Skip navigationen

Referat

Onsdag den 02. marts 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Peter Læssøe (T) anmodede om at sag 16 meddelelsespunkt: SFO kapacitet og udfordringer ændres til et behandlingspunkt.
Godkendt
Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Forslag til ny IT- og mediestrategi på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1052

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler den overordnede ramme for en ny IT- og mediestrategi på skoleområdet. Der skal tages stilling til om strategien skal anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter udkastet til en ny IT- og mediestrategi.

  2.

  at

  At IT- og mediestrategien sendes i høring i skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  På foranledning af udvalget er administrationen blevet bedt om at komme med et udkast til en IT strategi på skoleområdet. Administrationen har været i dialog med It-vejledere, skoleledere og IT-afdelingen, og vedlægger hermed udkastet til en ny IT- og mediestrategi.

  Administrationens finder det væsentlig med en navneændring, således at ’medie’ bliver inkluderet. Til grund for dette ligger, at omtales strategien kun som en IT strategi, falder talen hurtigt på kun den tekniske del. Inddragelsen af ’medie’ favner bredere og sikrer at flere medier tænkes ind.

  IT og medier skal være med til at sikre elevernes trivsel og faglighed og er dermed med til at understøtte den kommende skolepolitik.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 3. juni 2015 godkendte udvalget syv fokusområder, der skal arbejdes efter de kommende år. På baggrund af den dialog, administrationen har haft med flere aktører vil administrationen gerne lægge op til en ændring af disse.

  Den første ændring består i at fjerne fokusområdet ’Bring your own device’. Hvis Dragør Kommune skal følge en ’Bring your own device’ tilgang giver det nogle udfordringer, som er væsentlige at adressere. ’Bring your own device’ tilgangen betyder nemlig, at eleverne kan medbringe alle slags enheder. En lærer skal således planlægge et undervisningsforløb, som er tilgængeligt på alle former for enheder. Det er dog ikke alle digitale læremidler, som nødvendigvis er tilgængelig til alle de enheder, som kan være til stede i den pågældende undervisningssituation. Ligeledes er der en problematik i forhold til, at det er kommunen som køber licenserne til de forskellige digitale læremidler, og disse må ikke bare installeres på elevernes egne enheder. Dette medfører en eventuel forsikringsmæssig problemstilling for enheder, der pludselig ikke virker mere.

  Administrationen lægger hermed op til en differentieret tilgang i forhold til enheder, hvor der satses på ensartede medier i undervisningssituationen, men at der i nogle fag og områder er mulighed for, at eleverne arbejder med deres egne enheder og derudover skal der stilles enheder til rådighed, der hvor der er en ensartet tilgang. Endvidere arbejdes der på nuværende tidspunkt på at indgå i projektsamarbejde med Google om at sponsorere Google Cromebook til Dragør Kommunes skolevæsen.

  Den anden ændring består i en tilføjelse af digital dannelse som fokusområde. Overalt er børn og unge i kontakt med digitale medier, og skolen har derfor en central opgave i forhold til udvikling af elevernes dannelse inden for IT og medier. Digital dannelse skal ses som tre spor, hvor der både er fokus på lærere, elever og forældre.

  Den videre proces for IT- og mediestrategien omhandler udarbejdelsen af en handleplan, hvor der sikres, hvordan der de kommende år arbejdes med de syv fokusområder på skolerne. Administrationen anbefaler, at IT- og mediestrategien bliver evalueret midtvejs, ultimo 2. kvartal i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ad.1

  Drøftet.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at ØU og KB er en del af beslutningsprocessen, sådan at økonomi og konsekvenser lægges fast.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt, med tilføjelse af at høringen udvides med høring af bibliotekerne.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at ØU og KB er en del af beslutningsprocessen, sådan at økonomi og konsekvenser lægges fast.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet.

  BFKU beslutning:

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Ændring af Hollænderhallens styrelsesvedtægter
  Sagsid.: 16/228

  RESUMÉ:

  Sagen handler om en ændring af Hollænderhallens styrelsesvedtægter.

  Der skal tages stilling til udsendelse af vedtægtsudkastet i høring hos hallens brugerbestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udkastet til en ny styrelsesvedtægt for Hollænderhallen godkendes.

  2.

  at

  udkastet sendes i høring hos Hollænderhallens bestyrelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har senest været behandlet af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016 hvor det blev besluttet at udsætte sagen en måned for nærmere afklaring.

  Udvalget ønskede en afklaring af begrundelse og behov for de foreslåede ændringer og en oversigt over, hvori de væsentligste ændringer består.

  Administrationen kan oplyse følgende:

  De gældende vedtægter er fra 2003 og indeholder nogle bestemmelser, som må betragtes som utidssvarende i forhold til den måde kommuner administreres på i 2016.

  De gældende vedtægter indeholder desuden bestemmelser, som gør bestyrelsens kompetence uklar.

  De foreslåede ændringer tilsigter at tydeliggøre, at brugerbestyrelsen er et høringsberettiget organ, nedsat med henblik på at give brugerne medindflydelse på de eksisterende idrætsfaciliteter og benyttelsen af disse.

  På enkelte punkter fratager de foreslåede ændringer bestyrelsen kompetencer de er tillagt i gældende vedtægter. Der er tale om områder, som kommunen som myndighed har ansvar for, og som ikke lovligt kan delegeres til en brugerbestyrelse.

  Konkret tænkes her på, at brugerbestyrelsen bl.a. har indstillingsret vedrørende ansættelse og afskedigelse af personale samt – formelt – har ansvar for indgåelsen af kontrakt vedrørende forpagtningen af cafeteriet. Da det er kommunen, som har pligt til - og ansvar for - at iagttage bl.a. udbudsreglerne i forbindelse med et evt. udbud af hallens cafeteria, foreslås denne kompetence fjernet fra vedtægterne, således at det er tydeligt at udbuds- og kontraktansvaret ligger hos kommunen. Det samme gælder arbejdsgiveransvaret som også entydigt ligger hos kommunen.

  Det er administrationens vurdering, at disse beføjelser ikke lovligt kan forankres hos en bestyrelse som er sammensat af hallens brugerkreds, men som kommunen i øvrigt ikke har instruktionsbeføjelse over.

  Brugerbestyrelsens rolle i et evt. udbud vil være, at blive hørt i forbindelse med et evt. udbud, således at ønsker fra hallens brugere til f.eks. åbningstid, sortiment m.v. i videst muligt omfang kan medtages i udbuddet.

  Overordnet er det tanken, at de ændringsforslag som angår bestyrelsessammensætning og beslutningsdygtighed, ikke træder i kraft før ved begyndelsen af en ny kommunal valgperiode. Den siddende brugerbestyrelse vil således fortsætte uændret i indeværende valgperiode.

  De ændringer som er af mere formel karakter – som bl.a. vedrører tydeliggørelse af kompetenceforhold og driftsansvar m.v. – vil træde i kraft straks i forbindelse med den endelige vedtagelse.

  Oversigt over de øvrige foreslåede ændringer:

  Navneændring fra ”idrætshallernes bestyrelse” til ”idrætshallernes brugerråd”.

  Navneændringen tilsigter at tydeliggøre, at der er tale om en kreds af høringsberettigede, men at der ikke er forankret et egentligt driftsansvar hos rådet.

  Ændring af antallet af medlemmer fra 7 til 5, samt sammensætningen af disse – vedtægternes § 2:

  Denne ændring vil ikke træde i kraft før ved start af en ny kommunal valgperiode.

  Ændringen foreslås blandt andet med henblik på at afspejle virkeligheden og sikre at den aktuelle brugerkreds i videst muligt omfang får sæde i rådet. For eksempel er Dragør Idrætssammenslutning ikke længere aktiv og derfor heller ikke repræsenteret i bestyrelsen i dag.

  Det foreslås – i lys af den ændrede sammensætning -også at brugerrådet er beslutningsdygtig ved færre antal stemmer, samt at ekstraordinære møder kan afholdes på foranledning af færre medlemmers ønsker.

  § 3 tilføjelse af at konstituerende møde afholdes snarest muligt efter valget i Hollænderhallen frem for en konkret måned:

  Ændringen foreslås med henblik på at smidiggøre denne del af det administrative arbejde.

  § 4 stk. 3 tilføjelse af, at de ordinære møder har en maksimal varighed af 2 timer:

  Ændringen foreslås for at sætte en ramme om – og effektivisere – møderne i rådet.

  § 5 tilføjelse af, at brugerrådets formand udarbejder dagsorden sammen med halinspektøren:

  Ændringen foreslås med henblik på at tydeliggøre kompetenceforholdet og samarbejdet mellem brugerrådets formand og halinspektøren.

  § 7 ændring af, at det er halinspektøren som udarbejder oplæg til kommende budget og ikke brugerrådet:

  Ændringen foreslås fordi brugerrådet ikke har selvstændigt økonomiansvar over for Dragør Kommune – der er tale om en driftsopgave som påhviler halinspektøren.

  § 8 tilføjelse af, at halinspektøren er den daglige leder for alle ansatte under og i Hollænderhallen:

  Ændringen foreslås for at tydeliggøre, at der ikke er hverken arbejdsgiver- eller driftsansvar forankret i brugerrådet.

  Såfremt udkastet godkendes, sendes dette i høring i brugerbestyrelsen.

  Sagen vil blive fremsendt til behandling igen med henblik på endelig godkendelse af vedtægterne, når brugerbestyrelsens udtalelse foreligger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skal sendes i høring i idrætshallernes bestyrelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at brugerbestyrelsen fremadrettet består af op til 7 personer valgt mellem foreningerne der anvender HH.+ 1 medlem fra FOU og 1 medarbejderrepræsentant. Dragørs skolevæsen tilbydes en observatørpost med taleret, ligesom der stadig er en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at der ikke sættes et maks antal timer på mødernes længde.

  Godkendt


  Ændringsforslag fra C:

  ACOV foreslår at brugerbestyrelsen høres om det kommende budget

  Godkendt.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Liste T

  Liste T foreslår, at udkastet sendes i høring hos alle brugergrupper af Dragørs idrætsfaciliteter (iht. den gældende vedtægt), herunder skolerne, personale og FOU

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  ACOV foreslår at Sagen sendes i høring hos HH brugerbestyrelse og idrætlige sammenslutninger

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Liste T synes ikke, at udkast til nye vedtægter for "Idrætshallernes brugerråd" giver nok kompetence til brugerne af hallerne og ser frem til at inddrage brugerne af hallerne i høringen.

  Bilag

 • 3
  Henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter UNESCO-arbejdsgruppens anmodning om kommunal stillingtagen til den videre proces.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen, som ønsker en procesaftale i forhold til det videre sagsforløb, herunder kommunal stillingstagen til prospekt for ansøgninger til henholdsvis Europa Nostra Danmark og UNESCO.

  Skrivelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ændringsforslag fra T gruppen:

  Liste T foreslår, at udvalget i maj behandler Unesco-arbejdsgruppens prospekt med en beskrivelse af Dragør som europæisk og verdens kulturarv, samt et notat med nærmere redegørelse for mulige konsekvenser af en udpegning af Europa Nostra og UNESCO.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår at sagen tages til efterretning. Sagen genoptages når Unesco gruppen fremsætter yderligere materiale, sammen med forvaltningens notat om konsekvenser for Dragør kommune.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra A:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:   4 (T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Forslag fra A:

  A foreslår at sagen tages til efterretning. Sagen genoptages når

  UNESCO gruppen fremsætter yderligere materiale, sammen med forvaltningens notat om konsekvenser for Dragør kommune.

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsrapport 2015 med høringssvar
  Sagsid.: 15/536

  RESUMÉ:

  Sagen handler om kvalitetsrapport 2015 på skoleområdet. Der skal tages stilling til om udvalget vil anbefale rapporten overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2015 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  2.

  at

  de kommende skolepolitiske mål bliver inddraget i den kommende kvalitetsrapport 2016.

  3.

  at

  nøgletal fra kvalitetsrapporten, som sammenligner Dragør Kommune med andre lignende kommuner, bliver inddraget i den kommende kvalitetsrapport 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporten 2015 blev efter møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015 sendt i høring hos de to skolebestyrelser.

  Hensigten er, at kommende kvalitetsrapporter skal inddrage de lokalt fastsatte skolepolitiske mål, som Kommunalbestyrelsen godkender.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser, som er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelse den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger nærmere, hvad der ligger bag, at mange børn i Dragørs skoler siger, at de har ondt i hovedet, og at en stor gruppe føler, at lærerne ikke hjælper ’dig med at lære på måder, som virker godt’ og at lærerne ikke møder ”præcist til undervisningen”.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger nærmere, hvad der ligger bag, at mange børn i Dragørs skoler siger, at de har ondt i hovedet, og at en stor gruppe føler, at lærerne ikke hjælper ’dig med at lære på måder, som virker godt’ og at lærerne ikke møder ”præcist til undervisningen”.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger nærmere, hvad der ligger bag, at mange børn i Dragørs skoler siger, at de har ondt i hovedet, og at en stor gruppe føler, at lærerne ikke hjælper ”dig med at lære på måder, som virker godt” og at lærerne ikke møder ”præcist til undervisningen”.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  Kvalitetsrapporten 2015 tages til efterretning. Skolebestyrelserne opfordres til at man arbejder med et eller flere - efter eget valg - fokuspunkter, der nævnes i rapporten.

  Godkendt.

  Anbefalingen fra ØU:

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Årshjul for Skole og Kultur revideret feb 16
  Sagsid.: 15/1417

  RESUMÉ:

  Revideret årshjul fra Skole- og Kulturafdelingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager det reviderede årshjul til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skole- og kulturafdelingen har i august 2015 fremlagt et årshjul til at danne et overblik over kommende sager til politisk behandling i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Punkterne for årshjulet er vejledende og ændringer kan forekomme.

  I februar 2016 har administrationen gennemgået årshjulet, og forsøgt at konsekvensrette det med nye sager, der har været eller skal behandles, men som ikke fremgår af årshjulet. Derudover er der ændret tidspunkt for behandling for eksisterende sager, for at sikre nødvendig og ordentlig behandling.’

  Det reviderede årshjul for 2015/2016 er med som bilag.

  Bagudrettet er tilføjet følgende:

  I januar blev punkterne ”Klub Dragør” og Skolernes Ferieplan” drøftet.

  I februar blev punkterne ”Mål og indholdsplaner for SFO”, ”Elevvenlig kommune”, og ”Hollænderhallens styrelsesvedtægt” drøftet.

  Fremadrettet er tilføjet/ændret følgende:

  ”Oplæg til IT-strategi” er flyttet fra februar til marts, da det ikke var muligt at have materialet klar til dagsordenen i februar.

  ”Rammenotat vs. 3.0” er flyttet fra februar til marts for at sikre, at rammenotatet blev drøftet med skoleledelserne.

  ”Sygefravær oversigt over lærere og pædagoger” er slettet fra marts, idet orienteringen om sygefravær tilgår ØU.

  ”Skolepolitik” er flyttet fra marts til april, for at sikre inddragelse af skolebestyrelser og elevråd.

  ”Udbud af udearealer” er tilføjet april, da forvaltningen ønsker at sætte gang i processen omkring udvikling af skolernes udearealer.

  ”Styrelsesvedtægt for skolerne” er tilføjet april, da der foretages konsekvensrettelser.

  ”Orientering om SSP” er tilføjet april, jf. ønske om orientering til BFKU i forhold til aktuelle indsatser og udfordringer.

  ”Dialogmødestruktur for 0-18 års området” er tilføjet april, hvor høringsprocessen er afsluttet.

  ”SFO-mål og indholdsbeskrivelser” er tilføjet april, da det er ønsket kvalificeret siden mødet i februar.

  ”Skolepolitik” er tilføjet juni, hvor høringsprocessen er afsluttet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Liste T foreslår, at udvalget igen får status på sygefravær hos lærere og pædagoger.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 6
  Status på skoleindskrivning 2016
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Status på skoleindskrivning og SFO placering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen omkring skoleindskrivning til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen er nu overstået og forældrene har fået brev om optagelse på henholdsvis Dragør eller St. Magleby Skole.

  Sammenlagt er174 børn indskrevet, med henholdsvis 62 elever til St. Magleby, som opnår en klassekvotient for 0. klasse på 20,6 og 112 til Dragør Skole, som får en klassekvotient for 0. klasser på 22,4.

  Der er otte børn fra St. Magleby skoledistrikt, som er ønsket optaget på Dragør Skole, hovedsageligt med den begrundelse at de har søskende, som allerede er elever på skolen. Ligeledes har der været ni børn fra Dragør skoledistrikt, som er ønsket optaget på St. Magleby Skole, da de har søskende, som går der. Alle disse ønsker er blevet opfyldt med udgangspunkt i Styrelsesvedtægtens optagelseskriterier.

  13 børn er ønsket skoleudsat, hvoraf syv udsættelser er godkendt. I de øvrige seks tilfælde er der bedt om fremsendelse af en handleplan, udarbejdet i samarbejde med børnehaven, inden ansøgningen endelig kan godkendes.

  Derudover har tre børn fra Tårnby Kommune søgt om optagelse på Dragør Skole. Disse børn er afvist, med reference til styrelsesvedtægterne, som foreskriver, at vi ikke optager børn fra andre kommuner, hvis klassekvotienten overstiger 22.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

 • 7
  Folkeskolereformen vs. 3.0
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  Opdateret version af ”Rammenotat for implementering af Folkeskolereformen i Dragør Skolevæsen”.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, atudvalget tager orienteringen omkring rammenotat for implementeringen af Folkeskolereformen vs. 3.0 til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, Notat om Konvertering af ’understøttende undervisning’ til ’to-voksen-ordning’ tilføjet efter behandling i BFKU den 2. marts 2016.

  I 2015 påbegyndte Skole- og Kulturforvaltningen produktionen af et årligt ”Rammenotat for implementering af Folkeskolereformen i Dragør Skolevæsen”.

  Rammenotatet skal opdateres hvert år, således at der skabes et aktuelt fælles grundlag og forståelse for, hvordan vi i Dragør Kommune arbejder med folkeskolereformens elementer.

  I forhold til den tidligere version er rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0 ændret på følgende punkter:

  • Punkt 2.1: Opdatering af 4-årig udviklingsplan
  • Punkt 2.2: Indsættelse af nye politiske beslutninger
  • Punkt 3: Indsættelse af rammen for udvikling af en ny skolepolitik 2016.
  • Punkt 4: Opdatering af organisationsdiagram i henhold til den nye ledelsesstruktur.
  • Punkt 5: Dette afsnit er ændret således, at det i højere grad beskriver den virkelighed og det sprog, der er ude på skolerne.
  • Punkt 6: Visuel ændring af evalueringshjul.
  • Punkt 7: Opdatering af skemaer så de stemmer overens med datoer for det nye år.

  Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0 ligger inden for allerede vedtagne politiske beslutninger og er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Taget til efterretning

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at skolechefen kan dispensere for, i overensstemmelse med lovgivningen og efter ansøgning, at skolerne på udvalgte klassetrin kan etablere to-lærerordning og kortere skoledag, hvor det kan understøtte de vedtagne læremål, og elevernes faglige, sociale, og personlige udvikling.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Sagen går videre til og anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at formålet med rammenotatet er uklart. Det indeholder en række beslutninger, som ikke er behandlet og godkendt politisk. Liste T kan ikke acceptere, at forvaltningen bruger dette notat, som værende konkrete beslutninger, der skal føres ud i livet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra Liste T:

  Liste T vil gerne have undersøgt hvad det vil koste årligt, hvis man konverterer hhv. 3 og 5 ugentlige timer fra understøttende undervisning til 2-lærerordning eller lærer plus en SFO-pædagog i 0.-3. klasse.

  Altså økonomien i fire scenarier for 0.-3. klasse:

  1. Tre ugentlige timer med 2-lærerordning

  2. Tre ugentlige timer med lærer plus en SFO-pædagog

  3. Fem ugentlige timer med 2-lærerordning

  4. Fem ugentlige timer med lærer plus en SFO-pædagog

  Vil I bekræfte, at det er udgiftsneutralt at konvertere understøttende undervisning til timer med 2-lærerordning, når børnene går i 4. klasse og derover?

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at formålet med rammenotatet er uklart. Det indeholder en række beslutninger, som ikke er behandlet og godkendt politisk. Liste T kan ikke acceptere, at forvaltningen bruger dette notat, som værende konkrete beslutninger, der skal føres ud i livet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T:
  Liste T foreslår, at rammenotat sendes i høring i skolebestyrelserne

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at skoleledelsen – efter udtalelse fra skolebestyrelsen - kan indstille til kommunalbestyrelsen (som beskrevet i Folkeskoleloven), at skolen på alle ønskede klassetrin kan etablere 2-lærerordning og kortere skoledag.

  For stemte:  4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T vil gerne have undersøgt hvad det vil koste årligt, hvis man konverterer hhv. 3 og 5 ugentlige timer fra understøttende undervisning til 2-lærerordning eller lærer plus en SFO-pædagog i 0.-3. klasse.

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad 1 (forslaget fra A)

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Ad 2 (administrationens indstilling)

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at formålet med rammenotatet er uklart. Det indeholder en række beslutninger, som ikke er behandlet og godkendt politisk. Liste T kan ikke acceptere, at forvaltningen bruger dette notat, som værende konkrete beslutninger, der skal føres ud i livet.

  Bilag

 • 8
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - BFKU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  På BFKU’s område er der et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 2.768.922 kr. Beløbet anbefalet overført til budget 2016 og overføres fra den i 2016 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på områder med overførselsadgang overføres et samlet overskud/mindreforbrug på 1.721.095 kr. på BFKU’s område til budget 2016. Beløbet overføres fra den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der på områder uden overførselsadgang overføres et samlet overskud/mindreforbrug på 1.047.827 kr. på BFKU’s område til budget 2016. Beløbet overføres fra den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU’s område er der et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 2.768.922 kr.

  Mindreforbruget er sammensat af merforbrug for Dragør Skole Syd, St. Magleby Skole, SFO Nord Fælles, Nordstrandens SFO, Strandengens SFO, Hartkorn SFO, Hollænderhus, Klub Dragør, og Køjevænget samt et mindreforbrug/overskud for Blushøj SFO, Dragør Skole Nord, Tulipanen SFO, Hovedgaden SFO, Jægervejen SFO, Ungdomsskolen, Musikskolen, Sølyst SFO, SFO st. Magleby Fælles Kirkevejens SFO, Biblioteket, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Søbadet, Lokalarkivet, Høgevænget, Harevænget, Menighedsbørnehaven, Børnehaven Kornblomsten, Børnehaven Sølyst, Sansehuset, Nordstrandens Vuggestue og Dagplejen.

  Det opgjorte merforbrug for Dragør Skole Syd, St. Magleby Skole, SFO Nord Fælles, Hartkorn SFO, Klub Dragør og Køjevænget ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres, mens merforbruget for Nordstrandens SFO, Strandengens SFO og Hollænderhus kan overføres ved politisk beslutning.

  Det opgjorte mindreforbrug for Blushøj SFO, Dragør Skole Nord, Musikskolen, Tulipanen SFO, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Søbadet, Lokalarkivet, Høgevænget, Kornblomsten, Sansehuset og Nordstrandens Vuggestue ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres, mens mindreforbruget for Hovedgaden SFO, Jægervejen SFO, Ungdomsskolen, Sølyst SFO, Kirkevejens SFO, Biblioteket, Menighedsbørnehaven, Harevænget, Børnehaven Sølyst og Dagplejen ligger udenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførelser på BFKU’s område fremgår af bilag 1. Bemærkninger til mer- og mindreforbrug er angivet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsenhedernes korrigerede budget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet overføres 2.768.922 kr. den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af SFO St. Magleby Fælles.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår, at der kan dispenseres i denne overførselssag, således at St. Magleby skole og SFO økonomi ses under et.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Å)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra A:

  A stemte imod og ser hellere en principiel drøftelse af en harmonisering af SFO- og skolebudgetter fx i forbindelse med budgetseminaret.

  Anbefaling fra BFKU:

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  1 (Å)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra A:

  Der udarbejdes en sag til budgetseminaret med en principiel drøftelse af en harmonisering af SFO- og skolebudgetter.

  For stemte: 13 ( A+I+O+T+V+Å)

  Imod stemte: 2 (C)

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  Ad 1 (Forslag fra C):

  For stemte: 6 (C+O+Eik Dahl Bidstrup (V) og Helle Barth (V)),

  Imod stemte: 9 (A+I+T+Å+Jens Passarge (V))

  Faldet.

  Ad 2 (indstillingens 1. at punkt):

  Godkendt.


  Ad 3 (indstillingens 2. at punkt):

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T kan ikke stemme for driftsoverførsler, som ikke klart og entydigt beskrives og forklares i sagsbehandling og på udvalgsmøder. Det er Liste T’s vurdering, at der netop nu er en ubalance mellem skolernes ressourcer til materialer m.m. og de ressourcer, som anvendes på ledelsesudvikling.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra formand Kenneth Gøtterup (C) - Reglerne for foreningstilskud.
  Sagsid.: 16/500

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formand Kenneth Gøtterup (C) har i en mail af den 18. februar 2016, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Formanden foreslår, at udvalget på april mødet får en redegørelse af, hvordan reglerne for foreningstilskud er sammensat og på baggrund af dette har en politisk drøftelse af sagen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Godkendt.

 • 10
  Forslag fra A og C - Foreningslivet på Havnen
  Sagsid.: 16/503

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har i mail af den 20. februar 2016, på vegne af A og C anmodet om at få følgende forslag på BFKUs dagsorden:

  ”A og C foreslår, at forvaltningen i samarbejde med foreningerne på Dragør havn udarbejder oplæg til, hvordan foreningslivet kan tilgodeses, udvikles og indgå i den kommende udvikling af Dragør havn. Oplægget skal være udarbejdet til politisk drøftelse samtidig med, at det der træffes endelig beslutning om erhvervsudviklingen af Dragør havn.

  Motivation.

  Havnen udvikles nu med sigte på erhverv. Foreningslivet i Dragør havn er i høj grad koncentreret om Madsens Krog men også andre steder. I en kommende udvikling af Dragør havn er det væsentlig at erhvervslivet og foreningslivet går hånd i hånd, da de begge bidrager med vigtige forhold der skaber liv på havnen. Der ønskes derfor et øget fokus på foreningslivet vilkår. Foreningerne er netop gået sammen i Dragør Vandaktivitet og politisk bør vi støtte denne udvikling og sikre, at de i fællesskab kan skabe den bedste synergi.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Godkendt.

 • 11
  Forslag fra T - rammebetingelser for vandklubberne på Dragør Havn
  Sagsid.: 16/499

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af den 19. februar 2016, på vegne af Liste T, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen bemyndiges til at kortlægge rammebetingelserne for vandklubberne på Dragør Havn. Formålet er at kommunalbestyrelsen får et opdateret overblik over, hvilke kontrakter klubberne eksisterer under, og hvilke økonomiske forhold de enkelte klubber arbejder under. Kortlægningen skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for senere diskussion om lejevilkår og kommunalt tilskud til klubberne.

  Baggrund:

  Vandklubberne på Dragør Havn er opstået på forskellige tider, og lejeforholdene til grunde og bygninger er meget forskellige. Desuden kan der være vundet hævd ud fra forskellige præmisser. De eksisterende rammevilkår for ejere og lejere kan besværliggøre samarbejdsrelationer omkring en mere optimal udnyttelse af bygninger, arealer og materiel. Det vil være såvel i vandklubbernes som i kommunalbestyrelsens interesse at få kortlagt disse vilkår.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Godkendt.

 • 12
  Forslag fra Liste T - Politik for børn og unge med særlige behov
  Sagsid.: 16/501

  INDSTILLING:

  Sagens fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang har i en mail af den 21. februar 2016, på vegne af Liste T, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen hurtigst muligt reviderer kommunens politik for børn og unge med særlige behov.

  Baggrund:

  Politikken for børn og unge med særlige behov i Dragør Kommune blev vedtaget i 2007 og er derfor ikke opdateret i forhold til kommunens inklusionsstrategi, besluttet i juni 2012, samt Barnets Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011.

  Ifølge Barnets reform er der en del nye forhold, som bør skrives ind i Dragør Kommunes politik eller som politikken bør forholde sig til. Bl.a.:

  - kommunen kan træffe afgørelse om, hvorvidt forældrene har behov for anden støtte end en støtteperson (§ 54, stk.1).

  - Indførelse af ny type plejefamilier: ’Kommunale plejefamilier’ (§ 66).

  - Støtteperson til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet (§ 68b, stk. 4)

  - Tilsynet med barnet på anbringelsesstedet øges fra én til to gange årligt.

  - Barnets ret til samvær udvides til at omfatte søskende, bedsteforældre eller andre nære familierelationer (§ 71).

  - Den skærpede underretningspligt er præciseret

  - Børn over 12 år får klageret i forhold til kommunens beslutninger om foranstaltninger herunder samvær, kontakt og hjemgivelse (§ 167).

  Liste T mener, at tidspunktet for en større revidering ikke kan udsættes, idet der står i politikken fra 2007, at:

  "Der følges hvert fjerde år op på den sammenhængende børnepolitik, og hvert andet år revideres

  standarder for sagsbehandling, første gang i 2009".

  Det vil sige, at der skulle have været en opfølgning i 2011 og 2015 - ligesom standarderne skulle have været revideret hvert andet år, senest sidste år, hvad den ikke blev.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Sagen blev drøftet og sagen er sat på til behandling i maj 2016.

 • 13
  Forslag fra Liste T - Kultur og Fritidspolitik
  Sagsid.: 16/502

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af den 22. februar 2016, på vegne af Liste T anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Liste T foreslår,

  1. at forvaltningen - i forlængelse af arbejdet med udviklingsplan "Aktivt Dragør" - udarbejder en ny Kultur- og Fritidspolitik.

  2. at forvaltningen snarest fremlægger en procesplan for inddragelse af Dragørs kulturliv i arbejdet.

  Baggrund:

  Kommunens Kultur- og Fritidspolitik udløb ved årsskiftet, og Liste T mener, at den netop igangsatte proces med "Aktivt Dragør" kan være en fin byggesten i en ny Kultur- og Fritidspolitik.

  Desuden henviser vi til TMU 26. november 2013 - punkt 17 - om prioritering af kommunens kulturtilbud.

  Samt til beslutning i BFKU 5. marts 2014 - punkt 5 - som aldrig blev iværksat:

  I konstitueringsaftalen for den nye flertalsgruppe i Kommunalbestyrelsen

  af 1. december 2013 står der følgende om kulturområdet:

  ”Dragør Kommunes kulturtiltag vil blive revurderet med henblik på at

  skabe en ny udvikling af de kulturelle indsatser, såvel de kommunale

  som de tiltag, der ydes af frivillige aktører”.

  Forvaltningen har på baggrund af dette ønske og en tidligere beslutning

  fra det daværende Teknik, Miljø og Kulturudvalg 26. november 2013

  udarbejdet følgende kommissorium for arbejdet med at udarbejde et

  oplæg til en revurdering af Dragørs kulturtilbud og deltagerkreds:

  ”Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har som opgave at 1) udarbejde

  en tids- og procesplan for arbejdsgruppens arbejde og 2) at udarbejde

  et oplæg til en prioriteret liste over kulturtilbuddene i Dragør Kommune,

  som kan danne grundlaget for ”et kulturværksted”, hvor oplægget kan

  drøftes af politikere og et bredt udsnit af interessenter inden for kulturområdet

  i Dragør Kommune. På baggrund af ”kulturværkstedet” skal

  arbejdsgruppen færdiggøre et oplæg til en fremtidig mere fokuseret og

  målrettet indsats på kulturområdet i Dragør Kommune, som skal politisk

  vedtages og føre til en revision af den eksisterende kultur- og fritidspolitik.

  TMK-udvalget fungerer som politisk styregruppe for projektet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Godkendt.

 • 14
  Meddelelse - Høgevænget
  Sagsid.: 15/1107

  RESUMÉ:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevænget, jf. BFKU’s beslutning herom.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevænget, jf. BFKU’s beslutning herom.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Sagen blev taget til efterretning og forelægges næste og sidste gang i juni 2016.

 • 15
  Meddelelse - Eventyrhuset
  Sagsid.: 16/477

  RESUMÉ:

  Den private 0-6 års institution Eventyrhuset beliggende Rødtjørnene 60 A og B 2791 Dragør ønsker at opnormere deres børnetal fra 60 til 64 børn.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den private institution Eventyrhuset Rødtjørnen 60B, 2791 Dragør, kan modtage 64 børn i børnehavealderen pr. 1. februar 2016.

  Den private institutions henvendelse er behandlet af Plan og Byg / Plan og Teknik som ”Rødtjørnen 60 B sag 15/2838”., her er sagen taget til efterretning, idet sagen ikke skal byggesags behandles.

  Da der er det minimums anbefalede antal kvadratmeter frit gulvareal i opholdsrummene for 64 børn i børnehaven kan Eventyrhuset opnormere fra 60 til 64 børn.

  LOVE/REGLER:

  Sagen vedrører dagtilbudsloven kapitel 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Til efterretning.

 • 16
  SFO kapacitet og udfordringer
  Sagsid.: 16/515

  RESUMÉ:

  Orientering omkring SFO placering i forbindelse med skoleindskrivningen og de udfordringer der er på kort og lang sigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  SFO-kapaciteten

  Ved fordelingen af børnehaveklassebørn på kommunens SFO’er er det vægtet højt, at børn fra samme klasse tilbydes samme SFO, eller som minimum at halvdelen af klassen kommer i samme SFO, og at den enkelte klasse kun er fordelt på to forskellige SFO-matrikler.

  Vi har indenfor den eksisterende kapacitet på SFO-området fordelt de nyindskrevne børnehaveklasseelever med henholdsvis to klasser i SFO’erne ved Dragør Skole Nord, og en klasse på Jægervejens SFO. På Dragør Skole Syd bliver alle børn i de kommende børnehaveklasser tildelt plads på SFO Strandengen.

  På St. Magleby Skole bliver alle børn fordelt på Tulipanen, Kirkevej og Hovedgadens SFO.

  Udfordringer på kort og lang sigt

  Der er udfordringer med SFO-kapaciteten, når ønsket er, at børn fra samme klasse kan være i samme SFO afdeling. Når klasserne deles på f.eks. to SFO-matrikler kan der opstå grupper med få børn af samme køn. Det kan påvirke den samlede klasses trivsel og det kan være vanskeligt at opretholde fællesskabet, når børnene i fritiden deles på flere matrikler.

  Konkrete udfordringer i år:

  • Administrationen har været nødt til at flytte en enkelt af de nye børnehaveklasser fra Dragør Skole Nord til Jægervejens SFO, da der ikke er plads til alle tre nye klasser på SFO’erne på Dragør Skole Nord. Det betyder, at de tre nye børnehaveklasser bliver delt.
  • Administrationen har placeret begge børnehaveklasser fra Dragør Skole Syd på SFO Strandengen.
  • Der er ca. 30 børn tilbage på SFO Sølyst, hvilket giver nogle institutionelle udfordringer set fagligt og ressourcemæssigt.

  På lidt længere sigt:

  • Det kunne være en mulighed at samle 3. klasserne i ét tilbud, hvor der kan skabes et miljø, der retter sig til de lidt større børn, og gøre dem klar til overgangen til klublivet. Det kunne være en mulighed at samle alle Dragør Skoles 3. klasser f.eks. på SFO Strandengen.
  • Ligeledes er der en mulighed for at samle St. Maglebys 3. klasser f.eks. på SFO Kirkevejen evt. i en tilstødende pavillon og her også skabe et miljø, hvor der var særlig plads til at være stor.
  • De små institutioner bliver udfordret på både at skulle lægge timer i skolen og opretholde et SFO- tilbud af høj kvalitet. Institutionerne er skrøbelige, fordi de ikke har så meget personale og dermed ikke så høj grad af fleksibilitet. Det koster mindst to medarbejdere at åbne og lukke uanset institutionens størrelse og normering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Under godkendelse af dagsorden blev meddelelsespunktet løftet og behandles som beslutningspunkt.

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes med henblik på politisk behandling i maj 2016.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Der forelå 2 forslag fra Liste T:

  Forslag 1:

  Liste T foreslår, at forvaltningen arbejder videre med SFO-udfordringerne, men ikke går videre med en model, der samler 3. klasserne på særlige SFO"er.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag 2:

  Liste T ønsker, at forvaltningen redegør for konsekvensen af at flytte mange elever sammen i SFOer tæt på skolerne.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen drøftet.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 2. marts 2016

  Intet.