Skip navigationen

Referat

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Afbud fra Ebbe Kyrø (T) Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Dragør Vandaktivitet
  Sagsid.: 16/989

  RESUMÉ:

  Formandens invitation til Dragør Vandaktivitet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På foranledning af formanden Kenneth Gøtterup (C) inviteres repræsentanter for Dragør Vandaktivitet for en kort præsentation og dialog. Varighed på 15 minutter.  

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Præsentation og dialog med repræsentanter for Dragør Vandaktivitet.

 • 2
  Godkendelse af fritidspas for sårbare børn og unge
  Sagsid.: 15/2543

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2016 blev det besluttet, at administrationen arbejder videre med Høje-Taastrup modellen for at opstarte en fritidspas-ordning i Dragør Kommune. Administrationen ønsker hermed at orientere udvalget om modellen med henblik på godkendelse.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at model for fritidspas-ordningen i Dragør Kommune godkendes med start pr. 1. august 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Høje-Taastrup modellen går ud på, at børn og unge mellem 6 – 17 år, der i forvejen ikke går til fritidsaktiviteter, kan få betalt kontingent i en periode på 3 – 6 måneder. Kontingentet må være på max 1000 kr. Kontingentet gælder fra 3 – 6 måneder afhængigt af kontingentets størrelse.

  Med afsæt i ovenstående model kan børn og unge i Dragør Kommune i alderen 6 – 18 år, som i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter få et økonomisk tilskud på max 1000 kr. i en periode på 6 måneder til en selvvalgt fritidsaktivitet.

  Derudover skal husstandens årlige indkomst være lavere end 172.992 kr. pr. år for at komme i betragtning til et økonomisk tilskud. Dette foreslås på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, herunder også Høje-Taastrup Kommune.

  Såfremt modellen for fritidspas-ordningen godkendes, vil den blive forankret i Skole og Kultur afdelingen.

  Ansøgninger vil kunne indsendes elektronisk via kommunens hjemmeside, og startdatoen for ordningen vil være 1. august 2016.

  Ordningen evalueres efter et år.

  Udkast til ansøgningsskema samt vejledning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at omfanget vil være på ca. 50.000 kr., som afholdes inden for egen ramme, nærmere bestemt forebyggelsesrammen i Borger og Social.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at køgemodellen implementeres.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB

  Protokol:

  Liste T mener, at Køge-modellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Køgemodellen implementeres.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at Køge-modellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at Køgemodellen implementeres.

  For stemte: 5 (T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+Å+Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T mener, at Køgemodellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  Bilag

 • 3
  Forældreråd for børn med særlige behov og/eller handicap
  Sagsid.: 16/916

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler oprettelse af et forældreråd for forældre til børn på dagbehandlingstilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke oprettes forældreråd for forældre til børn på dagbehandlingstilbud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på sit møde den 6. april 2016, at administrationen udarbejder et oplæg til, hvordan et forældreråd, der skal understøtte arbejdet med handicappede børn og børn med særlige behov i Dragør Kommune kan sammensættes samt et oplæg til kommissorium for et sådant råd.

  Det kan oplyses, at der ikke i Dragør Kommune er oprettet forældreråd til børn, der går i eksterne tilbud. Der er pt. 8 børn på dagbehandlingsskoler. Dagbehandlingsskolerne har professionelle bestyrelser, der ikke er forældrevalgte. Derudover er der 19 børn, der går i eksterne specialskoletilbud. Disse forældre har mulighed for at stille op til specialskolernes skolebestyrelser.

  Det er således de nuværende 8 børns forældre, der kan være potentielle til et forældreråd. Det anser forvaltningen som forholdsvis få forældre til at oprette et egentligt forældreråd. Det kan derfor være vanskeligt for rådet at holde sit fokus på det generelle. Børnene går i øjeblikket på 5 forskellige skoler og børnene har meget forskellige udfordringer. Forvaltningen anser derfor ikke værdien af et samlet forældreråd for disse forældre på linje med f.eks. en skolebestyrelse.

  Lederen på Dagbehandlingsskolen Isbryderen (hvor Dragør Kommune har 3 børn gående) udtaler: ”Forældrene ikke har adgang til bestyrelsen. Det skyldes bl.a. at eleverne og forældrene ofte har et kort og uforudsigeligt ophold på skolen, og at udskiftningen af forældrene derfor ville blive for hyppige i forhold til de nødvendige arbejdsprocesser.”

  Forældre er velkomne til at oprette et forældreråd eller netværk dog uden, at rådet vil have status på samme måde som f.eks. en skolebestyrelse.

  Dansk Handicap har en afdeling i Dragør, som gerne stiller sig til rådighed for drøftelser af fælles temaer.

  Administrationen har faciliteret møder med enkelte forældre til børn på behandlingsskoler for at udveksle viden og erfaringer og drøfte nogle af de spørgsmål, der går på tværs af forældrenes oplevelser.

  Denne type af møder har til hensigt at kvalificere processer og forretningsgange i forbindelse med børn og familier, der er udfordret.

  Dialogen mellem administrationen og forældrene til disse børn udspringer oftest af enkelt sager og de enkeltes behov og har derfor karakter af egentlig sagsbehandling.

  LOVE/REGLER:

  Forældre har mulighed for at stille op til skolebestyrelsesvalg jf. § 42 stk. 1, på den skole, hvor deres barn er indskrevet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen spørger de involverede forældre om behov for et forældreråd.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 4
  Temadrøftelse - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
  Sagsid.: 16/958

  RESUMÉ:

  I august 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen Børne- og Ungepolitikken, og i 2007 blev politikken for børn og unge med særlige behov vedtaget. De to politikker udgør i dag kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Administrationen foreslår, at den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samles i én politik, som danner grundlag for øvrige politikker på 0-18 års området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra todelt politik til én Børne- og Ungepolitik med sammenhæng til øvrige politikker på 0-18 års området. Administrationen har med oplægget til temadrøftelsen lagt sig op ad de øvrige politikker, der er på vej for 0-18 årsområdet. Det betyder, at der i oplægget er fokus på de politiske visioner, frem for konkrete metoder og specifikke målsætninger. Metoder og målsætninger fremgår af tilhørende handleplaner, procedurebeskrivelser m.m.

  Med det nuværende oplæg er teksten i Børne- og Ungepolitikken generelt strammet op. Der er lagt vægt på at fastholde de værdier, der er formuleret i den nuværende Børne- og Ungepolitik og i politikken for børn og unge med særlige behov. Strukturen er ændret fra afsnit om forudsætninger, målsætninger og metoder til at bestå af tre temaer. Der er lagt vægt på, at begreber fra forslaget til f.eks. Inklusionspolitikken går igen, således at der bliver en synlig rød tråd mellem de forskellige politikker.

  Børne- og Ungepolitikken indledes med et forord. Administrationen foreslår, at forordet bliver skrevet med afsæt i udvalgets politiske drøftelser og beslutninger af samtlige politikker på 0-18 års området. Det giver mulighed for, at forordet kan udtrykke politiske visioner for børne- og ungeområdet.

  Indledningen sætter rammen for politikken og guider læseren i en fortællende stil til indholdsdelen. Administrationen foreslår, at formuleringen af en indledning ligeledes sker på baggrund af udvalgets drøftelser.

  De tre temaer i forslaget er: ”Kompetente børn og unge” med fokus på udvikling og læring, ”Forpligtende fællesskaber” med fokus på fællesskab og trivsel samt ”Stærke netværk og et rigt lokalmiljø” med fokus på helhed, sammenhæng og sammenhængskraft.

  Administrationen foreslår, at standarder for børn med særlige behov udarbejdes særskilt til senere behandling i Børne- Fritids- og Kulturudvalget.

  Som afslutning på Børne- og Ungepolitikken er der et afsnit om opfølgning og evaluering, som ligger sig i forlængelse af oplægget til Inklusionspolitikken.

  Implementeringsproces
  Børne- og Ungepolitikken er af betydning for hele 0-18 års området og områdets interessenter. Det kan være en mulighed at afholde en implementerings workshop, hvor Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får mulighed for at præsentere de samlede politikker på 0-18 års området for de aktører, der skal implementere politikkerne i deres arbejde. På workshoppen kan bestyrelser også få mulighed for at afprøve politikkerne i forhold til deres kommende arbejde med at afspejle og udmønte Børne- og Ungepolitikken i bestyrelsernes principper for f.eks. ansættelser, budgetanvendelse og værdier på skoler og i dagtilbud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  ACOV foreslår, at endelig børn og ungepolitik godkendes på ekstra ordinært møde i september måned, og indeholder skolepolitik, inklusionsstrategi, politik for udsatte børn og unge.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Et enigt udvalg foreslår at forvaltningen fremlægger procesplan for inddragelse af borgergrupper og høring.

  Protokol:

  Liste T mener, at politik for "Børn med særlige behov" bør forblive en selvstændig politik med særligt fokus. Ligeledes bør indsats vedrørende inklusion vedblive med at være et særskilt fokusområde.

  Bilag

 • 5
  Temadrøftelse - Fremtidens inklusionsindsats i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  De seneste tal for inklusion viser, at 98,3 % af Dragør Kommunes skolebørn er inkluderet i den almene undervisning. Inklusionsgraden i Dragør Kommune ligger dermed over Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings inklusionsmål på 96 %. Administrationen anbefaler, at kommunens Inklusionsstrategi fra 2012 opdateres, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I juni 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionsstrategi. Siden har alle på børne- og ungeområdet arbejdet med udmøntningen af strategien. På medarbejder- og lederniveau har der været efteruddannelsesforløb, kurser, praksislæringsforløb og oplæg. Forældre er inviteret til større oplæg og drøftelser, og lokalt har der på skoler og i de enkelte tilbud været fokus på forældres muligheder for at understøtte inklusion i deres børns fællesskaber. Organisatorisk er der etableret ressourceteams og ansat inklusionsvejledere til at understøtte inklusionsindsatsen (se bilag ”Kommissorium for ressourceteamene” og ”Videncenter for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune”).

  Administrationen anbefaler, at Inklusionsstrategien opdateres, så den afspejler den udvikling, der er sket på området, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  Der er fortsat behov for at arbejde med udviklingen af forståelser af inklusion både i teori og i praksis. Udviklingen skal ske i forskellige samarbejder på alle niveauer fra børn, chefer, forældre, ledelser og medarbejdere.

  Første oplæg til en fremtidig Inklusionspolitik fremgår af bilaget ”Dragør Kommunes Inklusionspolitik – første udkast”. De overordnede ændringer fra Inklusionsstrategien til Inklusionspolitikken er skitsereret nedenfor.

  Fra strategi til politik – forslag til ændringer

  I oplægget til Inklusionspolitikken er teksten generelt opstrammet, så politikken forekommer mere overskuelig og let læselig end Inklusionsstrategien.

  De udvalgte indsatsområder er reduceret fra fem til fire områder, og består i Inklusionspolitikken af: Faglighed, Organisation, Forældresamarbejde og Tidlig indsats. Det femte indsatsområde om ressourcer fra Inklusionsstrategien er skrevet ind i indledningen af Inklusionspolitikken, da ressourcer ikke anses for at være et indsatsområde, men derimod en ramme og et vilkår for inklusion.

  Under hvert indsatsområde er initiativer og mål for området taget ud, da initiativerne og målene ikke længere er enten tidssvarende eller retvisende. Fx er der nødvendigvis ikke sammenhæng mellem antallet af kursusforløb blandt medarbejdere og øget inklusion i praksis. Der lægges i Inklusionspolitikken derfor op til at arbejde med andre mål for inklusion, som retter sig mod børnenes oplevelse af at være en del af fællesskaberne og mod antallet af børn, der er tilknyttet de lokale dag- og skoletilbud i Dragør Kommune. De nye inklusionsmål er skrevet ind i Inklusionspolitikkens sidste kapitel: ”Mål og evaluering”. Der opereres her med tre former for inklusion: Fysisk, social og læringsmæssig inklusion.

  Systematisk opfølgning på inklusionsindsatsen

  Opfølgningen på inklusionsindsatsen vil være indeholdt i dagtilbuddets børnemiljøvurderinger og tilsynsrapporter. På skoleområdet vil opfølgningen fremgå af kvalitetsrapporten i afsnittet om de faglige resultater – den læringsmæssige inklusion - og i trivselsmålingerne – den sociale inklusion.

  Desuden vil målinger af inklusionsindsatsen i Dragør Kommune blive præsenteret en gang om året i april måned med status på inklusion for det foregående år. Status indeholder faktuelle tal for ekstern visitation på hele området samt antallet af ansøgninger, der er behandlet i visitationsudvalget.

  Udvalget bliver løbende orienteret om status på foranstaltninger vedrørende sårbare børn og unge.

  De enkelte skoler og institutioner udarbejder principper for arbejdet med inklusion og børn med særlige udfordringer og behov. Det er de lokale ledelser, der er ansvarlige for at udarbejde og følge op på retningslinjer og handleplaner for arbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg udsætter sagen til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen reviderer strategien ud fra anbefalingerne i Inklusionseftersynets rapport.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV forslår, at sagen har været drøftet og i de i forsatte drøftelser ind tænkes regeringens udspil.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen til mødet i august laver en analyse af, hvor Dragør har styrker og svagheder i forhold til ekspertgruppens 8 anbefalinger:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at Dragørs forslag til inklusionspolitik revideres, så den forholder sig til alle 8 anbefalinger:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære møde i BFKU den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 6
  Drøftelse af skolepolitik 2016-2020
  Sagsid.: 15/1907

  RESUMÉ:

  Sagen handler om første udkast til Dragør kommunes skolepolitik 2016-2020, som udvalget skal drøfte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BFKU drøfter første udkast til Dragør kommunes skolepolitik 2016-2020

  2.

  at

  BFKU sender skolepolitikken i høring

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. december 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) rammen for inddragelsesproces i forbindelse med udviklingen af en ny skolepolitik for Dragør kommune (se bilag) til efterretning.

  Efterfølgende har administrationen afholdt workshops med skoleledere, skolernes centrale medarbejderudvalg, elevråd og skolebestyrelser, hvor disse fik mulighed for at give input til den kommende skolepolitik.

  På baggrund af disse input (se bilag) og det løbende udviklingsarbejde i skolevæsenet har administrationen formuleret vedlagte forslag til skolepolitik for Dragør skolevæsen 2016-2020 (se bilag).

  BFKU’s oprindelige drøftelse af skolepolitikken tog udgangspunkt i en ”hus-model” og gik bl.a. på vision, fundament og mål for skolevæsenet. Derudover blev defineret tre temaer: trivsel, faglighed og lokal sammenhængskraft.

  Politikken består således af følgende:

  National baggrund for skolepolitikken

  Dette afsnit refererer til folkeskolens formåls paragraf og de nationale mål på skoleområdet. Afsnittet er medtaget for at opridse den overordnede mission og målsætning, vi som kommune er forpligtet til at opnå med arbejdet i folkeskolen.

  Vision

  Visionen skal sætte den overordnede retning for skolevæsenet. Formuleringen er meget lig, den vision BFKU godkendte sammen med rammen for skolepolitikken, dog er ønsket om ”at være blandt de 10 bedste”, ændret til ”at være blandt de bedste”, da den talmæssige konkretisering gør formulering til et mål mere end en vision.

  Mål

  Målene bygger i de fleste tilfælde på kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015. Dette er valgt for at sikre en valid baseline og muligheden for at kunne trække sammenlignelige data over årene ved at bruge samme målinger, eksempelvis fra nationale test og afgangsprøver. Dermed undgås også at skulle foretage ekstra, unødige test og prøver.

  Prioriteter for skolevæsenet

  Udforskningen af de tre temaer ”trivsel”, ”faglighed” og ”lokal sammenhængskraft” har ført til mange spændende tanker. Disse er sorteret, vurderet og herefter samlet under tre fokusområder for hvert tema. Fokusområderne indikerer hvilke hensigter, der skal prioriteres i skolevæsenets arbejde. Efterfølgende kan disse danne grundlag for mere detaljerede strategier, handleplaner og skolebestyrelsernes arbejde med principper.

  Fundament for skolevæsenets arbejde

  BFKU ønskede at bygge skolevæsenet på tydelig retning og gode rammer. Formuleringen er uddybet for at vise er dette skal være et gennemgående hensyn på tværs af de øvrige prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkastet sendes i høring hos skolebestyrelser, elevråd og skolernes centrale medarbejderudvalg.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen til videre konsolidering.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  Sagen udsættes til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Et enigt udvalg sender udkastet i høring hos såvel afgående som tiltrædende skolebestyrelse for tilbagemeldinger til brug for den videre politiske drøftelse i september. Udvalget træffer herefter beslutning, der sendes i endelig høring.

  Bilag

 • 7
  Skolernes udearealer, frigivelse af midler fra anlægsbudget
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Frigivelse af midler til udvikling af skolernes udearealer

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af skolernes udearealer koncentreres omkring Store Magleby Skole og Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektudvikling og forundersøgelser og at beløbet frigives

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan man kunne udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer. Både for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag og bevægelse, samt at være ”åben skole” og skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Prioritering af samlet projekt på to matrikler

  Skole- og kulturforvaltningen har i samarbejde med Plan og Teknik arbejdet videre med, hvordan projektet bedst kan realiseres. Det vurderes, at det giver mest kvalitet for de bevilgede midler hvis to matrikler prioriteres, og at disse to sendes i udbud som et samlet projekt.

  Der er behov for udvikling på alle tre matrikler, men som det fremgik af anlægsskemaet til budgetforslag for 2016-19 ”BFKU A, 02”, var gennemførslen af udviklingen af skolernes udearealer oprindeligt budgetteret til 17,8 millioner kr., hvilket helhedsplanen tog sit udgangspunkt i. Da der i alt er afsat 8,5 millioner kroner i budget 2016-19 til udviklingen, har det været nødvendigt at koncentrere indsatsen på færre områder.

  Det anbefales at områderne omkring St. Magleby Skole og ved Dragør skole Nord prioriteres. Da St. Magleby Skole er den skole, som har størst efterslæb på vedligehold anbefales det at begynde der. Derudover kan udearealerne bidrage til udviklingen af ”Aktivt knudepunkt St. Magleby” og etableres forud for svømmehalsbyggeriet, så der ikke er flere byggepladser i gang samtidigt.

  Dragør Skole Nord anbefales som det andet udviklingsområde, da der er en udvidelse af skolen i gang, hvor nuværende udearealer opbrydes, hvorfor der er brug for genetablering og nyudvikling af disse.

  Som det fremgår af tids- og aktivitetsplanen (bilag), vil det med start dette forår være realistisk, at de nye udearealer kan indvies i henholdsvis december 2017 på St. Magleby Skole og august 2018 på Dragør Skole Nord.

  Der er herudover afsat 450.000 kr. til en multibane. Sag om multibanen forelægges for udvalget i juni mødet.

  Økonomi

  De afsatte midler består af 3 forskellige bevillinger/sager, men det vil gøre projektarbejdet lettere om bevillingerne kan samles under et budgetpunkt benævnt ”Skolernes udearealer” med særlige midler øremærket miniarena ved Hollænderhallen. Det drejer sig om følgende bevillinger:

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  Administrationen foreslår at frigive 600.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse, miljøundersøgelser mv. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud. Se i øvrigt tid- og aktivitetsoversigt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ad.1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad.3.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra C

  C gr. Foreslår, at sagen forelægges udvalget på ny for en prioritering og der i prioriteringen tages aktivt stilling til om der er behov for (og i hvilket omfang) Dragør skole Syd også har et behov. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  For stemte:             13 (A+C+I+O+T+Å+Nye Borgerlige)                 

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at Dragør Skole Syd også tilgodeses – og at pengene fordeles med 2,78 mio. kr. til Store Magleby. 3,77 mio. til Dragør Nord. 1,64 mio. til Dragør Syd.

  Idet overslaget sidste år lød på hhv. 3,4 – 4,6 og 2,0 mio. kr. i helhedsplanen, og budgetrammen er 18 procent lavere, så barberes den enkelte skoles budget med 18 procent i forhold til helhedsplanen. Der ses kritisk på udgifterne til projektudvikling, og de fordeles forholdsmæssigt på de tre skolematrikler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslog at sagen behandles igen i august med indstilling fra forvaltningen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Nyt udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO 2016
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Sagen handler om mål- og indholdsbeskrivelser for SFO’er.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. At udvalget tager mål- og indholdsbeskrivelser for SFO til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2016, at sagen blev udsat, så administrationen kunne konsolidere SFO’ernes udkast til mål- og indholdsbeskrivelser.

  Administrationen har nu konsolideret med SFO-lederne og modtaget et nyt udkast til mål- og indholdsbeskrivelser fra henholdsvis Dragør Skole SFO og St. Magleby Skole SFO – disse er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  § 40 stk. 4 i Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Godkendt med Liste T´s tilføjelse om, at den skal i høring.

  Bilag

 • 9
  SFO kapacitet og udfordringer
  Sagsid.: 16/515

  RESUMÉ:

  Orientering omkring SFO placering i forbindelse med skoleindskrivningen og de udfordringer der er på kort og lang sigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  SFO-kapaciteten

  Ved fordelingen af børnehaveklassebørn på kommunens SFO’er er det vægtet højt, at børn fra samme klasse tilbydes samme SFO, eller som minimum at halvdelen af klassen kommer i samme SFO, og at den enkelte klasse kun er fordelt på to forskellige SFO-matrikler.

  Vi har indenfor den eksisterende kapacitet på SFO-området fordelt de nyindskrevne børnehaveklasseelever med henholdsvis to klasser i SFO’erne ved Dragør Skole Nord, og en klasse på Jægervejens SFO. På Dragør Skole Syd bliver alle børn i de kommende børnehaveklasser tildelt plads på SFO Strandengen.

  På St. Magleby Skole bliver alle børn fordelt på Tulipanen, Kirkevej og Hovedgadens SFO.

  Udfordringer på kort og lang sigt

  Der er udfordringer med SFO-kapaciteten, når ønsket er, at børn fra samme klasse kan være i samme SFO afdeling. Når klasserne deles på f.eks. to SFO-matrikler kan der opstå grupper med få børn af samme køn. Det kan påvirke den samlede klasses trivsel, og det kan være vanskeligt at opretholde fællesskabet, når børnene i fritiden deles på flere matrikler.

  Konkrete udfordringer i år:

  • Administrationen har været nødt til at flytte en enkelt af de nye børnehaveklasser fra Dragør Skole Nord til Jægervejens SFO, da der ikke er plads til alle tre nye klasser på SFO’erne på Dragør Skole Nord. Det betyder, at de tre nye børnehaveklasser bliver delt.
  • Administrationen har placeret begge børnehaveklasser fra Dragør Skole Syd på SFO Strandengen.
  • Der er ca. 30 børn tilbage på SFO Sølyst, hvilket giver nogle institutionelle udfordringer set fagligt og ressourcemæssigt.

  På lidt længere sigt:

  • Det kunne være en mulighed at samle 3. klasserne i ét tilbud, hvor der kan skabes et miljø, der retter sig til de lidt større børn, og gøre dem klar til overgangen til klublivet. Det kunne være en mulighed at samle alle Dragør Skoles 3. klasser f.eks. på SFO Strandengen.
  • Ligeledes er der en mulighed for at samle St. Magleby Skoles 3. klasser f.eks. på SFO Kirkevejen evt. i en tilstødende pavillon og her også skabe et miljø, hvor der er særlig plads til at være stor.
  • De små institutioner bliver udfordret på både at skulle lægge timer i skolen og opretholde et SFO- tilbud af høj kvalitet. Institutionerne er skrøbelige, fordi de ikke har så meget personale og dermed ikke så høj grad af fleksibilitet. Det koster mindst to medarbejdere at åbne og lukke uanset institutionens størrelse og normering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Under godkendelse af dagsorden blev meddelelsespunktet løftet og behandles som beslutningspunkt.

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes med henblik på politisk behandling i maj 2016.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Der forelå 2 forslag fra Liste T:

  Forslag 1:

  Liste T foreslår, at forvaltningen arbejder videre med SFO-udfordringerne, men ikke går videre med en model, der samler 3. klasserne på særlige SFO"er.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag 2:

  Liste T ønsker, at forvaltningen redegør for konsekvensen af at flytte mange elever sammen i SFOer tæt på skolerne.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen drøftet.

 • 10
  Lukkedag for SFO
  Sagsid.: 14/3517

  RESUMÉ:

  Udvalget skal træffe beslutning om at flytte SFO’ens lukkedag som konsekvens af elevernes ferieplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget flytter SFO’ens lukkedag for skoleåret 2016/2017 fra den 2. januar 2017 til den 22. december 2016 som konsekvens af elevernes ferieplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med udarbejdelsen af elevernes ferieplan for skoleåret 2016/17 har Administrationen ikke været opmærksom på, at SFO’erne har lukkedag den 2. januar.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. februar 2016 at godkende elevernes ferieplan for skoleåret 2016/2017, hvor det fremgår, at børnene skal begynde i skole igen efter juleferien mandag den 2. januar.

  Administrationen foreslår at flytte SFO’ens lukkedag i 2017 fra den 2. januar 2017 til den 22. december 2016, da eleverne har juleferie fra skole allerede fra den 17. december til 1. januar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at 0-6 års området tilpasses, jf. administrationens bemærkninger herom.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

 • 11
  Henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter UNESCO-arbejdsgruppens anmodning om kommunal stillingtagen til den videre proces.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen, som ønsker en procesaftale i forhold til det videre sagsforløb, herunder kommunal stillingstagen til prospekt for ansøgninger til henholdsvis Europa Nostra Danmark og UNESCO.

  Skrivelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ændringsforslag fra T gruppen:

  Liste T foreslår, at udvalget i maj behandler Unesco-arbejdsgruppens prospekt med en beskrivelse af Dragør som europæisk og verdens kulturarv, samt et notat med nærmere redegørelse for mulige konsekvenser af en udpegning af Europa Nostra og UNESCO.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår at sagen tages til efterretning. Sagen genoptages når Unesco gruppen fremsætter yderligere materiale, sammen med forvaltningens notat om konsekvenser for Dragør kommune.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra A:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:   4 (T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Forslag fra A:

  A foreslår at sagen tages til efterretning. Sagen genoptages når

  UNESCO gruppen fremsætter yderligere materiale, sammen med forvaltningens notat om konsekvenser for Dragør kommune.

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Fortsat behandling af Hollænderhallens styrelsesvedtægter med høringssvar
  Sagsid.: 16/228

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler Hollænderhallens styrelsesvedtægter. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget anbefaler styrelsesvedtægten overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med den ændring, at §4 stk. 3 ændres fra ”Ordinære møder afholdes 4 gange årligt” til ”Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede sagen om at ændre Hollænderhallens styrelsesvedtægter på mødet den 2. marts 2016 og besluttede at sende denne i høring.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse. Høringsvaret vedlægges denne sag som bilag.

  Dragør Vandaktivitet føler sig ikke berettiget til at kommentere sagen og har dermed ikke indsendt et høringssvar, men kommenterer, at de er glade for indsigten.

  Nedenstående fremhæver de væsentligste punkter fra brugerbestyrelsens høringssvar med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse:

  1. Der er uklarhed om bestyrelsens reference forhold til de politiske udvalg.
  2. Der er uklarhed omkring beføjelser og ansvar på økonomiområdet.
  3. Der er uklarhed om resultatkontrakt.
  4. Ønske om, at det fremtidige brugerråd bliver etableret lignende det lovbundne koncept om forældrebestyrelse på skolerne.
  5. Brugerbestyrelsen er enig i ændringerne vedrørende ansættelser og afskedigelser, men finder det utilsigtet kun at være høringsberettiget i forhold til forpagteraftaler.
  6. Brugerbestyrelsen er enig i antallet af medlemmer, men ønsker at ændre teksten fra 4 ordinære årlige møder til ”der afholdes minimum 4 ordinære årlige møder”.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1. Brugerrådet refererer ikke til noget politisk udvalg, men i stedet til Hollænderhallens ledelse. Brugerrådet er høringsberettiget i forhold til tildeling af haltider samt andre sager, der vedrører idrætshaller.

  Ad. 2. Brugerrådet har ikke noget selvstændigt økonomisk ansvar, dette ansvar påhviler udelukkende Hollænderhallens ledelse.

  Ad. 3. Brugerrådet kan i samarbejde med ledelsen aftale, hvordan det fremadrettede samarbejde skal planlægges, herunder drøfte udviklingsmål.

  Ad. 4. Skolebestyrelserne og disses beføjelser er fastsat ved lov i modsætning til brugerbestyrelsen, som er et høringsberettiget organ, men som Dragør Kommune bl.a. ikke kan delegere sine myndighedsbeføjelser til.
  Brugerbestyrelsen kan ikke i denne form tildeles et selvstændigt bestyrelsesansvar i selskabsretlig forstand.

  Ad. 5. Administrationen ønsker med den foreslået ændring af styrelsesvedtægten at skabe klarhed over ansvarsforholdet i forhold til de nævnte områder.

  Det daglige ansvar for kontraktindgåelse- og overholdelse med forpagter forbliver hos Dragør Kommune og Hollænderhallens ledelse.

  Brugerrådet er høringsberettiget i forhold til ønsker i forbindelse med evt. fremtidige udbud af forpagteraftaler.

  Ad. 6. Administrationen har genovervejet formuleringen og er enige med brugerbestyrelsen. Administrationen anbefaler dermed, at § 4 stk. 3 ændres fra ”Ordinære møder afholdes 4 gange årligt” til ”Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet”.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Forslag fra Liste T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Forslag fra T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  · Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  · Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  · Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte: 4 (T + Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme:  1 (Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder ikke, at de nye vedtægter giver nok kompetence til brugerrådet og brugerne af hallerne. I en tid, hvor kommunen ønsker aktivt medborgerskab, er dette den forkerte vej at gå.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 13
  Foreningstilskud
  Sagsid.: 16/887

  RESUMÉ:

  Der gives et overblik over de klubber/foreninger som Dragør Kommune yder tilskud til i henhold til Folkeoplysningsloven.

  Derudover gives der indblik i hvilke tilskud der ydes, hvad de ydes til, hvordan tilskuddene udregnes samt hvor meget Dragør Kommune udbetaler og om de holder sig indenfor budgettet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet den 2. marts 2016 bad Børne-, Fridtids- og Kulturudvalget om en oversigt over de klubber/foreninger som Dragør Kommune yder tilskud til i henhold til folkeoplysningsloven.

  Derudover ønskes en nærmere forklaring af de forskelige tilskud, hvad Dragør Kommune udbetaler i tilskud, om budgetrammen overholdes, hvordan de enkelte tilskud udregnes samt hvad de bliver brugt til.

  Der ydes blandt andet aktivitetstilskud, lokaletilskud og tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

  Aktivitetstilskud

  Aktivitetstilskuddet ydes til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Ved aktivitetstilskud forstås:

  • Medlemstilskud
  • Træner/instruktørtilskud
  • Tilskud til lejre og ture
  • Tilskud til transport
  • Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse (5 % af aktivitetsrammen)
  • Særlige formål herunder materialer der knytter sig til foreningens aktiviteter og ikke til den enkelte udøver(5 % af aktivitetsrammen)

  Beregning af aktivitetstilskud

  Dragør Kommune udbetaler aktivitetstilskud til aktive, kontingentbetalende medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskuddet er 75 % af det indbetalte kontingent, dog indenfor budgetrammen.

  I Dragør Kommune har vi pt. 26 klubber-/foreninger som der ydes aktivitetstilskud til. Budgetrammen fordeles på medlemmer under 25 år.

  I 2015 udgjorde den del af rammen, der skulle gå til medlemstilskud 1.125.625,00 kr. Dvs. foreninger har, uanset kontingent, max. kunne modtage 615 kr. pr. tilskudsberettigede medlem. Se bilag 1

  Tilskuddet beregnes årligt, ved at foreningerne indsender følgende oplysninger:

  Antal kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 31/12 det foregående år.

  • Regnskab for det foregående år, der angiver at medlemstilskud er gået til trænere og instruktører, lejre og ture, transport, at evt. modtagende tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse er gået til dette og at evt. tilskud til særlige formål er brugt til dette.

  Har foreninger ikke brugt deres tilskud, skal det resterende beløb betales tilbage.

  Se eksempel på udregning af aktivitetstilskud i bilag 1.

  Det skal dog nævnes at inden aktivitetstilskuddet beregnes, skal der trækkes 5 % fra puljen til særlige formål og 5 % til uddannelse.

  Fristen for indsendelse af regnskabsoplysningerne er 1.april og udebetalingerne sker pr. 1. juli.

  Aktivitetstilskuddet kan, ved anmodning blive udbetalt som a conto før 1. juli. Aconto beløbet vil tage udgangspunkt i det foregående års tilskud.

  Lokaletilskud

  Der ydes lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning, herunder almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for voksne, og for voksne med børn samt aktiviteter i tilknytning hertil.

  Der ydes også lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, herunder idrætshaller og andre haller samt lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Der ydes derimod ikke lokaletilskud, til de klubber-/foreninger hvor det har været muligt at anvise egnede offentlige lokaler i foreningens lokalområde.

  På nuværende tidspunkt er der i Dragør Kommune 8 klubber/foreninger som ikke modtager lokaletilskud, da de har fået stillet kommunalt ejede eller kommunalt lejede lokaler til rådighed.

  Se bilag 2.

  Oversigt over klubber/foreninger der ydes lokaletilskud til:

  1. Dragør Boldklub
  2. Karateklubben
  3. Rideklubben
  4. Dragør Kajakklub
  5. Kajakklubben Pilen
  6. Dragør Golfklub
  7. Søvang Sportsklub
  8. Skytteforeningen
  9. Dragør Roklub
  10. Dragør Sejlklub
  11. De grønne pigespejdere
  12. Blushøjsspejdere
  13. KFUM/egen hytte

  I 2015 ydes der dog ikke lokaletilskud til Dragør Sejlklub, Kajakklubben Pilen og Dragør Roklub, jf. bilag 2.

  Herudover er der indgået særskilt aftale med Dragør Tennis om baneleje, hvor Dragør Tennis modtager et årligt tilskud til vedligeholdelse af banerne. Aftalen løber til 1. juli 2028.

  Det er efter aftale muligt at få udbetalt lokaletilskud hvert kvartal i stedet for et årligt tilskud.

  Der skal altid vedlægges dokumentation for udgifter samt indtægter, sammen med ansøgningen

  Beregning af lokaletilskud

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbetale lokaletilskud med 65 % af driftsudgifterne i.h.t FO-bekendtgørelsen § 14. Lokaletilskud udregnes efter antal medlemmer under og over 25 år. Hvis procentdelen af medlemmer over 25 år er højere end 10 % bliver lokaletilskuddet lavere. På nær hvis det er ledere og instruktører..

  Hvis procentdelen er under 10 % udbetales tilskuddet med 65 % af driftsudgifterne. Se evt. bilag 3.

  Lokaletilskuddet regnes således ud: Lokaleudgifter x 65 %

  Eksempel på fiktiv udregning hvor % - delen af medlemmer over 25 år er under 10 %:

  Tilskud iht. FOL: 59.527 kr. x 65 % = 38.693 kr.

  Eksempel på fiktiv udregning hvor % - delen af medlemmer over 25 år er over 10 %. Her er der taget udgangspunkt i at 204 personer ud af 256 er over 25 år. som udgør 79,69 %)

  Tilskud iht. FOL: 59.527 kr. x 65 % x 20,31 % = 7.463 kr.

  Der er i 2015 blevet udbetalt lokaletilskud for i alt 356.106,00 kr. og der er blevet budgetteret med i alt 368.785,00 kr.

  Hvilket betyder at man har holdt sig indenfor budgettets rammer med et restbeløb på 12.679,00 kr. Se evt. bilag 4.

  Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning:

  Der er i budgettet afsat penge til fordeling til folkeoplysende voksenundervisning.

  Vi yder tilskud til:

  1. AOF
  2. Dragør Koret

  Ved udbetaling til AOF, beregnes tilskuddet til et kalenderår på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum i den senest afsluttende sæson i.h.t. vedtagne retningslinjer for tilskud til aftenskolerne.

  Tilskuddet bliver udbetalt over 3 rater.

  • 1 rate udbetales pr. 10. januar med 40 % af årets bevilling.
  • 2 rate udbetales pr. 10. april med 20 % af årets bevilling.
  • 3 rate udbetales pr. 10. september med de resterende 40 % af årets bevilling.

  AOF´s tilskud for 2016 udgør i alt 185.675,- kr. Hvoraf 10 % er afsat til debatskabende aktiviteter, i henhold til folkeoplysningsloven.

  Debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning og kan derfor ikke anvendes til:

  • Befordring af deltager
  • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltager
  • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
  • Entréudgifter for deltager

  Dragør Koret får udbetalt tilskuddet 1 gang årligt. Udregning af tilskuddet sker slut december og bliver udbetalt start januar – nyt år. Begge tilskud bliver beregnet på grundlag af foreningens tilskuds berettigede lønsum i den senest afsluttede periode. Her indhentes lønstignings procenter for pågældende år. Se bilag 5.

  Udviklingspuljen

  I budgettet er afsat 8.000,00 kr. til udviklingspuljen. Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter, men ikke enkeltstående events.

  Udviklingspuljen er ikke blevet brugt i 2015.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 14
  Udvikling af Kongelundsfortet
  Sagsid.: 14/454

  RESUMÉ:

  Kongelundsfortets særegne historie og placering rummer et uforløst potentiale, i forhold til at udbyde kulturelle, natur- og fritidsmæssige oplevelser for lokale og regionale borgere. Dragør kommune er blevet kontaktet af DGI, som ønsker at samarbejde om at udvikle et læringscenter- og udeskole, som en attraktiv destination med fokus på ”læring i bevægelse”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  at BFKU drøfter mulighederne for udvikling af Kongelundsfortet i samarbejde med DGI, med henblik på at godkende fortsat samarbejde og fondsansøgningsarbejde,

  at BFKU efterfølgende får forelagt rammer til konkret projekt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Den 24. april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen, på anbefaling fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en udviklingsplan for Kongelundsfortet 2014-2017.

  Visionen i denne plan lyder således:

  Kongelundsfortet, dets faciliteter og nærmeste omgivelser skal fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter, hvor organiserede grupper og ikke-organiserede personer har muligheder for at opleve et varieret udbud af kulturelle, natur- og fritidsmæssige oplevelser, som er tilpasset denne lokalitets særlige historie og forudsætninger. Et besøg på Kongelundsfortet skal give ny viden og inspirere til nysgerrighed, bevægelse og handling.”

  Under økonomi nævnes, at det er en forudsætning for den ønskede udvikling, at der kan fremskaffes en høj grad af ekstern finansiering, eventuelt i kombination med et øget fokus på indtægtsdækket virksomhed.

  Siden har DGI taget kontakt til Dragør Kommune, da de er meget

  interesserede i eventuelt at placere et nyt center for uddannelse og kursusvirksomhed på Kongelundsfortet i tilknytning til Naturpark Amager.

  Et projektsamarbejde med en stor aktør som DGI vil formentlig kunne være løftestang for ovennævnte vision, hvorfor administrationen i samarbejde med Ungdomsskolen og Lokalarkivet er indgået i en dialog med DGI Storkøbenhavn om perspektiverne i dette.

  Muligt samarbejde med DGI

  DGI har vist interesse for Kongelundsfortet, og ønsker i samarbejde med Dragør kommune at udvikle det som en attraktiv destination, både for Dragør-borgere, DGI-deltagere og øvrige besøgende som ønsker at være aktive.

  I et samarbejde forventes det at være muligt at skaffe fondsmidler til sammen at skabe et læringscenter- og en udeskole af international standard med fokus på ”læring i bevægelse”.

  Her kunne udvikles praktiske metoder og redskaber indenfor både humanistiske fag, praktisk/musiske fag og naturfag, med udgangspunkt i stedets særegne kulturhistoriske udtryk og placering i kystlandskabet.

  Et mål kunne være at et besøg på Kongelundsfortet skal øge kompetencen til at handle i samarbejde med andre og skal inspirere til videre udforskning af verdenen.

  Der er allerede tilsagn fra Lokale- og anlægsfonden om at finansiere skitsetegninger for en mulig renovering og udvikling af fortet.

  DGI har i bilag uddybet sine tanker om samarbejdsprojektet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at det straks afklares, hvordan Kulturarvstyrelsen ser på projektet, og at den inddrages.

  Godkendt.

  Udvalget ønsker løbende orientering om sagen.

  Bilag

 • 15
  Fejring af Kongelundsfortets 100 år
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Dragør Ungdomsskole, Museum Amager og Dragør Lokalarkiv, ønsker i samarbejde med Dragør Kommune at afholde en fejring af Kongelundsfortets 100 års fødselsdag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutter at administrationen arbejder sammen med Dragør Ungdomsskole, Museum Amager og Dragør Lokalarkiv om at skabe en fejring af Kongelundsfortets 100 års fødselsdag.

  SAGSFREMSTILLING:

  I år kan Kongelundsfortet fejre 100 års jubilæum. Dette ønsker Ungdomsskolen, Museum Amager og Dragør Lokalarkiv – i samarbejde med Dragør Kommune at bidrage til fejringen af, med en festlig og folkelig markering den 20. august 2016.

  Der arbejdes med ”Fort i bevægelse”, som tema for fejringen. Tanken er at temaet kan ”gå på to ben”, det ene ben har fokus på fortets historie og udvikling, det andet ben fokuserer på de mange forskellige muligheder, der er for fysisk bevægelse på og i nærheden af fortet, herunder naturoplevelser.

  I forhold til det første ben vil Ungdomsskolen, Museum Amager og Lokalarkivet trække på deres erfaring fra samarbejdet om det årlige historieløb, hvor de med succes har formået at levendegøre lokalhistorien for børn og unge. I dette tilfælde vil der særligt være fokus på stedets militærhistoriske betydning og kulturarv, formidlet til en bred målgruppe med aktiviteter for børnefamilier, guidede og selvguidede rundvisninger, koncert eller udstilling i kasematterne, samt evt. en form for historisk rollespil.

  I forhold til det andet ben vil ungdomsskolen kunne trække på deres erfaringer med outdoor-aktiviteter og –læring, eksempelvis med mulighed for at prøve at klatre ned fra fortets tårn med friluftsvejlederens hjælp, eller krible-krable-aktivitet med naturvejlederen. Derudover har DGI tilbudt at være med til at facilitere aktiviteter, og at stille deres netværk til rådighed, ift. at tiltrække deltagere fra hele Storkøbenhavn, eksempelvis gennem mulighed for kajak- og cykelture med Kongelundsfortet som opholds- og overnatningsdestination.

  Samarbejde med DGI om denne opgave, kan ses som en mulighed for at afprøve nogle af idéerne omkring udvikling af Kongelundsfortet til et læringscenter og udeskole. (Se sag om udvikling af Kongelundsfortet).

  Der arbejdes desuden på at sikre et link til Naturpark Amager og at lokale foreninger og andre brugere af stedet kan byde ind med aktiviteter eller andre bidrag. Det kan eksempelvis være en fuglekig-station, snobrødsbagning eller ”kite surfning-opvisning”.

  Ift. mulighed for forplejning afsøges følgende muligheder:

  -

  Fællesspisning, evt. i samarbejde med Hollænderhallen, Rosenkilde

  -

  Catering og Smag på Dragør

  -

  ”Trangia-stationer” til det overnattende friluftsfolk

  -

  Salg fra mobile madboder, afholdt af lokale erhvervsdrivende eller

  -

  evt. eksterne

  Forventningen til antal besøgende er mellem 500 og 1000, afhængigt af vejrforhold m.m.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der ansøges om 25.000 kr. fra kultur- og eventpuljen. Fremgår af sag nr. 12 om ”Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen".

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Godkendt.

 • 16
  Ansøgning til Kultur- og Eventpuljen maj 2016
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgere til Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget 4 ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til.

  Ansøgningerne i deres fulde længde er vedlagt som bilag, samt oversigten over budget og regnskab for Kultur- og Eventpuljen.

  Indkomne ansøgninger fra:

  • Ungdomsskolen og Lokalarkivet søger om økonomisk tilskud på 25.000 kr. til Kongelundsfortets 100 års jubilæum for at markere dagen med aktiviteter for alle.
  • Dragør Havnefest søger om et økonomisk tilskud på 75.000 kr. til at udvikle og afholde Dragør Havnefest 2016, som er en festlig weekend for alle med gratis aktiviteter og underholdning.
  • Dragør Kunstfestival søger om et tilskud på 22.000 kr. til leje af telte under Dragør kunstfestival.
  • Dragør Sangforening søger om økonomisk tilskud på 5.000 kr. til udarbejdelse af jubilæumsskrift i forbindelse med foreningens 150 års jubilæum.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i 2016 afsat 152.828 kr. i budgettet.

  Der er bevilget 80.000 kr. til dags dato.

  Tilbage i puljen er 72.828 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Udvalget besluttede følgende tildelinger:

  Ungdomsskolen og Lokalarkivet søger om økonomisk tilskud på 25.000 kr. til Kongelundsfortets 100 års jubilæum for at markere dagen med aktiviteter for alle.

  Kr. 12.500

  Dragør Havnefest søger om et økonomisk tilskud på 75.000 kr. til at udvikle og afholde Dragør Havnefest 2016, som er en festlig weekend for alle med gratis aktiviteter og underholdning.

  Kr. 25.000

  Dragør Kunstfestival søger om et tilskud på 22.000 kr. til leje af telte under Dragør kunstfestival.

  Kr. 7.500

  Dragør Sangforening søger om økonomisk tilskud på 5.000 kr. til udarbejdelse af jubilæumsskrift i forbindelse med foreningens 150 års jubilæum.

  Kr. 2.500

  I alt kr. 47.500. Der er herefter 25.328 kr. tilbage

  Et enigt udvalg besluttede fra 2017 at behandle indkomne ansøgninger ved udvalgsmøderne i marts og sept.

  Bilag

 • 17
  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Museum Amagers bestyrelse
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Museum Amagers bestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler to medlemmer til Museum Amagers bestyrelse med professionel kompetence for museums drift over for Kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. april 2016 Museum Amagers nye vedtægter. I henhold til vedtægternes § 10,stk.1 skal Kommunalbestyrelsen udpege i alt 4 medlemmer, heraf skal 2 være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. De øvrige 2 medlemmer skal være i besiddelse af relevant professionel kompetence for museumsdrift.

  Udpegningen af de 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen sker direkte fra Kommunalbestyrelsen i separat sag på kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2016, hvor valget foregår ved forholdstalsvalg. BFKU tager stilling til de øvrige 2 medlemmer og anbefaler over for KB.

  Museum Amagers anmodning vedlægges.

  LOVE/REGLER:

  Museum Amagers vedtægter, § 10.stk.1

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Udvalget anbefaler Thorhauge og Liebgott til Museum Amagers bestyrelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Kommunalbestyrelsen udpegede Jens Thorhauge og Niels-Knud Liebgott til Museum Amagers bestyrelse.

  Bilag

 • 18
  1. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1 budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 60.885 kr. til BFKU’s område. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 60.885 kr., som finansieres fra kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunes budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

   I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU´s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU´s område i 2016 samlet set vil have en merudgift på 60.885 kr.

  Der er tale om tekniske justeringer til budgettet. Alle punkterne har budgetvirkning.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug       +

  Mindreforbrug  -

  Sektor 3

  Folkeskole

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 4

  Kultur og fritid

  På OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal er afsat et budget på 24.115 kr., som ikke skal anvendes til formålet.

  Hollænderhallens budget mangler 75.000 kr., som vil blive ændret ved en teknisk justering.

  -24.115

  75.000

  Sektor 5

  Børn og pædagogik

  Teknisk korrektion af rammebesparelse til Dragør Menighedsbørnehave.

  10.000

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Afvigelser i alt

  60.885

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU´s område er, at der gives en tillægsbevilling på 60.885 kr., som finansieres fra kassebeholdningen.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj. 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj. 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Formanden foreslog at tilbagesende sagen til administrationen med henblik på at den kan indgå i 2. budgetopfølgning.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:            14 (A+C+I+O+T+V+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme:   1 (Å)

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Meddelse - Statusnotater pædagogiske læreplaner
  Sagsid.: 16/959

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget 11 statusnotater for de pædagogiske læreplaner, hvilket svarer til antallet af institutioner, der arbejder med pædagogiske læreplaner i Dragør Kommune.

  Administrationen har taget samtlige statusnotater til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 arbejder de kommunale og selvejende tilbud med de pædagogiske læreplaner i dokumentationsmodulet i Hjernen og Hjertet.

  Der vil være en del ændringer i forhold til de nuværende pædagogiske læreplaner. Det enkelte dagtilbud skal f.eks. have afklaret hvilke værdier for arbejdet, der skal fremgå af rapporterne, og de skal skrive sig ind i samtlige seks temaer.

  Den pædagogiske læreplan i Hjernen og Hjertet har inkluderet børnemiljøvurderingerne, hvilket understøtter sammenhængen mellem børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner.

  Det bliver muligt at trække rapporter til Dragør Kommunes hjemmeside for det enkelte tilbud. Det er desuden muligt at trække en samlet rapport for 0-6 årsområdet, der tilgår BFKU.

  Administrationen fortsætter facilitering af møder for lederne med fokus på kvalificering og erfaringsudveksling af arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 20
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Helle Barth (V) har modtaget brev fra Bertel Harder vedrørende Krudthus 2. Sagen er sendt videre til Slots- og Kulturarvstyrelsen.

  Karina Møller orienterede om:

  At skolerne har indgået aftale med Den Blå Planet. Købt årskort samt forløb til 5. klasserne. Pris kr. 50.000 i hver af de næste 3 år.

  At processen i forhold til ny skolechef på St. Magleby skole er sat i gang og at stillingen forventes besat pr. 1.8.2016.

  At Dragør Skole Syd har fremsendt ansøgning om forkortelse af skoledagen. Udvalget vil blive orienteret.

  Kenneth Gøtterup (C) har holdt uformelt møde med Ejerlauget i forbindelse med renovering af huset på Saltholm og ansøgning om fondsmidler.