Skip navigationen

Referat

Onsdag den 06. april 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Birger Larsen (O)Morten Dreyer (O) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Status på SSP 2016
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  Status på SSP.

  INDSTILLING:

  Fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Henriksen, SSP konsulent, kommer og giver en status på arbejdet med SSP i Dragør Kommune. Oplægget varer 15 til 20 minutter.

  Vedlagt er organiseringen for SSP i Dragør kommune, så udvalget kan se, hvorledes SSP funktionen er sammensat.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Sagen drøftet.

  Udvalget tog rapporten til efterretning.

  Udvalget ønsker fornyede drøftelser om ungeindsatsen.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse - Fremtidens inklusionsindsats i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  De seneste tal for inklusion viser, at 98,3 % af Dragør Kommunes skolebørn er inkluderet i den almene undervisning. Inklusionsgraden i Dragør Kommune ligger dermed over Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings inklusionsmål på 96 %. Administrationen anbefaler, at kommunens Inklusionsstrategi fra 2012 opdateres, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I juni 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionsstrategi. Siden har alle på børne- og ungeområdet arbejdet med udmøntningen af strategien. På medarbejder- og lederniveau har der været efteruddannelsesforløb, kurser, praksislæringsforløb og oplæg. Forældre er inviteret til større oplæg og drøftelser, og lokalt har der på skoler og i de enkelte tilbud været fokus på forældres muligheder for at understøtte inklusion i deres børns fællesskaber. Organisatorisk er der etableret ressourceteams og ansat inklusionsvejledere til at understøtte inklusionsindsatsen (se bilag ”Kommissorium for ressourceteamene” og ”Videncenter for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune”).

  Administrationen anbefaler, at Inklusionsstrategien opdateres, så den afspejler den udvikling, der er sket på området, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  Der er fortsat behov for at arbejde med udviklingen af forståelser af inklusion både i teori og i praksis. Udviklingen skal ske i forskellige samarbejder på alle niveauer fra børn, chefer, forældre, ledelser og medarbejdere.

  Første oplæg til en fremtidig Inklusionspolitik fremgår af bilaget ”Dragør Kommunes Inklusionspolitik – første udkast”. De overordnede ændringer fra Inklusionsstrategien til Inklusionspolitikken er skitsereret nedenfor.

  Fra strategi til politik – forslag til ændringer

  I oplægget til Inklusionspolitikken er teksten generelt opstrammet, så politikken forekommer mere overskuelig og let læselig end Inklusionsstrategien.

  De udvalgte indsatsområder er reduceret fra fem til fire områder, og består i Inklusionspolitikken af: Faglighed, Organisation, Forældresamarbejde og Tidlig indsats. Det femte indsatsområde om ressourcer fra Inklusionsstrategien er skrevet ind i indledningen af Inklusionspolitikken, da ressourcer ikke anses for at være et indsatsområde, men derimod en ramme og et vilkår for inklusion.

  Under hvert indsatsområde er initiativer og mål for området taget ud, da initiativerne og målene ikke længere er enten tidssvarende eller retvisende. Fx er der nødvendigvis ikke sammenhæng mellem antallet af kursusforløb blandt medarbejdere og øget inklusion i praksis. Der lægges i Inklusionspolitikken derfor op til at arbejde med andre mål for inklusion, som retter sig mod børnenes oplevelse af at være en del af fællesskaberne og mod antallet af børn, der er tilknyttet de lokale dag- og skoletilbud i Dragør Kommune. De nye inklusionsmål er skrevet ind i Inklusionspolitikkens sidste kapitel: ”Mål og evaluering”. Der opereres her med tre former for inklusion: Fysisk, social og læringsmæssig inklusion.

  Systematisk opfølgning på inklusionsindsatsen

  Opfølgningen på inklusionsindsatsen vil være indeholdt i dagtilbuddets børnemiljøvurderinger og tilsynsrapporter. På skoleområdet vil opfølgningen fremgå af kvalitetsrapporten i afsnittet om de faglige resultater – den læringsmæssige inklusion - og i trivselsmålingerne – den sociale inklusion.

  Desuden vil målinger af inklusionsindsatsen i Dragør Kommune blive præsenteret en gang om året i april måned med status på inklusion for det foregående år. Status indeholder faktuelle tal for ekstern visitation på hele området samt antallet af ansøgninger, der er behandlet i visitationsudvalget.

  Udvalget bliver løbende orienteret om status på foranstaltninger vedrørende sårbare børn og unge.

  De enkelte skoler og institutioner udarbejder principper for arbejdet med inklusion og børn med særlige udfordringer og behov. Det er de lokale ledelser, der er ansvarlige for at udarbejde og følge op på retningslinjer og handleplaner for arbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg udsætter sagen til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen reviderer strategien ud fra anbefalingerne i Inklusionseftersynets rapport.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV forslår, at sagen har været drøftet og i de i forsatte drøftelser ind tænkes regeringens udspil.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen til mødet i august laver en analyse af, hvor Dragør har styrker og svagheder i forhold til ekspertgruppens 8 anbefalinger:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at Dragørs forslag til inklusionspolitik revideres, så den forholder sig til alle 8 anbefalinger:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære møde i BFKU den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 3
  Udbud af kommunal svømmehal - godkendelse af udbudsmateriale
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet udbudsmateriale for en ny kommunal svømmehal som skal godkendes før udbudsprocessen kan sættes i gang. Der har været afholdt borger- og brugermøder om den nye svømmehal og indkomne ideer og forslag er kommenteret og behandlet i forhold til program og budget for den nye svømmehal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  tilbagemeldingerne fra bruger- og borgermødet drøftes med henblik på at beslutte om der er forslag fra bruger- og borgermøderne som skal tilføjes listen over ønsker i udbudsmaterialet, i den udstrækning af ønskerne kan indeholdes inden for anlægsrammen.

  2.

  at

  udbudsmaterialet i øvrigt tages til efterretning

  3.

  at

  1 repræsentant fra hver af de brugergrupper, som var repræsenteret på mødet i januar inviteres til at deltage i rådgivning om brugeroplevelsen ved de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal:

  • Dragør Svømmeklub
  • Medarbejderrepræsentant fra Hollænderhallen
  • Hollænderhallens Bestyrelse
  • Ungdomsskolen
  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Ungdomsrådet
  • Dragør Vandaktivitet

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2015, at frigive en anlægsbevilling til udbud af en kommunal svømmehal og at nedrivning af den gamle svømmehal medtages i udbudsprocessen. Kommunalbestyrelsen tog også tids- og aktivitetsplanen til efterretning.

  Kommunalbestyrelsen skal nu godkende udbudsmaterialet, så prækvalifikationen kan sættes i gang. Resultatet at prækvalifikationen vil blive forelagt til politisk godkendelse på møderne i august.

  Tidligere var det muligt at udarbejdet udbudsmaterialet parallelt med prækvalifikationen men pga. ny udbudslov skal udbudsmaterialet være færdigt før prækvalifikationen kan igangsættes.

  Proces

  Svømmehallen udbydes i totalentreprise. Udbuddet finder sted som begrænset udbud med forhandling og forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet vil være ”det økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

  Processen betyder, at der udvælges op til 5 entreprenører til at give tilbud på den nye svømmehal. Entreprenøren er eneansvarlig for hele bygge- og anlægsarbejdet. De 5 entreprenører udvælges efter en prækvalifikation, hvor entreprenørfirmaer ansøger om at komme i betragtning til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker på baggrund af erfaring mv med at bygge svømmehaller.

  Kommunen har udarbejdet et byggeprogram, som ligger til grund for udbuddet. I materialet beskrives de funktioner, krav og ønsker som kommunen har til den kommende svømmehal. Hver entreprenør udarbejder herefter et konkret projekt med økonomi, som deres tilbud på opgaven. De 5 projekter vil herefter blive vurderet og der vil blive gennemført forhandling før kommunen udpeger den entreprenør som vinder kontrakten på den nye svømmehal.

  Udbudsmaterialet

  Udbudsmaterialet består af 5 dokumenter:

  1. Udbudsbrev
  2. Konkurrencebetingelser
  3. Byggeprogram
  4. Særlige betingelser
  5. Tilbudsliste

  Materialet er vedlagt i bilag.

  Bilag til byggeprogrammet er under udarbejdelse, og er derfor ikke vedlagt udvalgssagen. Det er alene tale om bilag med tekniske oplysninger og analyser af jord, geoteknik og miljøfremmede stoffer i den gamle svømmehal, som skal nedrives. Bilagene vil blive udarbejdet og vedlagt udbudsmaterialet efterfølgende. Der vil også efterfølgende kunne komme mindre tekniske præciseringer til udbudsmaterialet.

  Udbudsbrev

  Udbudsbrevet er alene en orientering om udbudsmaterialet til tilbudsgiverne.

  Konkurrencebetingelser

  I konkurrencebetingelser beskrives vilkår for at deltage i konkurrencen om opgaven, krav til det materiale som skal afleveres til Dragør Kommune, hvordan Dragør Kommune vil vurdere de indkomne tilbud, og beskrivelse af forhandlingsprocessen.

  Tilbudsgiver skal bl.a fremsende beskrivelse, skitser, og situationsplaner for det tilbudte projekt samt projektets samspil med omgivelserne, Hollænderhallen samt fremtidige muligheden for eventuelt efterfølgende at etablere en cafe i tilknytning til svømmehallen og Hollænderhallen

  Tilbuddene vil blive vurderet ud fra kvalitetskriterier:

  - teknik og arkitektur 40%

  - proces, organisation og samarbejde 20%

  - Økonomi 40%

  Anlægssummen er 65 mio. kr. ved prisniveau medio 2015. Det svarer til en anlægssum til totalentreprenøren på 58 mio. kr. når udgifter til uforudseelige udgifter, bygherreleverancer, projektomkostninger mv fratrækkes. Anlægsbudgettet er nærmere beskrevet i foranalysen i bilag 7.

  Det projekt som ligger på 56 – 60 mio. kr. vil få flest point men alle projekter over 60 mio. kr. vil opnå færrest point. Alle tilbud mellem 46 og 77 mio. kr. vil få tilbud om at gå videre til forhandlingsrunden. I forhandlingsrunden kan tilbudsgiverne komme med reviderede tilbud. Herefter opgøres projekterne ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

  Byggeprogram

  Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af:

  - det tidligere udbudsmateriale for en OPP-drevet svømmehal

  - foranalyse af en kommunal svømmehal opført inden for en samlet anlægsramme på i alt 65 mio. kr. i 2015-prisniveau

  - at svømmehallen udbydes som funktionsudbud i totalentreprise med forhandling og forudgående prækvalifikation og udbydes efter princippet ”det økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

  Byggeprogrammet består af 2 dele – krav og ønsker. Kravene omfatter de funktioner, som tilbudsgiver skal opfylde. Ønsker er de prioriterede funktioner, som Dragør Kommune ønsker, hvis det kan rummes inden for byggesummen på i alt 65 mio. kr.

  Krav

  Kravene svarer til de krav som indgår i foranalysen og som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet:

  - Svømmebassin – 15,5x25 m med 1- og 3- meters vippe

  - Varmtvandsbassin – min. 40 m2 og en dybde fra 1 til 1,4 m

  - Øvebassin – min 80 m2

  - Aktivitetsområde med plads til fx wellness, genoptræning, koldvandskar, tilskuerpladser ved stævner og andre aktiviteter

  - Omklædningsrum med sauna

  - Birum som rengøringsrum, depoter og teknikrum

  - Foyer med reception og bademesterkontor, administration, møderum mv

  - Lys og rummelig svømmehal med behageligt bademiljø

  Ønsker

  Ønsker svarer til de ønsker som indgår i foranalysen og som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet:

  - Det 3. øje

  - Vandrutsjebane

  Krav til varmtvandsbassin og øvebassin er reduceret med hhv 10 og 20 m2 for at tilpasse programmet til den økonomiske ramme på i alt 65 mio. kr. idet anlægsbudgetter ikke er prisfremskrevet i anlægsperioden. Reduktionen svarer til ca. 4 mio. kr.

  Tilbagemelding på bruger- og borgermøderne

  Der er afholdt bruger- og borgermøde i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for den nye svømmehal.

  Den generelle tilbagemelding er et ønske om en ny svømmehal med de krav til funktioner, som kommunalbestyrelsen senest har besluttet på mødet i december 2015. Der er dog kommet en række supplerende forslag:

  1. Større varmtvandsbassin – udvidelse med 10 m2 (brugermødet)

  2. Strandbred i tilknytning til øvebassin (borger- og brugermødet)

  3. Alternative saunaer i varmtvandsområdet, eksempelvis infrarød, dampbad, saltsauna(borgermødet)

  4. Boble/dysse funktion (massage) i varmtvandsbassinet (Borgermødet)

  5. Fast afskærmning af varmtvandsbassin med en glasvæg (borgermødet)

  6. Ekstra depotrum (brugermødet)

  7. Udvidelse af bredden af 25 meter bassinet fra 15,5 til 16 meter for at give mulighed for at kunne spille vandpolo på tværs af bassinet. (brugermødet)

  8. Etablering af større wellness-område med forskellige bassiner mv. (borgermødet)

  9. Indkøb af kunst til svømmehallen (Borgermødet)

  10.Etablering af supplerende klublokaler til de klubber som ikke har egne lokaler 8bruger- og borgermødet)

  Pkt 2 vedr. strandbred indgik i det oprindelige katalog over krav, men har ikke været markant efterspurgt i dialogprocessen. Det er derfor flyttet til et supplerende ønske.

  Det er forvaltningens vurdering at de første 6 punkter umiddelbart kan tilføjes listen som ønsker til den nye svømmehal, i det omfang det er muligt at opnå inden for anlægsrammen. Forvaltningen foreslår derfor at udbudsmaterialet suppleres med de 6 nye forslag til ønsker.

  Forslag nr. 7 er en betydelig udvidelse af bassinets størrelse, med deraf følgende krav til de tekniske anlæg. Det vurderes ikke realistisk inden for anlægssummen.

  De sidste 3 forslag vurderes ikke at kunne indeholdes inden for anlægssummen.

  Særlige betingelser

  Oplistning af de særlige betingelser som knytter sig til totalentreprisen og som er forskellig fra de generelle Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93-regler)

  Tilbudsliste

  Specificering af entreprenørens tilbudte pris samt tilbudsgivers vurdering af drift og vedligeholdelsesomkostningerne for svømmehallen over de næste 30 år.

  Udbudstidsplan

  Tidsplanen for projektet er opdateret i forhold til foranalysen og revideret tidsplan fremgår af bilag 9.

  LOVE/REGLER:

  Materialet er udarbejdet i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet for 2015 til 2019 der er afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af en kommunal svømmehal.

  Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del at udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges med brugerinddragelse i forbindelse med vurdering af de enkelte tilbud. Det forslås, at 1 repræsentant fra hver af følgende brugergruppe inviteres til at deltage i rådgivning om brugeroplevelsen af de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal:

   • Dragør Svømmeklub
   • Medarbejderrepræsentant fra Hollænderhallen
   • Hollænderhallens Bestyrelse
   • Ungdomsskolen
   • Ældrerådet
   • Handicaprådet
   • Ungdomsrådet
   • Dragør Vandaktivitet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra Liste T:

  A. Liste T foreslår, at udbudssummen prisfremskrives, så varmtvandsbassin og øvebassin ikke skal reduceres med hhv 10 og 20 m2.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  B. At punkt 7 om udvidelse til vandpolo tages med som et ønske i foranalysen

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  Tilbagemelding fra bruger- og borgermødet tages til efterretning.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Til efterretning, anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  A. Liste T foreslår, at udbudssummen prisfremskrives, så varmtvandsbassin og øvebassin ikke skal reduceres med hhv 10 og 20 m2.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Underændringsforslag fra Liste T:

  Liste T fremsætter forslag om at ønske 1-10 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV fremsætter forslag om at ønske 1-8 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker.

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at ønske 1-10 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker i det endelig udbudsmateriale.

  Fsva. pkt. 9 - ”indkøb af kunst” - præciseres, at der afsættes 1 % af den samlede tilbudssum til kunst og at der ses positivt på involvering af kunstkonsulent, fundraising og involvering af Statens kunstfond.

  Fsva. pkt. 10 - ”supplerende klublokaler” - præciseres, at der ønskes etableret minimum 1 klublokale på ca. 50 m2 og ønskeligt 2 klublokaler på ca. 50 m2 hver. Klublokale(r) skal have direkte adgang til svømmebassin.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (V+A+C+I+O)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at varmtvandsbassin mindst har samme størrelse som i Stevns Badet – 8 * 14 meter = 112 m2

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (V+A+C+I+O)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Å:

  At konkurrencebetingelserne specificeres og vægtes således: Økonomi 40%, Energieffektive / vedvarende energiløsninger 20%, Arkitektur 15%, Teknik 15%, Proces, organisation og samarbejde 10%.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 2 (I+ Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  ACOV forslag om at ønske 1-8 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker

  For stemte: 10 (V+A+C+O+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det beklageligt, at et flertal ikke ønsker at prioritere en ordentlig størrelse varmtvandsbassin, ikke ønsker at prioritere kunst i forbindelse med et stort anlægsbyggeri; ikke ønsker at prioritere (OG) ordentlige klublokaler til eksempelvis Dragør Svømmeklub m.fl.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad.2

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 5 (I+T+Å)

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte: 14 (A+C+O+V+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Ændring af Institutionssamrådets mødestruktur
  Sagsid.: 15/2320

  RESUMÉ:

  På udvalgsmødet den 3. februar besluttede Børne- Fritids- og Kulturudvalget inden endelig stillingtagen at sende følgende i høring:

  ”At der afholdes to årlige møder i Institutionssamrådet samt et årligt topmøde for 0-18 års området”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at høringssvarene drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er indkommet høringssvar fra:

  Forældrebestyrelserne for Dragør Menighedsbørnehave, Integrerede institutioner Køjevænget, Høgevænget og Harevænget, Børnehaven Sansehuset, Børnehaven Kornblomsten, Forældrenævnet og Institutionssamrådet.

  I alt otte høringssvar, hvoraf tre er identiske med og tre tilslutter sig Forældrenævnets svar.

  Af Forældrenævnets høringssvar fremgår et ønske om at fastholde Institutionssamrådets nuværende mødestruktur med minimum fire årlige møder, dog med den ændring, at møderne tager udgangspunkt i mere temabaserede dagsordener. Alternativt anbefaler Forældrenævnet, at der minimum afholdes tre møder i Institutionssamrådet og at det fjerde møde erstattes af et børnetopmøde.

  Forældrenævnet og forældrebestyrelserne udtrykker generelt, at det er væsentligt at have adgang til fora med politikere, hvor udviklingen af institutionsområdet kan drøftes.

  Institutionssamrådet stiller sig generelt positive over for forslaget om at ændre samrådets mødestruktur, men mener, det skal være muligt at afholde mere end to årlige møder. Samrådet anbefaler derfor, at det fremgår af aftaleteksten, at der minimum afholdes to årlige møder i Institutionssamrådet samt et årligt topmøde. Desuden finder Institutionssamrådet det væsentligt, at samrådet indkaldes til særskilte budgetmøder, som ligger ud over de som minimum to årlige møder i samrådet og det årlige topmøde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring i forældrebestyrelserne på 0-6 års området, Forældrenævnet samt i Institutionssamrådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra ACOV:

  Foreslår tidligere beslutning, om at der afholdes 2 årlige møder i Institutionssamrådet, samt 1 årligt topmøde for 0-18 års området.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T støtter Forældrenævnets forslag om, at der afholdes 3 årlige IS-møder og et årligt topmøde.

  Bilag

 • 5
  Dialogmødestruktur for 0-18 års området, høring
  Sagsid.: 16/660

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelser om dialogmøder den 7. oktober 2015. På BFKU mødet den 2. december 2015 godkendtes dialogmøderne, men forinden endelig stillingtagen blev sagen sendt i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at sagen drøftes og at høringssvarene tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 2. december 2015:

  at der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området

  at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med henholdsvis Dagtilbuds-  

      området, Folkeskoleområdet og Kultur- og Fritidsområdet

  at Udvalget får et oplæg til en revitalisering af Institutionssamrådet mht.

      form og indhold, som blandt andet tager udgangspunkt i Forældre-

      nævnets skrivelse til udvalget

  at sagen sendes i høring.

  Det kan oplyses, at sagen om Institutionssamrådets revitalisering blev behandlet på BFKU mødet den 3. februar 2016 og herefter sendt i høring. Denne sag behandles andet sted på denne dagsorden.

  Der er indkommet høringssvar fra følgende:

  Dagtilbudsområdet:

  Forældrebestyrelserne for Dragør Menighedsbørnehave, Integrerede institutioner Køjevænget, Høgevænget, Hollænderhus og Harevænget, Børnehaven Sansehuset, Børnehaven Kornblomsten, Forældrenævnet og Institutionssamrådet.

  Kultur og Fritidsområdet:

  Hollænderhallens Bestyrelse.

  Skoleområdet:

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole og Ungdomsskolebestyrelsen.

  I alt 12 høringssvar.

  På dagtilbudsområdet er alle positivt indstillet over for de foreløbige beslutninger, der er truffet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og forældrebestyrelserne tilslutter sig i det store og hele Forældrenævnets fremsendte høringssvar, hvilket indebærer positivitet i forhold til at ændre dialogmødestrukturen som foreslået af BFKU.

  Forældrenævnet finder i øvrigt, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:

  - BFKU er fuldtalligt repræsenteret.

  - Møderne er tematiserede

  - Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat

  - Der udarbejdes et referat fra møderne der kan danne grundlag for det videre arbejde således at:

  - Resultaterne fra møderne kan inddrages i de videre politiske processer

  - Der inviteres bredt, således at alle kommunens interessenter på området får mulighed for at deltage i dialogmødet.

  Af øvrige kommentarer kan nævnes:

  - Der er tvivl om, hvorvidt der er tale om 1 eller 2 årlige topmøder for 0-18 års området, når man henser til denne høring og høringen vedr. Institutionssamrådet,

  - Bekymring for at der i den ny dialogmødestruktur ikke lægges op til inddragelse af brugerne af kommunens SFO’er og klubber, hvorfor der bør være et forum, hvor de kan gå i dialog og blive hørt,

  - Den ny dialogmødestruktur kan ikke erstatte Institutionssamrådet, og det arbejde, der foretages i samrådet, ligesom det aldrig har været et oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at blive erstattet af eksempelvis dialogmøder,

  - Positivitet i forhold til at ændringen i dialogmødestrukturen ses som et supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der allerede afholdes på området, ligesom Forældrenævnet stiller sig positivt overfor, en ændring i dialogmøde strukturen såfremt disse fremadrettet afholdes med flest mulige interessenter og giver mulighed for, at forældre fra SFO og klub også kan deltage på et selvstændigt møde ud- over et børnetopmøde.

  På Kultur- og Fritidsområdet udtrykker Hollænderhallens Bestyrelse positivitet overfor den foreslåede dialogmødestruktur, men svagheden kan være, at mødets resultater eller hovedpunkter ikke altid står klart. Bestyrelsen foreslår derfor, at dialogmødestrukturen suppleres med en struktureret opfølgning, som udover referatet kunne være et afsluttende resume om hvilke input, der er fremkommet på dialogmødet. Herudover er der bekymring for, at idrætsområdet (aldersgruppen 18+) ikke tilgodeses. Ønsker sig supplerende møder for denne aldersgruppe eller strukturerede fællesmøder for alle inden for idrætsområdet.

  På folkeskoleområdet har Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole forståelse for ønsket om at ændre dialogmødestrukturen, og ser også det hensigtsmæssige i forslaget under forudsætning af, at følgende opfyldes:

  - Der skal afholdes 2 møder årligt, da loven tilsiger det,

  - Hele Skolebestyrelsen kan deltage(samtidig) i alle møder,

  - Mulighed for at byde ind med punkter til dagsordener,

  - Ønske om at det ene møde holdes sammen med Institutionssamrådet

  Ungdomsskolebestyrelsen ser positivt på, at mødestrukturen ændres til at være mere tværgående og med højere frekvens, dog med ønske om at fastholde, at der sættes mål for skolens indsats og at der konstruktivt følges op på disse mål. Forslaget afspejler ikke om dette er tilfældet i fremtiden.

  Såfremt BFKU vedtager den nye dialogmødestruktur vil administrationen på et senere tidspunkt fremlægge sag om forslag til mødeform, mødedatoer, deltagerkreds, økonomi, mv. Der henvises dog til de tidligere sagsfremstillinger om sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være diverse udgifter til dialogmøderne. Medtages i evt. efterfølgende sag om mødeform, mødedatoer, deltagerkreds mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring er foretaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU/KB:

  at

  der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området,

  at

  der afholdes 2 årlige dialogmøder med folkeskoleområdet samt 1-2 årlige møder for dagtilbudsområdet og kultur- og fritidsområdet,

  at

  høringssvarene tages til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 6
  Klub Dragørs ekstra ressourcer med høringssvar
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler anvendelsen af Klub Dragørs ekstra ressourcer i den understøttende undervisning i skolens mellemtrin.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at klubbens ressourcer anvendes i den understøttende undervisning i skolernes mellemtrin (4. – 6. klasse).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 13. januar 2016 at sende forslaget om anvendelsen af Klub Dragørs ekstra ressourcer i skolernes mellemtrin i høring hos skolebestyrelserne og Klub Dragørs MED udvalg.

  Administrationen har modtaget høringssvar, som er vedlagt sagen, og kan fremhæve, at alle parter støtter forslaget og er positive. Af høringssvarene påpeges det, at succeskriteriet for at anvende Klub Dragørs ekstra ressource er afhængig af et antal faktorer, fx anvendelsen af uddannet pædagoger, afklaring af ledelsesforhold og udgift til efteruddannelse.

  På udvalgsmødet den 13. januar godkendte udvalget ændringsforslag til sagen indeholdende:

  1. at der kun anvendes pædagogisk uddannet arbejdskraft
  2. at eventuel efteruddannelse finansieres inden for ramme
  3. sagen forelægges med evaluering i december 2016

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Netto budgetreduktion (angives med minus):

  Teknisk budget på området 2016

  2016

  2017

  2018

  2019

  Driftsreduktion

  Forældrebetaling

  I alt

  -276.00

  +55.200

  -220.800

  -552.000

  +110.400

  -441.600

  -552.000

  +110.400

  -441.600

  -552.000

  +110.400

  -441.600

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at punktet udsættes til forvaltningen har overblikket over, hvor mange og hvilke klasser på skolerne, der ønsker at konvertere UU-timer til 2-lærerordning.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Drøftelse af skolepolitik 2016-2020
  Sagsid.: 15/1907

  RESUMÉ:

  Sagen handler om første udkast til Dragør kommunes skolepolitik 2016-2020, som udvalget skal drøfte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BFKU drøfter første udkast til Dragør kommunes skolepolitik 2016-2020

  2.

  at

  BFKU sender skolepolitikken i høring

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. december 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) rammen for inddragelsesproces i forbindelse med udviklingen af en ny skolepolitik for Dragør kommune (se bilag) til efterretning.

  Efterfølgende har administrationen afholdt workshops med skoleledere, skolernes centrale medarbejderudvalg, elevråd og skolebestyrelser, hvor disse fik mulighed for at give input til den kommende skolepolitik.

  På baggrund af disse input (se bilag) og det løbende udviklingsarbejde i skolevæsenet har administrationen formuleret vedlagte forslag til skolepolitik for Dragør skolevæsen 2016-2020 (se bilag).

  BFKU’s oprindelige drøftelse af skolepolitikken tog udgangspunkt i en ”hus-model” og gik bl.a. på vision, fundament og mål for skolevæsenet. Derudover blev defineret tre temaer: trivsel, faglighed og lokal sammenhængskraft.

  Politikken består således af følgende:

  National baggrund for skolepolitikken

  Dette afsnit refererer til folkeskolens formåls paragraf og de nationale mål på skoleområdet. Afsnittet er medtaget for at opridse den overordnede mission og målsætning, vi som kommune er forpligtet til at opnå med arbejdet i folkeskolen.

  Vision

  Visionen skal sætte den overordnede retning for skolevæsenet. Formuleringen er meget lig, den vision BFKU godkendte sammen med rammen for skolepolitikken, dog er ønsket om ”at være blandt de 10 bedste”, ændret til ”at være blandt de bedste”, da den talmæssige konkretisering gør formulering til et mål mere end en vision.

  Mål

  Målene bygger i de fleste tilfælde på kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015. Dette er valgt for at sikre en valid baseline og muligheden for at kunne trække sammenlignelige data over årene ved at bruge samme målinger, eksempelvis fra nationale test og afgangsprøver. Dermed undgås også at skulle foretage ekstra, unødige test og prøver.

  Prioriteter for skolevæsenet

  Udforskningen af de tre temaer ”trivsel”, ”faglighed” og ”lokal sammenhængskraft” har ført til mange spændende tanker. Disse er sorteret, vurderet og herefter samlet under tre fokusområder for hvert tema. Fokusområderne indikerer hvilke hensigter, der skal prioriteres i skolevæsenets arbejde. Efterfølgende kan disse danne grundlag for mere detaljerede strategier, handleplaner og skolebestyrelsernes arbejde med principper.

  Fundament for skolevæsenets arbejde

  BFKU ønskede at bygge skolevæsenet på tydelig retning og gode rammer. Formuleringen er uddybet for at vise er dette skal være et gennemgående hensyn på tværs af de øvrige prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkastet sendes i høring hos skolebestyrelser, elevråd og skolernes centrale medarbejderudvalg.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen til videre konsolidering.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  Sagen udsættes til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Et enigt udvalg sender udkastet i høring hos såvel afgående som tiltrædende skolebestyrelse for tilbagemeldinger til brug for den videre politiske drøftelse i september. Udvalget træffer herefter beslutning, der sendes i endelig høring.

  Bilag

 • 8
  Kultur- og Eventspuljen 2016
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til Kultur- og Eventspuljens principper og fire indkomne ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget fremover anvender de nuværende gældende principper for puljens anvendelse, med tilføjelse af at der skal sendes budgetter med.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2016, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremover skal varetage opgaven med at forvalte Kultur- og Eventspuljen. Vedlagt i bilag er de tidligere besluttede principper for puljens anvendelse. Formålet med puljen har været at skabe mulighed for nye kulturelle initiativer og arrangementer i Dragør til glæde for borgerne i Dragør.

  Puljen har indtil nu været forvaltet af skole- og kulturchefen, som i den første del af 2016 har bevilget ansøgninger for i alt 40.000,- kr. se bilag med budget og regnskab.

  Udover ansøgningen har forvaltningen tidligere bedt ansøgerne om et budget for deres arrangement, for at skabe et overblik og forståelse for ansøgningens sammenhæng.

  Der er dags dato indkommet yderligere fire ansøgninger, der endnu ikke er behandlet:

  • Restaurant Beghuset har ansøgt om støtte på kr. 25.000, som vil gå til at booke nye og spændende kunstnere, som f.eks. Rasmus Tantholdt, BS Christiansen og Mads langer, som kan tiltrække nye målgrupper til byen.
  • Derudover har, Dragør Havn og foreningerne på Dragør havn ansøgt om 10.000,- kr. fra puljen til Havnedag d. 29. maj til aktiviteter i forbindelse med Ungdomsskolens oplevelsesløb samt til honorarer til musikere og historiefortællere.
  • Dragør Gadelaug har ansøgt om støtte på kr. 50.000, som vil gå til 8 miniarrangementer foran torvet ved Irma, med bl.a. kunstnere som Marie Frank, Bubber og Bryan Rice.
  • Dragør Boldklub har ansøgt om kr. 14.000, til forbedring af sanitetsforholdende under pinsestævnet, da der forventes ca. 8.000 besøgende, som øger presset på klubbens egne sanitære faciliteter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye pulje er på 154.805 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Administrationens indstilling godkendt.

  Herudover godkendte udvalget,

  at Dragør Havn og foreningerne på havnen bevilges 10.000 kr.,

  at Dragør Gadelaug bevilges 20.000 kr.

  at Dragør Boldklub bevilges 10.000 kr.

  Udvalget fandt ikke, at Restaurant Beghusets ansøgning kunne komme i betragtning ved tildeling af midler.

  Bilag

 • 9
  Styrelsesvedtægt på skoleområdet 2016
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Sagen handler om en konsekvensrettelse af styrelsesvedtægt for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender styrelsesvedtægten 2016.

  2.

  at

  styrelsesvedtægten sendes i høring hos skolebestyrelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsesvedtægten for Dragør kommunes skolevæsen er gældende for skoler og tilhørende skolefritidsordninger i Dragør kommune og angiver rammen for driften af kommunens skoler.

  Grundet ny ledelsesstruktur, indgået partnerskab med Danske Skoleelever og det kontinuerlige arbejde med implementeringen af folkeskolereformen er der et behov for en konsekvensrettelse af styrelsesvedtægten.

  Hele styrelsesvedtægten har gennemgået en layoutmæssig ændring og dermed også flere rettelser som er af skønsmæssig karakter, fx ændring af rækkefølge i afsnit, så afsnit der hører sammen står naturligt efter hinanden.

  De foreslåede ændringer er konsekvensrettelser.

  Oversigt over foreslået ændringer:

  § 1 stk. 3 tilføjelse af, at øvrige afdelingsledere kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret:

  Ændringen foreslås på baggrund af den nye ledelsesstruktur.

  § 2 fjernelse af årstal for valg:

  Skønsmæssig ændring der tydeliggør, at der er valg hvert fjerde år.

  § 4 tilføjelse af, at der fastsættes mødedatoer for et skoleår ad gangen:

  Ændringen foreslås, således at administrationen kan sikre et godt samarbejde med skolebestyrelsen og koordinere inddragelsesprocesser og høringsfrister.

  § 5 navneændring til referat samt at disse skal offentliggøres:

  Jf. Folkeskoleloven § 44 stk. 11 skal der efter hvert møde udarbejdes et referat som gøres tilgængelig for offentligheden. Navneændringen foreslås dermed for at være mere retvisende, og som følge af loven, skal referater offentliggøres.

  § 7 tilføjelse af, at den årlige beretning offentliggøres på skolernes hjemmeside:

  Ændringen foreslås for at skabe gennemsigtighed.

  §7 Stk. 3 tilføjelse af principper for skolens virksomhed:

  Jf. Folkeskoleloven § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen udarbejde principper for skolens virksomhed. Disse er ikke fyldestgørende i den nuværende styrelsesvedtægt og foreslås dermed opdateret.

  §7 Stk. 4: fjernelse af læseplaner:

  Ændringen foreslås, da der ikke længere arbejdes med læseplaner men i stedet uddannelsesplaner som lægges i MinUddannelse.

  § 10 - § 12 tilføjelse af Fælleselevråd:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på mødet den 3. februar 2016 at indgå partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig Kommune. Et krav til at blive Elevvenlig Kommune er, at der oprettes et Fælleselevråd.

  Bilag 2 fjernelse af kriterie for optagelse af børn:

  Ændringen foreslås da punkt 4 og punkt 5 i den nuværende styrelsesvedtægt er det samme kriterium, hvor punkt 5 blot er mere uskarp og ugennemsigtig i hvad der menes.

  Bilag 4.1 opdatering af ledelsesstuktur:

  Ændringen foreslås så afsnittet er i overensstemmelse med den nye ledelsesstruktur.

  Bilag 4.4 fjernelse af afsnit:

  Fjernelsen foreslås, da afsnittet allerede er beskrevet tydeligere under bilag 4.3.

  Bilag 5.3 tilføjelse af afsnit om modtagelse af tosprogede børn:

  Tilføjelsen er en konsekvensrettelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkastet til styrelsesvedtægten sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ad. 1.

  Liste T foreslår, at styrelsesvedtægten godkendes med følgende ændringer:

  1. Paragraf 7: De to sidste dots i stk. 5 tages ud, idet de allerede står beskrevet under stk. 1.

  2. Det præciseres under paragraf 7 stk. 1, hvorvidt årsmødet er det samme som det årlige fællesmøde.

  3. Paragraf 7 stk. 4: Læseplanerne fastholdes i vedtægten, idet der i folkeskoleloven paragraf 44, Stk. 8 står: Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner, jf. § 40, stk. 3. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

  4. I paragraf 12 præciseres det, at Fælles Elevråd deltager i topmødet for 0-18 års området, og at de mødes med udvalget en gang årligt derudover.

  5. At valgvedtægten vedlægges som bilag til styrelsesvedtægten, sådan som det er beskrevet i paragraf 1 i Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

  Et enigt udvalg godkendte styrelsesvedtægten med Liste T´s ændringer.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Museum Amager ny vedtægt 2016
  Sagsid.: 16/669

  RESUMÉ:

  Sagen handler om en ændring af Museum Amagers vedtægter. Dragør Kommune skal som hovedbidragyder til museet godkende enhver vedtægtsændring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de ændrede vedtægter for Museum Amager godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager er i gang med en forandringsproces med henblik på at kunne leve op til Kulturstyrelsens krav til statsanerkendte museer, og har i den anledning revideret deres vedtægter.

  Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune skal godkende enhver vedtægtsændring fordi kommunen er hovedbidragyder til museet.

  De ny vedtægter ændrer bl.a. på bestyrelsessammensætningen og tilsigter at styrke Museum Amager gennem tilførsel af personer i bestyrelsen med professionelle kompetencer inden for museumsdrift.

  De ny vedtægter ændrer også på antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen som skal udpeges til museets bestyrelse, lige som kommunalbestyrelsen som hovedbidragyder skal udpege 2 personer med professionelle kompetencer for museumsdrift efter dialog med bestyrelsen.

  Der vil efterfølgende komme en sag til politisk behandling om ny udpegning, da en godkendelse af de ændrede vedtægter er en forudsætning for, at det videre arbejde med bl.a. udpegning af medlemmer fra repræsentantskabets side.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Budgetspørgsmål til Budget 2017-2020 - BFKU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter evt. budgetspørgsmål som ønskes besvaret som grundlag for budgetforhandlingerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsesmedlemmer har som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 mulighed for at stille spørgsmål til administrationen om forskellige emner som ønskes belyst med henblik på at kvalificere budgetdrøftelserne. Der var på budgetseminar 18. marts mulighed for at stille mundtlige budgetspørgsmål, og der vil desuden være mulighed for at stille skriftlige budgetspørgsmål til administrationen frem til 15. april. Budgetspørgsmålene besvares forud for budgetseminar i august.

  Budgetspørgsmål skal være konkrete og til at besvare ud fra kendte budgetforudsætninger med et begrænset omfang af ressourcer. Hvis budgetspørgsmål omfatter analyser eller større undersøgelser, og dermed et større ressourcetræk, tager de enkelte udvalg stilling til om budgetspørgsmål skal besvares.

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Udvalgsmedlemmerne havde følgende forslag til analyser/økonomiske konsekvenser:

  Helle Barth (V)

  Folkebibliotek og skolebibliotek lægges sammen.

  Annette Nyvang (T)

  Oprettelse af inklusionsstøttekorps på skoleområdet.

  Ebbe Kyrø (T):

  Indkøb af toilet til brug i kommunen ved arrangementer.

  Godkendt.

 • 12
  Forslag fra C - Telte
  Sagsid.: 16/668

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 13. marts 2016, på vegne af C gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU’s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger om der inden for rammen af børn, fritids og kulturområdet kan finansieres indkøb af 1-2 telte til udlån til foreninger og kommunale institutioner ved større arrangementer.

  Begrundelse

  Der er givet en bevilling til tilskud til Dragør Sejlklubs stævne i maj måned så de kan leje et telt til arrangementet. Det vurderes at mange foreninger og egne institutioner jævnligt har brug for leje af telt, hvorfor der formentlig kan være en bedre økonomi i, at kommunen indkøber et ordentligt telt som enten kan leje eller lånes ud. Et stort telt koster i omegnen af kr. 75.000,-”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Sagen drøftet.

  Et enigt udvalg godkendte forslaget.

 • 13
  Forslag fra Liste T - forældreråd
  Sagsid.: 16/733

  INDSTILLING:

  Anette Nyvang (T) har i mail af 29. marts 2016, på vegne af Liste T, anmodet om at følgende sag sættes på BFKU’s dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder et oplæg til, hvordan et forældreråd, der skal understøtte arbejdet med handicappede børn og børn med særlige behov i Dragør Kommune, kan sammensættes samt et oplæg til kommissorium for et sådant råd.

  Baggrund: Københavns Kommune har nedsat et forældreråd i Borgercenter Handicap, som skal understøtte og styrke Centerrådets arbejde på børne- og ungeområdet. Forældrerådet skal sikre dialogen mellem Borgercenter Handicap og familier til børn og unge med handicap og er en del af flere initiativer, der skulle styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Eftersom forældre til handicappede børn/børn med særlige behov i Dragør ikke bare er i dialog med Dragør Kommune, men også med Tårnby Kommune omkring visse dele af sagsbehandlingen omkring børnene, finder Liste T det relevant at komme i tættere dialog med forældrene for at sikre den bedst mulige sagsbehandling.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Sagen drøftet.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  4 (A+C+V)

  Godkendt.

 • 14
  Forslag fra T - evaluering af Min Uddannelse
  Sagsid.: 16/732

  INDSTILLING:

  Anette Nyvang (T) har i mail af 29. marts 2016, på vegne af Liste T, anmodet om at følgende sag sættes på BFKU’s dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen gennemfører en evaluering af Min Uddannelse, hvor brugen af portalen gøres op hos hhv. lærere, elever og forældre. Og de tre grupper spørges om fordele og ulemper ved portalen.

  Baggrund: Dragør har købt en forholdsvis dyr internetløsning til arbejdet med læringsmålstyret undervisning, som gør det muligt at udarbejde læringsmål på hver enkelt elev. Det er imidlertid ikke et lovkrav, at man skal arbejde med læringsmål for hver enkelt elev. Ministeriet skriver, at læringsmålene skal formuleres på klasseniveau.

  Og at " Det er ikke forventningen, at lærerne opstiller individuelle læringsmål eller tegn på læring for eleverne for undervisningsforløbene i løbet af skoleåret" - men kun i de årlige elevplaner. Liste T finder det relevant at evaluere portalen, inden projektet ”Læringscentreret skoleudvikling i Dragør Kommune” sættes i gang.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Sagen drøftet.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

 • 15
  Meddelelse - Status på klagesager på det specialiserede socialområde i 2015
  Sagsid.: 16/681

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører beslutninger truffet i 2015 på det specialiserede børneområdet, børnehandicapområdet og det specialiserede voksenområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvor mange klager er sendt til Ankestyrelsen

  Det specialiserede børneområde (Dragør Kommune)

  På dette område har der i alt været fem klager i 2015, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. To klager vedrørte aktindsigt og sagsbehandling og to klager vedrørte § 71 (samvær med anbragt barn).

  • 1. klage vedr. § 71 blev hjemvist til fornyet genbehandling
  • 2. klage vedr. § 71 afventer afgørelse i Ankestyrelsen
  • 3. klage vedr. aktindsigt blev kommunens afgørelse omgjort
  • 4. klage vedr. aktindsigt og sagsbehandling blev stadfæstet
  • 5. klage vedr. aktindsigt og sagsbehandling blev stadfæstet

  Børnehandicapområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været en klage i 2015, der blev sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Klagen vedrørte § 41 (nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn).

  • Klagen vedr. § 41 dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.

  Det specialiserede voksenområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været fire klager i 2015, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Tre klager vedrørte § 100 (dækning af nødvendige merudgifter til voksne) og en klage vedrørte flytning til særligt botilbud.

  • 1. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.
  • 2. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev stadfæstet
  • 3. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev hjemvist til fornyet genbehandling.
  • 4. klage vedr. flytning til særligt botilbud blev stadfæstet

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger er utilfreds med kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klage-vejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist med-hold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger.

  I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse. Ankestyrelsen kan også give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.

  Ankestyrelsen kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Ankestyrelsen kan også afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  Oversigt over Dragør Kommunes sager i 2016 på områderne er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Legepladser
  Sagsid.: 15/421

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2016 bevilget 250.000 kr. til renovering og fornyelse af daginstitutionernes legepladser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen og dagtilbudslederne havde møde i første kvartal om prioriteringen af midlerne for 2016.

  Sikkerhedsrisici har første prioritet, efterfølgende er genopretning, og er der midler tilbage, tager forvaltningen initiativ til møde med lederne og prioriteringer af fornyelse.

  Legepladsinspektørerne er i gang med inspektion af områdets legepladser. Prioriteringerne foretages på baggrund af rapporterne.

  Administrationen forventer at fremlægge sag i BFKU med prioritering af midlerne til mødet 8. juni 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke tilstede.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 6. april 2016.

  Intet.