Skip navigationen

Referat

Onsdag den 08. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Afbud fra Ole K. Svendsen (A),
Ole Hansen (A) indkaldt som suppleant.
Formanden foreslog, at meddelelsespunkt 22 gøres til behandlingspunkt.
Godkendt.
 • 1
  Temadrøftelse - Strategi for anbringelser af udsatte børn og unge
  Sagsid.: 16/1175

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for en temadrøftelse vedr. strategien for anbringelser af udsatte børn og unge.  

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På udvalgsmødet afholdes en temadrøftelse, som er startskuddet på en drøftelse af kvalitetsstandarder på borger og social området. Udvalget vil blive præsenteret for en egentlig sag om kvalitetsstandarder. Denne drøftelse adskiller sig dog ved, at der ønskes – udover drøftelse af kvalitetsstandarder – en drøftelse om strategien for anbringelse af børn og unge i Dragør.

  Forvaltningen giver et oplæg, der bl.a. giver et overblik over antallet af anbringelser, anbringelsestyper samt omkostninger forbundet hertil.

  LOVE/REGLER:

  Kapitel 11 i Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Udvalget drøfter sagen på ny i august og forelægges i anonymiseret form flere oplysninger om de enkelte sager til brug for videre politisk drøftelse.

 • 2
  Temadrøftelse - Fremtidens inklusionsindsats i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  De seneste tal for inklusion viser, at 98,3 % af Dragør Kommunes skolebørn er inkluderet i den almene undervisning. Inklusionsgraden i Dragør Kommune ligger dermed over Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings inklusionsmål på 96 %. Administrationen anbefaler, at kommunens Inklusionsstrategi fra 2012 opdateres, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Nationalt har undervisningsministeren nedsat en ekspertgruppe, som er kommet med otte konkrete anbefalinger til arbejdet med at kvalificere arbejdet med inklusion. I bilaget vedlagt denne sag er der udarbejdet en analyse af, ekspertgruppens anbefalinger i forhold til indsatsen i Dragør samt styrker og svagheder i den forbindelse.

  Kommuneaftalen fra juni 2016 betyder, at der ikke længere arbejdes med en målsætning om at 96% børn skal inkluderes i almentilbuddene.

  I forbindelse med temadrøftelsen af Inklusion på BFKU mødet d. 8. juni 2016 ønskede udvalget en analyse af inklusionsindsatsen i Dragør kommune i forhold til de otte anbefalinger som Undervisningsministerens ekspertgruppe er kommet med. Denne analyse er vedhæftet denne sag som bilag.

  Fra Temadrøftelsen

  I juni 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionsstrategi. Siden har alle på børne- og ungeområdet arbejdet med udmøntningen af strategien. På medarbejder- og lederniveau har der været efteruddannelsesforløb, kurser, praksislæringsforløb og oplæg. Forældre er inviteret til større oplæg og drøftelser, og lokalt har der på skoler og i de enkelte tilbud været fokus på forældres muligheder for at understøtte inklusion i deres børns fællesskaber. Organisatorisk er der etableret ressourceteams og ansat inklusionsvejledere til at understøtte inklusionsindsatsen (se bilag ”Kommissorium for ressourceteamene” og ”Videncenter for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune”).

  Administrationen anbefaler, at Inklusionsstrategien opdateres, så den afspejler den udvikling, der er sket på området, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  Der er fortsat behov for at arbejde med udviklingen af forståelser af inklusion både i teori og i praksis. Udviklingen skal ske i forskellige samarbejder på alle niveauer fra børn, chefer, forældre, ledelser og medarbejdere.

  Første oplæg til en fremtidig Inklusionspolitik fremgår af bilaget ”Dragør Kommunes Inklusionspolitik – første udkast”. De overordnede ændringer fra Inklusionsstrategien til Inklusionspolitikken er skitsereret nedenfor.

  Fra strategi til politik – forslag til ændringer

  I oplægget til Inklusionspolitikken er teksten generelt opstrammet, så politikken forekommer mere overskuelig og let læselig end Inklusionsstrategien.

  De udvalgte indsatsområder er reduceret fra fem til fire områder, og består i Inklusionspolitikken af: Faglighed, Organisation, Forældresamarbejde og Tidlig indsats. Det femte indsatsområde om ressourcer fra Inklusionsstrategien er skrevet ind i indledningen af Inklusionspolitikken, da ressourcer ikke anses for at være et indsatsområde, men derimod en ramme og et vilkår for inklusion.

  Under hvert indsatsområde er initiativer og mål for området taget ud, da initiativerne og målene ikke længere er enten tidssvarende eller retvisende. Fx er der nødvendigvis ikke sammenhæng mellem antallet af kursusforløb blandt medarbejdere og øget inklusion i praksis. Der lægges i Inklusionspolitikken derfor op til at arbejde med andre mål for inklusion, som retter sig mod børnenes oplevelse af at være en del af fællesskaberne og mod antallet af børn, der er tilknyttet de lokale dag- og skoletilbud i Dragør Kommune. De nye inklusionsmål er skrevet ind i Inklusionspolitikkens sidste kapitel: ”Mål og evaluering”. Der opereres her med tre former for inklusion: Fysisk, social og læringsmæssig inklusion.

  Systematisk opfølgning på inklusionsindsatsen

  Opfølgningen på inklusionsindsatsen vil være indeholdt i dagtilbuddets børnemiljøvurderinger og tilsynsrapporter. På skoleområdet vil opfølgningen fremgå af kvalitetsrapporten i afsnittet om de faglige resultater – den læringsmæssige inklusion - og i trivselsmålingerne – den sociale inklusion.

  Desuden vil målinger af inklusionsindsatsen i Dragør Kommune blive præsenteret en gang om året i april måned med status på inklusion for det foregående år. Status indeholder faktuelle tal for ekstern visitation på hele området samt antallet af ansøgninger, der er behandlet i visitationsudvalget.

  Udvalget bliver løbende orienteret om status på foranstaltninger vedrørende sårbare børn og unge.

  De enkelte skoler og institutioner udarbejder principper for arbejdet med inklusion og børn med særlige udfordringer og behov. Det er de lokale ledelser, der er ansvarlige for at udarbejde og følge op på retningslinjer og handleplaner for arbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6.april, 11. maj og 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg udsætter sagen til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen reviderer strategien ud fra anbefalingerne i Inklusionseftersynets rapport.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV forslår, at sagen har været drøftet og i de i forsatte drøftelser ind tænkes regeringens udspil.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen til mødet i august laver en analyse af, hvor Dragør har styrker og svagheder i forhold til ekspertgruppens 8 anbefalinger:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at Dragørs forslag til inklusionspolitik revideres, så den forholder sig til alle 8 anbefalinger:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære møde i BFKU den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 3
  Procesplan for udvikling af Kultur- og fritidspolitik
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Procesplan for udvikling af en ny Kultur- og fritidspolitik.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at procesplanen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. marts 2016 bad Børne-, Fritids- og Kulturudvalget administrationen om at fremlægge en procesplan for inddragelse af Dragørs kulturliv i arbejdet med udvikling af en ny Kultur- og fritidspolitik.

  Administrationen fremlægger her en procesplan, hvor processen tager sit udgangspunkt ved fremlæggelsen af udviklingsplanen for ”Aktivt Dragør”, at den bygger på en politisk besluttet ramme, og lægger vægt på både at møde de relevante aktører på egne ”bane” og som fælles gruppe.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at sagen sendes i en første høring i september, når BFKU har drøftet rammen og at BFKU først godkender politikken i februar 2017, så der bliver god tid høring.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  IT- og mediestrategi med høringssvar
  Sagsid.: 15/1052

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler en ny IT- og mediestrategi på skoleområdet. Strategien har nu været i høring hos skolebestyrelserne og biblioteksrådet, og udvalget skal tage stilling til om strategien skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler IT- og mediestrategien overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med tilføjelse af, at indkøb sker i samråd med IT-afdelingen, forklaring på hvad medier dækker over samt tilføjelse af, at der skal sikres at elever agerer sikkert på nettet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2016 at sende IT- og mediestrategien i høring hos skolebestyrelserne og biblioteksrådet.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser og biblioteksrådet. Nedenstående fremhæves de væsentligste punkter med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen bakker op om IT- og mediestrategien.

  2. Ønsker opmærksomhed på, at tekniske platforme vælges med omhu.

  3. Der skal afsættes de nødvendige midler til kompetenceudvikling.

  4. Det udstyr eleverne på nuværende tidspunkt får stillet til rådighed er forældet.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 2. Administrationen er enig i skolebestyrelsens bemærkning og anbefaler at der i strategien indskrives under punkt 3, at indkøb sker i koordinerende fællesskab mellem pædagogiske læringscenter, skolens ledelse og IT-afdelingen.

  Ad. 3. Administrationen er enig og vil gerne påpege, at et af de syv fokuselementer netop omhandler kompetencer.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen bakker op om navneændringen, men savner en beskrivelse af hvordan ’medie’ skal opfattes.
  1. Der savnes oplysninger om retningslinjer vedrørende sociale medier.
  1. Finder fokusområdet vedrørende digital dannelse absolut nødvendig.
  1. Der savnes oplysninger om, hvordan de nye tiltag afspejles i økonomien.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1 Medier skal både forstås som audiovisuelle medier og sociale medier, som kan integreres i undervisningen, hermed også set i forhold til digital dannelse. Administrationen er enig med bestyrelsen i, at begrebet bør beskrives, og foreslår en tilføjelse af dette under indledningen.

  Ad. 2 Administrationen bifalder, at skolebestyrelserne arbejder med principper for sociale medier. Derudover er fokuselementet digital dannelse blevet tilføjet, som netop også adresserer brugen af sociale medier. Derudover anbefaler administrationen, at der tilføjes under fokuselementet ’teknik og drift’, at der skal sikres, at elever færdes sikkert på nettet og det skal være muligt at afgrænse områder.

  Høringssvar fra Biblioteksrådet:

  1. Biblioteksrådet har særligt forholdt sig til fokuselementet ’digital dannelse’, som de er meget positive overfor. De stiller gerne ressourcer til rådighed og udvikler løbende tilbud, der styrker den digitale dannelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  C forslår, at udvalget opfordrer de decentrale institutioner til at have fokus på dannelse på de sociale medier og at strategien evalueres om 12 måneder.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at udvalget får handleplanen tilbage til godkendelse i BFKU.

  Og at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  Administrationens indstilling anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  T genfremsatte forslag fra BFKU:

  For stemte 2 (T+Å)

  Imod stemte 4 (C+O+V)

  Undlod at stemme 1 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  T genfremsatte forslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at udvalget får handleplanen tilbage til godkendelse i BFKU. Og at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning.

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 6 (C+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (A+Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Liste T foreslår, at forvaltningen bemyndiges til straks at lease nyt IT-udstyr til skolerne med henblik på at afhjælpe den aktuelle situation, hvor skolerne spilder både læreres og elevers tid. Liste T vurderer, at der skal tilvejebringes ca. 0.5 mio.kr. til at gennemføre IT-opgraderingen her og nu.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (C+I+O+T+V+Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 4 (A+Å)

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 5
  Styrelsesvedtægt på skoleområdet med høringssvar
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler styrelsesvedtægter på skoleområdet. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager styrelsesvedtægten til efterretning og anbefaler den over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 6. april 2016 at sende styrelsesvedtægten i høring hos skolebestyrelserne.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser. Nedenstående fremhæves de væsentligste punkter med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. § 5 ønskes tilføjet, at det udelukkende er på den relevante skoles hjemmeside, at referater offentliggøres.

  2. § 6 fjernelse af ordet ”fremadrettet”.

  3. Bilag 4 afsnit 4.2. Følgende tilføjes:

  a. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale

  b. Skoleleder kan indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid indenfor skolens budget

  c. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  4. Bilag 4 afsnit 4.3 tilføjelse af at fritidsklubbens medarbejdere indgår i den understøttende undervisning på mellemtrinet.

  5. Bilag 4 afsnit 4.6 rettelse af klasselærer til kontaktlærer.

  6. Ønsker en omskrivning af afsnittet om skolefritidsordninger.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 4 Administrationen foreslår at dette konsekvensrettes.

  Ad. 6 Administrationen er ikke enig i, at afsnittet bør omskrives da styrelsesvedtægten ikke skal have en sådan detaljeringsgrad.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1.

  § 1 ønskes uddybet, at repræsentanter fra erhvervsliv/foreningsliv ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  2.

  § 1 stk. 3 ønsker en tilføjelse af, at øvrige afdelingsledere kan deltage efter aftale med skolebestyrelsen.

  3.

  Ønsker at reglerne om skolebestyrelsesvalg er beskrevet i et særskilt bilag.    

  4.

  § 4 stk. 1 tilføjelse af ”Forholdene omkring indkaldelse til ekstra-ordinære møder beskrives i en forretningsorden. Herunder beskrives også varsler for mødets afholdelse”.

  5.

  § 4 stk. 9 tilføjelse af ”Det er formanden, eller et flertal af med-lemmerne, der afgør, hvem der inviteres”. 

  6.

  Bilag 4 afsnit 4 tilføjelse af ”Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når der er afsat tid til undervisning i fagene og pauser”.

  7.

  Bilag 4 afsnit 10 tilføjelse af bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

  8.

  Bilag 5 afsnit 5 tilføjelse af ”Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste”.

  9.

  Ønsker tilføjelse vedrørende skolebestyrelsesvalg.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 3 + 9 Der efterstås et arbejde med udarbejdelse af nye valgregler. Disse forventes at blive præsenteret for udvalget i august, når de nuværende valghandlinger er afsluttet.

  Ad. 4 Bestyrelsen udarbejder selv deres forretningsorden.

  Ad. 7 Administrationen foreslår at det nuværende bilag 4 afsnit 10 omskrives, således at det er den gældende bekendtgørelse for pædagogiske læringscentre, der fremgår.

  Derudover har administrationen taget til efterretning, at styrelsesvedtægten skal konsekvensrettes for korrektur.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Der forelå 2 forslag:

  Liste T foreslår, at også AD 1, 2 og 5 konsekvensrettes efter skolebestyrelsens forslag.

  AD6 Bilag 6: At afdelingslederen med særligt ansvar for SFO i stedet omtales som pædagogisk afdelingsleder for indskolingen (tilsvarende side 14). Ifølge Dragørs forslag.

  Høringssvar fra Store Magleby:

  AD 1: Paragraf 1:

  Det præciseres, at eventuelle repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsskoleuddannelser eller foreninger udpeges af skolebestyrelsen, de udpegede repræsentanter har stemmeret, og deres funktionsperiode er 1 år. (Sådan er det beskrevet på UVM.dk)

  Liste T foreslår, at AD 2 konsekvensrettes efter skolebestyrelsens forslag.

  AD 7: Bemærk, at bekendtgørelsen har nummer 687

  AD8: At ’i henhold til paragraf 5 stk. 5’ tilføjes ’i Folkeskoleloven’.

  Derudover (fra høringssvarene, men ikke omtalt i sagsbehandlingen):

  Bilag 4.9: Konsekvensrettes efter Store Maglebys forslag. (sprogligt: For eleverne varer sommerferien)

  Bilag 4.10: Konsekvensrettes efter Store Maglebys forslag. (sproglig konsekvens i punkterne)

  Liste T foreslår:

  Paragraf 4 stk. 3: ’Formanden fastsætter dagsorden’ tilføjes ’i samarbejde med skolelederen’. Idet det er, hvad der reelt foregår.

  Paragraf 14 stk 2: høringsfrist på minimum 14 dage ændres til ’minimum 3 uger’.

  Bilag 4.9: formuleringen ’træffer på et møde i januar’ ændres til ’træffer på et møde senest i november’. (januar er for sent blev vi enige om i udvalget for nylig).

  C foreslår, at sagen udsættes til august og belyses yderligere af forvaltningen.

  Formanden satte C forslaget til afstemning:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  I konsekvens heraf bortfalder Liste Ts forslag.

  Bilag

 • 6
  Evaluering af folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/1438

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at udmønte folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer for at sikre størst mulig trivsel og læring blandt skolernes elever. Dette arbejde har varet i næsten to år, hvor de forskellige aktører i Dragør skolevæsen har arbejdet med og oplevet forandringer og nye måder at være skole på.

  Denne evaluering er en opfølgning på de politiske beslutninger omkring udmøntningen af reformen i Dragør Kommune. Evalueringen har til formål at undersøge elever, forældre og medarbejderes oplevelser og refleksioner over disse forandringer og undersøge, hvordan det går med at udvikle reformens elementer.

  Overordnet kan det konstateres, at børn og forældre er meget tilfredse med folkeskolerne i Dragør. Eleverne efterlyser dog forudsigelighed, variation og mere indflydelse på skoledagens indhold.

  Dragør skolevæsen er med al tydelighed fortsat i begyndelsen af skolereformens liv. Et sted, hvor den nye kultur med den læringsmålsstyrede tilgang, den systematiske anvendelse af ”Min uddannelse”, indførelse af mere bevægelse samt sammenhæng og variation i skoledagen er svært og støder fortsat sammen med de eksisterende forståelser af god undervisning.

  Evalueringen efterlader et indtryk af, at vi er på rette vej, men at der fortsat er opmærksomhedspunkter at arbejde med.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids, - og Kulturudvalget 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  ACOV foreslår at forvaltning, skoleledelse og skolebestyrelse drøfter og fremlægger handlingsplan for de udfordringer der er beskrevet i evalueringen.

  Udvalget orienteres om forventet handleplan i september 2016

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at skolerne får mere frihed/et større råderum til at fastsætte pauser.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T foreslår, at Dragør bruger AP Møller-projektet til at udvikle en måde at arbejde med læringsmålstyret undervisning, som har et bredere perspektiv end Min Uddannelse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Bilag

 • 7
  Procesplan for Børne- og Ungepolitik 2016
  Sagsid.: 16/958

  RESUMÉ:

  Procesplan for inddragelse og godkendelse af Børne- og Ungepolitik.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at udvalget tager procesplanen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. maj 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at endelig godkendelse af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, indeholdende Skolepolitik, Inklusionspolitik og Politik for udsatte børn og unge, skal foregå på et ekstraordinært møde den 12. september kl. 16.00, og ønskede i forlængelse heraf en procesplan for inddragelse af borgergrupper og høring.

  Administrationen fremlægger her en procesplan, hvor der lægges op til, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afholder et ekstraordinært temamøde om politikkerne allerede i august, som kan lede op til en inddragelses- og høringsproces i september og endelig beslutning i oktober.

  Administrationen anbefaler, at der afholdes en workshop forud for en traditionel høring og en implementeringsworkshop efter endelig beslutning for at sikre:

  -

  at politikkerne bliver introduceret på en meningsfuld måde på tværs af hele 0-18 års området.

  -

  at den politiske beslutning bliver fulgt op af en proces, der under-støtter den fælles opgave det er, at politikkerne omdannes til handlingsredskaber, så de bliver levende og får betydning de steder, hvor børn og unge er.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Formanden foreslår, at udvalget træffer beslutning den 12. september om politikkerne, der efterfølgende sendes i høring. Forvaltningen fremlægger fornyet procesplan for høringsprocessen.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at såvel Institutionssamrådet som SFO-rådene inddrages i den fulde proces.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Indkøb og udlån af telte
  Sagsid.: 16/1109

  RESUMÉ:

  Sagen belyser de økonomiske og juridiske muligheder for at indkøbe 1-2 telte til udlån til foreninger og kommunale institutioner ved større arrangementer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager belysningen af de økonomiske og juridiske muligheder for indkøb af telte til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede den 6. april 2016, at administrationen skulle undersøge, om der inden for rammen af børne-, fritids- og kulturområdet kan finansieres indkøb af 1-2 telte til udlån til foreninger og kommunale institutioner ved større arrangementer.

  De økonomiske muligheder:

  Administrationen har foretaget en undersøgelse af prisniveauet for indkøb af telte i en vis kvalitet.

  Undersøgelsen viser, at indkøb af ét telt i størrelsen 8 x 16 meter ikke kan gøres for under 21.000 kr.

  Finansieringen af indkøbet vil skulle finde sted inden for Kultur- og Eventpuljens ramme.

  Formålet med denne pulje er at skabe mulighed for nye kulturelle initiativer og arrangementer i Dragør til glæde for borgerne i Dragør.

  Kultur- og Eventpuljen indeholder på nuværende tidspunkt et restbeløb på 25.328 kr. og puljen vil derfor være udmøntet ved køb af telt.

  De juridiske forudsætninger:

  Forholdet er reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne.

  Det er ikke tilladt - uden direkte lovhjemmel - at yde direkte eller indirekte økonomisk tilskud til privatpersoner eller virksomheder.

  Kommuner må heller ikke agere konkurrenceforvridende, og derfor vil det ikke kunne komme på tale at udleje et telt eller tage betaling for opsætning og nedtagning.

  I konsekvens af kommunalfuldmagtsreglerne vil teltet alene kunne udlånes til formål, som ikke er kommercielle, og hvor der er almen adgang for de, der måtte ønske at deltage. Det betyder at teltet f.eks. ikke vil kunne lånes ud til virksomheder eller til rent private fester.

  Udlån af telte er ikke en kommunal kerneopgave, men det er fastlagt i de afgørelser, som er truffet på baggrund af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner gerne må disponere over overskudskapacitet.

  Overskudskapacitet kan – i forhold til denne sag - defineres som et aktiv, som oprindeligt er indkøbt til brug for varetagelsen af en saglig kommunal opgave, men som efterfølgende er blevet overflødigt.

  Det er også slået fast i flere afgørelser, at det ikke er tilladt for kommuner at etablere kunstig overskudskapacitet.

  Kunstigt skabt overskudskapacitet kunne være at bygge en ejendom til kommunale formål meget større end nødvendigt med henblik på udlejning – eller at erhverve aktiver, som ikke på købstidspunktet primært skal dække kommunale formål.

  Administrationen er ikke bekendt med Dragør Kommunes behov for indkøb af telte til kommunalt brug, men administrationen vurderer, at et køb af telte alene med henblik på eksternt udlån formentlig vil kunne anses for at være kunstig skabt overskudskapacitet.

  Administrationen anbefaler derfor ikke umiddelbart at teltene indkøbes med mindre der kan påvises et sagligt kommunalt behov herfor i forhold til opgavevaretagelsen.

  Eksisterende kapacitet:

  Hollænderhallen har et telt som er indkøbt til brug for bl.a. stævner m.v.

  Teltet er på 96 m2 og vil kunne udlånes i det omfang det er ledigt, dog kun i forbindelse med ikke-kommercielle arrangementer hos foreninger eller kommunale institutioner.

  Hollænderhallens telt er et halv-professionelt telt, hvor der er behov for professionel arbejdskraft til opsætning og nedtagning i form af Hollænderhallens personale, således at værdien af teltet bevares.

  Hollænderhallen kan inden for deres årsnorm udlåne teltet med dertilhørende arbejdskraft 1-2 gange årligt.

  Yderligere udlån og opsætning/nedtagning vil forudsætte en tilførsel af ressourcer til området.

  LOVE/REGLER:

  Der er redegjort for de relevante regler i sagsfremstillingen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er redegjort for økonomien i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Placering af multibane
  Sagsid.: 16/1187

  RESUMÉ:

  Der er bevilliget penge til en multibane, og det skal besluttes hvor multibanen skal placeres.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at multibanen placeres i området omkring Hollænderhallen og St. Magleby skole for i sammenhæng med øvrige udviklingsprojekter i området, at bidrage til et ”aktivt knudepunkt St. Magleby”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som det fremgår af budget 2015, er der afsat 450.000 kr. til etablering af en multibane. Administrationen indstiller at denne etableres som en del af ”aktivt knudepunkt St. Magleby”, som er beskrevet i planstrategi 2015: Fremtid med forankring.

  Formålet er at skabe et offentligt byrum, som er attraktivt for alle borgere, og levende i mange af døgnets timer. Ved at placere multibanen her, ligesom etableringen af den nye svømmehal vil de understøtte brugen af hinanden og udvikling af området generelt.

  Tanken er, at det giver flere muligheder for borgerne at samle flere aktivitetsmuligheder, da borgerne så kan dyrke forskellige interesser, men bruge de samme faciliteter og have et fælles samlingssted med fokus på aktivitet, leg og bevægelse.

  Specifikt vil multibanen i dagtimerne kunne bruges af elever og evt. institutionsbørn, mens den i fritiden kan bruges af organiserede og ikkeorganiserede idrætsudøvere og andre borgere. Ved at placere multibanen som en del af skolernes udearealer, åbnes der desuden op for, at hele skolens udeareal ses som et aktiv for alle borgere, og ikke kun eleverne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  ACOV foreslår at sagen udsættes til endelig vedtagelse ift. 2. budgetopfølgning og endelig vedtagelse af sagen om skolernes udearealer.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 10
  Stillingtagen til UNESCO-ansøgning
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Borgergruppen ”UNESCO-arbejdsgruppen” har fremsendt materiale til administrationen, med henblik på at sagen drøftes i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt Dragør kommune ønsker at støtte op om at ansøge om at Dragør gamle by og havn opnår UNESCO-anerkendelse og bliver optaget på deres verdensarvsliste.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgergruppen ”UNESCO-arbejdsgruppen” har tidligere besøgt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og præsenteret deres arbejde for at give Dragør gamle by og havn kulturmæssig anerkendelse, ved at blive indstillet til Europa Nostra prisen og optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

  Den 17. maj 2016 har UNESCO-arbejdsgruppen sendt et flot og omfangsrigt materiale angående ansøgning til UNESCO til Dragør kommunes skole- og kulturafdeling, med henblik på at materialet drøftes af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. En eventuel ansøgning, skal fremsendes af kommunen. Administrationen indstiller derfor, at udvalget tager stilling til om de ønsker, at Dragør kommunen skal støtte op om det videre ansøgningsarbejde.

  Konsekvenser:

  Borgergruppen har redegjort for diverse konsekvenser og eventuelle omkostninger en UNESCO-ansøgning og tildeling vil have for kommunen.

  Administrationen anbefaler, at udvalget er særligt opmærksom på disse, og har på baggrund af samtale med generalsekretæren for den danske UNESCO-nationalkommission, analysen ”World Heritage Site Status – Cost and Benefits” og besøg aflagt i Dragør af den britiske turismeprofessor Terry Stevens følgende kommentarer til overvejelse:

  Konsekvenser for det fysiske miljø:

  UNESCO-arbejdsgruppen vurderer at en verdensarvsstatus ikke vil være i konflikt med eksisterende planer for Dragør by og havn, eller allerede planlagt byggeaktivitet. Desuden vil det ligge i tråd, med den hidtidige forvaltningspraksis i forhold til at bevare kulturværdier.

  Administrationen er enig i dette, og vurdere at en UNESCO-anerkendelse formentlig ikke vil bidrage til øget beskyttelse af lokalmiljøet.

  Samtlige andre danske UNESCO-anerkendte områder er dog efterfølgende blevet fredet, for at opretholde status.

  Økonomiske udgifter:

  UNESCO-arbejdsgruppen vurderer at udgifter til ansøgning ikke har direkte udgifter, men udfyldelse og oversættelse af ansøgning kan løbe op i ca. 100.000 kr.

  Administrationen har erfaret at omkostninger for klargørelse til og af ansøgning, andre steder har været op til 10-15 mio. kr. fordelt over en 5-årig periode.

  Udgifterne har primært været til lønkroner, konsulentrapporter og evt. etablering af besøgscenter m.m. Som det fremgår af borgergruppens materiale, har de selv med udarbejdelsen af prospekt m.m. foretaget en stor del af arbejdet og eksempelvis etablering af velkomstcenter afhænger af Dragør kommunes egne ambitioner.

  Det bør noteres at i 1994 vedtog UNESCO et charter for at sikre en spredning af udpegede UNESCO-anerkendelser på verdensplan. Derfor er konkurrencen relativt hård blandt vesteuropæiske ansøgere, da der i forvejen er en overvægt af verdensarvsområder fra vesteuropæiske lande, og at der desuden også relativt mange danske ansøgere om buddet (Nyborg, Fur og Mors), hvilket kan hæve ambitionskravene.

  I medarbejdertimer vil et forsigtigt bud være, at det kan koste, det der svarer til en fuldtidsansat (ca. 500.000 kr. pr. år) i en periode på 5 år, hvilket svarer til i alt ca. 2,5 mio. kr.

  Derudover anslås det at driftsomkostningerne ved at opretholde en verdensarvsstatus (med erfaringer fra Stevns og Christiansfeld) vil være ca. 1,5 mio. kr. årligt.

  Nogle midler kan evt. erhverves via fondsøgning, som dog også vil kræve en arbejdsindsats.

  Andre konsekvenser – for Dragørborgerne, erhvervslivet og turismen:

  UNESCO-arbejdsgruppen vurderer at en kulturarvsstatus vil have en positiv betydning for turisme og erhvervsliv i Dragør kommune.

  Administrationen har ingen økonomiske beregninger herpå. Der er ikke dokumenteret effekt på indtjening på turisme i forbindelse med UNESCO-anerkendelse. Der kan forventes en voldsom stigning i antallet af turister. Det betyder dog ikke nødvendigvis en øget indtjening på turisme. Anerkendelsen vil formentlig tiltrække ”kulturturister”, som Dragør by i forvejen besøges af, og som har ry for at være købestærke. Det er dog uvist om steder som Dragør (Christiansfeld og Stevns) imødekommer denne type turisters behov – og altså kan forvente en vækst i indtjening, der står mål med antal besøgende og som kan dække udgifter forbundet med opretholdelse af statussen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  C gruppen foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  5 (A+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Forslag fra A og T:

  Sagen udsættes til efteråret. I mellemtiden udarbejder forvaltningen et oplæg til, hvilke opgaver, der konkret skal løses i forbindelse med etablering og drift af en UNESCO-godkendelse, geografisk afgrænsning og eventuelt økonomiske behov. Samtidig undersøger forvaltningen, om opgaverne kan lægges ind under erhvervs-og turismekonsulentens øvrige arbejdsopgaver.

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Procesplan for samarbejde mellem DGI om udviklingen af Kongelundsfortet
  Sagsid.: 14/454

  RESUMÉ:

  Procesplan for samarbejdet med DGI, om udvikling af Kongelundsfortet. 

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at udvalget tager procesplanen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. maj 2016 godkendte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at administrationen indleder et samarbejde med DGI om at udvikle Kongelundsfortet til et læringscenter- og udeskole, som en attraktiv destination med fokus på ”læring i bevægelse”.

  Administrationen fremlægger her en procesplan, hvor der blandt andet er indlagt orientering til, besøg hos og drøftelse af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Formålet med både procesplanen og de indlagte aktiviteter er at sikre udvalget en tæt føling med projektet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Procesplanen taget til efterretning med fokus på dialog med Kulturstyrelsen.

  Bilag

 • 12
  Musik- og Kulturskolens vedtægter 2016
  Sagsid.: 16/1257

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler Musik- og Kulturskolens vedtægter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager vedtægterne til efterretning og anbefaler dem over for Kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Musik- og Kulturskolen ønsker deres vedtægter ændret, da forældreforeningen ikke længere eksisterer, men ifølge de nuværende vedtægter er en del af Musik- og Kulturskolens bestyrelse.

  Musik- og Kulturskolen ønsker dermed at ændre § 5, således at der fremadrettet vælges 3 medlemmer, frem for 2, blandt musikskoledelens forældre repræsenterende musik- og kulturskolens samlede forældrekreds med stemmeret.

  Jf. Musik- og Kulturskolens vedtægter § 10 skal Kommunalbestyrelsen godkende vedtægtsændringer.

  Vedlagt findes de nuværende vedtægter samt udkastet til de nye vedtægter.

  LOVE/REGLER:

  Musik- og Kulturskolens vedtægter § 10.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 13
  Skolernes udearealer, frigivelse af midler fra anlægsbudget
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Frigivelse af midler til udvikling af skolernes udearealer

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af skolernes udearealer koncentreres omkring Store Magleby Skole og Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektudvikling og forundersøgelser og at beløbet frigives

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”

  SAGSFREMSTILLING:

  Genfremstilling

  Sagen genfremstilles på baggrund af beslutning fra Kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2016.

  Følgende bilag er tilføjet:

  Idekatalog for Dragør skoler (Sveco)

  Helhedsplan for Dragør skoler (Sveco)

  Økonomisk overslag helhedsplan

  Baggrund

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan man kunne udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer. Både for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag og bevægelse, samt at være ”åben skole” og skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Prioritering af samlet projekt på to matrikler

  Skole- og kulturforvaltningen har i samarbejde med Plan og Teknik arbejdet videre med, hvordan projektet bedst kan realiseres. Det vurderes, at det giver mest kvalitet for de bevilgede midler hvis to matrikler prioriteres, og at disse to sendes i udbud som et samlet projekt.

  Der er behov for udvikling på alle tre matrikler, men som det fremgik af anlægsskemaet til budgetforslag for 2016-19 ”BFKU A, 02”, var gennemførslen af udviklingen af skolernes udearealer oprindeligt budgetteret til 17,8 millioner kr., hvilket helhedsplanen tog sit udgangspunkt i. Da der i alt er afsat 8,5 millioner kroner i budget 2016-19 til udviklingen, har det været nødvendigt at koncentrere indsatsen på færre områder.

  Det anbefales at områderne omkring St. Magleby Skole og ved Dragør skole Nord prioriteres. Da St. Magleby Skole er den skole, som har størst efterslæb på vedligehold anbefales det at begynde der. Derudover kan udearealerne bidrage til udviklingen af ”Aktivt knudepunkt St. Magleby” og etableres forud for svømmehalsbyggeriet, så der ikke er flere byggepladser i gang samtidigt.

  Dragør Skole Nord anbefales som det andet udviklingsområde, da der er en udvidelse af skolen i gang, hvor nuværende udearealer opbrydes, hvorfor der er brug for genetablering og nyudvikling af disse.

  Som det fremgår af tids- og aktivitetsplanen (bilag), vil det med start dette forår være realistisk, at de nye udearealer kan indvies i henholdsvis december 2017 på St. Magleby Skole og august 2018 på Dragør Skole Nord.

  Der er herudover afsat 450.000 kr. til en multibane. Sag om multibanen forelægges for udvalget i juni mødet.

  Økonomi

  De afsatte midler består af 3 forskellige bevillinger/sager, men det vil gøre projektarbejdet lettere om bevillingerne kan samles under et budgetpunkt benævnt ”Skolernes udearealer” med særlige midler øremærket miniarena ved Hollænderhallen. Det drejer sig om følgende bevillinger:

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  Administrationen foreslår at frigive 600.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse, miljøundersøgelser mv. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud. Se i øvrigt tid- og aktivitetsoversigt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ad.1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad.3.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra C

  C gr. Foreslår, at sagen forelægges udvalget på ny for en prioritering og der i prioriteringen tages aktivt stilling til om der er behov for (og i hvilket omfang) Dragør skole Syd også har et behov. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  For stemte:             13 (A+C+I+O+T+Å+Nye Borgerlige)                 

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at Dragør Skole Syd også tilgodeses – og at pengene fordeles med 2,78 mio. kr. til Store Magleby. 3,77 mio. til Dragør Nord. 1,64 mio. til Dragør Syd.

  Idet overslaget sidste år lød på hhv. 3,4 – 4,6 og 2,0 mio. kr. i helhedsplanen, og budgetrammen er 18 procent lavere, så barberes den enkelte skoles budget med 18 procent i forhold til helhedsplanen. Der ses kritisk på udgifterne til projektudvikling, og de fordeles forholdsmæssigt på de tre skolematrikler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslog at sagen behandles igen i august med indstilling fra forvaltningen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen juni 2016
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til indkomne ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget 3 ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til.

  Det resterende beløb i Kultur- og Eventpuljen er på 25.328 kr. (se vedlagte regnskab)

  • Sildens dag er en aktivitet, som giver kommunen stor omtale og mere end 1000 besøgende. Sildens dag afholdes for 18. gang og uddeler årligt legater der fremmer Dragørs renommé og som skaber glæder og trivsel. Markedsføringspuljen har tidligere støttet med 6000 kr. til dækning af kommunens udgifter ved opsætning og udlån af overstående. Dog er markedsføringspuljens kriterier blevet skærpet, hvormed Kultur- og Eventpuljen ansøges.
  • Dragør Gospel skal optræde for første gang ved Stafet for Livet, og håber i den forbindelse at kunne skabe muligheden for at gospel kan komme endnu flere til gode. I den forbindelse søges der om økonomisk støtte til afholdelse af koncerten.
  • Reflex søger om 12.500 kr. til udvikling, opførelse og dokumentation af en performance af den internationale kunstner Molly Haslund. Der vil blive opført 2-3 performances med henblik på at tiltrække et yngre publikum og deres forældre samt turister.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se vedlagte regnskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Et enigt udvalg tildeler Sildens dag kr. 6.000,00.

  ACOV forslår, at Dragør Gospel kor tildeles kr. 2.000,00

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at udvalget tildeler kr. 12.500,00 til Reflex.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslår, at udvalget tildeler kr. 3.500,00 til Reflex.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C - reglerne for foreningstilskud.
  Sagsid.: 16/1171

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 16. maj 2016, på vegne af C gruppen anmodet om, at følgende forslag sættes på dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at forvaltningen i samarbejde med de idrætslige sammenslutninger i Dragør, samt FOU foretager en vurdering af, hvorvidt der kan se hensigtsmæssige ændringer i reglerne for tilskud til foreningslivet og i så fald hvilke. Oplægget skal danne grundlag for en politisk drøftelse af idrætspolitikken.

  Sagen forelægges politisk i oktober 2016.

  Motivation

  BFKU fik på mødet i maj måned en gennemgang af reglerne for foreningstilskud. Afhængig af, hvilken idrætspolitik der ønskes er der mulighed for at ændre på tilskudsreglerne. Det er væsentligt at idrætsforeningerne inddrages og gennem en samskabelsesproces mellem foreningerne og forvaltningen fremlægger et oplæg til videre politisk drøftelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Godkendt.

 • 16
  Meddelelse - Åben anonym rådgivning
  Sagsid.: 16/1176

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for Dragør Kommunes reviderede beskrivelse af tilbuddet ”åben anonym rådgivning”, som er revideret på baggrund af nedlæggelsen af familievejlederfunktionen som led i udmøntningen af budget 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udmøntningen af budget 2016 er familievejlederfunktionen i Borger og Social afviklet. Fremadrettet tilkøbes ydelser udefra. Det kan f.eks. være familiebehandling jf. § 11 stk. 3 nr. 1, som tidligere blev varetaget af familievejlederne, og øvrige opgaver overføres til socialrådgiverne i børneteamet. I forlængelse af overførsel af opgaver til socialrådgiverne, har forvaltningen opnormeret med en socialrådgiver i børneteamet.

  Åben anonym rådgivning, som tidligere blev varetaget af familievejlederne, er bl.a. en opgave, der fremadrettet varetages af socialrådgiverne i børneteamet.

  Dragør Kommunes åbne anonyme rådgivning er et tilbud til børn og unge mellem 0-18 år samt deres familie, der kan henvende sig anonymt og få råd og vejledning uden at aftale tid i forvejen.

  Borgerne vil kunne henvende sig personligt og/eller telefonisk hver torsdag eftermiddag mellem kl. 15.00 – 17.30.

  Tilbuddet evalueres efter 1 år. Evalueringen baseres på de registreringer, der foretages ved hver henvendelse. Da rådgivningen er anonym, bliver der ikke skrevet noget om samtalerne, men der føres statistik over antallet af henvendelser samt generelle problemstillinger.

  Ændringerne vil blive kommunikeret ud til borgerne via kommunens hjemmeside samt opslag på skoler og daginstitutioner m.v.

  Udkast til revideret beskrivelse/brochure af åben anonym rådgivning samt tidligere version vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kapitel 11 i Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Dragør Vandaktivitet
  Sagsid.: 16/1178

  RESUMÉ:

  Sagen giver et overblik over hvilke foreninger Dragør Vandaktiviteter består af samt hvilke aftaler de eksisterer under.

  Ydermere gives en kort forklaring af Folkeoplysningsloven, med henblik på hvad en forening er berettiget til af tilskud samt en oversigt over hvad de har modtaget af tilskud i 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet den 2. marts 2016 bad Børne-, Fritids- og Kulturudvalget om en kortlægning af rammebetingelserne for vandklubberne på Dragør Havn, med det formål at kunne give et overblik over hvilke aftaler/kontrakter klubberne eksisterer under samt hvilke økonomiske forhold de arbejder under.

  Dragør Vandaktivitet består af følgende foreninger:

  · Dragør Roklub

  · Dragør Kajakklub

  · Dragør Strandjagtforening

  · Dragør Motorbådsklub

  · Dragør Bådelaug

  · Kajakklubben Pilen

  · Dragør Frømandsklub

  · Dragør Sejlklub

  Klubberne der indgår i Dragør Vandaktivitet har primært ”bopæl” (klubhuse) i Madsens Krog – Dragør Havn. Se bilag 1.

  Størstedelen af foreningerne eksisterer under samme aftale, de er nemlig lejere af kommunens ejendomme. De betaler ikke noget for at gøre brug af bygninger/lokaler, eftersom det er Dragør Havn der har udgifterne til både drift (el og vand) samt vedligeholdelse. Der er et par foreninger der skiller sig ud med hensyn til ovenstående.

  Dragør Sejlklub ejer ejendommen på Havnen og var indtil slutningen af 2014 berettiget til at modtage lokaletilskud på baggrund af huslejen.

  I 2015 frafaldt tilskuddet, eftersom deres lejeindtægter oversteg udgifterne. Det eneste Dragør Sejlklub på nuværende tidspunkt lejer på Havnen, er et udeareal til træterrassen.

  Dragør Bådelaug ejer huset på Færgevej 4, men de lejer grunden.

  Kajakklubben Pilen ejer huset på u-matrikuler grund, nemlig vandet.

  Det overordnede formål med folkeoplysningsloven er, med respekt for forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed.

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutningen om, hvad der kan godkendes som en folkeoplysende virksomhed, og dermed også en tilskudsberettiget virksomhed. Det vil sige, at man som forening skal opfylde en del krav, se bilag 2., for at blive godkendt til at opnå tilskud, eller få anvist lokaler.

  Alle foreninger som indgår i Dragør Vandaktivitet er berettiget til noget tilskud eftersom de opfylder betingelserne som kræves af en folkeoplysende foreninger.

  Det skal understreges at de forskellige tilskud primært afhænger af medlemmer under 25 år. Falder antallet af medlemmer under 25 år, gør tilskuddet det også og omvendt. Til tider kan tilskuddet helt frafalde, hvis man ikke længere har medlemmer under 25 år.

  Se bilag 3. og 4., for nærmere overblik over hvad de enkelte foreninger har fået af aktivitets/lokale tilskud i 2015.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Golfklubben som forening
  Sagsid.: 16/1189

  RESUMÉ:

  Sagen har til formål at give et overblik over, hvilke krav der gør sig gældende for at blive godkendt som en folkeoplysende forening, herunder om Dragør Golfklub opfylder de krav og kriterier, der gælder for en folkeoplysende forening.

  SAGSFREMSTILLING:

  På udvalgets møde den 11.maj bad Børne-, Fridtids- og Kulturudvalget om en yderligere redegørelse af Dragør Golfklub som forening.

  Krav til folkeoplysende foreninger:

  Der er en del krav der gør sig gældende for foreninger, som ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed.

  For at blive godkendt som en folkeoplysende forening og dermed en tilskudsberettiget virksomhed, skal kravene også opfyldes.

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutningen om, hvad der kan godkendes som en folkeoplysende virksomhed.

  For at blive godkendt til at opnå tilskud, eller få anvist lokaler, skal foreningen:

  -

  Have en vedtægt, jf. bekendtgørelsen § 4.

  -

  Have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud og anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for virksomheden.

  Foreningen skal også kunne dokumentere:

  -

  at foreningen ikke er oprettet eller drives i kommercielt øjemed,

  -

  at et evt. overskud, opstået gennem deltagerbetaling, tilfalder foreningen, til brug for folkeoplysende virksomhed, og

  -

  at et evt. overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem deltagerbetaling, skal tilfalde almennyttige formål.

  Foreningen skal ydermere:

  -

  Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.

  -

  Tilbyde folkeoplysende virksomhed.

  -

  Have en bestyrelse.

  -

  Være demokratisk opbygget.

  -

  Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

  -

  Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

  -

  Være hjemmehørende i Dragør Kommune.

  -

  Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

  Krav til foreningens vedtægt

  En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:

  · Foreningens formål.

  · Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

  · Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.

  · Foreningens hjemsted.

  · Betingelser for medlemskab.

  · Tegningsret for foreningen.

  · Procedure ved vedtægtsændringer.

  · Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

  Der ydes ikke tilskud til

  Kommerciel virksomhed og virksomhed, der drives under anden lovgivning.

  Regnskabsaflæggelse

  Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskud og oplyse om størrelsen af den samlede kontingent 1 gang om året.

  Der skal ydermere oplyses antal medlemmer under 25 år og kontingentindbetalinger pr. 31. december.

  Foreningen skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om støttebestemmelserne er opfyldt.

  Hvert år udtages nye foreninger og/eller et antal af de kendte, til en revisionsmæssig kontrol af medlemsgrundlaget og kontingentindbetalingen. Her undersøger man om de oplysninger foreningen har afgivet ved regnskabsaflæggelsen, er korrekte, samt dokumentation for dem.

  Foreningen Dragør Golfklub

  Det skal nævnes, at Dragør Golfklub indgår på samme vilkår som alle andre folkeoplysende foreninger og er dermed ikke en kommerciel virksomhed.

  Der kan efter rutinemæssig kontrol, af de indkomne oplysninger der blev indgivet ved regnskabsaflæggelsen konstateres, at Dragør Golfklub opfylder de krav, der gør sig gældende for en folkeoplysende forening.

  Dragør Golfklub er dermed berettiget, på lige fod med alle andre folkeoplysende foreninger at få både aktivitets-, og lokaletilskud.

  Aktivitetstilskud

  I 2015 modtog Dragør Golfklub i alt 102.125,00 kr. i aktivitetstilskud.

  Dette er beregnet på baggrund af, at de i alt havde 215 medlemmer under 25 år.

  Kontingentet for medlemskab fastsættes på baggrund af medlemskategorierne.

  Eksempel på medlemskategorier:

  1. Juniorer (under 18 år)

  2. Ungseniorer 1 (18-21 år)

  3. Ungseniorer 2 (22-25 år)

  Lokaletilskud

  Dragør Golfklub fik også ubetalt lokaletilskud i 2015.

  Ved beregningen af lokaletilskuddet er der taget udgangspunkt i det tidligere vedtagne skøn over lokalernes benyttelse som er 8.420 aktivitetstimer årligt.

  Timesatsen for lokaletilskud i 2015 var 126,61 kr. pr. time.

  Dragør Golfklub havde oplyst og dokumenteret, at klubhuset blev benyttet af 1330 personer, heraf 1203 over 25 år.

  Den % -vise medlemsandel under 25 år svare til 9,55 %.

  Tilskud iht. FOL beregnes således:

  8.420 timer x 126,61 kr. x 65 % x 9,55 % u/25 år = 66.175 kr.

  Dragør Golfklub** lokaletilskud udregnes efter aktivitetstimer = 8420 timer årligt

  Grunden til at Dragør Golfklub har modtaget begge tilskud, er fordi de er berettiget til det.

  Derudover skal det nævnes, at grunden indtil for nyligt var ejet af Aktieselskabet Dragør Golfbane A/S og blev pr. 01.04.2016 opkøbt af Dragør Golfklub.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Til efterretning.

 • 19
  Meddelelse - Status på Det Rådgivende Skoleudvalg
  Sagsid.: 15/1007

  RESUMÉ:

  Status på det videre arbejde med § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med afslutningen på § 17 stk. 4 udvalgets arbejde blev nedenstående anbefalinger drøftet og besluttet at arbejde videre med. Følgende sag er en status på dette arbejde.

  Den varierende skoledag

  Anbefaling:

  ”Anbefalingerne i forhold til den varierede skoledag kom til udtryk i det udarbejdede rammenotat ”Folkeskolereformen version 2.0” der blev politisk besluttet i foråret 2015. Der bør foreligge en skolepolitik for hvad kommunen vil med skolernes profil, herunder en målrettet strategi for udskoling. Det er vigtigt at skolepolitikken understøtter at sikre en faglig dagsorden og at skolens medarbejdere har muligheder for at udvikle på folkeskolen.”

  Aktuel status:

  Der arbejdes i øjeblikket med en ny skolepolitik, der netop er sendt i høring til bestyrelser.

  Bevægelse

  Anbefaling:

  ”At det politiske niveau har opmærksomhed på skolernes fysiske indretninger såvel ude som inde i forhold til at skabe muligheder for at udøve bevægelse som en naturlig del af børnenes skoledag. Det anbefales at bruge ressourcepersoner som inspiratorer. Det anbefales videre at det politiske system bruger den viden som udviklingen på bevægelse i folkeskolen giver til udviklende arbejde og skabe en fælles forståelse og retning for motion og bevægelse i kommunen.”

  Aktuel status:

  Vi har som skolevæsen haft et forløb i indeværende skoleår med Læringskonsulenterne fra UVM netop til at understøtte arbejdet med bevægelse som andet end pausetid. Der er henover de næste tre år afsat økonomi til at forbedre de udendørs faciliteter, så de også understøtter mere bevægelse og læring.

  Den Åbne Skole

  Anbefaling:

  ”At der fortsat arbejdes på at etablere flere lokale netværk og alle lokale borgere tager ansvar for at få skabt den nødvendige sammenhængskraft blandt kommunens frivillige, foreninger og borgere med ressourcer. Dette kan gøres gennem ”Kick-off” dage for foreninger og erhvervsliv.

  Det anbefales at undersøge muligheden for at tilføre foreninger økonomisk hjælp til i højere grad at kunne indgå i samarbejdet med skolerne som primært er i dagtimerne. Derudover anbefales det at ’Skolen i Virkeligheden’ bør være fast integreret i skolernes Intra-system.”

  Aktuel status:

  Administrationen har faciliteret, at få indhold til siden fra vores kulturinstitutioner og foreninger. Det kræver en del at få gjort lokalsamfundet opmærksomme på mulighederne både samarbejdet og platformen.

  Der har ikke været afsat de fornødne midler til at realisere dette arbejde. Platformen er aktiv med relevant indhold og linker med Skoleintra. Vi drøfter i administrationen, hvordan vi kan organisere en bedre betjening af platformen, som også giver mening for brugerne.

  Børn og unges inddragelse i skole og samfund

  På baggrund af dialogen beskrevet overfor, anbefaler udvalget at der arbejdes videre med følgende tiltag:

  Anbefaling:

  1. Elevvenlig kommune, herunder oprettelse af fælleselevråd og sikring af at elever får reel høringsret på lige fod med skolebestyrelse og andre aktører på skoleområdet.
  2. Tildeling af en årlig ”pengepulje” til elevrådene, som eksempelvis kan bruges til faglige og sociale arrangementer, enten på den enkelte skole, eller på tværs, så man lære hinanden at kende. Formålet er at sikre at elevernes ideer kan gennemføres, fordi de bliver mere realistiske hvis de kender den økonomiske ramme.
  3. At skolerne arbejde med at gøre elevrådsarbejdet mere synligt, blandt andet gennem fællessamlinger, plakater, opslagstavle, skoleintra og de sociale medier eleverne bruger.
  4. Elevinddragelse i planlægning af flex- og idrætsdage, så flere elever finder dem engagerende.
  5. At fortsætte med oprettelsen af ungdomsrådet, og blandt andet arbejde på at det bliver kendt af flere ved brug af de medier unge bruger, at rådet tager socialt ansvar og sørge for at ikke kun de unge som sidder i rådet bliver hørt, og at rådet oplever reelt at blive lyttet til fra politisk hold.

  Aktuel status:

  1. Kontrakten er indgået og fælles elevråd er under etablering – kommer først rigtigt i spil fra det kommende skoleår.
  2. Der er ikke afsat økonomi til dette i indeværende budget
  3. Under etablering
  4. Vi afventer afslutningen af arbejdet med X2791

  IT og digital læring som en integreret del af skoledagen

  Anbefaling

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 6. maj 2015, atforvaltningen skal udarbejde en it strategi for skoleområdet. I denne anledning er it som tema blevet drøftet. Det rådgivende skoleudvalg anbefaler, at den kommende it strategi understøtter det øgede behov for tilstrækkelig hardware og software, samt at de rette kompetencer er tilgængelige. 

  Aktuel status

  Der er udarbejdet en ny IT strategi, som netop har været sendt i høring og lagt på dagsordenen til det kommende BFKU møde til beslutning.

  Der er opmærksomhed på, at der løbende afsættes ressourcer til indkøb af både hardware og software.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Til efterretning.

 • 20
  Meddelelse Høgevænget
  Sagsid.: 16/1172

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en orientering om situationen i Høgevængets integrerede Institution. Dette er den sidste orientering jf. BFKU’s beslutning herom 2. marts 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Til efterretning.

 • 21
  Meddelelse - Nøgletal om inklusion
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  Status på inklusion i Dragør skolevæsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ministeriets ekspertgruppe har i foråret 2016 udarbejdet en national kortlægning af inklusion med en række anbefalinger til kommuner og skoler. Målet er, at så mange børn som muligt skal være en del af det almene fællesskab i folkeskolen med et nationalt mål om, at 96 % af eleverne skal undervises i almenundervisningen.

  De nyeste nøgletal viser, at Dragør Kommune har en segregeringsgrad på 1,5 % (tal opgjort januar 2016). Det vil sige, at andelen af elever i specialtilbud er 1,5 %, hvilket er det laveste i hele Danmark, og at inklusionsgraden er 98,5 %. Det er dog ikke nok kun at se på inklusionsgraden isoleret, men den skal sammenholdes med, om eleverne får et tilstrækkeligt fagligt udbytte og om de trives. Nøgletallene viser, at 92,5 % af eleverne i Dragør Kommune har afgivet et indikatorsvar i en af de to højeste trivselskategorier inden for faglig trivsel og 95,3 % inden for social trivsel. Sammenholdes nøgletallene kan det udledes, at det går godt i Dragør Kommune.

  KL anbefaler, at kommuner følger op på, hvordan det går med inklusionen og at der foreligger en plan for opfølgningen. Denne plan bør suppleres af mål og succeskriterier. Selvom inklusionsindsatsen går godt i Dragør Kommune er der fortsat behov for at arbejde med udviklingen af forståelsen af inklusion både i teori og i praksis. Den kommende inklusionspolitik indeholder derfor en plan for systematisk opfølgning på inklusionsindsatsen i Dragør Kommune samt inklusionsmål. Heri ligger, at Dragør Kommune hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet, som giver anledning til at der følges op på de væsentligste resultater som inklusion, trivsel og faglighed.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  ACOV tager status til efterretning.

  Liste T kan ikke tage sagen til efterretning.

  Bilag

 • 22
  Afkortning af skoledagen
  Sagsid.: 16/1279

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Skole, hvor de søger om at samtlige klasser fra 4. – 9. kl. får afkortet deres skoledag.

  Skolechefen har været i dialog med ledelsen omkring de pædagogiske forsøg om afkortning af skoledagen. Skolens ledelse har efterfølgende valgt at trække ansøgningen tilbage og vente med at sætte noget i gang indtil, de har nærmere beskrevet de faglige mål og effekter af en sådan indsats. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  ACOV ønsker, at der vises størst mulig fleksibilitet for at imødekomme ansøgning om kortere skoledag og opfordrer Dragør skole til at genfremsende ansøgning, der opfylder de krav der er beskrevet i lovgivning/vejledning.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Karina Møller orienterede om, at processen i forhold til ny skoleleder på Store Magleby skole er i gang og at der er 3 ansøgere, som er gået videre til 2. samtale.

  Jesper Tangbæk orienterede om henvendelse fra skolebestyrelsen på Store Magleby skole.

  Annette Nyvang (T) spurgte til midler til møbleringen af den nye bygning på Dragør Nord.

  Administrationen orienterede.

  Annette Nyvang (T)spurgte til stillingsopslaget på Dragør Skole Nord.

  Administrationen orienterede.

  Annette Nyvang spurgte til A.P. Møller Fonden.

  Administrationen orienterede.

  Annette Nyvang spurgte til årshjulet på skoleområdet.

  Administrationen orienterede.