Skip navigationen

Referat

Mandag den 27. juni 2016 kl. 08:00

Mødested: Dragør Stuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) deltog i mødet.
 • 1
  Orientering og drøftelse af ledelsessituationen på skoleområdet
  Sagsid.: 16/1649

  INDSTILLING:

  Sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Orientering og drøftelse af ledelsessituationen på skoleområdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27. juni 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27-06-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår på baggrund af bl.a. en ”opsigelse” fra flere skolebestyrelsesmedlemmer fra skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, en opsigelse fra en skoleleder og et åbent brev fra lærere og pædagoger på Dragør Skole,

  -

  At Dragør Kommune straks indleder en forhandling med skole chefen om fratrædelse begrundet i dårligt samarbejde

  -

  At skolechefen får mulighed for at udtale sig i sagen

  Vi finder det kritisabelt, at lærere og pædagoger på Dragør Skole rejser offentlig kritik af navngivne embedsmænd. Vi påpeger, at kommunen som arbejdsgiver har et særligt ansvar for, at medarbejdernes retssikkerhed ikke kompromitteres gennem offentlig kritik, f.eks. gennem de sociale medier.

  For stemte: 2 (T)

  Imod stemte: 5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår på baggrund af den aktuelle situation på skoleområdet;

  1. At skolechefen over for BFKU udarbejder et notat med oplysning om;
   1. Hvilke tiltag skolechefen vil tage for at genoprette tilliden mellem lærerne og skolechefen
   2. Skolechefens vurdering af den fremsendte kritik
   3. Skolechefens redegørelse af de påstande der fremsættes.
  2. At faglig klub/Tillidsrepræsentanter anmodes om at udarbejde et notat med oplysning om, hvilke tiltag de mener der skal iværksættes og selv kan bidrage med, for at genopbygge tilliden.
  3. Notaterne forelægges for BFKU og ØU på ekstraordinært møde tirsdag den 2.august 2016, hvor der samtidig træffes beslutning om det videre forløb for Dragørs skolevæsen.

  ACOV udtaler at udvalget tager sagen alvorligt. Samarbejdet i Dragørs skolevæsen skal fungere. ACOV bemærker sig, at der ved tidligere skolechefer periodevis har været kritik fra forskellige borgergruppe, hvorfor det må vurderes, at netop denne chefstilling henhører under en af de vanskeligste at bestride i kommunen.

  ACOV opfatter det som en vigtig del af en konstruktiv dialog mellem parterne at navngivne medarbejdere ikke hænges ud på de sociale medier uden mulighed for at forsvare sig. ACOV forventer at alle parter bidrager med konstruktivt samarbejde for at løse udfordringerne i skolevæsenet i Dragør Kommune

  For stemte: 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Godkendt.

  Forslag fra ACOV:

  At de to ledige stillinger slås op med det samme og med ansøgningsfrist august 2016.

  • Samtaler afvikles så ansættelse forventes at ske pr. 1.10.2016 eller senest 1.november 2016
  • Der tilknyttes nyt eksternt konsulentfirma for test af kandidater.

   Der er fremsat ønske om politisk styring hvorfor BFKU anbefaler over for ØU at ansættelsesudvalget udgøres af Økonomiudvalg suppleret med forvaltning, ledelse, personalerepræsentant og ledelsesrepræsentant

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) deltog i mødet.