivelse fra henholdsvis Dragør Skole SFO og St. Magleby Skole SFO (se bilag).

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager disse til efterretning og sender dem i høring i skolebestyrelserne.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4 i Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Mål- og indholdsbeskrivelserne for SFO’erne sendes i høring i skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Sagen udsættes en måned, så forvaltningen kan konsolidere SFO’ernes udkast til mål- og indholdsplaner.

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Høringssvar ang. elevvenlig kommune
  Sagsid.: 15/2564

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget tager høringssvarene til efterretning.

  2.

  at

  Dragør Kommune indgår partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  På anbefaling fra Det rådgivende skoleråd besluttede BFKU at indgå partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig kommune, samt at sende beslutningen i høring hos elevråd og skolebestyrelser.

  Ved høringsfristen var indkommet svar fra Dragør skoles skolebestyrelse, Store Magleby skoles skolebestyrelse, og Store Magleby skoles ”store elevråd”. Der er ikke modtaget selvstændige svar fra elevrådene på Dragør skole.

  Alle finder partnerskabet en god ide, og de eneste der har yderligere kommentarer er Dragør skoles skolebestyrelse, som foreslår, at der opsættes konkrete mål for arbejdet, der sikrer at eleverne oplever, at de har reel medindflydelse. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der indgås partnerskab for tre år ad gangen, hvor kommunen skal betale en årlig partnerskabsafgift til DSE.

  Partnerskabsafgiften består af:

  - Et grundbeløb til opstart: 10.000 kr.

  - Årlig skolebetaling fra 2016: 10.000 kr.

  Udvalget besluttede 2/12-15, at udgiften afholdes indenfor egne rammer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalgte den 3. februar 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Ad.1+2

  Godkendt.

  Udvalget bemyndiger forvaltningen til at konsekvensrette styrelsesvedtægten.

  Bilag

 • 8
  Hollænderhallens styrelsesvedtægter
  Sagsid.: 16/228

  RESUMÉ:

  Hollænderhallens styrelsesvedtægter er forældelede og trænger til at blive revurderet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter udkastet til en ny styrelsesvedtægt for Hollænderhallen

  Og evt.

  2.

  at

  udkastet sendes i høring hos relevante brugerbestyrelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hollænderhallens nuværende styrelsesvedtægter er fra 2003 og dermed forældede. Halinspektøren Steen Jørgensen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et udkast til en ny styrelsesvedtægt, som udvalget kan drøfte (se bilag 3, hvor ændringerne præciseres).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Evt. lokale brugerbestyrelser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Der forelå 3 ændringsforslag.

  1.

  Formanden Kenneth Gøtterup (C) foreslår,

  ”at udkastet sendes i høring med den tilføjelse at brugerbestyrelsen fremadrettet sammensættes med op til 7 medlemmer – alle valgt blandt foreningerne der bruger Hollænderhallen. Dragørs skolevæsen tilbydes en observatørplads med taleret.”

  2.

  Liste T foreslår,

  ”At forslaget til styrelsesvedtægt sendes i høring med følgende ændring:

  4 medlemmer med stemmeret vælges af de klubber/foreninger, der benytter

  Dragør kommunes idrætshaller og faciliteter.

  1 medlem med stemmeret vælges af skolerne.

  1 medlem med stemmeret vælges af personalet.

  1 medlem med stemmeret vælges fra FOU udvalget.

  1 medlem uden stemmeret vælges af Kommunalbestyrelsen

  Halinspektøren er sekretær for brugerrådet og deltager i brugerrådets møder uden stemmeret.”

  3.

  Liste A foreslår,
  ”Sagen udsættes en måned til afklaring.”

  Formanden satte Liste A’s ændringsforsalg til afstemning.

  For stemte:

  6(A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1(C)

  Godkendt.

  I konsekvens heraf bortfalder ændringsforslag 1 og 2.

  Bilag

 • 9
  Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet
  Sagsid.: 16/4

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børn og Pædagogik har med ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016”udarbejdet nye kvalitetsstandarder for tilsyn.

  Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet har tidligere som udgangspunkt været tredelt. Først en samtale med lederen/ledelsen, derefter et eller flere tilsyn i den pædagogiske praksis og afsluttende en tilbagemelding og drøftelse af mødet i praksis på et personalemøde.

  Evalueringsinstituttet udkom i 2015 med ”Pædagogisk tilsyn, -evaluering af kommunernes tilsyn med daginstitutioner”. Rapporten har særligt fokus på kommunernes systematik, indhold, uvildighed og udvikling i tilsynet.

  I ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016” er der lagt en kadence ind på 1½-2 år, det er for at skabe tydelighed omkring intervallet for pædagogisk tilsyn.

  Den digitale platform ”Hjernen og Hjertet”, har et tilsynsmodul i forhold til fx pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger. Den digitale platform giver mulighed for at trække rapporter på de udvalgte områder. Dette sikrer uvildighed og ensartethed i den del af tilsynet.

  Med ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet 2016” er der både et uvildigt tilsyn og et subjektivt tilsyn, ligesom der er et formelt tilsyn og et uformelt tilsyn. Det subjektive tilsyn er der, hvor tilsynet er i den pædagogiske praksis. Det er et øjebliksbillede, men det kan anvendes til at perspektivere den pædagogiske praksis og tænkning. Det er erfaringen, at det er et godt supplement til den formidlede praksis.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Udvalget besluttede. at udsætte sagen til næste møde, hvor forvaltningen forud for mødet har fremsendt notat om, hvordan ressourcerne fra den ledige pædagogiske konsulent stilling skal anvendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Ændringsforslag fra Kenneth Gøtterup(C):

  Tilsynet med private institutioner foretages af dagtilbudschefen.

  Godkendt.

  Kvalitetsstandarden incl. ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - ressourceanvendelse Børn og Pædagogik
  Sagsid.: 16/214

  RESUMÉ:

  I forbindelse med at den pædagogiske konsulent tiltrådte stillingen som dagtilbudschef, er der en ledig stilling i Børn og Pædagogik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 13. januar 2016 at udsætte sagen om ”Kvalitetsstandarder for tilsyn på 0-6 årsområdet til næste møde, hvor forvaltningen forud for mødet har fremsendt notat om, hvordan ressourcerne fra den ledige pædagogiske konsulent stilling skal anvendes.

  I forbindelse med den pædagogiske konsulent tiltrådte stillingen som dagtilbudschef, er der en ledig stilling i Børn og Pædagogik. Den nye dagtilbudschef har med sin baggrund som pædagogisk konsulent givet afdelingen nye muligheder på det pædagogfaglige område. Dagtilbudschefen kan således f.eks indgå i de pædagogfaglige processer og i det faglige tilsyn på en anden måde end tidligere. Dette sker i tæt samarbejde med afdelingens øvrige pædagogiske kompetencer på 0-6 års området. 

  Det betyder, at Børn og Pædagogik ansætter en konsulent på 0-6 årsområdet, som får til opgave at understøtte afdelingens arbejde med at:

  · udarbejde sager til BFKU og Kommunalbestyrelsen, analyser, notater, og procesplaner

  · Administrative opgaver, herunder økonomistyring, i relation til 0-6 årsområdet 

  · Diverse forskellige ad hoc opgaver såsom f.eks tværgående opgaver på 0-18 årsområdet, proces facilitering,  mv.

  Formålet med den nye stilling er således at understøtte ledelsens opgave i forhold til at løfte afdelingens samlede opgaver og bidrage til kapacitet til udvikling. Dette sker indenfor afdelingens ressourceramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritid og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Til efterretning.

 • 11
  Meddelelse - Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  INDSTILLING:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevænget, jf. BFKU’s be-slutning herom.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Til efterretning.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Annette Nyvang (T) spurgte til Skolepolitiske mål/Pædagogisk referencegruppe.

  Administrationen orienterede.

  Annette Nyvang (T) spurgte til sag om Børn og Unge politik.

  Administrationen undersøger.

  Annette Nyvang (T) spurgte til sag om Børn med særlige vilkår

  Administrationen undersøger

  Annette Nyvang (T) spurgte til sag om IT politikken og Rammenotat vs.3,0.

  Administrationen oplyste, at disse sager kommer på BFKU’s møde i marts.

  Allan Holst (A) orienterede om museumsprocessen, som kommer på dagsordenen i Udvalget her i foråret.

  Kenneth Gøtterup (C) orienterede om sin deltagelse i skolelederseminar.

  Annette Nyvang (T) spurgte til evaluering af inklusionsindsatsen.

  Administrationen orienterede

  Annette Nyvang (T) spurgte til overblik over verserende sager.

  Administrationen orienterede.

  Administrationen orienterede om indenrigsministeriets offentliggørelse af skolernes ranking.

  Allan Holst (A) om brug af medierne til at fortælle de gode historier.